Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 14.4. - 28.4.2019

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 14.4. - 28.4.2019

Farnost Velké Meziříčí

 

Neděle 14. 4.

Květná neděle/

žehnání ratolestí/ sbírka na podporu primice Jaroslava Mrni

7:30

Za manžela, dvoje rodiče, strýce Cyrila, bratra Josefa a Boží požehnání pro rodinu

9:00

Mše svatá se žehnáním ratolestí a průvodem do kostela: Za farníky

10:30

Za Marii a Jana Švejdovy, živé a + z rodiny Peškovy, Krejčovy a duše v očistci

14:30

Pobožnost křížové cesty

18:00

Za Bohuslava Kališe, rodinu Malcovu a duše v očistci

Pondělí 15. 4.

7:00

Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání a ochranu pro celou rodinu

14:00

Mše svatá v nemocnici

Úterý 16. 4.

7:00

Za rodiče Rosovy, Antonína Práška, živou a + rodinu Práškovu a Cahovu a duše v očistci

Středa 17. 4.

7:00

Za + bratra Luboše Pospíchala a duše v očistci

Čtvrtek 18. 4.

ZELENÝ ČTVRTEK/ Poslední večeře Páně

18:00

Mše svatá s obřadem mytí nohou: Za služebníky církve

Pátek 19. 4.

VELKÝ PÁTEK/

Den přísného postu

8:00

DMC – ranní chvály a modlitba se čtením

15:00

Pobožnost křížové cesty

18:00

Velkopáteční obřady s pašijemi sv. Jana

19:30

Pobožnost křížové cesty městem - biřmovanci

Sobota 20. 4.

BÍLÁ SOBOTA/

Velikonoční vigilie

8:00

DMC – ranní chvály a modlitba se čtením

21:00

Vigilie vzkříšení: Za všechen křesťanský lid

Neděle 21. 4.

Slavnost ZMRTVÝVSTÁNÍ PÁNĚ/ Hod Boží velikonoční/ žehnání pokrmů

7:30

Za Josefa, Petra a Růženu Novákovy a za celou živou a + rodinu Novákovu a Rosovu

9:00

Za farníky

10:30

Mše svatá se křty dětí – Jakub Rajm, Elizabeth Fialová, Adam Kučera, Kristýna Navrátilová  

Za + dvoje rodiče, rodinu Dvořákovu s prosbou o Boží požehnání

18:00

Za Josefa Bednáře, dvoje + rodiče a celou rodinu

 

Pondělí 22. 4.

Pondělí v oktávu velikonočním

7:30

Za Josefa a Ludmilu Smejkalovy a syna, živé a + z rodiny Smejkalovy a Šanderovy a duše v očistci

9:00

Za živou a + rodinu Kotačkovu a duše v očistci

Úterý 23. 4.

7:00

Za rodiče Střechovy, celou jejich přízeň, pana Gabriela, jeho syna a duše v očistci

Středa 24. 4.

7:00

Za Viléma Jahodu a vnuka Viléma, rodiče jahodovy a Hlavovy

17:00

Mše svatá Oslavice

18:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 25. 4.

7:00

Za Josefa Tomana, bratra Jana a sestru Hedviku

18:00

16:45 nácvik zpěvů – dětská schola,  17:00 schůzka ministrantů

Za + manžela Ladislava Prudíka, Annu a Vladimíra Křípalovy, živou a + rodinu a duše v očistci

Pátek 26. 4.

8:00

Za + rodiče Přibylovy, Jaroslava Brázdu a jeho sestru Libuši a rodiče

13:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 Svátost smíření

17:00

Za Jindřicha Blahu a živé a + členy rodiny Blahovy

Sobota 27. 4.

7:00

Za Jaroslava Vondráčka, živou a + rodinu Vondráčkovu, Odstrčilíkovu, Boží ochranu a duše v očistci

10:30

Křty dětí – Jan Trčka, Tadeáš Drápela, Milan Juda, Jakub Batelka, Lilien Valíková, Markéta Oulehlová, Matěj Šimáček

18:00

Za Josefa Vokurku, rodiče, babičku, rodinu Sládkovu, Dřímalovu, Mašovu a duše v očistci

Neděle 28. 4.

2. velikonoční/

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

 

7:30

Za děti, živou a + rodinu a duše v očistci

9:00

Za rodiče, rodiny celých a lavických a duše v očistci

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za + Marii a Josefa Jurkovy a živou a + rodinu Jurkovu a Zemanovu

11:30

Poutní mše svatá Oslavice

11:00

Poutní mše svatá Mostiště

18:00

Za živou a + rodinu Němcovu a Kohoutovu

 

Farní oznámení

V úterý 16. dubna nebude příprava na první svaté přijímání, příprava pokračuje                            v úterý 23. dubna.

