Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 15.05. - 22.05.2022

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 15.05. - 22.05.2022

Farnost Velké Meziříčí  

Neděle 15. 5.

5. neděle velikonoční

7:30

Za manžela, syna, rodiče Pospíšilovy, Kotrbovy, živou a + přízeň a duše v.o.

9:00

Za farníky

10:30

Na poděkování za 60. let společného života, za dcery a jejich rodiny

11:30

Křest VM: Adéla Slabová a Rut Morawitz

11:00

Poutní mše svatá Svařenov

11:00

Žehnání obnoveného kříže, poutní mše svatá Olší nad Oslavou, P. Jan Peňáz

17:00

Májová pobožnost

18:00

Za manžela, syna, rodiče Pospíšilovy, Kotrbovy, živou a + přízeň a duše v očistci

Pondělí 16. 5.

Památka sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

7:00

Za + rodiče Kratochvílovy, živou a + přízeň, Jiřího Kudrnu a jeho rodiče a poděkování zetě Františka za 82 let života

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř – zámek

18:00

Mše svatá Oslavice

Úterý 17. 5.

7:00

Za rodiče Sedlákovy, syna Václava, Oldřicha a Janu Sedlákovy a syna Oldřicha, Stanislava Ďáska a P. Eduarda Krejčího

Středa 18. 5.

7:00

Za rodiče Kosourovy, živou a + rodinu, duše v očistci s prosbou o Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu

18:00

Mše svatá Hrbov

18:00

Mše svatá Mostiště

Čtvrtek 19. 5.

7:00

Za rodiče Koskovy, živou a + přízeň a duše v očistci

18:00

16:45 schola na faře, 17:00 ministranti v kostele

Za Oldřicha a Marii Šobovy, rodiče a sourozence

Pátek 20. 5.

Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

8:00

Za žijící a + členy rodiny Navrátilovy, Žáčkovy, Kopuletých a duše v očistci

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav NSO

17:00

Za dvoje rodiče, bratra, švagra, švagrovou a jejího tatínka a obrácení hříšníků

Sobota 21. 5.

Svátek Výročí posvěcení katedrály

7:00

Za + manžela Ladislava, rodiče Kadlecovy a Drápelovy, živé a + členy jejich rodin a duše v očistci

8:30

Nácvik na první svaté přijímání a svátost smíření dětí a rodičů

12:00

Pohřební mše svatá Mostiště: Za + Josefa Práška

18:00

Za Karla Práška a živou a + rodinu Práškovu a Zezulovu

Neděle 22. 5.

6. neděle velikonoční/ Sbírka na pronásledované křesťany

7:30

Za rodiče, děti, celou živou a + přízeň a duše v očistci

9:00

Za rodiče Mičkovy a živou a + rodinu Mičkovu a Kuřátkovu

10:30

Mše svatá s 1. svatým přijímáním dětí: Za farníky, děti, které poprvé přistoupí ke stolu Páně, jejich rodiče a kmotry

11:45

Křest VM: Zuzana Miloslava Navrátilová

17:00

Májová pobožnost

18:00

Za Antonína Jana, syna Toníka, Stanislava Jiráka, všechny živé a + příbuzné, vlastní úmysl a duše v očistci

 Farní oznámení

Děkujeme všem mužům i ženám za pomoc při generálním úklidu kostela a Špitálku.

V neděli 15. května po všech dopoledních bohoslužbách ve VM věřící opět mohou zakoupením žluté kytičky měsíčku lékařského (cena 20Kč) pomoci onkologickým pacientům v jejich tíživé situaci.

Zveme navečer chval, který proběhne v neděli 15. května v 19:00 v kostele.

V úterý 17. května podle skupin pokračuje příprava na první svaté přijímání.

Ve čtvrtky v 19:00 pokračuje setkání nad nedělním evangeliem lectio divina v sále na faře.

V pátek 20. května v 19:30 na faře ve VM pokračuje příprava na biřmování.

Ve čtvrtek 26. května o slavnosti Nanebevstoupení Páně v 9:00 ve farním sále zveme na setkání seniorů na téma: „Chléb náš vezdejší.“

 

Nedělní liturgie

Když (Jidáš) odešel, Ježíš řekl: „Nyní je oslaven Syn člověka a Bůh je oslaven v něm. Je-li Bůh v něm oslaven, oslaví Bůh i jeho v sobě; ano, hned ho oslaví. Dítky, jen krátký čas jsem s vámi. Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.“ Jan 13,31-33a.34-35

Častokrát jsme pokoušeni myslet si, že svatost je vyhrazena těm, kdo mají možnost zachovávat odstup od běžného zaměstnání, aby se věnovali modlitbě. Tak to není. Všichni jsme povoláni být svatými tím, že budeme žít lásku a nabízet každému svědectví v každodenním zaměstnání tam, kde jsme. Jsi zasvěcená nebo zasvěcený? Buď svatý (svatá) tím, že budeš radostně prožívat svoje zasvěcení. Jsi ženatý či vdaná? Buď svatý v lásce a oddanosti vůči své manželce či manželovi, jako Kristus a církev. Jsi pracující? Buď svatý poctivou a kompetentní prací ve službě bratřím. Jsi matka či babička? Buď svatá trpělivým vyučováním dětí, aby následovali Ježíše. Máš pravomoc? Buď svatý zápasem o obecné dobro a zříkáním se svých osobních zájmů.

