Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 1.5. - 8. 5. 2022

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 1.5. - 8. 5. 2022

Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 1. 5.

3. neděle velikonoční

7:30

Za živé a + členy našich rodin, Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu, víru v rodinách a duše v očistci

9:00

Za Marii a Stanislava Šoukalovy, jejich děti s rodinami a na poděkování za 50 let života, + rodiče Smejkalovy a Šoukalovy a duše v očistci

10:30

Za dvoje + rodiče a Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

11:30

Křest VM: Tadeáš Necid

17:00

Májová pobožnost

18:00

Za farníky

Pondělí 2. 5.

Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

7:00

Za rodiče Práškovy, Rosovy a živou a + rodinu Práškovu, Rosovu a Cahovu

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

18:30

Mše svatá Hrbov

Úterý 3. 5.

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

7:00

Za manžela, rodiče Brodských, Motyčkovy, Sedlákovy, bratra Františka a duše v očistci

Středa 4. 5.

7:00

Za rodiče Němcovy, děti Ladislava a Zdeňku, zetě Jaroslava a živou rodinu Burianovu

10:00

Mše svatá v DPS

18:00

Mše svatá Mostiště

19:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 5. 5.

7:00

Za + dvoje rodiče, manžela, bratra, živé a + příbuzné a Boží požehnání a ochranu

18:00

16:45 schola na faře, 17:00 ministranti v kostele

Za + manžela, jeho sestru, dvoje rodiče, švagra, živou rodinu a vlastní úmysl 

Pátek 6. 5.

Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka/1. v měsíci/Celodenní a celonoční adorace

8:00

Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o víru v rodinách a ochranu

14:00 – 16:00 Svátost smíření

17:00

Za Zdislavu a Jana Slámovy, pomoc, ochranu a Boží požehnání pro celou rodinu

19:00 – 21:00 Svátost smíření

Sobota 7. 5.

1. v měsíci

7:00

Za dar života, přijatá dobrodiní a ochranu Panny Marie pro rodinu

18:00

Na společný úmysl

1. Za hasiče

2. Za živou a + rodinu Beranovu a Tučkovu, celou přízeň a ochranu P. Marie

3. Za Stanislava Nováčka, jeho sestru a tři bratry a dvoje rodiče, všechny + příbuzné s prosbou o Boží ochranu a pomoc pro celou rodinu

4. Za Stanislava Malce, dvoje rodiče a duše v očistci

5. Za rodinu Dvořákovu, Pavlíkovu a Konvičkovu

6. Za + rodiny Pálenských, + rodinu Rolinovu a duše v očistci

7. Za + Hanu Simetingerovu a + Františka Simetingera

8. Za rodinu Muchovu ze Žďáru, Velkého Meziříčí a Třebíče

9. Za + manžela Stanislava Štěpánka

Neděle 8. 5.

4. neděle velikonoční/Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

7:30

Za farníky

9:00

Za Václava Vávru a živou a + rodinu

10:30

Za živou a + rodinu Uhrovu, Václavíkovu, Švihálkovu a Pantůčkovu

11:30

Výročí svatby s požehnáním manželům Kratochvílovým

12:00

Křest VM: Zuzana a Lucie Koprovy, Michal Pól a Vanesa Nováková

17:00

Májová pobožnost

18:00

Za Marii a Josefa Jurkovy, živou a + rodinu Jurkovu, Zemanovu a Plhákovu

 

Farní oznámení

Pokladničky s postní almužnou můžete přinést po mši svaté do sakristie.

V neděli 1. května v 19:00 na faře bude setkání Spolku Ludmila.

V úterý 3. května podle skupin pokračuje příprava na první svaté přijímání.

Ve čtvrtek 5. května bude pravidelná návštěva nemocných.

Ve čtvrtky v 19:00 pokračuje setkání nad nedělním evangeliem lectio divina v sále na faře.

V pátek 6. května v 19:30 na faře ve VM pokračuje příprava na biřmování.

Biskup Pavel Konzbul zve v sobotu 7. května 2022 v 15:00 do katedrály sv. Petra a Pavla v Brně na diecézní synodální setkání, začneme pontifikální bohoslužbou a po ní budou představeny výsledky diecézního synodálního procesu.

Připravujeme generální úklid kostela. V pondělí 9. května prosíme o pomoc muže v 18:00 a v úterý 10. května v 17:00 ženy a prosíme o pomoc zvláště pak rodiče dětí, které půjdou letos k prvnímu svatému přijímání.

Připravujeme společnou farní pouť na Zelenou horu ke sv. Janu Nepomuckému v sobotu 14. května v 19:00. Odjezd bude v 17:00 od fary ve VM. Zapisovat se můžete v úředních hodinách ve farní kanceláři.

Vybízíme v obcích naší farnosti ke scházení se a modlitbě při májových pobožnostech. Na webových stránkách farnosti VM najdete texty k májovým pobožnostem.