Sbírka na Zelený čtvrtek 18. dubna bude na podporu křesťanů ve Svaté zemi.

Na Velký pátek 19. dubna po večerních obřadech asi v 19:30 zveme na křížovou cestu městem.

Nácvik ministrantů na Zelený čtvrtek, Velký pátek a na Velikonoční vigilii bude vždy hodinu a půl před začátkem obřadů.

V pátek 26. dubna v 16:00 v kostele bude další katecheze pro rodiče dětí, které půjdou k prvnímu svatému přijímání.

V pátek 26. dubna v 19:30 na faře pokračuje příprava starších biřmovanců.

V neděli 28. dubna v sakristii se budou vybírat krabičky s postní almužnou.

V neděli 28. dubna v 18:00 na faře bude setkání Spolku Ludmila.

Na nástěnce najdete vyučtování farnosti za rok 2018.

Zveme děti ve věku 7 – 12 let na křesťanský tábor „S vírou přes moře“, který se uskuteční na faře v Jimramově od 11. do 18. 8. 2019. Informace a přihlášky naleznete vzadu v kostele na stolečku. Těšíme se na Vás.

Zveme kluky a holky ve věku od 6. do 13. let na farní tábor „Dobrodružství Cyrila a Metoděje“ na faře v Netíně  ve dnech 4. – 9. 8. 2019. Více informací najdete na plakátku v nástěnce a na internetových stránkách farnostiVelké Meziříčí.

 

Předvelikonoční zpověď v kostele sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

Neděle    14.04.2019

 

17:00 –19:00

Pondělí   15.04.2019

6:30 - 8:00

 

Úterý      16.04.2019

6:30 - 8:00

 

Středa    17.04.2019

6:30 - 10:00

14:00 –16:30

Pátek      19.04.2019

9:00-  12:00

 

 

Z liturgie Květné neděle

…Když došli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jeho i ty zločince, jednoho po pravici a druhého po levici. Ježíš řekl: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“ Jeho šaty si rozdělili losem. Lid stál a díval se. Členové velerady se mu vysmívali: „Jiným pomohl, ať pomůže sám sobě, je-li Mesiáš, Boží Vyvolený!“ Posmívali se mu i vojáci, přistupovali, podávali mu ocet a říkali: „Když jsi židovský král, zachraň sám sebe!“ Nad ním byl totiž nápis: „To je židovský král.“ Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal. „Copak ty nejsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!“ Druhý ho však okřikl: „Ani ty se nebojíš Boha? Vždyť jsi odsouzen k stejnému trestu! My ovšem spravedlivě: dostáváme přece jen, jak si zasloužíme za to, co jsme spáchali, ale on neudělal nic zlého.“ A dodal: „Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království.“ Odpověděl mu: „Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji.“ Bylo už asi dvanáct hodin. Tu nastala tma po celém kraji až do tří odpoledne, protože se zatmělo slunce. Chrámová opona se vpůli roztrhla. Ježíš zvolal mocným hlasem: „Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha!“ A po těch slovech vydechl naposled… Lk 22,14-23,56

Kříž zjevuje lásku, která je silnější než smrt. Když děláme kříž, máme mít na paměti, že proti nespravedlnosti nesmíme stavět jinou nespravedlnost, proti násilí nesmíme stavět jiné násilí. Nad zlem můžeme zvítězit jen silou Dobra, nikoli oplácení zla dalším zlem. Hospodinův služebník netouží po pomstě nad nepřáteli to, co ho vede, motivuje, dává sílu, je vědomí, že Bůh je blízko a že jej podporuje. „Vím, že nebudu zahanben.“

Velikonoční přání

 Radost z Kristova vzkříšení ať naplní vaše srdce a šíří se do vašich rodin.

P. Pavel, P. Karel a jáhen Stanislav

..............................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 14. 4.

Květná neděle/

žehnání ratolestí

 9:45

Mše svatá se žehnáním ratolestí a průvodem do kostela:

Za Adolfa Poula, manželku, rodiče, sourozence a Josefa Dostála

14:30

Pobožnost křížové cesty

Čtvrtek 18. 4.

ZELENÝ ČTVRTEK/ Poslední večeře Páně

17:00

Mše svatá v Horních Borech: Za všechny dobrodince farnosti

Pátek 19. 4.