Dovol, aby milost tvého křtu přinášela plody na cestě svatosti. Všechno nech otevřené Bohu a s tímto cílem se rozhodni pro Něho, vol Boha stále znovu. Neklesej na mysli, protože máš sílu Ducha svatého, která to umožňuje, a svatost je v zásadě plodem Ducha svatého v tvém životě. Když jsi pokoušen sednout na lep svojí slabosti, pozvedni oči k Ukřižovanému a řekni: „Pane, jsem ubožák, ale ty můžeš učinit zázrak, abych byl trochu lepší.“ V církvi, svaté i hřešící, se nachází vše, co je potřeba k růstu ve svatosti. Pán ji obdařil mnohotvárnou krásou, plynoucí z Pánovy lásky, „jako nevěstu ozdobenou šperky“.

Svatost, k níž tě volá Pán, roste malými skutky. Například: nějaká paní jde nakupovat na trh, potká sousedku, začnou si povídat a padne nějaká kritika. Paní si však řekne: »Ne, nebudu o nikom mluvit špatně. «Toto je krok směrem ke svatosti. Potom se doma svého syna zeptá na jeho plány, a přestože je unavena, sedne si k němu a trpělivě a citlivě mu naslouchá. To je další oběť, která posvěcuje. Potom zakusí nějakou úzkost, ale připomene si lásku Panny Marie, vezme růženec a s vírou se modlí. To je další krok ke svatosti. Potom vyjde na ulici, potká chudáka, zastaví se a citlivě s ním rozmlouvá. Také toto je krok vpřed.

Není snadné naplno milovat, protože jsme často velice slabí. Avšak právě proto, abychom mohli milovat, jako nás miloval On, sdílí Kristus svůj vzkříšený život s námi. Náš život tak dokazuje působení Jeho moci také uprostřed lidské slabosti.

Papež František Gaudete et exsultate 2018

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 15. 5.

5. velikonoční

9:45

Za hasiče

15:30

Křest Horní Bory: Barbora Kondýsková

Středa 18. 5.

14:00

Pohřební mše svatá v Horních Borech: Za + Boženu Lázničkovu

Čtvrtek 19. 5.

17:00

Mše svatá pro děti v Horních Borech: Za Blahoslava Kabrdu, rodiče, rodiče Bradáčovy, Severinovy a Širokých

Pátek 20. 5.

Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

17:30

Výstav NSO a svátost smíření

18:00

Mše svatá Dolních Borech: Za rodiče Novotných, Ambrožovy, živou a + přízeň a duše v očistci

Neděle 22. 5.

6. velikonoční/ Sbírka na pomoc pronásl. křesťanům

9:45

Za živou a + rodinu Poulovu a Kaštanovu

Farní oznámení

Zveme na večer chval, který proběhne v neděli 15. května v 19:00 v kostele.

Ve čtvrtek 19. května zveme na mši svatou pro děti a po ní v 17:45 pokračuje na faře v Borech příprava na první svaté přijímání.

V pátek 20. května v 19:30 na faře ve VM pokračuje příprava na biřmování.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín 

Neděle 15. 5.

5. velikonoční

8:00

Za živou a + rodinu Šromovu a Poulovu, kněze z obou rodin a duše v očistci

11:00

Poutní mše svatá Svařenov

11:00

Žehnání obnoveného kříže, poutní mše svatá Olší nad Oslavou, P. Jan Peňáz

Pondělí 16. 5.

Památka sv. Jana Nepomuckého, kněze

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř - zámek

Pátek 20. 5.  

Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

18:30

Za rodinu Pokornou, Poulovu a Annu Šopíkovu

Sobota 21. 5.

16:00

Nácvik na první svaté přijímání a svátost smíření dětí a rodičů

Neděle 22. 5.

6. velikonoční/ Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům

8:00

Mše svatá s 1. svatým přijímáním dětí: Za rodinu Brabcovu, Doležalovu a celou přízeň

12:00

Křest Viola Pešková

 

Farní oznámení

Zveme na večer chval, který proběhne v neděli 15. května v 19:00 v kostele sv. Mikuláše.

V  pátek 20. května v 19:30 na faře ve VMpokračuje příprava na biřmování.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Bože, obnov nás.
(Ž 80,8)
Nahoru