Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 12.6. - 19.6.2022

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 12.6. - 19.6.2022

Farnost Velké Meziříčí  

Neděle 12. 6.

Slavnost Nejsvětější Trojice

7:30

Za rodiče Boženu a Josefa Drápelovy, jejich rodiny, sourozence a živé a + příbuzné

9:00

Za Františka a Bohumilu Šoukalovy, živou a + rodinu Šoukalovu a Vokounovu

10:30

Za farníky

12:00

Poutní mše svatá Zadní Zhořec

15:00

Modlitba za příznivé počasí a hojnou úrodu na Dědkovské hoře

18:00

Za živou a + rodinu Komínkovu a duše v očistci

Pondělí 13. 6.

Památka sv. Antonína z Padovy, kněze

a učitele církve

7:00

Mše svatá

18:00

Mše svatá Kochánov

18:00

Mše svatá Lavičky

18:00

Mše svatá a setkání III. řádu Karmelu

19:00

Mše svatá Hrbov (úmysl přesunutý z 15. 6. 2022)

Úterý 14. 6.

7:00

Bohoslužba slova

Středa 15. 6.

7:00

Za rodiče Střechovy a dceru Anežku, jejich + rodiče a sourozence s rodinami a rodiče Havelkovy, dva syny, dva vnuky, celou přízeň, dceru Boženu s manželem a duše v očistci

10:00

Pohřební mše svatá v Lavičkách: Za + Františka Střechu

10:00

Rozloučení na obřadní síni ve VM: + Marie Zemanová

18:00

Mše svatá Mostiště

Čtvrtek 16. 6.

Slavnost Těla a Krve Páně/Boží Tělo

7:00

Za Marii a Josefa Nožičkovy

18:00

16:45 schola na faře, 17:00 ministranti v kostele

Mše svatá s průvodem Božího Těla: Za živou a + rodinu Valičkovu a Pařilovu a Boží pomoc a ochranu

Pátek 17. 6.

8:00

Za manžela, syna, rodiče Pospíšilovy, Kotrbovy, živou a + přízeň a duše v očistci

14:00

Pohřební mše svatá: Za +Rudolfa Pitlíka

14:00 – 16:00 Svátost smíření a adorace

17:00

Za + Jana a Františka Chlubnovy

Sobota 18. 6.

7:00

Za rodinu Kejdovu s prosbou o Boží požehnání pro jejich děti a vnoučata

18:00

Za Františka a Miloslavu Krejčovy a Boží ochranu pro celou rodinu

Neděle 19. 6.

12. v mezidobí/ v naší farnosti letní pouť

7:30

Na poděkování celé rodiny, příbuzných, obrácení hříšníků, uzdravení nemocných, útěchu umírajícím a duše v očistci

9:00

Za rodiče Lokvencovy a jejich děti z Nadějova a rodiče Janákovy a jejich děti z Olší a duše v očistci

10:30

Za farníky

11:30

Křty VM: Čestmír Crhonek a Bára Knitlová

18:00

Za živou a + rodinu Babáčkovu a Střechovu

 

 Farní oznámení

V neděli 12. června v 15:00 jste zváni ke společným modlitbám za počasí a hojnou úrodu na Dědkovskou horu.

Ve čtvrtek 16. června od 8:00 na faře setkání seniorů, katecheze: „Neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého“

Slavnost Božího Těla proběhne ve VM ve čtvrtek 16. června, prosíme o přípravu a o družičky.

V pátek 17. června v 19:30 bude na faře poslední setkání biřmovanců před prázdninami.

Příští víkend proběhne ministrantské setkání, více informací v sakristii.   

Výuka náboženství letos končí v týdnu do 17. června a v novém školním roce začne opět v týdnu od 12. září. Druhý stupeň ZŠ bude mít výuku na faře ve středu odpoledne.

 Všichni jste zváni na farní den, který proběhne v Mostištích na hřišti v neděli 26. června od 15 hodin. Tématem je setkání všech generací. Prosím rezervujte si čas.

Vzadu na stolku je krabička, do které můžete vložit Vaše napsané prosby, za které se bude pravidelně modlit společenství z naší farnosti.

 

Nedělní liturgie

 Ježíš řekl svým učedníkům: "Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí." Jan 16,12-15

Můžeme mít, že Bůh miluje tak nějak všeobecně: miluje všechny lidi a já k nim patřím, proto by se o mě měl trochu zajímat! Ale vědomí, že jsme milováni „všeobecně“ jako součást celku, nás nemůže uspokojit. A také to vůbec neodpovídá skutečné Boží lásce, která je zvláštní a jedinečná pro každého člověka. Láska Boží je osobní a zosobňující. Každý z nás má absolutní právo říct: Bůh mě miluje jako nikoho jiného na světě! Bůh nemiluje dvě osoby stejným způsobem, protože jeho láska je právě tím, co utváří naši vlastní osobnost, a je pro každého jiná. 

