Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 26.06. - 03.07.2022

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 26.06. - 03.07.2022

Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 26. 6.

13. v mezidobí/ Sbírka na bohoslovce

7:30

Za rodiče Vaňkovy, syna, dva zetě, celou přízeň a duše v očistci

9:00

Za Jakuba a Miloše Kratochvílovy, celou rodinu a duše v očistci

10:30

Za rodiče Karla a Martu Kašparovy, syna Miloslava, živou a + rodinu a duše v očistci

11:30

Křest VM Tobiáš Kronovetr, Veronika Nani, Martin Sedláček, Eliška Šoukalová, Miloslav Maloušek

11:00

Poutní mše svatá Dolní Radslavice

15:00

Farní den v Mostištích

18:00

Za rodiče Marii a Jaroslava Matějovy z Vídně a celou jejich živou a + rodinu

Pondělí 27. 6.

7:00

Za manžela a živou a + rodinu Dvořákovu, Koskovu, Rozsívalovu a duše v očistci

Úterý 28. 6.

Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

7:00

Za farníky

Středa 29. 6.

Slavnost sv. Petra

a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze

7:00

Za + manžela Pavla, Boží ochranu a požehnání pro živou rodinu a duše v očistci

10:00

Mše svatá v DPS

Čtvrtek 30. 6.

7:00

Za živé a + kněze a všechny milosti a dary Ducha svatého

Pátek 1. 7.

1. v měsíci/ Celodenní a celonoční adorace

8:00

Za + rodiče Holánovy a syna, + rodiče Homolovy a syna a Božím pomoc a ochranu pro celou naši rodinu

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Marii Práškovu

14:00 – 16:00 Svátost smíření

19:30 – 21:00 Svátost smíření

Sobota 2. 7.

1. v měsíci

7:00

Za živou a + rodinu Peňázovu, přízeň a duše v očistci

11:00

Svatba VM: Jan Jureček a Jana Kubišová

18:00

Na společný úmysl

1. Za rodiče Stanislava a Martu Chevalierovy, celou živou a + rodinu a d. v. o.

2. Za + Aloise a Věru Kravalovy a živou rodinu Kravalovu

3. Za + bratra a rodiče

4. Za manžela Antonína Vondráčka, rodiče Vondráčkovy a Dohnalovy, manžele Drápelovy a Boží ochranu pro celou rodinu

5. Za rodinu Syslovu a Kupovu

6. Za + rodinu Andělovu a jejich žijící příbuzenstvo

Neděle 3. 7.

14. v mezidobí

7:30

Za farníky

9:00

Za + rodiče Vlachovy, Cejpkovy, jejich + sourozence, švagra Josefa, živou a + přízeň a duše v očistci

10:30

Za + dvoje rodiče, manžela Jiřího, sestry, manžele Slabých a duše v očistci

11:45

Poutní mše svatá Petráveč

18:00

Za + rodiče, bratry, Boží ochranu pro celou rodinu a duše v očistci

 

Farní oznámení

V neděli 26. června od 15:00 na hřišti v Mostištích jste zváni na farní den. Tématem je setkání všech generací. Bude také příležitost k rozloučení se současným děkanem a kaplanem.

V neděli 26. června v 19:30 proběhne v Netíně kostele varhanní koncert. V rámci festivalu Concentus Moraviae vystoupí Bálint Karosi. Vstupenky je možné zakoupit na stránce www.concentus-moraviae.cz, nebo na místě.

V neděli 26. června v 19:00 na faře bude setkání spolku Ludmila.

V den slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla 29. června 2022 při pontifikální bohoslužbě v 16.00 hodin nově jmenovaný 14. diecézní biskup brněnský  Mons. Pavel Konzbul  kanonicky převezme  vedení diecéze. Emeritní biskup a apoštolský administrátor  Vojtěch Cikrle při této příležitosti poděkuje za dvaatřicet let ve službě diecézního biskupa.  Všichni jste na tuto bohoslužbu srdečně  zváni. Ti, kteří nemohou přijet osobně, mohou využít přímého přenosu v televizi Noe nebo v Radiu Proglas.

