Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 29. 05. - 05. 06. 2022

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 29. 05. - 05. 06. 2022

Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 29. 5.

7. velikonoční/Den modliteb za sdělovací prostředky

7:30

Za manžela, syna, živou a + rodinu Konečných, Nebohovu a duše v očistci

9:00

Za manžela Františka Jiráka, jeho sestru Marii, rodiče, živou a + přízeň a Boží požehnání a ochranu

10:30

Za Bohumíra Havlíčka, syna Jiřího, rodiče Havlíčkovy a Šoukalovy, živou a + přízeň a duše v očistci

11:30

Poutní mše svatá v Lavičkách

11:30

Křty VM: Magdalena Rosová, Eva Judová a Adéla Hladká

17:00

Májová pobožnost

18:00

Za Ladislava Sysla, Jana Badalíka, Josefa Maříka, Albína Póla, Žofii Pólovu, Jaroslava Póla, Jana Netolického, Anny Wunsche, Marii Maříkovu a Vlastu Netolickou

Pondělí 30. 5.

Památka sv. Zdislavy

7:00

Na poděkování za všechny obdržené milosti s prosbou o Boží požehnání, Boží milosrdenství a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Jaroslavu Malcovu

12:00

Pohřební mše svatá: Za + Josefa Dvořáka

Úterý 31. 5.

Svátek Navštívení Panny Marie

7:00

Bohoslužba slova se svatým přijímáním

Středa 1. 6.

Památka sv. Justina, mučedníka

7:00

Za rodiče Košábkovy, Slabých, živé a + příbuzné a duše v očistci

10:00

Mše svatá v DPS

17:00

Mše svatá Hrbov

18:00

Mše svatá Mostiště

Čtvrtek 2. 6.

7:00

Za rodinu Svobodovu, Vodičkovu, Fiedlerovu a duše v očistci

18:00

16:45 schola na faře, 17:00 ministranti v kostele 

Za + rodinu Krčálovu, Mašovu, Adamovskou, Boží požehnání a duše v očistci

Pátek 3. 6.

Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků/ 1. v měsíci/Celodenní a celonoční adorace

8:00

Ke cti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

14:00 – 16:00 Svátost smíření

17:00

Za + Aloise Dvořáka, manželku, rodiče a sourozence

19:00 – 21:00 Svátost smíření

Sobota 4. 6.

1. v měsíci

7:00

Za + rodiče Stanislava a Marii Rosovy, celou živou a + rodinu Rosovu a Ambrožovu a duše v očistci

18:00

Na společný úmysl

1. Na poděkování za 50 let života s prosbou o Boží ochranu a požehnání do dalších let

2. Za + manžela, rodiče Novotných, Smejkalovy a prarodiče

3. Za Josefa Požára, živou a + rodinu Požárovu a Havlíčkovu a Boží pomoc a ochranu pro rodinu

4. Za Marii a Josefa Solařovy, Miroslava Pechu, Jaroslava Dřímala, rodinu Solařovu a Vrbkovu a duše v očistci

5. Za + manžela Ladislava Halámka, + rodiče z obou stran a živou a + rodinu

6. Na poděkování za 80. let života s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie

7. Za + Boženu Nečasovu, rozenou Janíčkovu

8. Za + Karla Hladíka

20:00

Svatodušní vigilie

Neděle 5. 6.

Slavnost Seslání Ducha svatého/Adorační den v naší farnosti a den modliteb za kněžský seminář/ Sbírka na charitu

7:30

Za farníky

9:00

Za rodinu Horkých a Boží pomoc a ochranu

10:30

Za živou a + rodinu Kosourovu, Balákovu, přízeň a duše v očistci

11:30

Křty VM: Anna Zachovalová a Matyáš Černý

12:00 – 17:30 výstav NSO a tichá adorace, 17:30 společná adorace a svátostné požehnání (zapisujte se do připraveného archu vzadu na stolku)

18:00

Za Anežku Drápelovu, Františka Drápelu, Jana Šoukala a jejich rodiče a sourozence, živou a + přízeň, Antonína Zahálku a Františka Štěpničku z Mostišť

  

Farní oznámení

V neděli 29. května v 19:00 na faře bude spolek Ludmila.

Ve středu 1. června v 18:00 ve farním sále bude organizační porada na Noc kostelů (10.6.) a na Farní den (26. 6.), zájemci o pomoc prosím přijďte.  

Ve čtvrtek 2. června bude pravidelná návštěva nemocných.

Ve čtvrtky v 19:00 pokračuje setkání nad nedělním evangeliem lectio divina v sále na faře.

