Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 24.04.2022 - 01.05.2022

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 24.04.2022 - 01.05.2022

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 24. 4.

2. neděle velikonoční/Božího milosrdenství

7:30

Za živou a + rodinu Slabých, Malcovu a duše v očistci

9:00

Za Františka Plodíka, rodiče, živou rodinu, rodiče Vaňkovy, celou přízeň a bratra Karla

10:30

Za + rodiče Dufkovy, duše v očistci a živou rodinu Dufkovu

11:30

Křty VM: Filip Šišpela, Lukáš Mejzlík, Gabriela Valentová

10:45

Poutní mše svatá Mostiště

11:45

Poutní mše svatá Oslavice

18:00

Za + rodiče Chlubnovy, + bratra Miroslava a celou živou rodinu

Pondělí 25. 4.

Svátek sv. Marka, evangelisty

7:00

Za živou a + rodinu Mejzlíkovu, Studených a duše v očistci

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř – zámek

18:00

Mše svatá Lavičky

Úterý 26. 4.

7:00

Za + manžela, sestru, rodiče a Boží ochranu pro rodinu Derahovu, Dobrovolných a Maškovu

Středa 27. 4.

7:00

Za + Jiřího Bradáče, + rodiče Trnkovy, jejich děti a duše v očistci

18:00

Mše svatá Mostiště

18:00

Mše svatá Hrbov

Čtvrtek 28. 4.

7:00

Za živou a + rodinu Konečných a duše v očistci

18:00

16:45 schola na faře, 17:00 ministranti v kostele

Za Jiřího a Vlastu Zrůstovy, Zbyňka Pácala a živou rodinu

Pátek 29. 4.

Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

8:00

Za + rodinu Horákovu, Plachetskou a tetu Růženu Bryšovu

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav NSO

17:00

Za živou a + rodinu Malcovu a Práškovu z Martinic

Sobota 30. 4.

7:00

Za rodinu Drlíčkovu a Boží požehnání

11:30

Svatba VM: Jakub Uher a Martina Homolová

14:00

Křest VM: Jan Waloszek

18:00

Za živou a + rodinu Neužilovu s prosbou o Boží požehnání pro rodiny dětí a duše v očistci

Neděle 1. 5.

3. neděle velikonoční

7:30

Za živé a + členy našich rodin, Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu, víru v rodinách a duše v očistci

9:00

Za Marii a Stanislava Šoukalovy, jejich děti s rodinami a na poděkování za 50 let života, + rodiče Smejkalovy a Šoukalovy a duše v očistci

10:30

Za dvoje + rodiče a Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

11:30

Křest VM: Tadeáš Necid a Vanesa Nováková

17:00

Májová pobožnost

18:00

Za farníky

 

 Farní oznámení

V neděli 24. dubna večer opět zveme do kostela na Večer chval. Začátek modlitby v 19:00.

V úterý 26. dubna podle skupin pokračuje příprava na první svaté přijímání.

Ve čtvrtek 28. dubna od 8:00 proběhne na faře setkání seniorů na téma: Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi“.

Ve čtvrtky v 19:00 pokračuje setkání nad nedělním evangeliem lectio divina v sále na faře.

V pátek 29. dubna v 19:30 na faře ve VM pokračuje příprava na biřmování.

V neděli 1. května v 19:00 na faře bude setkání Spolku Ludmila.

Připravujeme generální úklid kostela. V pondělí 9. května prosíme o pomoc muže v 18:00

a v úterý 10. května v 17:00 ženy a prosíme o pomoc zvláště pak rodiče dětí, které půjdou letos k prvnímu svatému přijímání.

Pokladničky s postní almužnou můžete přinést nazpět do sakristie do neděle 1. května. 

Připravujeme společnou farní pouť na Zelenou horu ke sv. Janu Nepomuckému v sobotu 14. května v 19:00. Odjezd bude v 17:00 od fary ve VM. Zapisovat se můžete v úředních hodinách ve farní kanceláři.

Vybízíme v obcích naší farnosti ke scházení se a modlitbě při májových pobožnostech. V příštím týdnu najdete na stránkách farnosti VM texty k májovým pobožnostem.

