Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 10.04. - 18.04.2022

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 10.04. - 18.04.2022

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 10. 4.

Květná neděle/žehnání ratolestí

7:30

Za manžela, dvoje rodiče, strýce Cyrila, bratra Josefa a Boží požehnání pro rodinu

9:00

Za farníky

10:30

Za živou a + rodinu Pohankovu a Kujínkovu

14:30

Pobožnost Křížové cesty pro děti

18:00

Za rodinu Hublovu ze Lhotek

Pondělí 11. 4.

7:00

Za + manžela, dvoje rodiče, dvě sestry, švagra, duše v očistci a celou přízeň

Úterý 12. 4.

7:00

Za + rodiče Bartošovy a Smejkalovy a živou a + rodinu

Středa 13. 4.

7:00

Za Josefa Bojanovského, manželku Marii a dvoje rodiče

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Karla Bartoše

Čtvrtek 14. 4.

ZELENÝ ČTVRTEK/Poslední večeře Páně

18:00

Mše svatá s obřadem mytí nohou: Za služebníky církve

19:30 – 22:00 adorace v Getsemanské zahradě,

19:30, 20:30 a 21:30 společné rozjímání

Pátek 15. 4.

VELKÝ PÁTEK/Den přísného postu

 

8:00

Breviář – Ranní chvály a modlitba se čtením

9:00 – 11:00 možnost svátosti smíření

15:00

Pobožnost křížové cesty v kostele

18:00

Velkopáteční obřady s pašijemi sv. Jana

19:30

Pobožnost křížové cesty městem ke Třem křížům

19:30 – 22:00 tichá adorace u Božího hrobu

Sobota 16. 4.

BÍLÁ SOBOTA/ velikonoční vigilie

8:00

Breviář – Ranní chvály a modlitba se čtením

9:00 – 20:30 adorace u Božího

21:00

Vigilie vzkříšení: Za křesťany celého světa, za mír a pokoj ve světě, za Ukrajinu

Agapé

Neděle 17. 4.

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ/ Hod Boží velikonoční/ žehnání pokrmů

7:30

Na poděkování za dar manželství s prosbou o Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu

9:00

Za manželku, dvoje rodiče, celou přízeň, duše v očistci a Boží pomoc

a ochranu Panny Marie pro živé rodiny

10:30

Za farníky

18:00

Za rodinu Slabou, Večeřovu a Hanákovu z Kúsek

Pondělí 18. 4.

v oktávu velikonočním

7:30

Na poděkování za 40 let společného života, rodiče, sourozence a živé

a + členy rodiny

9:00

Za rodinu Březkovu, celou přízeň a duše v očistci

 

Farní oznámení

Na květnou neděli v 14:30 povedou pobožnost křížové cesty mladé rodiny s dětmi. Zveme další děti a rodiče.

Po velikonoční vigilii po mši svaté bude před kostelem agapé, prosím, vezměte s sebou něco dobrého velikonočního k nabídnutí druhým.

 V úterý 12. dubna příprava na první svaté přijímání nebude, pokračujeme až po Velikonocích a to 19. dubna podle skupin.

Sbírka na podporu křesťanů ve Svaté zemi bude na Zelený čtvrtek 14. dubna. 

Sbírky o Velikonocích budou na provoz a opravy ve farnosti.

Nácvik ministrantů bude na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu bude vždy hodinu a půl před začátkem obřadů.

Na našem YouTube kanále Farnost Velké Meziříčí najdete katecheze o svátostech, které si na postní dobu připravují kněží z děkanátu.

Je spuštěné přihlašování na prázdninové farní tábory pro děti, výpravu pro mládež a také farní víkend pro rodiny v červnu. Informace na plakátcích a na internetu. Dále zveme na Celostátní setkání mládeže v srpnu v Hradci.

V nástěnkách a na webových stránkách farnosti VM najdete velikonoční zpovědi 2022.