V pátek 3. června v 19:30 na faře ve VM pokračuje příprava na biřmování.

V sobotu 4. června je 1. sobota v Netíně, 17:00 svátost smíření, 18:00 mše svatá.

Svatodušní novéna – pokračuje příprava na slavnost Seslání Ducha svatého. Modlíme se vždy večer v kostele ve 20:00, svatodušní vigilie bude v sobotu 4. června ve 20:00. Využijte příležitost ke společné modlitbě v tomto mimořádném čase.

V neděli 12. června v 15:00 jste zváni ke společným modlitbám za počasí a hojnou úrodu na Dědkovskou horu.

Vzadu na stolku je krabička, do které můžete vložit Vaše napsané prosby, za které se bude pravidelně modlit společenství z naší farnosti.

 

Nedělní liturgie

Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče svatý, prosím nejen za své učedníky, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne: ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. A slávu, kterou jsi dal mně, dal jsem já jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno: já v nich a ty ve mně. Tak ať i oni jsou v dokonalé jednotě, aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a žes je miloval, jako jsi miloval mne. Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli se mnou i ti, které jsi mi dal, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, protože jsi mě miloval už před založením světa. Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal, a tito (moji učedníci) poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich a abych byl i já v nich.“ Jan 17,20-26

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 29. 5.

7. velikonoční

9:45

Mše svatá s 1. svatým přijímáním dětí:  Za Františka Filipa, rodiče, rodiče Michalovy a Boží ochranu

Čtvrtek 2. 6.

17:00

Mše svatá pro děti Horní Bory: Za živou a + rodinu Karmasinovu a Kučerovu

Pátek 3. 6.

Památka sv. KarlaLwangy a druhů, mučedníků/1. v měsíci

17:30

Výstav NSO a svátost smíření

18:00

Mše svatá Dolní Bory: Za Anežku a Ladislava Sukovy, jejich rodiče a sourozence, duše v očistci a Boží ochranu pro celou rodinu

Sobota 4. 6.

Adorační den ve farnosti a den modliteb za kněžský seminář

7:00

Mše svatá v Horních Borech

7:30 - 11:30 výstav Nejsvětější svátosti oltářní a tichá adorace (zapisujte se prosím k adoraci do připraveného archu)

11:30

Společná adorace a svátostné požehnání

Neděle 5. 6.

Slavnost Seslání Ducha svatého/ Sbírka na charitu

9:45

Za rodinu Křížovu, Eliášovu, živé a + příbuzné a duše v očistci

10:45

Křest Jakuba Antonína Novotného

11:30

Poutní mše svatá Sklené nad Oslavou

 

Farní oznámení

Ve čtvrtek 2. června bude pravidelná návštěva nemocných.

V pátek 3. června v 19:30 na faře ve VM pokračuje příprava na biřmování.

V sobotu 4. června je 1. sobota v Netíně, 17:00 svátost smíření, 18:00 mše svatá.

V sobotu 4. června ve 20:00 v kostele sv. Mikuláše ve VM zveme na svatodušní vigilii.

V neděli 12. června v 15:00 jste zváni ke společným modlitbám za počasí a hojnou úrodu na Dědkovskou horu. 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 29. 5.

7. velikonoční/ Adorační den ve farnosti a den modliteb za kněžský seminář

8:00

Za rodiče Judovy, děti a dva vnuky a rodiče Šitkovy a syna

15:00 – 18:00 výstav Nejsvětější svátosti oltářní a tichá adorace (zapisujte se prosím k adoraci do připraveného archu)

18:00

Společná adorace a svátostné požehnání

Pátek 3. 6. 

Památka sv. KarlaLwangy a druhů, mučedníků/1. v měsíci

18:30

Za Josefa Šitku, rodiče a živou a + přízeň

Sobota 4. 6.

1. v měsíci

13:00

Svatba Netín: Žaneta Nožičková a Antonín Koukal

17:00

Svátost smíření

18:00

Za poutníky

Neděle 5. 6.

Slavnost Seslání Ducha svatého/Sbírka na charitu

8:00

Za rodiče Zemanovy a celou živou + přízeň

 

Farní oznámení

V  pátek 3. června v 19:30 na faře ve VMpokračuje příprava na biřmování.

V sobotu 4. června ve 20:00 v kostele sv. Mikuláše ve VM zveme na svatodušní vigilii.

V neděli 12. června v 15:00 jste zváni ke společným modlitbám za počasí a hojnou úrodu na Dědkovskou horu. 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Bože, obnov nás.
(Ž 80,8)
Nahoru