Ve středu 29. června nebudou na faře odpolední úřední hodiny.

V červenci a srpnu nebudou večerní mše svaté ve čtvrtek a v pátek.

V sobotu 2. července je první sobota v Netíně, 17:00 svátost smíření a 18:00 mše svatá.

Vzadu na stolku je krabička, do které můžete vložit Vaše napsané prosby, za které se bude pravidelně modlit společenství z naší farnosti.

Nedělní liturgie

Když se přibližovala doba, kdy měl být (Ježíš) vzat (vzhůru), pevně se rozhodl jít do Jeruzaléma. Poslal před sebou posly a ti cestou přišli do jedné samařské vesnice, aby tam připravili nocleh. Ale (Samaritáni) ho nepřijali, protože měl namířeno do Jeruzaléma. Když to viděli učedníci Jakub a Jan, řekli: „Pane, chceš, abychom svolali z nebe oheň, aby je zahubil?“ On se však obrátil a přísně je pokáral. Pak šli do jiné vesnice. A jak šli, cestou mu někdo řekl: „Půjdu za tebou všude, kam půjdeš.“ Ježíš mu však odpověděl: „Lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kam by hlavu položil.“ Jiného zase vybídl: „Pojď za mnou!“ On však řekl: „Pane, dovol mi, abych napřed šel pochovat svého otce.“ Odpověděl mu: „Nech, ať mrtví pochovávají své mrtvé. Ale ty jdi a zvěstuj Boží království!“ A ještě jiný řekl: „Půjdu za tebou, Pane; jen mi dovol, abych se napřed rozloučil doma s rodinou.“ Ježíš mu však odpověděl: „Žádný, kdo položil ruku na pluh a ohlíží se za sebe, není způsobilý pro Boží království.“ Lk 9,51-62

»Půjdu za tebou všude, kam půjdeš«. Je velkodušný! Ježíš mu však odpovídá, že Syn člověka narozdíl od lišek, které mají doupata, a ptáků, kteří mají hnízda, »nemá, kam by hlavu položil«. Ježíš je absolutně chudý. Opustil totiž svůj rodný dům a zřekl se každé jistoty, aby zvěstoval Boží království ztraceným ovcím svého lidu. Ježíš tak ukázal svým učedníkům – nám – že naše poslání ve světě nemůže být statické, nýbrž putující. Křesťan je poutník. Církev je svojí povahou v pohybu, není usedlá a spokojená ve své ohrádce. Je otevřena těm nejširším horizontům; církev je poslaná nést evangelium na cesty a dosáhnout lidských a existenciálních periferií. Tolik k tomu prvnímu. Druhý, kterého Ježíš potkává, dostává povolání přímo od Ježíše, avšak odpovídá mu: »Pane, dovol mi, abych napřed šel pochovat svého otce«. Je to legitimní požadavek, založený na přikázání ctít otce i matku (srov. Ex 20,12). Nicméně Ježíš mu řekne: »Nech, ať mrtví pochovávají své mrtvé«. Těmito záměrně provokujícími slovy míní potvrdit prvenství Jeho následování a zvěstování Božího království i před těmi nejdůležitějšími skutečnostmi, jakou je rodina. Naléhavost šířit evangelium, které láme okovy smrti a zahajuje  věčný život, neakceptuje prodlevy, nýbrž vyžaduje pohotovost a ochotu. Církev je tedy putující, rozhodná, jedná spěšně, okamžitě a bez otálení. Třetí chce rovněž Ježíše následovat, ale pod podmínkou, že se napřed bude moci rozloučit se svými příbuznými. Mistr mu však odpovídá: »Žádný, kdo položil ruku na pluh a ohlíží se za sebe, není způsobilý pro Boží království«. Následovaní Ježíše vylučuje stýskání a zdráhání, ale vyžaduje rozhodnost  papež František

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 26. 6.

