Farnost Velké Meziříčí

 1. Úvodní stránka
 2. Pořad bohoslužeb
 3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 05.06.2022 - 12.06.2022

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 05.06.2022 - 12.06.2022

Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 5. 6.

Slavnost Seslání Ducha svatého/

Adorační den

v naší farnosti

a den modliteb

za kněžský seminář/

Sbírka na charitu

7:30

Za farníky

9:00

Za rodinu Horkých a Boží pomoc a ochranu

10:30

Za živou a + rodinu Kosourovu, Balákovu, přízeň a duše v očistci

11:30

Křty VM: Anna Zachovalová a Matyáš Černý

12:00 – 17:30 výstav NSO a tichá adorace, 17:30 společná adorace a svátostné požehnání (zapisujte se do připraveného archu vzadu na stolku)

18:00

Za Anežku Drápelovu, Františka Drápelu, Jana Šoukala a jejich rodiče a sourozence, živou a + přízeň, Antonína Zahálku a Františka Štěpničku z Mostišť

Pondělí 6. 6.

Památka

Panny Marie,

Matky církve

7:00

Za manželku Oldřišku, syna Ladislava, živou a + přízeň a duše v očistci

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

18:30

Mše svatá Lavičky

Úterý 7. 6.

7:00

Mše svatá za živou a + rodinu Vrátilovu

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Františka Karáska

Středa 8. 6.

7:00

Za rodiče, celou živou a + přízeň a duše v očistci

18:00

Mše svatá Oslavice

18:00

Mše svatá Vídeň

Čtvrtek 9. 6.

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

7:00

Na poděkování za 59 let společného života, za + rodiče, za + sourozence a duše v očistci

18:00

16:45 schola na faře, 17:00 ministranti v kostele

Za + syna Jana, za rodiče Marii a Rudolfa Čermákovy, živé a + rodiny a duše v očistci

Pátek 10. 6.

8:00

Na poděkování za dar života, přijatá dobrodiní, Boží pomoc a ochranu, živé a + členy našich rodin a duše v očistci

14:00 – 16:00 Svátost smíření a adorace

17:00

Za Josefa Šoukala a živou a + rodinu Šoukalovu a Martínkovu

18-22

Noc kostelů

Sobota 11. 6.

Památka sv. Barnabáše, apoštola

7:00

Za + Františka a Anežku Bradáčovy, živou rodinu a duše v očistci

11:00

Svatba Martina Koprová a Pavel Musil

16:00

Mše svatá Moráň

18:00

Za rodinu Plachetských, Slabovu, pana Slabého, Emilii Pohlovu, rodinu Brychtovu, Bajerovu a duše v očistci

Neděle 12. 6.

Slavnost Nejsvětější Trojice

7:30

Za rodiče Boženu a Josefa Drápelovy, jejich rodiny, sourozence a živé a + příbuzné

9:00

Za Františka a Bohumilu Šoukalovy, živou a + rodinu Šoukalovu a Vokounovu

10:30

Za farníky

11:30

Křty VM: Tobiáš Kronovetr a Zdeněk Hanák

12:00

Poutní mše svatá Zadní Zhořec

11:30

Poutní mše svatá Radenice

15:00

Modlitba za příznivé počasí a hojnou úrodu na Dědkovské hoře

18:00

Za živou a + rodinu Komínkovu a duše v očistci

 

Farní oznámení

 •         V úterý 7. června proběhne úklid fary od 17:00, prosíme o pomoc zvláště ženy.  
 •         Ve čtvrtky v 19:00 pokračuje setkání nad nedělním evangeliem lectio divina v sále na faře.
 •         V pátek 10. 6. bude Noc kostelů. Srdečně zveme na program v kostele, ale také na faru na Kavárnu pro Ukrajinu. Další informace najdete na nástěnkách a na internetu. Můžete také pozvat své sousedy a známé.
 •         V neděli 12. června v 15:00 jste zváni ke společným modlitbám za počasí a hojnou úrodu na Dědkovskou horu.
 •         Výuka náboženství letos končí v týdnu do 17. června a v novém školním roce začne opět v týdnu od 12. září. Druhý stupeň ZŠ bude mít výuku na faře ve středu odpoledne.
 •         Slavnost Božího Těla proběhne ve VM ve čtvrtek 16. 6., prosíme o přípravu družiček.
 •         Letní pouť zde ve Velkém Meziříčí bude 19. 6.
 •         Všichni jste zváni na farní den, který proběhne v Mostištích na hřišti v neděli 26. 6. od 15 hodin. Tématem je setkání všech generací. Prosím rezervujte si čas.
 •         Otec Martin bude od srpna sloužit ve farnosti Telč a okolí.
 •         Vzadu na stolku je krabička, do které můžete vložit Vaše napsané prosby, za které se bude pravidelně modlit společenství z naší farnosti.
 •         Ve čtvrtky v 19:00 pokračuje setkání nad nedělním evangeliem lectio divina v sále na faře VM.
 •         V pátek 10. 6. bude Noc kostelů VM. Srdečně zveme na program v kostele, ale také na faru na Kavárnu pro Ukrajinu. Další informace najdete na nástěnkách a na internetu. Můžete také pozvat své sousedy a známé.
 •         V neděli 12. června v 15:00 jste zváni ke společným modlitbám za počasí a hojnou úrodu

