Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 17.4.2022 - 24.4.2022

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 17.4.2022 - 24.4.2022

Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 17. 4.

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ/ Hod Boží velikonoční/ žehnání pokrmů

7:30

Na poděkování za dar manželství s prosbou o Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu

9:00

Za manželku, dvoje rodiče, celou přízeň, duše v očistci a Boží pomoc

a ochranu Panny Marie pro živé rodiny

10:30

Za farníky

18:00

Za rodinu Slabou, Večeřovu a Hanákovu z Kúsek

Pondělí 18. 4.

v oktávu velikonočním

7:30

Na poděkování za 40 let společného života, rodiče, sourozence a živé

a + členy rodiny

9:00

Za rodinu Březkovu, celou přízeň a duše v očistci

Úterý 19. 4.

v oktávu velikonočním

7:00

Bohoslužba slova

Středa20. 4.

v oktávu velikonočním

7:00

Za rodiče Rosovy, Práškovy, živou a + rodinu Práškovu, Rosovu a Cahovu a duše v očistci

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Václava Tomana

14:00

Pohřební mše svatá: Za + Antonína Sojku

18:00

Mše svatá Oslavice

18:00

Mše svatá Vídeň

Čtvrtek 21. 4.

v oktávu velikonočním

7:00

Za + manželku, dvoje rodiče a živou a + rodinu

18:00

16:45 schola na faře, 17:00 ministranti v kostele

Za + manžela Ladislava Prudíka, živou a + rodinu a duše v očistci

Pátek 22. 4.

v oktávu velikonočním

 

8:00

Za P. Jiřího Bílka (100. let od narození), jeho rodiče, sestru a + Marii Turčíkovu

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav NSO

17:00

Za živou a + rodinu Kotačkovu a Necidovu a duše v očistci

Sobota 23. 4.

v oktávu velikonočním

7:00

Za rodiče Střechovy, celou přízeň, pana Gabriela a jeho syna a duše

v očistci

9:30

Pohřební mše svatá v Mostištích: Za + Vlastu Netolickou

18:00

Za farníky

Neděle 24. 4.

2. neděle velikonoční/Božího milosrdenství

7:30

Za živou a + rodinu Slabých, Malcovu a duše v očistci

9:00

Za Františka Plodíka, rodiče, živou rodinu, rodiče Vaňkovy, celou přízeň a bratra Karla

10:30

Za + rodiče Dufkovy, duše v očistci a živou rodinu Dufkovu

11:30

Křty VM: Filip Šišpela, Lukáš Mejzlík, Gabriela Valentová

10:45

Poutní mše svatá Mostiště

11:45

Poutní mše svatá Oslavice

18:00

Za + rodiče Chlubnovy, + bratra Miroslava a celou živou rodinu

19:00

Večer chval v kostele ve VM

 

Farní oznámení

Děkujeme všem za jakoukoliv službu a pomoc při letošních Velikonocích, děkujeme také za všechny dary při sbírkách na pomoc křesťanů ve Svaté zemi a na opravy a provoz ve farnosti.

V úterý 19. dubna podle skupin v 15:00, 16:00 a 17:00 pokračuje příprava na první svaté přijímání.

V pátek 22. dubna v 16:00 v kostele sv. Mikuláše bude další katecheze pro rodiče dětí, které půjdou k prvnímu svatému přijímání.

V pátek 22. dubna v 19:30 na faře ve VM pokračuje příprava na biřmování.

V neděli 24. dubna večer opět zveme do kostela na večer chval. Začátek modlitby v 19:00.

V pondělí 9. května v 18:00(muži) a v úterý 10. května v 17:00(ženy) zveme a prosíme o pomoc při generálním úklidu kostela sv. Mikuláše, zvláště pak rodiče dětí, které půjdou letos k prvnímu svatému přijímání.

Na našem YouTube kanále Farnost Velké Meziříčí najdete katecheze o svátostech, které si na postní dobu připravují kněží z děkanátu

 

Nedělní liturgie

Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili.“ Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první. Naklonil se dovnitř a viděl, že tam leží (pruhy) plátna, ale dovnitř nevešel. Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží (pruhy) plátna. Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch (pruhů) plátna, ale složená zvlášť na jiném místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu první, viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli Písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých. Jan 20,1-9

Pokoj, který nám Ježíš o Velikonocích dává, není pokojem, který se řídí strategiemi světa, jenž věří, že ho může získat silou, dobýváním a různými formami vnucování. Takový mír je ve skutečnosti jen přestávkou mezi válkami: to dobře víme. Boží pokoj jde cestou tichosti a kříže: je to převzetí odpovědnosti za druhé. Kristus na sebe vzal naše zlo, náš hřích a naši smrt. To vše vzal sám na sebe. Tímto způsobem nás osvobodil. Zaplatil za nás. Jeho pokoj není výsledkem nějakého kompromisu, ale rodí se z daru jeho samého. Tento pokorný a odvážný mír je však těžké přijmout.