VELKÝ PÁTEK/

Den přísného postu

15:00

Pobožnost křížové cesty

18:00

Velkopáteční obřady s pašijemi sv. Jana v Horních Borech

Sobota 20. 4.

BÍLÁ SOBOTA/

Velikonoční vigilie

19:00

Vigilie vzkříšení v Horních Borech: Za farnost a za všechny živé a + služebníky ve farnosti

Neděle 21. 4.

Slavnost ZMRTVÝVSTÁNÍ PÁNĚ

 9:45

Mše svatá se žehnáním pokrmů: Za Miladu a Miroslava Havelkovy

Pondělí 22. 4.

Pondělí v oktávu velikonočním

9:45

Mše svatá v Dolních Borech: Za rodinu Kubíkovu, Kučerovu, Špačkovu, Kovaříkovu a Josefa Vencálka

Čtvrtek 25. 4.

17:00

Mše svatá pro děti v Horních Borech : Za rodinu Dřímalovu, Dvořákovu a Chylíkovu

Pátek 26. 4.

18:00

Dolní Bory: za rodiče Kotíkovy a syny s prosbou o Boží požehnání

Neděle 28. 4.

2. velikonoční/ neděle Božího milosrdenství

9:45

Za Františka Svobodu, syna Františka, rodiče Svobodovy, Klusáčkovy a jejich rodiče

 

Farní oznámení

 

Sbírka na Zelený čtvrtek 18. dubna bude na podporu křesťanů ve Svaté zemi.

Sbírky o Velikonocích budou na opravy kostela.

Ve čtvrtek 25. dubna v 16:00 na faře pokračuje příprava na 1. svaté přijímání.

V neděli 28. dubna v sakristii se budou vybírat krabičky s postní almužnou.

 

Předvelikonoční zpověď v kostele v Borech

Neděle    14.04.2019

po nedělní mši svaté

Úterý      16.04.2019

17:00 –18:30

Horní Bory

 

........................................................................................................................................................................................................................................

 Farnost Netín

Neděle 14. 4.

Květná neděle/

žehnání ratolestí

 8:00

Mše svatá se žehnáním ratolestí a průvodem do kostela:

Za rodiče Sýkorovy, Smolíkovy, Jana Sýkoru a Františka Pola

14:30

Pobožnost křížové cesty

Čtvrtek 18. 4.

ZELENÝ ČTVRTEK/ Poslední večeře Páně

18:30

Mše svatá s obřadem mytí nohou

Za Františka Havlíčka, dvoje rodiče a celou přízeň

Pátek 19. 4.

VELKÝ PÁTEK/

Den přísného postu

8:00

Ranní chvály a modlitba se čtením

14:30

Pobožnost křížové cesty

15:00

Velkopáteční obřady s pašijemi sv. Jana

16:00 – 17:30 Soukromá adorace u Božího hrobu

Sobota 20. 4.

BÍLÁ SOBOTA/

Velikonoční vigilie

8:00

Ranní chvály a modlitba se čtením

9:00 – 15:00 Soukromá adorace u Božího hrobu

19:00

Vigilie vzkříšení: Za rodiče Bartošovy a Průšovy a celou přízeň

Neděle 21. 4.

Slavnost ZMRTVÝVSTÁNÍ PÁNĚ

 8:00

Mše svatá se žehnáním pokrmů

Za Ladislava a Marii Holíkovy a jejich rodiče

Pondělí 22. 4.

Pondělí v oktávu velikonočním

8:00

Za Stanislava Marka, rodiče Čermákovy a Markovy a živou a + přízeň

Pátek 26. 4.

18:30

Na poděkování za 70. let života

Sobota 27. 4.

11:30

Svatba Netín: Miroslav Šantrůček a Marie Cejnková

Neděle 28. 4.

2. velikonoční/ neděle Božího milosrdenství

8:00

Za Bedřicha Svobodu, rodiče, bratry a rodiče Cejnkovy a přízeň

 

Farní oznámení

Sbírka na Zelený čtvrtek 18. dubna bude na podporu křesťanů ve Svaté zemi.

V neděli 28. dubna v sakristii se budou vybírat krabičky s postní almužnou.

 

Předvelikonoční zpověď v kostele v Netíně

Neděle    14.04.2019

7:00 – 7:50

 

Pondělí   15.04.2019

 

17:30 –19:00

...............................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Anděl Páně v noci otevřel dveře žaláře.
(Sk 5,19)
Nahoru