Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 24.07. - 31.07.2022

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 24.07. - 31.07.2022

Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 24. 7.

17. v mezidobí

7:30

Za farníky

9:00

Za + rodiče Pavelcovy a Štouračovy a celou živou a + rodinu Pavelcovu a Štouračovu

10:30

Za manžela Mariana a syna Petra Kubíčka, Anežku a Jaroslava Mejzlíkovy, Janu Mejzlíkovu a rodinu Kubíčkovu a duše v očistci

11:30

Křty VM: Andrea Hugová

11:00

Poutní mše svatá Lhotky s žehnáním nového hasičského auta

18:00

Za + rodiče Annu a Josefa Prachařovy a duše v očistci

Pondělí 25. 7.

Svátek sv. Jakuba, apoštola

7:00

Za rodinu Sedlákovu a Hladíkovu

Úterý 26. 7.

Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

 7:00

Za rodinu Kunčarovu, Palečkovu, Blažíčkovu, prarodiče, duše v očistci a celou živou rodinu

18:00

Poutní mše svatá v Lavičkách

Středa 27. 7.

Památka sv. Gorazda a druhů

7:00

S prosbou o ochranu Panny Marie pro Silvii a její děti

18:00

Mše svatá Oslavice

18:00

Mše svatá Vídeň

Čtvrtek 28. 7.

7:00

Za rodiče Chytkovy a Krčálovy, Josefa Bártu, Milana Kvasničku a duše v očistci

Pátek 29. 7.

Památka sv. Marty, Marie a Lazara

8:00

Za + manžele Přibylovy, Zadražilovy, Jaroslava Brázdu a jeho sestru Libuši

12:00

Pohřební mše svatá Oslavice: Za + Anežku Pánkovu

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav NSO

Sobota 30. 7.

7:00

Za farníky

12:00

Křty VM: Zoe Kratochvílová, Sebastian Poul, Jakub Kupka, Veronika Krejčí

18:00

Za + manžela a syna, dvoje rodiče, živou a + rodinu a duše v očistci

Neděle 31. 7.

18. v mezidobí

7:30

Za živou a + rodinu Kučerovu, Vaňkovu, syna, dva zetě, celou přízeň a duše v očistci

9:00

Za Marii a Stanislava Šoukalovy, jejich děti s rodinami, rodiče Smejkalovy a Šoukalovy a duše v očistci

10:30

Za Marii Stupkovu a jejího manžela

11:00

Poutní mše svatá Kúsky

11:40

Poutní mše svatá Osové

11:30

Křty VM: Adam Večeřa

18:00

Za uzdravení a za živou a + rodinu Krchňavých, Černých, Kučerovu, Matulovu a duše v očistci

 

Farní oznámení

Úřední hodiny v červenci a srpnu na faře ve VM budou: Pondělí a středa 8:00 – 9:00, pátek 9:00 – 10:00. Dále pak po telefonické domluvě.

V červenci a srpnu nebudou večerní mše svaté ve čtvrtek a v pátek.

Poslední nedělní mši svatou ve Velkém Meziříčí bude sloužit o. Martin 24. 7., o. Pavel 31. 7. Nového kaplana, otce Jana Kříže, přivítáme v neděli 24. 7., nový farář a děkan, o. Jiří Kaňa, bude uveden v neděli 7. 8.

 

Nedělní liturgie

Jednoho dne se (Ježíš) na nějakém místě modlil. Když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: „Pane, nauč nás modlit se, jako i Jan naučil své učedníky.“ Odpověděl jim: „Když se modlíte, říkejte: Otče, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Chléb náš vezdejší dávej nám každý den. A odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. A neuveď nás v pokušení.“ Řekl jim (dále): „Někdo z vás bude mít přítele a půjde k němu o půlnoci s prosbou: `Příteli, půjč mi tři chleby. Právě totiž ke mně přišel můj přítel, který je na cestách, a nemám, co bych mu předložil.' On však by mu zevnitř odpověděl: `Neobtěžuj mě! Dveře jsou už zavřeny a moje děti jsou se mnou na lůžku. Nemohu vstát a dát ti to.' Říkám vám: Když přece vstane a dá mu, tedy ne proto, že je to jeho přítel, ale pro jeho neodbytnost se zvedne a dá mu všechno, co potřebuje. Proto vám říkám: Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte, a otevře se vám. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu se otevře. Je mezi vámi takový otec, že když ho syn poprosí o chléb, on mu dá kámen? Anebo když ho poprosí o rybu, on mu dá místo ryby hada? Anebo když ho poprosí o vejce, on mu dá štíra? Jestliže tedy vy, třebaže jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, čím spíše nebeský Otec dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí!“ Lk 11,1-13

„Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu se otevře.“ Tato slova jsou křesťanům trnem v jejich svědomí – nemohou být ani přijata, ani odmítnuta. Odmítnout je by znamenalo odmítnout nekonečnou Boží dobrotu. Ani však nejsme křesťany natolik, abychom dokázali přijmout. „Je mezi vámi takový otec, že když ho syn poprosí o chléb, on mu dá kámen?“ Nevnímáme však sami sebe jako děti, které nevědí, co jsou jejich skutečné potřeby a co je pro ně dobré a co špatné. Právě tady ale najdeme vysvětlení mnoha nevyslyšených modliteb. Mluví o tom také sv. Jan Zlatoústý: „Neznepokojujte se, když hned nedostanete, o co prosíte: Bůh vám chce skrze vaši vytrvalost v modlitbě dát něco lepšího.“ Antonyj Surožskij 

Modlitba k Světovému dni prarodičů a seniorů

Děkuji ti, Pane, za útěchu tvé přítomnosti: i v časech osamocení jsi ty mou nadějí a důvěrou, jsi mi skálou a útočištěm od mládí! Děkuji ti, že jsi mi dal rodinu a požehnal mi dlouhým životem. Děkuji ti za chvíle radosti i těžkostí, za sny, které se v mém životě již splnily, i za ty, které mě teprve čekají. Děkuji ti za tento čas obnovené plodnosti, ke kterému mě voláš.

Dej mi, Pane, více víry, učiň mě nástrojem svého pokoje, nauč mě, jak objímat ty, kdo trpí víc než já, jak nepřestávat snít a o tvých divech vyprávět novým generacím. Chraň a veď papeže Františka a církev, aby světlo evangelia dosáhlo až na konec světa.

Sešli svého Ducha, Pane, ať obnoví svět, aby se utišila bouře pandemie, chudí došli útěchy a skončily se války. Podpírej mě v mé slabosti a pomáhej mi žít naplno každý okamžik, který mi dáváš, v jistotě, že ty jsi se mnou po všechny dny až do konce věků. Amen.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 24. 7.

17. v mezidobí

9:45

Za rodiče Křížovy, dceru, dva syny a manželky

Pátek 29.7.

Památka sv. Marty, Marie a Lazara

16:30

Výstav NSO a svátost smíření

17:00

Mše svatá Dolní Bory

Sobota 30. 7.

10:30

Svatba Horní Bory: David Flesar a Anna Horňáková

Neděle 31. 7.

18. v mezidobí

9:45

Za Pavla Prokopa, rodiče Prokopovy, Hladíkovy a Štegnerovy

 

Farní oznámení

Úřední hodiny v červenci a srpnu na faře ve VM budou: Pondělí a středa 8:00 – 9:00, pátek 9:00 – 10:00. Dále pak po telefonické domluvě.

Nového kaplana, otce Jana Kříže, přivítáme ve Velkém Meziříčí v neděli 24. 7., nový farář a děkan, o. Jiří Kaňa, bude uveden ve Velkém Meziříčí v neděli 7. 8.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 24. 7.

17. v mezidobí

8:00

Za rodiče Rozmarinovy, prarodiče a bratra

Středa 27. 7.

Památka sv. Gorazda a druhů

14:00

Pohřební mše svatá v Netíně: Za + Zdeňku Brabcovu

Pátek 29. 7.

Památka sv. Marty, Marie a Lazara

18:30

Za rodiče Weinhoferovy, dvě dcery, celou živou a + přízeň a duše v očistci

Neděle 31. 7.

18. v mezidobí

8:00

Za rodiče Dvořákovy, syny, snachy a zetě

 

 Farní oznámení

Úřední hodiny v červenci a srpnu na faře ve VM budou: Pondělí a středa 8:00 – 9:00, pátek 9:00 – 10:00. Dále pak po telefonické domluvě.

Nového kaplana, otce Jana Kříže, přivítáme ve Velkém Meziříčí v neděli 24. 7., nový farář a děkan, o. Jiří Kaňa, bude uveden ve Velkém Meziříčí v neděli 7. 8.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Ježíš je Mesiáš.
(Sk 5,42)
Nahoru