Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 22.05. - 29.05.2022

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 22.05. - 29.05.2022

Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 22. 5.

6. velikonoční/ Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům

7:30

Za rodiče, děti, celou živou a + přízeň a duše v očistci

9:00

Za rodiče Mičkovy a živou a + rodinu Mičkovu a Kuřátkovu

10:30

Mše svatá s 1. svatým přijímáním dětí: Za farníky, děti, které poprvé přistoupí ke stolu Páně, jejich rodiče a kmotry

11:45

Křest VM: Zuzana Miloslava Navrátilová

17:00

Májová pobožnost

18:00

Za Antonína Jana, syna Toníka, Stanislava Jiráka, všechny živé a + příbuzné, vlastní úmysl a duše v očistci

Pondělí 23. 5.

7:00

Za + Josefa Kopečného, rodiče a sourozence a rodiče Zachovy, syna a živou a + rodinu a přízeň

Úterý 24. 5.

7:00

Za živou a + rodinu Herinkovu, Kumpánovu, Hajátkovu, Charvátovu a duše v očistci

Středa 25. 5.

7:00

Za nová kněžská a řeholní povolání

18:00

Mše svatá Vídeň

18:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 26. 5.

Slavnost Nanebevstoupení Páně

7:00

Za rodiče Štoksovy a Ludmilu Švarcovu

8:00

Za rodiče Dufkovy, Dobrovolných a jejich dceru Annu, paní Elišku Melicharovu, pana Františka Kampfa, pana Jindřicha Egermaiera a živou rodinu

18:00

16:45 schola na faře, 17:00 ministranti v kostele

Za Františka Trojana ze Svařenova, živou a + přízeň a duše v očistci

Pátek 27. 5.

Začíná novéna k Duchu svatému

8:00

Za živou a + rodinu Šitkovu, Kosourovu, celou přízeň a duše v očistci

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav NSO

17:00

Za Žofii Dvořákovu, syna a celou přízeň

Sobota 28. 5.

7:00

Za Anežku Bambulovu a rodiče a rodinu Klímovu a duše v očistci

18:00

Za Josefa a Annu Blahovy, živou a + rodinu a duše v očistci

Neděle 29. 5.

7. velikonoční/Den modliteb za sdělovací prostředky

7:30

Za manžela, syna, živou a + rodinu Konečných, Nebohovu a duše v očistci

9:00

Za manžela Františka Jiráka, jeho sestru Marii, rodiče, živou a + přízeň

a Boží požehnání a ochranu

10:30

Za Bohumíra Havlíčka, syna Jiřího, rodiče Havlíčkovy a Šoukalovy, živou a + přízeň a duše v očistci

11:30

Poutní mše svatá v Lavičkách

11:30

Křty VM: Magdalena Rosová, Eva Judová a Adéla Hladká

17:00

Májová pobožnost

18:00

Za Ladislava Sysla, Jana Badalíka, Josefa Maříka, Albína Póla, Žofii Pólovu, Jaroslava Póla, Jana Netolického, Anny Wunsche a Marii Maříkovu

 

Farní oznámení

Ve středu 25. května v 17:00 v kostele sv. Mikuláše zve Základní umělecká škola na koncert duchovní hudby.

Ve čtvrtek 26. května o slavnosti Nanebevstoupení Páně v 9:00 ve farním sále zveme na setkání seniorů na téma: „Chléb náš vezdejší.“

Ve čtvrtky v 19:00 pokračuje setkání nad nedělním evangeliem lectio divina v sále na faře.

V pátek 27. května v 19:30 na faře ve VM pokračuje příprava na biřmování.

V neděli 29. května v 19:00 na faře bude spolek Ludmila.

Svatodušní novéna – příprava na slavnost Seslání Ducha svatého. Bude od pátku 27. května vždy večer v kostele ve 20:00, svatodušní vigilie bude v sobotu 4. 6. ve 20:00. Využijte příležitost ke společné modlitbě v tomto mimořádném čase.

V neděli 12. června v 15:00 jste zváni ke společným modlitbám za počasí a hojnou úrodu na Dědkovskou horu.