 

Předvelikonoční zpověď v kostele sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí 2022

Neděle

10. 04. 2022

   

17:00 – 19:00

Pondělí

11. 04. 2022

6:30 – 8:00

 

 

Úterý

12. 04. 2022

6:30 – 8:00

 

 

Středa

13. 04. 2022

6:30 – 9:00

 

14:00 – 16:00

Pátek

15. 04. 2022

 

9:00 –11:00

 

 

Nedělní liturgie

Ježíš šel vzhůru do Jeruzaléma. Když se přiblížil k Betfage a Betánii u hory, která se jmenuje Olivová, poslal napřed dva ze svých učedníků a řekl jim: „Jděte do protější vesnice. Jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na kterém ještě neseděl žádný člověk; odvažte ho a přiveďte! A kdyby se vás někdo zeptal: `Proč ho odvazujete?', odpovíte mu takto: `Pán ho potřebuje.'„ Ti, kdo byli posláni, odešli a nalezli všechno, jak jim to řekl. Když oslátko odvazovali, ptali se jich jeho majitelé: „Proč to oslátko odvazujete?“ Odpověděli: „Pán ho potřebuje.“ Přivedli oslátko k Ježíšovi, přehodili přes ně pláště a vysadili na ně Ježíše. Jak se ubíral dál, prostírali mu na cestu své pláště. Když už se blížil ke svahu Olivové hory, začal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za všechny zázraky, které viděli na vlastní oči, a provolávali: „Požehnaný, který přichází jako král ve jménu Páně! Na nebi pokoj a sláva na výsostech!“ Někteří farizeové ze zástupu na něj volali: „Mistře, zakaž to svým učedníkům!“ Odpověděl: „Říkám vám: Budou-li oni mlčet, bude křičet kamení.“ Lk 19,28-40

Na Květnou neděli se slaví památka Kristova vjezdu do Jeruzaléma: Ježíš vstoupil do města za oslavného provolávání velkého zástupu. Lidé totiž vkládali do Ježíše mnoho falešných nadějí. Očekávali od něho například i osvobození od nepřátelských okupantů. Koho z nich by napadlo, že Ježíš bude krátce na to naopak ponížen, odsouzen a usmrcen na kříži? Pozemské naděje oněch lidí se tváří v tvář kříži zhroutily. My však věříme, že právě v Ukřižovaném byla obnovena naše naděje. Pozemské naděje se tváří v tvář kříži hroutí, ale rodí se nová naděje, která potrvá navždy. Naděje, která se rodí z kříže, je jiná. Liší se od těch, které se hroutí, od nadějí tohoto světa. O jakou naději však jde? Jaká naděje se rodí z kříže? Mohou nám to pomoci pochopit slova, která Ježíš pronesl po svém vjezdu do Jeruzaléma: „Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek“ (Jan 12,24). Pap. František

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 10. 4.

Květná neděle/ žehnání ratolestí

9:45

Za Jaromíra Novotného, rodiče a rodiče Vaverkovy

14:30

Pobožnost křížové cesty v Horních Borech

Čtvrtek 14. 4.

ZELENÝ ČTVRTEK

17:00

Mše svatá na památku Poslední večeře Páně v Horních Borech: Za služebníky ve farnosti

18:00 – 19:00 adorace v Getsemanské zahradě

Pátek 15. 4.

VELKÝ PÁTEK/Den přísného postu

15:00

Pobožnost křížové cesty

17:00

Velkopáteční obřady s pašijemi sv. Jana v Horních Borech

Sobota 16. 4.

BÍLÁ SOBOTA/ velikonoční vigilie

12:00 – 19:00 adorace u Božího hrobu (zapisujte se na připravený arch)

20:00

 

Vigílie vzříšení v Horních Borech: Za všechny pokřtěné a za mír na Ukrajině

Agapé

Neděle 17. 4.

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

9:45

Mše svatá s žehnáním pokrmů: Za rodiče Poulovy, Josefa Dostála a celou přízeň

10:45

Křty Horní Bory: Viktorie Pešková a Patricie Marie Kujalová

Pondělí 18. 4.

v oktávu velikonočním

9:45

Mše svatá v Dolních Borech

 

Farní oznámení

Nácvik ministrantů na Velikonoce bude v 16:00 Zelený čtvrtek, 16:00 Velký pátek a 19:00 Bílá sobota.