Tato jedinečná láska, kterou Bůh každého miluje, v sobě zahrnuje také možnost naší jedinečné odpovědi. U mnoha lidí v dějinách víry se setkáváme s těmito slovy: „Bože, chtěl bych tě milovat způsobem, jakým tě ještě nikdo nemiloval! Chtěl bych pro tebe dělat bláznovství, která ještě nikdo nikdy neudělal!“ Toto přání se může realizovat v životě KAŽDÉHO člověka! I já mohu dát Bohu a také lidem v mém okolí a světu lásku, jakou ho ještě nikdo nemiloval. Je to přesně ta láska, která mi přísluší, abych daroval, která odpovídá mému já, která je odpovědí na Boží lásku a k níž mi dá svou milost. Mám v srdci Boha a na zemi jedinečné místo, jedinečnou a nezastupitelnou úlohu, mou vlastní plodnost, která nemůže být nahrazena nikým jiným.

Dvojí jistota, že jsme milováni jedinečným způsobem a že můžeme (navzdory našim slabostem a omezením) také tímto jedinečným způsobem milovat, lze nejvíce odkrývat a poznávat v modlitbě. Bůh nás miluje takové, jací jsme, naprosto bezpodmínečnou láskou a právě tato láska vytváří naši vnitřní identitu.

Jacques Philippe,Dotknout se Boha

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 12. 6.

Slavnost Nejsvětější Trojice

9:45

Za rodinu Nevrklovu, Stachovu, Krejčí a P. Jiří Eduarda Krejčího

10:45

Křest Nely Brodské

11:30

Poutní mše svatá v Radenicích

Pátek 10. 6.

17:30

Výstav NSO a svátost smíření

18:00

Mše svatá Dolní Bory: Za Vladimíra Homolu a celou živou a + přízeň

Neděle 19. 6.

Slavnost Těla a Krve Páně/ Boží Tělo

9:45

Mše svatá s průvodem Božího Těla: Za rodinu Vaňkovu, Vlachovu a duše v očistci

11:45

Křest Horní Bory: Antonín Havlát

 

Farní oznámení

V neděli 12. června v 15:00 jste zváni ke společným modlitbám za počasí a hojnou úrodu na Dědkovskou horu.

Ve čtvrtky v 19:00 pokračuje setkání nad nedělním evangeliem lectio divina v sále na faře VM.

V pátek 17. června v 19:30 na faře ve VM bude poslední setkání biřmovanců před prázdninami.

Zveme ministranty na ministrantský bowling, který se uskuteční příští sobotu 18. června. Sraz v 16:50 před budovou River Bowling ve Velkém Meziříčí.

Slavnost Božího Těla proběhne v neděli 19. června, prosíme o přípravu oltářů a družiček.

Mše svatá ze dne 16. 6. je přeložena na sobotu 25. 6. v 17:00, po ní bude následovat táborák na zakončení školního roku. 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín  

Neděle 12. 6.

Slavnost Nejsvětější Trojice

8:00

Marii Lázničkovu a celu přízeň

12:00

Poutní mše svatá v Zadním Zhořci

Pondělí 13. 6.

Památka sv. Antonína z Padovy

18:00

Mše svatá Kochánov

Pátek 17. 6.

18:30

Za Antonína Koukala, rodiče a rodiče Urbanovy

Neděle 19. 6.

Slavnost Tělaa Krve Páně/ Boží Tělo

8:00

Mše svatá s průvodem Božího Těla: Za Jarmilu a Václava Hladíkovy, vnuka Lukáše Hladíka a celou živou a + přízeň

  

Farní oznámení

V neděli 12. června v 15:00 jste zváni ke společným modlitbám za počasí a hojnou úrodu na Dědkovskou horu.

Ve čtvrtky v 19:00 pokračuje setkání nad nedělním evangeliem lectio divina v sále na faře VM.

V pátek 17. června v 19:30 na faře ve VM bude poslední setkání biřmovanců před prázdninami.

Zveme ministranty na ministrantský bowling, který se uskuteční příští sobotu 18 června. Sraz v 16:50 před budovou River Bowling ve Velkém Meziříčí.

Slavnost Božího Těla proběhne v neděli 19. června, prosíme o přípravu oltářů a družiček. 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Bože, obnov nás.
(Ž 80,8)
Nahoru