 

Nedělní liturgie

Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává moje slova. A (přece) slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal. To jsem k vám mluvil, dokud ještě zůstávám u vás. Ale Přímluvce, Duch Svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne ten, který dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Slyšeli jste, že jsem vám řekl: `Odcházím' a `(zase) k vám přijdu.' Kdybyste mě milovali, radovali byste se, že jdu k Otci, neboť Otec je větší než já. Řekl jsem vám to už teď, dříve než se to stane, abyste uvěřili, až se to stane.“ Jan 14,23-29

- Bez Ducha svatého by pro nás byl Ježíš jen zajímavou, ale nevýznamnou historickou osobností.
Díky Duchu svatému je i dnes Ježíš živý, ten, který může působit v našich životech.

- Bez Ducha svatého by bylo křesťanství jen hřbitovem.
S Duchem svatým křesťanská víra člověka uschopňuje plnohodnotně žít i ve všech protivenstvích.

- Bez Ducha svatého by byla bible jen učenou knihou.
S Duchem svatým se Bible stává Božím slovem adresovaným do naší konkrétní situace.

- Bez Ducha svatého by bylo zvěstování Božího Slova jen jednou z mnoha informací.
S Duchem svatým se zvěstování stává posilou na cestě životem.

- Bez Ducha svatého by byly svátosti jen zajímavými zvyky, prázdnými rituály, či magií.
S Duchem svatým svátosti zprostředkovávají Boží moc a sílu.

- Bez Ducha svatého by byla liturgie nostalgickým a zajímavým divadlem.
S Duchem svatým se liturgie stává setkáním s Bohem.

- Bez Ducha svatého by byla církev pouhou organizací a institucí.
S Duchem svatým se stává společenstvím a organismem, přinášejícím osvobození a záchranu od zla.

- Bez Ducha svatého by byla charita jen jakousi sociální činností.
S Duchem svatým se charita stává osvobozující pomocí.

Duch svatý se nabízí každému!   https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/bez-ducha-svateho-by

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 22. 5.

6. velikonoční/ Sbírka na pomoc pronásl. křesťanům

9:45

Za živou a + rodinu Poulovu a Kaštanovu

Čtvrtek 26. 5.

Slavnost Nanebevstoupení Páně

17:00

Mše svatá Horní Bory

Pátek 27. 5.

17:30

Výstav NSO a svátost smíření

18:00

Mše svatá Dolní Bory: Za Jaroslava Bublána, rodiče a sourozence

Sobota 28. 5.

17:00

Nácvik na první svaté přijímání a svátost smíření dětí a rodičů

Neděle 29. 5.

7. velikonoční

9:45

Mše svatá s 1. svatým přijímáním dětí:  Za Františka Filipa, rodiče, rodiče Michalovy a Boží ochranu

 

Farní oznámení

V pátek 27. května v 19:30 na faře ve VM pokračuje příprava na biřmování.

V neděli 12. června v 15:00 jste zváni ke společným modlitbám za počasí a hojnou úrodu na Dědkovskou horu.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 22. 5.

6. velikonoční/ Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům

8:00

Mše svatá s 1. svatým přijímáním dětí: Za rodinu Brabcovu, Doležalovu

a celou přízeň

12:00

Křest Viola Pešková

Čtvrtek 26. 5.

Slavnost Nanebevstoupení Páně

17:30

Mše svatá pro děti: Za rodiče Krejzlovy a celou živou a + přízeň

Pátek 27. 5.  

18:30

Za rodiče Královy, syna, Julii Coufalovou a celou přízeň

Neděle 29. 5.

7. velikonoční

8:00

Za rodiče Judovy, děti a dva vnuky a rodiče Šitkovy a syna

 

Farní oznámení

V  pátek 27. května v 19:30 na faře ve VMpokračuje příprava na biřmování.

V neděli 12. června v 15:00 jste zváni ke společným modlitbám za počasí a hojnou úrodu na Dědkovskou horu. 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Bože, obnov nás.
(Ž 80,8)
Nahoru