Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 08.05.2022 - 15.05.2022

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 08.05.2022 - 15.05.2022

Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 8. 5.

4. neděle velikonoční/Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu/ Den matek

7:30

Za farníky

9:00

Za Václava Vávru a živou a + rodinu

10:30

Za živou a + rodinu Uhrovu, Václavíkovu, Švihálkovu a Pantůčkovu

11:30

Výročí svatby s požehnáním manželům Kratochvílovým

12:00

Křest VM: Zuzana a Lucie Koprovy, Michal Pól a Vanesa Nováková

17:00

Májová pobožnost

18:00

Za Marii a Josefa Jurkovy, živou a + rodinu Jurkovu, Zemanovu a Plhákovu

Pondělí 9. 5.

7:00

Za + rodiče Pospíšilovy, prarodiče, bratry a ochranu Panny Marie pro rodiny dětí

18:00

Mše svatá Kochánov

18:00

Mše svatá Vídeň, po mši svaté pobožnost u památníku padlých

Úterý 10. 5.

7:00

Za Vladimíra Krejčího a dvoje rodiče

Středa 11. 5.

7:00

Za Ferdinanda Hladkého, rodiče, sourozence a duše v očistci

18:00

Mše svatá Oslavice

18:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 12. 5.

7:00

Za pana Josefa Stacha a duše v očistci

18:00

16:45 schola na faře, 17:00 ministranti v kostele

Za Andělu Šefflovu, sourozence, Václava Šeffla a duše v očistci

Pátek 13. 5.

Panny Marie Fatimské

8:00

Za rodiče Stanislava a Marii Svobodovy, dceru Ludmilu a Boží ochranu pro celou rodinu

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav NSO

17:00

Na poděkování za 60 roků života s prosbou o Boží ochranu a požehnání do dalších let

Sobota 14. 5.

Svátek sv. Matěje, apoštola

7:00

Za rodiče Kašparovy, jejich syna Josefa, Františka Tlustého a duše v očistci

11:00

Svatba VM: Marie Kališová a Tadeáš Lenc

18:00

Za Jana a Alžbětu Ambrožovy, syna Jana a manželku Ambrožovy, pana Kitnera a vnučku Marcelku z Lomničky

19:00

Žďár nad Sázavou  - Zelené hora – farní pouť

Neděle 15. 5.

5. neděle velikonoční

7:30

Za manžela, syna, rodiče Pospíšilovy, Kotrbovy, živou a + přízeň a duše v očistci

9:00

Za farníky

10:30

Na poděkování za 60. let společného života, za dcery a jejich rodiny

11:30

Křest VM: Adéla Slabová a Rut Morawitz

11:00

Poutní mše svatá Svařenov

11:00

Žehnání obnoveného kříže, poutní mše svatá Olší nad Oslavou, P. Jan Peňáz

17:00

Májová pobožnost

18:00

Za Františka Trojana, rodiče Michalovy, živou a + rodinu a duše v očistci

 

Farní oznámení

Generální úklid kostela. V pondělí 9. května prosíme o pomoc muže v 18:00 a v úterý 10. května v 17:00 ženy a prosíme o pomoc zvláště pak rodiče dětí, které půjdou letos k prvnímu svatému přijímání.

V úterý 10. května podle skupin pokračuje příprava na první svaté přijímání.

Ve čtvrtky v 19:00 pokračuje setkání nad nedělním evangeliem lectio divina v sále na faře.

V pátek 13. května v 19:30 na faře ve VM pokračuje příprava na biřmování.

Zveme na večer chval, který proběhne v neděli 15. května v 19:00 v kostele.

Na společnou farní pouť na Zelenou horu ke sv. Janu Nepomuckému pojedeme v sobotu 14. května v 19:00 do Žďáru nad Sázavou. Odjezd autobusu pro přihlášené bude v 16:50 z Vídně, 16:55 z Mostišť, 17:00 od fary ve VM a 17:05 z Laviček – rozcestí. Cena je 150 Kč, vybírat se bude v autobusu. Ještě jsou volná místa, proto se můžete zapisovat v úředních hodinách ve farní kanceláři.

V neděli 15. května po všech dopoledních bohoslužbách ve VM věřící opět mohou zakoupením žluté kytičky měsíčku lékařského pomoci onkologickým pacientům v jejich tíživé situaci.

 

Nedělní liturgie

Ježíš řekl: „Moje ovce slyší můj hlas; já je znám a ony jdou za mnou. Já jim dávám věčný život. Nezahynou navěky a nikdo mi je nevyrve z rukou. Můj otec, který mi je dal, je větší než všichni a z Otcových rukou je nemůže vyrvat nikdo. Já a Otec jedno jsme.“ Jan 10,27-30

Z homilií svatého Řehoře Velikého, papeže, na evangelia

Já jsem dobrý pastýř; znám svoje ovce, to znamená, miluji je, a moje ovce znají mne.1 Jako kdyby přímo řekl: Kdo mě miluje, jde za mnou. Kdo totiž pravdu nemiluje, dosud ji vůbec nepoznal.