Před svými posledními velikonočními svátky Ježíš řekl učedníkům: "Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!" (J 14,27). Ano, protože zatímco světská moc za sebou zanechává jen zkázu a smrt - jak jsme viděli v posledních dnech -, jeho mír buduje dějiny a vychází ze srdce každého člověka, který ho přijímá. Velikonoce jsou pak skutečným svátkem Boha a člověka, protože pokoj, který Kristus vybojoval na kříži darováním sebe sama, se rozdává i nám. Proto se Zmrtvýchvstalý o Velikonocích zjevuje učedníkům a  jak je pozdraví? Opakuje: "Pokoj vám!" (J 20,19.21). To je pozdrav vítězného Krista, vzkříšeného Krista.

Bratři a sestry, Velikonoce znamenají "přechod". Zvláště v tomto roce je to požehnaná příležitost přejít od světského boha ke křesťanskému Bohu, od chamtivosti, kterou v sobě nosíme, k lásce, která nás osvobozuje, od očekávání míru, který přináší síla, k závazku vydávat konkrétní svědectví o Ježíšově pokoji. Bratři a sestry, postavme se před krucifix, zdroj našeho pokoje, a prosme ho o pokoj srdce a mír ve světě. Papež František 13. 4. 2022

Pravou velikonoční radost a pokoj v srdci vyprošují P. Pavel, P. Martin, jáhen Stanislav, jáhen Jiří

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 17. 4.

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

9:45

Mše svatá s žehnáním pokrmů: Za rodiče Poulovy, Josefa Dostála a celou přízeň

10:45

Křty Horní Bory: Viktorie Pešková a Patricie Marie Kujalová

Pondělí 18. 4.

v oktávu velikonočním

9:45

Mše svatá v Dolních Borech

Čtvrtek 21. 4.

v oktávu velikonočním

17:00

Mše svatá pro děti v Horních Borech: Za rodinu Dvořákovu, Dřímalovu a Chylíkovu

Pátek 22. 4.

v oktávu velikonočním

17:30

Výstav NSO a svátost smíření

18:00

Dolní Bory: Za živé a + rodiny Vávrovy a Kotíkovy s prosbou o Boží pomoc

a ochranu

Sobota 23. 4.

v oktávu velikonočním

11:00

Svatba Horní Bory: Jiří Dvořák a Jana Valová

Neděle 24. 4.

2. velikonoční/ Božího milosrdenství

9:45

Za Miladu a Miroslava Havelkovy a Františka Mahela

 

Farní oznámení

Děkujeme všem za jakoukoliv službu a pomoc při letošních Velikonocích, děkujeme také za všechny dary při sbírkách na pomoc křesťanů ve Svaté zemi a na opravy a provoz ve farnosti.

Ve čtvrtek 21. dubna zveme děti na mši svatou a po ní cca v 17:45 na faře v Borech pokračuje příprava na první svaté přijímání. 

V pátek 22. dubna v 19:30 na faře ve VM pokračuje příprava na biřmování.

V neděli 24. dubna večer opět zveme do kostela ve VM na Večer chval. Začátek modlitby v 19:00.

Na YouTube kanále Farnost Velké Meziříčí najdete katecheze o svátostech, které si na postní dobu připravují kněží z děkanátu.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

 Pořad bohoslužeb

Neděle 17. 4.

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

8:00

Mše svatá se žehnáním pokrmů: Za Bedřicha Svobodu a rodiče a rodiče Cejnkovy a přízeň

Pondělí 18. 4.

v oktávu velikonočním

8:00

Za Stanislava Marka, rodiče Markovy a Čermákovy a živou a + rodinu

Pátek 22. 4.

v oktávu velikonočním

12:00

Svatba Netín: Vladimír Svoboda a Žaneta Svobodová

18:00

Na poděkování za prožitých 50 roků společného života a vyprošení zdraví a Boží ochrany celé rodině

Neděle 24. 4.

2. velikonoční/ Božího milosrdenství

8:00

Za Václava Cejnka, zetě a duše v očistci

 

Farní oznámení

Děkujeme všem za jakoukoliv službu a pomoc při letošních Velikonocích, děkujeme také za všechny dary při sbírkách na pomoc křesťanů ve Svaté zemi a na opravy a provoz ve farnosti.

V pátek 22. dubna v 19:30 tentokrát společně na faře ve Velkém Meziříčí pokračuje příprava na biřmování.

V neděli 24. dubna večer opět zveme do kostela ve VM na Večer chval. Začátek modlitby v 19:00.

Na našem YouTube kanále Farnost Velké Meziříčí najdete katecheze o svátostech, které si na postní dobu připravují kněží z děkanátu.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Bože, obnov nás.
(Ž 80,8)
Nahoru