Sbírka na podporu křesťanů ve Svaté zemi bude na Zelený čtvrtek 14. dubna.

Sbírky o Velikonocích budou na provoz a opravy ve farnosti.

Po velikonoční vigilii po mši svaté bude před kostelem agapé, prosím, vezměte s sebou něco dobrého velikonočního k nabídnutí druhým.

Na YouTube kanále Farnost Velké Meziříčí najdete katecheze o svátostech, které si na postní dobu připravují kněží z děkanátu.

Je spuštěné přihlašování na prázdninové farní tábory pro děti, výpravu pro mládež a také farní víkend pro rodiny v červnu. Informace na plakátcích a na internetu. Dále zveme na Celostátní setkání mládeže v srpnu v Hradci.

V nástěnkách a na webových stránkách farnosti VM najdete velikonoční zpovědi 2022.

 

Předvelikonoční zpověď ve farnosti Bory 2022

Neděle

10. 04. 2022

Horní Bory

po mši svaté

Úterý

12. 04. 2022

Horní Bory

17:30 – 18:30

cizí zpovědníci

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

 

Neděle 10. 4.

Květná neděle/ žehnání ratolestí

8:00

Za Marii a Ladislava Holíkovy ze Svařenova a jejich rodiče, rodiče Beranovy

ze Závisti a Lenku Pacalovu z Hrbova

14:30

Pobožnost křížové cesty

Čtvrtek 14. 4.

ZELENÝ ČTVRTEK/Poslední večeře Páně

18:30

Mše svatá s obřadem mytím nohou: Za živé a + služebníky církve

19:30 – 20:30 adorace v Getsemanské zahradě

Pátek 15. 4.

VELKÝ PÁTEK/Den přísného postu

8:00

Breviář – Ranní chvály a modlitba se čtením

15:00

Velkopáteční obřady s pašijemi sv. Jana

16:00 – 17:00 Soukromá adorace u Božího hrobu

Sobota 16. 4.

BÍLÁ SOBOTA/ velikonoční vigilie

8:00

Breviář – Ranní chvály a modlitba se čtením

9:00 – 15:00 Soukromá adorace u Božího hrobu (zapisujte se na připravený arch)

18:30

Vigílie vzkříšení: Za farníky

Agapé

Neděle 17. 4.

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

8:00

Mše svatá se žehnáním pokrmů: Za Bedřicha Svobodu a rodiče a rodiče Cejnkovy a přízeň

Pondělí 18. 4.

v oktávu velikonočním

8:00

Za Stanislava Marka, rodiče Markovy a Čermákovy a živou a + rodinu

 

Farní oznámení

Výtěžek z farní snídaně v neděli 27. března ve výši 19 471 Kč bude věnován na podporu uprchlíků, kteří nyní žijí na netínské faře.

Nácvik ministrantů na Velikonoce bude v 14:00 Velký pátek a 17:30 Bílá sobota.

Sbírka na podporu křesťanů ve Svaté zemi bude na Zelený čtvrtek 14. dubna.

Sbírky o Velikonocích budou na provoz a opravy ve farnosti.

Po velikonoční vigilii po mši svaté bude před kostelem agapé, prosím, vezměte s sebou něco dobrého velikonočního k nabídnutí druhým.

Na našem YouTube kanále Farnost Velké Meziříčí najdete katecheze o svátostech, které si na postní dobu připravují kněží z děkanátu.

Je spuštěné přihlašování na prázdninové farní tábory pro děti, výpravu pro mládež a také farní víkend pro rodiny v červnu. Informace na plakátcích a na internetu. Dále zveme na Celostátní setkání mládeže v srpnu v Hradci.

V nástěnkách a na webových stránkách farnosti VM najdete velikonoční zpovědi 2022.

 

Předvelikonoční zpověď ve farnosti Netín 2022

Pondělí

11. 04. 2022

18:00 – 19:00

cizí zpovědníci

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Bože, obnov nás.
(Ž 80,8)
Nahoru