Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 19. 6. - 26. 6. 2022

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 19. 6. - 26. 6. 2022

Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 19. 6.

12. v mezidobí/ v naší farnosti letní pouť

7:30

Na poděkování celé rodiny, příbuzných, obrácení hříšníků, uzdravení nemocných, útěchu umírajícím a duše v očistci

9:00

Za rodiče Lokvencovy a jejich děti z Nadějova a rodiče Janákovy a jejich děti z Olší a duše v očistci

10:30

Za farníky

11:30

Křty VM: Čestmír Crhonek a Bára Knitlová

18:00

Za živou a + rodinu Babáčkovu a Střechovu

Pondělí 20. 6.

7:00

Za + manželku, dvoje rodiče a živou a + rodinu

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř – zámek

18:00

Mše svatá Vídeň

Úterý 21. 6.

Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

7:00

Za rodinu Feldmanovu a Plachetskou

Středa 22. 6.

7:00

Za uzdravení v rodině

18:00

Mše svatá Oslavice

18:00

Mše svatá Hrbov

Čtvrtek 23. 6.

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

7:00

Za Josefa Stupku a jeho manželku

18:00

16:45 schola na faře, 17:00 ministranti v kostele, poslední dětská mše svatá v tomto školním roce

Na poděkování za dar manželství s prosbou o Boží ochranu a požehnání do dalších let

Pátek 24. 6.

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

8:00

Za Petra Fričera a Emanuela Zahradníka

14:00 – 16:00 Svátost smíření a adorace

17:00

Za Antonína Procházku a syna

Sobota 25. 6.

Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

7:00

Na poděkování s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro syny a jejich rodinu

18:00

Za Josefa Pola, rodiče Polovy a Boží ochranu pro celou rodinu

Neděle 26. 6.

13. v mezidobí/Sbírka na bohoslovce

7:30

Za rodiče Vaňkovy, syna, dva zetě, celou přízeň a duše v očistci

9:00

Za Jakuba a Miloše Kratochvílovy, celou rodinu a duše v očistci

10:30

Za rodiče Karla a Martu Kašparovy, syna Miloslava, živou a + rodinu a duše v očistci

11:30

Křest VM Tobiáš Kronovetr, Veronika Nani, Martin Sedláček, Eliška Šoukalová, Miloslav Maloušek

11:00

Poutní mše svatá Dolní Radslavice

15:00

Farní den v Mostištích

18:00

Za rodiče Marii a Jaroslava Matějovy z Vídně a celou jejich živou a + rodinu

 

Farní oznámení

Děkujeme všem za přípravu na Boží Tělo, za výzdobu, zpěv a vypravení družiček.

V neděli 26. června od 15:00 na hřišti v Mostištích jste zváni na farní den. Tématem je setkání všech generací. Bude také příležitost k rozloučení se současným děkanem a kaplanem.

V neděli 26. června v 19:30 proběhne v kostele varhanní koncert. V rámci festivalu Concentus Moraviae vystoupí Bálint Karosi. Vstupenky je možné zakoupit na stránce www.concentus-moraviae.cz

V neděli 26. června v 19:00 na faře bude setkání spolku Ludmila.

Je poslední možnost přihlásit se na farní tábor „Žít jako“ a výpravu pro mládež na začátku prázdnin. Poslední 4 místa. Více informací na plakátcích.

Vzadu na stolku je krabička, do které můžete vložit Vaše napsané prosby, za které se bude pravidelně modlit společenství z naší farnosti.

Od 1. srpna bude jmenován novým farářem a děkanem otec Jiří Kaňa, který doposud sloužil ve farnosti Blansko a novým kaplanem bude čerstvý novokněz. Současný děkan otec Pavel Šenkyřík bude biskupský vikář pro pastoraci a otec Martin Hönig bude působit jako kaplan v Telči a okolí. Jáhen Jiří Dyčka zůstává nadále v našich farnostech. 

 

Nedělní liturgie

 Když se Ježíš o samotě modlil a byli s ním jeho učedníci, otázal se jich: „Za koho mě lidé pokládají?“ Odpověděli: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a jiní (myslí), že vstal jeden z dávných proroků.“ Zeptal se jich: „A za koho mě pokládáte vy?“ Petr odpověděl: „Za Božího Mesiáše!“ On jim však důrazně přikázal, aby to nikomu neříkali, a dodal, že Syn člověka bude muset mnoho trpět, že bude zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen. Všem pak řekl: „Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, den co den bere na sebe svůj kříž a následuje mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, ale kdo svůj život pro mě ztratí, zachrání si ho.“

Lk 9,18-24

Vyznávám, že chci jít za tebou, ale jen za tu cenu, že mě to nebude nic stát.
Dávám ti všechno, ale jen do té doby, dokud nebudeš ode mě nic chtít.
Dávám ti všechno – ale zároveň nechci nic ztratit.
Chci jít kamkoli s tebou, ale jen do té doby, dokud se „mi to bude líbit“ – a dokud budeme kráčet „po stezkách mých“.
Chci, Pane, konat všechno, co chceš ty – ale jen pokud tvoje vůle bude „podle představ mých“.
Chci jít za tebou – ale jen pokud ty budeš kráčet za mnou.
Chci druhým vyznávat, že ty jsi ten jediný Zachránce – ale jen pokud nesklidím výsměch a úšklebky.

