Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 7.08.2022 - 14.08.2022

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 7.08.2022 - 14.08.2022

Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 7. 8.

19. v mezidobí

7:30

Za farníky

9:00

Za rodinu Nedomovu, obřad uvedení nového faráře a děkana

10:30

Za rodiče Padělkovy, prarodiče, bratra, švagra a příbuzné, duše v očistci a Aloisii Coufalovu a manžele Kampasovy

11:00

Poutní mše svatá Oslavice

14:00

Poutní mše svatá Závist

11:30

Křty VM: Tobiáš Fedorko, Viktorie Pavlišová

18:00

Za + a živou rodinu Rybovu, + Vladimíru Čermákovu a duše v očistci

Pondělí 8. 8.

Památka sv. Dominika, kněze

7:00

Na poděkování za dar života s prosbou o požehnání pro celou rodinu

18:00

Mše svatá Kochánov

Úterý 9. 8.

Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice

 7:00

Za + manžela, rodiče, bratra a živou a + rodinu Trojanovu, duše v očistci s prosbou o Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu

Středa 10. 8.

Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

7:00

Za Pavla Vondráčka a syna, dvoje rodiče a bratra, živé a + rodiny a vlastní úmysl

17:00

Mše svatá Mostiště

18:00

Mše svatá Vídeň

Čtvrtek 11. 8.

Památka sv. Kláry, panny

7:00

Za živou a + rodinu Kumpánovu, Herinkovu, Charvátovu, Hajátkovu a duše v očistci

11:00

Pohřební mše svatá Mostiště: Za + Anežku Hladíkovu

Pátek 12. 8.

8:00

Za živou a + rodinu Konečných, Nebohovu, celou přízeň a duše v očistci

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Petra Navrátila

14:00 – 16:00 Svátost smíření

Sobota 13. 8.

7:00

Za + rodiče, manžela, všechny + příbuzné, duše v očistci a Boží ochranu pro celou rodinu

10:30

Svatba VM: Vít Procházka a Julie Ráčková

18:00

Za Josefa Milotu, dvoje rodiče, živou a + rodinu a duše v očistci

Neděle 14. 8.

20. v mezidobí

7:30

Za + Miroslava Zezulu z Hrbova

9:00

Za + rodiče Čtveráčkovy, dva bratry, živou a + přízeň a duše v očistci

Mše svatá v 10:30 nebude

18:00

Za Emílii a Stanislava Krejčovy, živou a + rodinu Krejčovu a duše v očistci

 

Farní oznámení

Úřední hodiny v  srpnu na faře ve VM budou: Pondělí a středa 8:00 – 9:00, pátek 9:00 – 10:00. Dále pak po telefonické domluvě.

V pátek 12. srpna v 19:00 v kostele v Netíně zveme Koncert duchovní hudby k poctě Panny Marie Nanebevzaté.

 V neděli 14. srpna srdečně zveme na hlavní pouť do Netína. Mše svaté bude v 7:30, 9:00 a 11:00. Pěší poutníci vycházejí v 6:30 od kostela ve VM.  Autobus pojede v 9:45 od fary ve VM přes Lavičky, Závist, Olší do Netína a zpátky pak v 13:30 z Netína. Vypravte prosím družičky.

 V 10:30 od Černého kříže v Netíně vycházíme společně s kapelou všichni průvodem ke kostelu.

 V 12:00 v kostele v Netíně bude udělovat novokněžské požehnání P. Jan Kříž, kaplan z VM.

 Kdo by měl zájem jít v kroji, kontaktujte prosím paní Radku Uchytilovou – tel: 605 489 638, kroje budou možné vyzvednout přímo u paní Uchytilové nebo v neděli ráno před odchodem.

