Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 27.03. - 03.04.2022

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 27.03. - 03.04.2022

Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 27. 3.

4. postní/letní čas

7:30

Za + Stanislavu, rodinu Hamrovu, Krchňavou a duše v očistci

9:00

Za Josefa Doležala, živou a + rodinu Doležalovu a Plodíkovu a duše v očistci

10:30

Za Marii a Eduarda Oulehlovy

14:30

Pobožnost Křížové cesty

18:00

Za farníky

Pondělí 28. 3.

7:00

Za dary Ducha svatého k úspěšnému ukončení studia

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř - zámek

18:00

Mše svatá Oslavice

18:00

Mše svatá Vídeň

Úterý 29. 3.

7:00

Za Josefa Buďu a rodiče

Středa 30. 3.

7:00

Na úmysl dárce a Boží ochranu pro celou rodinu

13:00

Rozloučení na obřadní síni ve VM: + Hana Simetingerová

18:00

Mše svatá Hrbov (přeloženo ze 4. 4. 2022)

Čtvrtek 31. 3.

7:00

Za rodiče Malcovy, dva syny a duše v očistci

18:00

16:45 schola na faře, 17:00 ministranti v kostele

Za + rodiče a + sourozence a za živou a + rodinu Kadlecovu a Brabcovu

Pátek 1. 4.

1. v měsíci/ Celodenní a celonoční adorace

8:00

Za živou a + rodinu Kotkovu, Boží ochranu a ochranu Panny Marie

14:00 – 16:00 Svátost smíření

16:15

Pobožnost křížové cesty

17:00

Za dvoje rodiče, bratra, švagra, švagrovou a jejího tatínka a duše v očistci

19:00 – 21:00 Svátost smíření

Sobota 2. 4.

1. v měsíci

7:00

Za Stanislava Slabého, bratra Ludvíka, sestru Růženu a živou + rodinu Slabých

18:00

Na společný úmysl

1. Za + dceru, rodinu Požárovu, Špačkovu, Vorlovu a živou a + přízeň

2. Za rodinu Jašovu, Jelínkovu, Drozdovu, ochranu pro rodiny a duše v očistci

3. Za + Josefa Remsu, rodiče a duše v očistci

4. Za manžela Pavla, syna Ladislava, rodiče Klobásovy, Vondráčkovy a duše v očistci a manželku Františku, rodiče Dočkalovy a živou a + rodinu Dočkalovu a Večeřovu

5. Na vlastní úmysl

6. Za rodinu Malcovu a Kališovu a duše v očistci

7. Za + Marii Drápelovu a + Jiřího Drápelu

8. Za + Jaroslavu Rosovou a živou a + rodinu

Neděle 3. 4.

5. postní

7:30

Za Alberta Marka, celou rodinu a duše v očistci

9:00

Za Bohumilu a Františka Šoukalovy a živou a + rodinu Šoukalovu

10:30

Za manžela, rodiče Balákovy, Kosourovy, Antonína a Marii Karáskovy a duše v očistci

14:30

Pobožnost Křížové cesty

18:00

Za farníky

 

Farní oznámení

V úterý 29. března v 15:00, 16:00 a 17:00 podle skupin ve farním sále pokračují přípravy dětí na 1. svaté přijímání.

Ve čtvrtek 31. března v 19:00 ve farním sále pokračuje setkání nad nedělním evangeliem.

Zveme všechny, zvláště mladé na videoklipovou křížovou cestu. Proběhne tento pátek v 18:00 ve farním sále a jedná se o moderní audiovizuální zpracování křížové cesty, které má pomoci hlouběji vstoupit do tajemství Ježíšova utrpení. Připravuje Jiří Dyčka.

V pátek 1. dubna v 19:30 na faře ve VM pokračuje příprava na biřmování.

V sobotu(a i následující soboty) proběhnev kostele od 20:00 modlitba za Ukrajinu. Chceme se tak spojit v přímluvě za zastavení války.

