Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 03.07. - 10.07.2022

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 03.07. - 10.07.2022

Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 3. 7.

14. v mezidobí

7:30

Za farníky

9:00

Za + rodiče Vlachovy, Cejpkovy, jejich + sourozence, švagra Josefa, živou a + přízeň a duše v očistci

10:30

Za + dvoje rodiče, manžela Jiřího, sestry, manžele Slabých a duše v očistci

11:45

Poutní mše svatá Petráveč

18:00

Za + rodiče, bratry, Boží ochranu pro celou rodinu a duše v očistci

Pondělí 4. 7.

Památka sv. Prokopa, opata

7:00

Za rodiče Práškovy, Rosovy, živou a + rodinu Práškovu, Rosovu a Cahovu a duše v očistci

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

18:30

Mše svatá Hrbov

18:00

Poutní mše svatá v Mostištích

Úterý 5. 7.

Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy

 7:00

Za rodiče Rosovy, manžela Karla, živou a + rodinu a duše v očistci

8:00

Za dvoje rodiče Říhovy, sourozence, duše v očistci s prosbou o Boží ochranu pro živé rodiny

10:00

Poutní mše svatá v Kochánově

Středa 6. 7.

Památka Marie Gorettiové, mučednice

7:00

Za Vladimíra a Ludmilu Pytnerovy, živou a + rodinu, přízeň a duše v očistci

Čtvrtek 7. 7.

7:00

Za rodiče Koštovalovy, syna Jiřího a jeho manželku, rodinu Vlachovu a Hrstkovu, rodiče Bobkovy a 3 syny a ochranu Panny Marie

Pátek 8. 7.

8:00

Za + rodiče Františka a Annu Malcovy, všechny živé a + z rodiny Malcovy a Judovy a duše v očistci

11:00

Svatba VM: Jakub Oulehla a Silvie Vlčková

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav NSO

Sobota 9. 7.

7:00

Za + rodiče Ludmilu a Františka Brymovy a Anežku a Františka Kejdovy

18:00

Za rodinu Slabých, děti a jejich rodiny, duše v očistci a vlastní úmysl

Neděle 10. 7.

15. v mezidobí

7:30

Za rodiče Ďáskovy, syna, dceru, Boží ochranu pro celou rodinu a duše v očistci

9:00

Za farníky

10:30

Za živou a + rodinu Švábovu a Bartuškovu, sestru s manželem, synovce a tři neteře

11:30

Křty VM: Oliver Sýkora, Václav Sobotka

11:45

Poutní mše svatá Stránecká Zhoř

18:00

Za rodiče Fňukalovy a Pospíchalovy, manžele Urbánkovy a Pokorných a živou a + přízeň

 

Farní oznámení

Úřední hodiny v červenci a srpnu na faře ve VM budou: Pondělí a středa 8:00 – 9:00, pátek 9:00 – 10:00. Dále pak po telefonické domluvě.

V červenci a srpnu nebudou večerní mše svaté ve čtvrtek a v pátek.

Ve čtvrtek 7. července bude navštěvovat nemocné pan kaplan Martin a pan jáhen Jiří, děkan Pavel bude navštěvovat ve čtvrtek 14. července.

Dispenz od účasti na nedělních bohoslužbách byl zrušen od 31. 5. 2022.

 

Nedělní liturgie 

Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát (učedníků), poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec, ani mošnu, ani opánky. S nikým se cestou nepozdravujte. Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: 'Pokoj tomuto domu!' Bude-li tam člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám. V tom domě zůstaňte a jezte a pijte, co vám dají, protože dělník má právo na svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu! Když přijdete do některého města a přijmou vás tam, jezte, co vám předloží, uzdravujte tamější nemocné a říkejte jim: `Přiblížilo se k vám Boží království!' Když přijdete do některého města a nepřijmou vás, vyjděte do jeho ulic a řekněte: `I ten prach, který se nám ve vašem městě přichytil na nohou, vám tu střásáme. To si však pamatujte: Přiblížilo se Boží království!' Říkám vám: Sodomě bude v onen den lehčeji než takovému městu.“ Dvaasedmdesát (učedníků) se vrátilo a s radostí řekli: „Pane, dokonce i zlí duchové se nám podrobují ve tvém jménu!“ Odpověděl jim: „Viděl jsem satana padnout jako blesk z nebe. Dal jsem vám moc šlapat na hady, štíry a (přemáhat) všechnu nepřítelovu sílu a vůbec nic vám nebude moci uškodit. Ale radujte se ani ne tak z toho, že se vám podrobují duchové, spíše se radujte z toho, že vaše jména jsou zapsána v nebi.“ Lk 10,1-12.17-20