Nedělní liturgie

 

Ježíš řekl svým učedníkům: „Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání. A já budu prosit Otce, a dá vám jiného Přímluvce, aby s vámi zůstal navždy. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává moje slova. A (přece) slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal. To jsem k vám mluvil, dokud ještě zůstávám u vás. Ale Přímluvce, Duch Svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já.“ Jan 14,15-16.23b-26

„To je křesťanské povolání: zůstávat v lásce Boží, to znamená dýchat a žít z onoho kyslíku, žít z onoho vzduchu. Zůstávat v Boží lásce. Jaká je Jeho láska? »Jako Otec miloval mne, tak jsem já miloval vás.« Je to láska, která přichází od Otce. Vztah lásky mezi Jím a Otcem je vztahem lásky mezi Ním a námi. A po nás žádá, abychom zůstávali v této lásce, která přichází od Otce.“

„Láska je jakýmsi znakem křesťana. Křesťan bez radosti buď není křesťan, nebo je nemocen. Jiná možnost není. Jeho zdraví strádá. Křesťanské zdraví je radost. Jednou jsem řekl, že existují křesťané tvářící se jako feferonky v octu... Stále nosí takovou tvář! I duše je taková, to je ošklivé. To nejsou křesťané. Křesťan bez radosti není křesťan. Radost je pečeť křesťana. I v bolestech, souženích a pronásledováních.“

papež František

Farnost Bory

Neděle 5. 6.

Slavnost Seslání Ducha svatého/ Sbírka na charitu

9:45

Za rodinu Křížovu, Eliášovu, živé a + příbuzné a duše v očistci

10:45

Křest Jakuba Antonína Novotného

11:30

Poutní mše svatá Sklené nad Oslavou

Pátek 10. 6.

17:30

Výstav NSO a svátost smíření

18:00

Mše svatá Dolní Bory: Za rodiče Zikmundovy a jejich děti

Neděle 12. 6.

Slavnost Nejsvětější Trojice

9:45

Za rodinu Nevrklovu, Stachovu, Krejčí a p. Jiří Eduarda Krejčí

11:30

Poutní mše svatá v Radenicích

10:45

Křest Nely Brodské

 

Farní oznámení

na Dědkovskou horu.

 •         Slavnost Božího Těla proběhne v neděli 19. 6., prosíme o přípravu oltářů a družiček.
 •         Otec Martin od srpna bude sloužit ve farnosti Telč a okolí.

 

Farnost Netín

Neděle 5. 6.

Slavnost Seslání Ducha svatého/

Sbírka na charitu

8:00

Za rodiče Zemanovy a celou živou + přízeň

Pondělí 6. 6.

Památka

Panny Marie,

Matky církve

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

18:00

Mše svatá Hrobka Netín

Čtvrtek 9. 6.

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

17:30

Mše svatá pro děti: Za rodinu Kolouchovu a duše v očistci

Pátek 10. 6.

18:30

Za dvoje rodiče Urbánkovy, za živou a zemřelou rodinu Melicharovu

Sobota 11. 6.

Památka sv. Barnabáše, apoštola

11:30

Svatba Pavlína Bibrová a Kantor Jan

Neděle 12. 6.

Slavnost Nejsvětější Trojice

8:00

Marii Lázničkovu a celu přízeň

12:00

Poutní mše svatá v Zadním Zhořci

 

 Farní oznámení

 •         Ve čtvrtky v 19:00 pokračuje setkání nad nedělním evangeliem lectio divina v sále na faře VM.
 •         V pátek 10. 6. bude Noc kostelů VM. Srdečně zveme na program v kostele, ale také na faru na Kavárnu pro Ukrajinu. Další informace najdete na nástěnkách a na internetu. Můžete také pozvat své sousedy a známé.
 •         V neděli 12. června v 15:00 jste zváni ke společným modlitbám za počasí a hojnou úrodu na Dědkovskou horu.
 •         Slavnost Božího Těla proběhne v neděli 19. 6., prosíme o přípravu oltářů a družiček.

Otec Martin od srpna bude sloužit ve farnosti Telč a okolí.

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Bože, obnov nás.
(Ž 80,8)
Nahoru