 

Nedělní liturgie

Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha Svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána!“ On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím.“ Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“ Ježíš mu řekl: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a (přesto) uvěřili.“ Ježíš vykonal před svými učedníky ještě mnoho jiných zázraků, ale o těch v této knize není řeč. Tyto však jsem zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou abyste měli život v jeho jménu. Jan 20,29

Den co den nás provází Boží milosrdenství. Tuto skutečnost můžeme vnímat, jen máme-li bdělé srdce. Hrozí nám totiž nebezpečí, že budeme prožívat pouze své každodenní těžkosti. Pokud však otevřeme své srdce, můžeme uprostřed svých starostí stále více poznávat, že je s námi dobrý Bůh, který na nás pamatuje i v malých věcech, aby nám tak pomohl k věcem velkým. Kristus propůjčuje našemu životu smysl a naději. V něm nalézáme pravou Boží tvář a to, co opravdu k životu potřebujeme.

Bůh „přichází“: aby byl s námi v každé naší životní situaci; přichází, aby přebýval v našem středu, aby žil s námi a v nás; přichází, aby přemostil vzdálenosti, které mezi námi vznikají a oddělují jedny od druhých; přichází, aby nás smířil se sebou i s lidmi okolo nás.

Bůh přichází do lidských dějin a klepe na dveře každého muže a každé ženy, aby každému jednotlivě, rodinám i národům přinesl dar bratrství, svornosti a míru. Benedikt XVI.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 24. 4.

2. velikonoční/ Božího milosrdenství

9:45

Za Miladu a Miroslava Havelkovy a Františka Mahela

Čtvrtek 28. 4.

14:00

Pohřební mše svatá v Horních Borech: Za + Jaroslava Musila

Pátek 29. 4.

Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

17:30

Výstav NSO a svátost smíření

18:00

Mše svatá Dolní Bory

Neděle 1. 5.

3. velikonoční

9:45

Za Jaroslava Dřímala, rodinu Královu, Dřímalovu a Petra Ženatého

 

Farní oznámení

V neděli 24. dubna večer opět zveme do kostela ve VM na Večer chval. Začátek modlitby v 19:00.

V pátek 29. dubna v 19:30 na faře ve VM pokračuje příprava na biřmování.

Pokladničky s postní almužnou můžete přinést nazpět do sakristie v Horních Borech do neděle 1. května. 

Připravujeme společnou farní pouť na Zelenou horu ke sv. Janu Nepomuckému v sobotu 14. května v 19:00. Je objednaný autobus. Přihlašujte se prosím na faře ve VM v úředních hodinách na tel: 566 52 21 01.

Vybízíme v obcích naší farnosti ke scházení se a modlitbě při májových pobožnostech. V příštím týdnu najdete na stránkách farnosti VM texty k májovým pobožnostem.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín 

Neděle 24. 4.

2. velikonoční/ Božího milosrdenství

8:00

Za Václava Cejnka, zetě a duše v očistci

Pondělí 25. 4.

Svátek sv. Marka, evangelisty

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř - zámek

Čtvrtek 28. 4.

17:30

Mše svatá pro děti: Za Marii Rimešovu, rodiče Rimešovy, Veselých, Kalábovy, Karla Kováře a synovce Pavla a duše v očistci

Pátek 29. 4.

Svátek sv. Kateřiny Sienské

18:30

Za Jana Vítka, dvě sestry, rodiče a rodiče Cahovy

Neděle 1. 5.

3. velikonoční

8:00

Za rodiče Sýkorovy a Smolíkovy, Jana Sýkoru a Františka Pola

 

Farní oznámení

V neděli 24. dubna večer opět zveme do kostela ve VM na Večer chval. Začátek modlitby v 19:00.

Ve čtvrtek 28. dubna v 16:15 na faře v Netíně pokračuje příprava na první svaté přijímání.

V  pátek 29. dubna v 19:30 na faře ve VMpokračuje příprava na biřmování.

Pokladničky s postní almužnou můžete přinést nazpět do sakristie do neděle 1. května. 

Připravujeme společnou farní pouť na Zelenou horu ke sv. Janu Nepomuckému v sobotu 14. května v 19:00. Je objednaný autobus. Přihlašujte se prosím na faře ve VM v úředních hodinách na tel: 566 52 21 01.

Vybízíme v obcích naší farnosti ke scházení se a modlitbě při májových pobožnostech. V příštím týdnu najdete na stránkách farnosti VM texty k májovým pobožnostem.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Bože, obnov nás.
(Ž 80,8)
Nahoru