13. v mezidobí/ Sbírka na bohoslovce

9:45

Za Jiřího Dvořáka, + manželku a rodiče

Úterý 28. 6.

Vigílie ze slavnosti sv. Petra a Pavla, apoštolů

17:00

Mše svatá v Horních Borech

Čtvrtek 30. 6.

11:00

Svatba Horní Bory: Josef Kadlec a Nikol Prudková

Pátek 1. 7.

1. v měsíci

16:30

Výstav NSO a svátost smíření

17:00

Mše svatá Dolní Bory: Za rodiče Jelínkovy, Karla Jelínka, rodiče Mahelovy a Františka Mahela

Neděle 3. 7.

14. v mezidobí

9:45

Za Pavla Krejčího, tchána,  živou a + přízeň a duše v očistci

11:00

Poutní mše svatá Cyrilov

 

Farní oznámení

V neděli 26. června v 19:30 proběhne v Netíně v kostele varhanní koncert. V rámci festivalu Concentus Moraviae vystoupí Bálint Karosi. Vstupenky je možné zakoupit na stránce www.concentus-moraviae.cz

Ve středu 29. června nebudou na faře ve VM odpolední úřední hodiny.V den slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla 29. června 2022 při pontifikální bohoslužbě v 16.00 hodin nově jmenovaný 14. diecézní biskup brněnský  Mons. Pavel Konzbul  kanonicky převezme  vedení diecéze. Emeritní biskup a apoštolský administrátor  Vojtěch Cikrle při této příležitosti poděkuje za dvaatřicet let ve službě diecézního biskupa.  Všichni jste na tuto bohoslužbu srdečně  zváni. Ti, kteří nemohou přijet osobně, mohou využít přímého přenosu v televizi Noe nebo v Radiu Proglas.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín  

Neděle 26. 6.

13. v mezidobí/ Sbírka na bohoslovce

8:00

Za Ladislavu Tomanovu, rodiče Tomanovy a za osvobození od zlého pro všechny živé i + členy rodiny Tomanovy, Šobovy a Votoupalovy

10:30

Křest Ondřej Šoukal

Úterý 28. 6.

Vigílie ze slavnosti sv. Petra a Pavla, apoštolů

18:30

Mše svatá

Pátek 1. 7.

1. v měsíci

18:30

Za Františka Blažka, manželku, synovce, neteře a celou přízeň

Sobota 2. 7.

1. v měsíci

9:30

Mše svatá Stránecká Zhoř k 85. výročí založení hasičského sboru

13:00

Křest Mariana Kučerová

17:00

Svátost smíření

18:00

Za poutníky

Neděle 3. 7.

14. v mezidobí

8:00

Za Bohuslava Peška, rodiče a sourozence 

Za + Romana Prchala

 

Farní oznámení

V neděli 26. června v 19:30 proběhne v kostele varhanní koncert. V rámci festivalu Concentus Moraviae vystoupí Bálint Karosi. Vstupenky je možné zakoupit na místě nebo na stránce www.concentus-moraviae.cz

Ve středu 29. června nebudou na faře ve VM odpolední úřední hodiny.

V den slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla 29. června 2022 při pontifikální bohoslužbě v 16.00 hodin nově jmenovaný 14. diecézní biskup brněnský  Mons. Pavel Konzbul  kanonicky převezme  vedení diecéze. Emeritní biskup a apoštolský administrátor  Vojtěch Cikrle při této příležitosti poděkuje za dvaatřicet let ve službě diecézního biskupa.  Všichni jste na tuto bohoslužbu srdečně  zváni. Ti, kteří nemohou přijet osobně, mohou využít přímého přenosu v televizi Noe nebo v Radiu Proglas.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
My kážeme Krista ukřižovaného.
(1Kor 1,22)
Nahoru