Nejmilejší bratři, slyšeli jste o nebezpečí, ve kterém jsme my. Zamyslete se také nad tím, co říká Pán o vašem nebezpečí. Posuďte sami, zdali jste jeho ovce, zkoumejte, zdali ho znáte, znáte-li světlo pravdy. Myslím tím, zdali ho znáte ne tak, že v něj věříte, ale že ho milujete. Zdali ho znáte ne vírou, ale skutky. Neboť týž evangelista Jan, který zaznamenal tato slova, jinde praví: Kdo tvrdí: Znám ho, ale jeho přikázání nezachovává, je lhář.2

Proto i na tomto místě Pán hned dodává: Jako mne zná Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj život.3 Jako by přímo řekl: To, že já znám Otce a on zná mne, se ukazuje v tom, že dávám svůj život za své ovce. Neboli to, jak miluji svého Otce, ukazuji tím, s jak velikou láskou umírám za své ovce.

A o těchto ovcích dále říká: Moje ovce slyší můj hlas; já je znám, ony jdou za mnou. Já jim dávám věčný život.4 O nich také řekl o něco dříve: Kdo vejde skrze mě, bude zachráněn; bude moci vcházet a vycházet a najde pastvu.5 Vejde totiž k víře; a vyjde od víry k patření, od důvěřivosti k nazírání a pastvu nalezne ve věčném požívání. Ovce dobrého pastýře tedy nacházejí pastvu, neboť každý, kdo ho následuje s čistým srdcem, pase se na věčně zelené pastvině. Ale co jiného je pastva těchto ovcí než niterná radost věčně kvetoucího ráje? Pastvou vyvolených je totiž stálé patření na Boží tvář, neboť když na Boha patříme bez umdlení, duše se bez konce sytí pokrmem života.

Hledejme tedy, bratři nejmilejší, tuto pastvu, abychom se na ní mohli radovat spolu se slavným shromážděním tolika nebešťanů. Pozváním kéž je nám sama tato radostná slavnost. Nuže, zapalme, bratři, svého ducha, ať se znovu rozhoří víra v to, čemu jsme uvěřili, zahořme touhou po nebeských výšinách. A takto milovat již znamená jít.

Od radostí niterné slavnosti ať nás neodvrátí žádné protivenství; neboť když někdo touží jít k zamýšlenému cíli, jeho touhu neodradí žádná překážka v cestě. Ať nás nesvede žádný přelud klamného štěstí. Pošetilý by přece byl poutník, který by cestou při pohledu na rozkošné louky zapomněl jít, kam měl namířeno. Jan 10,142 1 Jan 2,43 Jan 10,154 Jan 10,27-285 Jan 10,9.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 8. 5.

4. velikonoční/ Den matek

9:45

Za Leopoldinu a Ludvíka Požárovy, snachu Anežku, syna Františka, rodiče Markovy, živou a + přízeň a duše v očistci

Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

10:45

Katecheze pro rodiče dětí, které půjdou k prvnímu svatému přijímání

Pátek 13. 5.

Panny Marie Fatimské

17:30

Výstav NSO a svátost smíření

18:00

Mše svatá Dolní Bory: Za Miroslava Pola a živou a + rodinu Polovu a Hortovu

Neděle 15. 5.

5. velikonoční

9:45

Za hasiče

15:30

Křest Horní Bory: Barbora Kundýsková

Farní oznámení

V pátek 13. května v 19:30 na faře ve VM pokračuje příprava na biřmování.

Na společnou farní pouť na Zelenou horu ke sv. Janu Nepomuckému pojedeme v sobotu 14. května v 19:00 do Žďáru nad Sázavou. Autobus pro přihlášené pojede v 16:45 od kostela v Horních Borech, cena je 150 Kč, vybírat se bude v autobusu.  Ještě jsou volná místa, proto se přihlašujte se prosím na faře ve VM v úředních hodinách na tel: 566 52 21 01.

Zveme na večer chval, který proběhne v neděli 15. května v 19:00 v kostele. 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín 

Neděle 8. 5.

4. velikonoční/ Den matek

8:00

Za bratra, rodiče, prarodiče a duše v očistci

Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

Pondělí 9. 5.

18:00

Mše svatá Kochánov

Čtvrtek 12. 5.

17:30

Mše svatá pro děti: Za Františka Dvořáka a rodiče a rodinu Čechovu

Pátek 13. 5.  

Panny Marie Fatimské

18:30

Za Leopolda Kunčara, syna Petra a rodiče

Neděle 15. 5.

5. velikonoční

8:00

Za živou a + rodinu Šromovu a Poulovu, kněze z obou rodin a duše v očistci

11:00

Poutní mše svatá Svařenov

11:00

Žehnání obnoveného kříže, poutní mše svatá Olší nad Oslavou, P. Jan Peňáz

 Farní oznámení

Ve čtvrtek 12. května v 16:15 na faře v Netíně pokračuje příprava na 1. svaté přijímání.

V  pátek 13. května v 19:30 na faře ve VMpokračuje příprava na biřmování.

Na společnou farní pouť na Zelenou horu ke sv. Janu Nepomuckému pojedeme v sobotu 14. května v 19:00 do Žďáru nad Sázavou. Autobus pro přihlášené pojede v 17:15 z Netína, cena je 150 Kč, vybírat se bude v autobusu. Ještě jsou volná místa, proto se přihlašujte na faře ve VM v úředních hodinách na telefonu 566 52 21 01.

Zveme na večer chval, který proběhne v neděli 15. května v 19:00 v kostele sv. Mikuláše.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Bože, obnov nás.
(Ž 80,8)
Nahoru