Každý z nás, kdo je Kristův, je někam poslán, vyslán, jde tam, kam chce sám Pán přijít. A nemusí jít o nijak mimořádné úkoly, jde jen o běžné okolnosti života. Je však třeba jít tak, jak o tom čteme v evangeliu. Bez měšce, bez mošny, bez opánků. Jak tomu rozumět? Tak, jak tomu měli rozumět Ježíšovi učedníci. Ti se měli vydat na cestu bez zdržování a bez zajištění. Odkázání na to, co dostanou, s vědomím, že také nemusí uspět. Jak jsme na tom my dnes? Jistě, máme peněženku, tašky a několikeré boty. Ale chceme-li připravovat v této zemi Kristu cestu, pak jsme bezmocní, bezbranní a chudí podobně, jako Kristovi učedníci. Nemáme nic, čím bychom si zaplatili jistotu, že budeme úspěšní. Vůbec nevíme, jak dopadneme. Jsme bosí jako otroci v Izraeli - před těmi, kdo Krista neznají, možná nic neznamenáme. A toto všechno by nás nemělo odradit, naopak, to nám může dodat důvěru. Důvěru v moc a sílu Boží, která se má v nás projevit. Důvěru v bohatství Ježíše Krista, který chce k těm, kdo ho neznají, přijít. Není tedy třeba, abychom se báli a vymlouvali, že jsme neschopní, nevýznamní, chudí a nezajištění ve své službě evangeliu. Je třeba jediné: abychom byli skutečně Kristovými učedníky a bychom se jím opravdu nechali den po dni posílat. Bez strachu, že se něco stane, když neuspějeme, bez představy, že si svou úspěšnost ve svědectví evangeliu musíme zajistit. Bůh je podle našich měřítek marnotratným rozsévačem. Rozsévá všude možně a ví, že někde se semeno uchytí tak, že přinese opravdový užitek. Připojme se tedy k němu. Buďme s našimi bližními a přinášejme jim zvěst evangelia, zvěst o odpouštějící Boží lásce k člověku, zvěst o Boží budoucnosti. S klidem a mírností a s vědomím, že Ježíšovu zvěst máme přinášet, ale nesmíme ji vnucovat. Nejsme-li přijati, jděme dál. Je možné, že po čase uspěje někdo jiný. Bůh má přece více možností než my. www.pastorace.cz/Kazani/14-nedele-v-mezidobi-c-stul-slova

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 3. 7.

14. v mezidobí

9:45

Za Pavla Krejčího, tchána, živou a + přízeň a duše v očistci

11:00

Poutní mše svatá Cyrilov

Úterý 5. 7.

Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa

7:00

Mše svatá v Horních Borech: Za + rodinu Matějíčkovu

Pátek 8. 7.

16:30

Výstav NSO a svátost smíření

17:00

Mše svatá Dolní Bory: Za Jana Vávru, rodiče a sourozence a Boží požehnání pro celou rodinu

Neděle 10. 7.

15. v mezidobí

9:45

Za rodinu Březkovu, Večeřovu, živou a + přízeň a duše v očistci

10:30

Křty Horní Bory: Adéla Dostálová a Aneta Vávrová

 

Farní oznámení

Ve čtvrtek 7. července bude návštěva nemocných.

Úřední hodiny v červenci a srpnu na faře ve VM budou: Pondělí a středa 8:00 – 9:00, pátek 9:00 – 10:00. Dále pak po telefonické domluvě.

Dispenz od účasti na nedělních bohoslužbách byl zrušen od 31. 5. 2022. 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín  

Neděle 3. 7.

14. v mezidobí

8:00

Za Bohuslava Peška, rodiče a sourozence

Za + Romana Prchala

Pondělí 4. 7.

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

Úterý 5. 7.

Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy

8:30

Za rodiče Jamborovy, Svobodovy, vnuka a zetě a celou přízeň

10:00

Poutní mše svatá Kochánov

12:05

Svatba: Lubomír Prudek a Marie Pokorná

Pátek 8. 7.

18:30

Za Jiřího Tomana, otce a duše v očistci

Neděle 10. 7.

15. v mezidobí

8:00

Za rodiče Šitkovy, syna a dva vnuky, Bořivoje Buchtu a živou a + rodinu

11:45

Poutní mše svatá Stránecká Zhoř

  

Farní oznámení

Úřední hodiny v červenci a srpnu na faře ve VM budou: Pondělí a středa 8:00 – 9:00, pátek 9:00 – 10:00. Dále pak po telefonické domluvě.

Dispenz od účasti na nedělních bohoslužbách byl zrušen od 31. 5. 2022. 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Já, Bůh, ponižuji strom vysoký a povyšuji strom nízký.
(Ez 17,24)
Nahoru