 

Nedělní liturgie

Ježíš řekl svým učedníkům:
„Neboj se, malé stádce! Váš Otec rozhodl, že vám dá království.
Prodejte svůj majetek a rozdejte na almužnu. Opatřte si měšce, které nezpuchřejí, poklad v nebi, kterého neubývá, kam se k němu zloděj nedostane a kde ho mol nerozežere. Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.
Mějte bedra přepásaná a vaše lampy ať hoří, abyste se podobali lidem, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, když přijde a zatluče. Blahoslavení služebníci, které pán při svém příchodu najde, jak bdí. Amen, pravím vám: Přepáše se, pozve je ke stolu, bude chodit od jednoho k druhému a obsluhovat je. A když přijde po půlnoci nebo při rozednění a nalezne je tak, jsou blahoslavení.
Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, nenechal by ho prokopat se do domu. I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.“
Petr se ho zeptal: „Pane, říkáš toto podobenství jenom nám, nebo všem?“
Pán řekl: „Kdo je tedy ten věrný a rozvážný správce, kterého pán ustanoví nad svým služebnictvem, aby jim dával včas příděl jídla? Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu najde, že to dělá! Opravdu, říkám vám: Ustanoví ho nad celým svým majetkem. Kdyby si však onen služebník pomyslil: ‘Můj pán hned tak nepřijde,’ a začal tlouci čeledíny a děvečky, jíst, pít a opíjet se, přijde pán toho služebníka v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší, ztrestá ho a odsoudí ho ke stejnému údělu s nevěřícími. Služebník, který zná vůli svého pána, a přece nic podle jeho vůle nepřipraví a nezařídí, dostane mnoho ran. Ten však, kdo ji nezná, a udělá to, co zasluhuje bití, dostane jich méně. Kdo mnoho dostal, od toho se mnoho očekává, a komu se mnoho svěřilo, od toho se bude víc žádat.“ Lk 12,32-48

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 7. 8.

19. v mezidobí

9:45

Za Blaženu a Josefa Markovy, prarodiče Pálkovy a Markovy, rodiče Požárovy

a živou a + přízeň a duše v očistci

11:00

Poutní mše svatá Rousměrov

Pátek 12. 8.

16:30

Výstav NSO a svátost smíření

17:00

Mše svatá Dolní Bory: Za 40 let života s prosbou o další pomoc a pokoj v rodině

Neděle 14. 8.

20. v mezidobí

9:45

Za Růženu a Františka Hladíkovy a živou a + přízeň

 

Farní oznámení

Úřední hodiny v srpnu na faře ve VM budou: Pondělí a středa 8:00 – 9:00, pátek 9:00 – 10:00. Dále pak po telefonické domluvě.

V pátek 12. srpna v 19:00 v kostele v Netíně zveme Koncert duchovní hudby k poctě Panny Marie Nanebevzaté

V neděli 14. srpna srdečně zveme na hlavní pouť do Netína. Mše svaté bude v 7:30, 9:00 a 11:00. V 10:30 od Černého kříže v Netíně vycházíme společně s kapelou všichni průvodem ke kostelu. V 12:00 v kostele v Netíně bude udělovat novokněžské požehnání P. Jan Kříž, kaplan z VM.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín 

Neděle 7. 8.

19. v mezidobí

8:00

Za rodiče Bradáčovy z Olší a živou a + přízeň

14:00

Poutní mše svatá Závist

Pondělí 8. 8.

Památka

sv. Dominika, kněze

18:00

Mše svatá Kochánov

Čtvrtek 11. 8.

Památka sv. Kláry, panny

18:00

Svátost smíření v kostele

Pátek 12. 8.

18:00!!!

Za rodiče Kobylkovy, živou a + přízeň a zetě

19:00

Koncert duchovní hudby v kostele k poctě Panny Marie Nanebevzaté

Neděle 14. 8.

20. v mezidobí/ v naší farnosti poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie

7:30

Mše svatá v kostele: Za otce Františka Sadílka, otce Jindřicha Kocmana a všechny netínské farníky

9:00

Mše svatá v poutním areálu v zahradě: Za Marii Královu a rodiče Bartůňkovy

10:30

Poutní procesí se sochami Panny Marie vychází od Černého Kříže

11:00

Mše svatá v poutním areálu v zahradě: Za poutníky

12:00

Novokněžské požehnání v kostele – P. Jan Kříž, kaplan z Velkého Meziříčí

 

Farní oznámení

Prosíme farníky z okolních obcí o vyzvednutí si plakátku na netínskou pouť po mši svaté v sakristii.

Mládež z farnosti, která bude mít zájem o zpáteční odvoz z CSM z Hradce Králové (aby stihla se vrátit na netínskou pouť), ať se nahlásí u pana kaplana otce Jana, tel: 722 362 578. 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
My kážeme Krista ukřižovaného.
(1Kor 1,22)
Nahoru