V neděli 3. dubna v 19:00 na faře bude setkání Spolku Ludmila.

Na našem YouTube kanále Farnost Velké Meziříčí najdete katecheze o svátostech, které si na postní dobu připravují kněží z děkanátu.

Zveme na diecézní setkání mládeže do Brna s otcem biskupem, bude to sobota před Květnou nedělí 9. dubna. Akce pro mládež od 6. třídy a bude možné jet společně v 7:30 linkovým autobusem. Mládež bude doprovázet jáhen Jiří. Program a přihlašování na stránkách DCM Brno.

Je spuštěné přihlašování na prázdninové farní tábory pro děti, výpravu pro mládež a také farní víkend pro rodiny v červnu. Informace na plakátcích a na internetu. Dále zveme na Celostátní setkání mládeže v srpnu v Hradci.

 

Nedělní liturgie

K Ježíšovi přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé Zákona mezi sebou reptali: „Přijímá hříšníky a jí s nimi!“ Pověděl jim tedy toto podobenství: „Jeden člověk měl dva syny. Mladší z nich řekl otci: `Otče, dej mi z majetku podíl, který na mě připadá.' On tedy rozdělil majetek mezi ně. Netrvalo dlouho a mladší syn sebral všechno, odešel do daleké země a tam svůj majetek rozmařilým životem promarnil. Když všechno utratil, nastal v té zemi velký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho hospodáře v té zemi. Ten ho poslal na pole pást vepře. Rád by utišil hlad lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedával. Tu šel do sebe a řekl: `Kolik nádeníků mého otce má nadbytek chleba, a já tady hynu hladem! Vstanu a půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem. Vezmi mě jako jednoho ze svých nádeníků!' Vstal a šel k svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a políbil. Syn mu řekl: `Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem.' Ale otec nařídil služebníkům: `Honem přineste nejlepší šaty a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy! Přiveďte vykrmené tele a zabijte ho! A hodujme a veselme se, protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zas nalezen!' A začali se veselit. Jeho starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to znamená. On mu odpověděl: `Tvůj bratr se vrátil a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že se mu vrátil zdravý.' Tu se (starší syn) rozzlobil a nechtěl jít dovnitř. Jeho otec vyšel a domlouval mu. Ale on otci odpověděl: `Hle, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem žádný tvůj příkaz nepřestoupil. A mně jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Když ale přišel tenhle tvůj syn, který prohýřil tvůj majetek s nevěstkami, dals pro něj zabít vykrmené tele!' Otec mu odpověděl: `Dítě, ty jsi pořád se mnou a všechno, co je moje, je i tvoje. Ale máme proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zase nalezen.'„Lk 15,1-3.11-32

Kdysi jsem četl vzpomínky jednoho válečného zajatce z války ve Vietnamu, který strávil v zajetí sedm let. Prožíval mučení, a tak se ocitl na pokraji zoufalství. Jak se vlekly měsíce, začal se rozpomínat na své dětství. Vyrůstal ve věřící rodině a jako malý chlapec chodil s rodiči do kostela. V dospělosti odpadl od víry a na Boha zapomněl. Jak ale vzpomínal na všechny ty krásné chvíle, které v dětství prožil, postupně začal z paměti dolovat modlitby a biblické verše, které se v dětství naučil. Brzy mu toto rozpomínání pomohlo obnovit vztah s Bohem. A právě vzpomínky na dětství mu byly oporou po celou dobu vězení. Je tedy moc důležité, co se zaseje do dětských srdcí. To sehrálo zásadní roli i v životě mladšího syna. Rozpomene se na dětství, na svého otce, a to mu pomůže v návratu domů. R. D. Petr Havlát, Velké Němčice

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory 

Neděle 27. 3.

4. postní/letní čas

9:45

Za Cyrila Marka, rodiče, rodiče Prudkovy, bratra a živou a + přízeň

10:45

Katecheze pro rodiče dětí, které půjdou letos k 1. svatému přijímání

11:30

Křest Patricie Kujalové v Horních Borech

14:30

Pobožnost křížové cesty v Horních Borech

Pátek 1. 4.