 

Nedělní liturgie

Ježíš se znovu zjevil svým učedníkům, (a to) u Tiberiadského moře. Zjevil se takto: Byli pohromadě Šimon Petr, Tomáš zvaný Blíženec, Natanael z galilejské Kány, synové Zebedeovi a ještě jiní dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl: „Půjdu lovit ryby.“ Odpověděli mu: „I my půjdeme s tebou.“ Vyšli tedy a vstoupili na loď, ale tu noc nic nechytili. Když už nastávalo ráno, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš se jich zeptal: „Dítky, nemáte něco k jídlu?“ Odpověděli mu: „Nemáme.“ On jim řekl: „Hoďte síť na pravou stranu lodi, a najdete.“ Hodili ji tedy, a nemohli ji už ani utáhnout pro množství ryb. Tu onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi: „Pán je to!“ Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, přehodil přes sebe svrchní šaty byl totiž oblečen jen nalehko - a skočil do moře. Ostatní učedníci dojeli s lodí - nebyli od země daleko, jen tak asi dvě stě loket, a táhli síť s rybami. Když vystoupili na zem, viděli tam žhavé uhlí a na něm položenou rybu a (vedle) chléb. Ježíš jim řekl: „Přineste několik ryb, které jste právě chytili.“ Šimon Petr vystoupil a táhl na zem síť plnou velkých ryb, (bylo jich) stotřiapadesát. A přesto, že jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš je vyzval: „Pojďte snídat!“ Nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat: „Kdo jsi?“ Věděli, že je to Pán. Ježíš přistoupil, vzal chléb a dal jim, stejně i rybu. To bylo už potřetí, co se Ježíš zjevil učedníkům po svém zmrtvýchvstání.

Když posnídali, zeptal se Ježíš Šimona Petra: „Šimone, (synu) Janův, miluješ mě více než ti zde?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě miluji.“ Ježíš mu řekl: „Pas mé beránky.“ Podruhé se ho zeptal: „Šimone, (synu) Janův, miluješ mě?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě miluji.“ Ježíš mu řekl: „Pas moje ovce.“ Zeptal se ho potřetí: „Šimone, (synu) Janův, miluješ mě?“ Petr se zarmoutil, že se ho potřetí zeptal: „Miluješ mě?“, a odpověděl mu: „Pane, ty víš všechno - ty víš, že tě miluji.“ Ježíš mu řekl: „Pas moje ovce! Amen, amen, pravím ti: Dokud jsi byl mladší, sám ses přepásával a chodils, kam jsi chtěl. Ale až zestárneš, vztáhneš ruce, a jiný tě přepásá a povede, kam nechceš.“ To řekl, aby naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech ho vyzval: „Následuj mě!“ Jan 21,1-19

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 1. 5.

3. velikonoční

9:45

Za Jaroslava Dřímala, rodinu Královu, Dřímalovu a Petra Ženatého

Čtvrtek 5. 5.

17:00

Mše svatá pro děti v Horních Borech: Za Aleše a Rudolfa Kučerovy, rodiče Kučerovy a Brendelovy, živou a + přízeň a duše v očistci

Pátek 6. 5.

Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka /1. v měsíci

17:30

Výstav NSO a svátost smíření

18:00

Mše svatá Dolní Bory: Za živou a + rodinu Kostečkovu

Neděle 8. 5.

4. velikonoční

9:45

Za Leopoldinu a Ludvíka Požárovy, snachu Anežku, syna Františka, rodiče Markovy, živou a + přízeň a duše v očistci

Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

 

Farní oznámení

Pokladničky s postní almužnou můžete přinést po mši svaté do sakristie.

Ve čtvrtek 5. května bude pravidelná návštěva nemocných.

Ve čtvrtek 5. května zveme děti na mši svatou a cca 17:45 na faře v Borech pokračuje příprava na první svaté přijímání.

V pátek 6. května v 19:30 na faře ve VM pokračuje příprava na biřmování.

Biskup Pavel Konzbul zve v sobotu 7. května 2022 v 15:00 do katedrály sv. Petra a Pavla v Brně na diecézní synodální setkání, začneme pontifikální bohoslužbou a po ní budou představeny výsledky diecézního synodálního procesu.

V neděli 8. května v 10:45 v kostele v Horních Borech bude další katecheze pro rodiče dětí, které půjdou letos k prvnímu svatému přijímání.

Připravujeme společnou farní pouť na Zelenou horu ke sv. Janu Nepomuckému v sobotu 14. května v 19:00. Je objednaný autobus. Přihlašujte se prosím na faře ve VM v úředních hodinách na tel: 566 52 21 01.

Vybízíme v obcích naší farnosti ke scházení se a modlitbě při májových pobožnostech.  Na webových stránkách farnosti VM najdete texty k májovým pobožnostem.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín 

Neděle 1. 5.

3. velikonoční

8:00

Za rodiče Sýkorovy a Smolíkovy, Jana Sýkoru a Františka Pola

Pondělí 2. 5.

Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

Pátek 6. 5.  

Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka /1. v měsíci

18:30

Za Zdeňka Kostečku a rodiče, Františka Lázničku a dvoje rodiče a za rodinu Dvořákovu

Sobota 7. 5.

1. v měsíci

17:00

Svátost smíření

18:00

Za poutníky

Neděle 8. 5.

4. velikonoční

8:00

Za bratra, rodiče, prarodiče a duše v očistci

Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

 

Farní oznámení

Pokladničky s postní almužnou můžete přinést po mši svaté do sakristie. 

Ve středu 6. května v 18:00 na faře v Netíně bude další katecheze pro rodiče dětí, které půjdou letos k prvnímu svatému přijímání.

V  pátek 6. května v 19:30 na faře ve VMpokračuje příprava na biřmování.

Biskup Pavel Konzbul zve v sobotu 7. května 2022 v 15:00 do katedrály sv. Petra a Pavla v Brně na diecézní synodální setkání, začneme pontifikální bohoslužbou a po ní budou představeny výsledky diecézního synodálního procesu.

Připravujeme společnou farní pouť na Zelenou horu ke sv. Janu Nepomuckému v sobotu 14. května v 19:00. Je objednaný autobus. Přihlašujte se prosím na faře ve VM v úředních hodinách na tel: 566 52 21 01.

Vybízíme v obcích naší farnosti ke scházení se a modlitbě při májových pobožnostech. Na webových stránkách farnosti VM najdete texty k májovým pobožnostem.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Bože, obnov nás.
(Ž 80,8)
Nahoru