Stejně jako Petr bych moc rád, abys v mém životě byl ten „úspěšný divotvůrce“, s kterým se mi bude všechno dařit – v práci, doma, v osobním životě. Ten, který mě ochrání od nemocí, temnoty a tápání. Ten, který požehná mé rodině, který vleje harmonii do mého vztahu k partnerovi. A přesto vidím, že stále znovu „musím odevzdávat své představy“ o svém životě – a kráčet za tebou.

Scarano Angelo

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 19. 6.

Slavnost Těla a Krve Páně/Boží Tělo

9:45

Mše svatá s průvodem Božího Těla: Za rodinu Vaňkovu, Vlachovu a duše v očistci

11:45

Křest Horní Bory: Antonín Havlát

Pátek 24. 6.

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

17:30

Výstav NSO a svátost smíření

18:00

Mše svatá Dolní Bory: Za živou a + rodinu Dostálovu, Jašovu a celou přízeň

Sobota 25. 6.

Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

17:00

Mše svatá Horní Bory: Za rodiče Bartošovy, maminku Vogtovu a syna (úmysl přesunutý z 16. 6. 2022)

po mši svaté zveme děti na táborák na ukončení školního roku

Neděle 26. 6.

13. v mezidobí/ Sbírka na bohoslovce

9:45

Za Jiřího Dvořáka, + manželku a rodiče

 

Farní oznámení

Děkujeme všem za přípravu na Boží Tělo, za oltáře, výzdobu, zpěv a vypravení družiček.

V neděli 26. června v 19:30 proběhne v kostele varhanní koncert. V rámci festivalu Concentus Moraviae vystoupí Bálint Karosi. Vstupenky je možné zakoupit na stránce www.concentus-moraviae.cz

Je poslední možnost přihlásit se na farní tábor „Žít jako“ a výpravu pro mládež na začátku prázdnin. Poslední 4 místa. Více informací na plakátcích.

Od 1. srpna bude jmenován novým farářem a děkanem otec Jiří Kaňa, který doposud sloužil ve farnosti Blansko a novým kaplanem bude čerstvý novokněz. Současný děkan otec Pavel Šenkyřík bude biskupský vikář pro pastoraci a otec Martin Hönig bude působit jako kaplan v Telči a okolí. Jáhen Jiří Dyčka zůstává nadále v našich farnostech. 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín  

Neděle 19. 6.

Slavnost Těla a Krve Páně/Boží Tělo

8:00

Mše svatá s průvodem Božího Těla: Za Jarmilu a Václava Hladíkovy, vnuka Lukáše Hladíka a celou živou a + přízeň

Pondělí 20. 6.

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř – zámek

Čtvrtek 23. 6.

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

17:30

Mše svatá pro děti: Za rodiče Buďovy a děti

Pátek 24. 6.

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

18:30

Za + bratra a celou rodinu

Sobota 25. 6.

Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

11:30

Mše svatá Zadní Zhořec při příležitosti 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů

Neděle 26. 6.

13. v mezidobí/ Sbírka na bohoslovce

8:00

Za Ladislavu Tomanovu, rodiče Tomanovy a za osvobození od zlého pro všechny živé i + členy rodiny Tomanovy, Šobovy a Votoupalovy

12:30

Křest Ondřej Šoukal

 

 Farní oznámení

Děkujeme všem za přípravu na Boží Tělo, za oltáře, výzdobu, zpěv a vypravení družiček.

V neděli 26. června v 19:30 proběhne v kostele varhanní koncert. V rámci festivalu Concentus Moraviae vystoupí Bálint Karosi. Vstupenky je možné zakoupit na stránce www.concentus-moraviae.cz

Je poslední možnost přihlásit se na farní tábor „Žít jako“ a výpravu pro mládež na začátku prázdnin. Poslední 4 místa. Více informací na plakátcích.

Od 1. srpna bude jmenován novým farářem a děkanem otec Jiří Kaňa, který doposud sloužil ve farnosti Blansko a novým kaplanem bude čerstvý novokněz. Současný děkan otec Pavel Šenkyřík bude biskupský vikář pro pastoraci a otec Martin Hönig bude působit jako kaplan v Telči a okolí. Jáhen Jiří Dyčka zůstává nadále v našich farnostech.  

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily.
(Ezd 9,8)
Nahoru