1. v měsíci

17:30

Výstav NSO a adorace

18:00

Dolní Bory: Za živou a + rodinu Kubíkovu, Špačkovu, Kučerovu, Kovaříkovu a Vencálkovu

Neděle 3. 4.

5. postní

9:45

Na úmysl dárce

14:30

Pobožnost křížové cesty v Horních Borech

 

Farní oznámení

Ve čtvrtek 31. března v 19:00 ve farním sále ve VM pokračuje setkání nad nedělním evangeliem.

Zveme všechny, zvláště mladé na videoklipovou křížovou cestu. Proběhne v pátek 1. dubna v 18:00 ve farním sále ve VM a jedná se o moderní audiovizuální zpracování křížové cesty, které má pomoci hlouběji vstoupit do tajemství Ježíšova utrpení. Připravuje Jiří Dyčka.

V pátek 1. dubna v 19:30 na faře ve VM pokračuje příprava na biřmování.

Zveme na diecézní setkání mládeže do Brna s otcem biskupem, bude to sobota před Květnou nedělí 9. dubna. Bude možné jet společně v 7:30 linkovým autobusem z Velkého Meziříčí. Mládež bude doprovázet jáhen Jiří. Program a přihlašování na stránkách DCM Brno.

Na našem YouTube kanále Farnost Velké Meziříčí najdete katecheze o svátostech, které si na postní dobu připravují kněží z děkanátu.

Je spuštěné přihlašování na prázdninové farní tábory pro děti, výpravu pro mládež a také farní víkend pro rodiny v červnu. Informace na plakátcích a na internetu. Dále zveme na Celostátní setkání mládeže v srpnu v Hradci.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 27. 3.

4. postní/letní čas

8:00

Za Františka a Marii Pejchalovy, rodiče a živou a + rodinu

14:30

Pobožnost křížové cesty

Pondělí 28. 3.

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř - zámek

Čtvrtek 31. 3.

17:30

Mše svatá pro děti: Za Jaroslava Zachu, celou rodinu a s prosbou o požehnání pro celou rodinu

Pátek 1. 4.

1. v měsíci

18:30

Za Josefa Marka a rodiče a Marii a Václava Chalupovy

Sobota 2. 4.

1. v měsíci

17:00

Svátost smíření

18:00

Za poutníky

Neděle 3. 4.

5. postní

8:00

Za Miroslava a Zdeňka Judovi a živou a + rodinu Judovu a Šitkovu

14:30

Pobožnost křížové cesty

 

Farní oznámení

Všichni jste dnes po mši svaté srdečně zváni na farní snídani.  Můžete přijít ochutnat dobré jídlo nebo si jen tak popovídat. Výtěžek z akce bude věnován na pomoc Ukrajině.

Ve čtvrtek 31. března v 16:15 na faře v Netíně pokračuje příprava na 1. svaté přijímání.

Ve čtvrtek 31. března v 19:00 ve farním sále ve VM pokračuje setkání nad nedělním evangeliem.

V pátek 1. dubna v 19:30 na faře v Netíně pokračuje příprava na biřmování.

Zveme na diecézní setkání mládeže do Brna s otcem biskupem, bude to sobota před Květnou nedělí 9. dubna. Bude možné jet společně v 7:30 linkovým autobusem z Velkého Meziříčí.

Mládež bude doprovázet jáhen Jiří. Program a přihlašování na stránkách DCM Brno.

Na našem YouTube kanále Farnost Velké Meziříčí najdete katecheze o svátostech, které si na postní dobu připravují kněží z děkanátu.

Je spuštěné přihlašování na prázdninové farní tábory pro děti, výpravu pro mládež a také farní víkend pro rodiny v červnu. Informace na plakátcích a na internetu. Dále zveme na Celostátní setkání mládeže v srpnu v Hradci.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Proč se bojíte, malověrní?
(Mt 8,26)
Nahoru