Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 20.03. - 27.03.2022

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 20.03. - 27.03.2022

Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 20. 3.

3. postní

7:30

Za + Alenu Suchou a živou a + rodinu

9:00

Za + Josefa Mičína, živou a + přízeň a Boží pomoc a ochranu

10:30

Mše svatá s představením dětí před prvním svatým přijímáním: Za rodiče Krejčovy, celou + přízeň a duše v očistci

11:30

Křest VM: Jan Šimáček

14:30

Pobožnost Křížové cesty

18:00

Za farníky

Pondělí 21. 3.

7:00

Za Vlastimila Smejkala, rodiče, bratra, rodiče Hortovy, dva syny, dvě snachy a zetě a duše v očistci

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř – zámek

18:00

Mše svatá Lavičky

Úterý 22. 3.

7:00

Za rodinu Pikulovu a Zmrzlíkovu

Středa 23. 3.

7:00

Za živou a + rodinu Peškovu, Mejzlíkovu, Charvátovu, Herinkovu a duše v očistci

18:00

Mše svatá Mostiště

18:00

Mše svatá Hrbov

Čtvrtek 24. 3.

7:00

Za Leopolda Krčála, živou a + rodinu Krčálovu, Musilovu a duše v očistci

8:30

Modlitba růžence

18:00

16:45 schola na faře, 17:00 ministranti v kostele

Za + Františka Vávru, živou a + rodinu Vávrovu a Krejčovu a duše v očistci

Pátek 25. 3.

Slavnost Zvěstování Páně

8:00

Za + manžele Přibylovy, Zadražilovy, Brázdovy a jejich syna Jaroslava a dceru Libuši

9:00 – 16:00 výstav NSO a tichá adorace v kostele (Iniciativa 24 hodin pro Pána) Zapisujte se vzadu pod kůrem na připravený adorační arch.

14:00 – 16:00 Svátost smíření

16:15

Pobožnost křížové cesty

17:00

Na poděkování za dar života

Sobota 26. 3.

7:00

Za život všech počatých dětí, jejich rodiče, úmysly hnutí pro život a za mír ve světě

12:00

Mše svatá

13:30

Pohřební mše svatá: Za + Václava Šeffla

18:00

Za rodiče Kadlíkovy, bratry a duše v očistci

Neděle 27. 3.

4. postní

7:30

Za + Stanislavu, rodinu Hamrovu, Krchňavou a duše v očistci

9:00

Za Josefa Doležala, živou a + rodinu Doležalovu a Plodíkovu a duše v očistci

10:30

Za Marii a Eduarda Oulehlovy

14:30

Pobožnost Křížové cesty

18:00

Za farníky

 

Farní oznámení

V neděli 20. března od 19:00 jste zváni v kostele na Večer chval ke společné modlitbě.

V úterý 22. března v 15:00, 16:00 a 17:00 podle skupin ve farním sále pokračují přípravy dětí na 1. svaté přijímání.

V úterý 22. března v 18:00 ve farním sále proběhne celkové hodnocení a sesbírání podnětů pro budoucnost naší farnosti. Všichni zapojení jsou srdečně zváni. Děkuji všem, kdo se zapojili do synodálního díla církve.

Ve čtvrtek 24. března v 19:00 ve farním sále pokračuje setkání nad nedělním evangeliem.

V pátek 25. března v 19:30 na faře ve VM pokračuje příprava na biřmování.

V sobotu dopoledne 26. března zvemena postní duchovní obnovus Kateřinou Lachmanovou. Program: 9:00 První promluva, 10:00 Adorace a příležitost ke zpovědi, 10:45 Druhá promluva, 12:00 Mše svatá a 15:00 bude setkání pro ty, kteří chtějí sloužit přímluvnou modlitbou.

V sobotu(a i následující soboty) proběhnev kostele od 20:00 modlitba za Ukrajinu. Chceme se tak spojit v přímluvě za zastavení války.

Ze soboty 26. března na neděli 27. března se mění čas na letní.

Na našem YouTube kanále Farnost Velké Meziříčí najdete katecheze o svátostech, které si na postní dobu připravují kněží z děkanátu.

Zveme na diecézní setkání mládeže do Brna s otcem biskupem, bude to sobota před Květnou nedělí 9. dubna. Bude možné jet společně v 7:30 linkovým autobusem. Mládež bude doprovázet jáhen Jiří. Program a přihlašování na stránkách DCM Brno.

Je spuštěné přihlašování na prázdninové farní tábory pro děti, výpravu pro mládež a také farní víkend pro rodiny v červnu. Informace na plakátcích a na internetu. Dále zveme na Celostátní setkání mládeže v srpnu v Hradci.

 

Nedělní liturgie

V té době přišli k Ježíšovi se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví obětních zvířat. Řekl jim na to: „Myslíte, že ti Galilejci, když to museli vytrpět, byli větší hříšníci než ostatní Galilejci? Ne, říkám vám; když se však neobrátíte, všichni podobně zahynete. Anebo oněch osmnáct, na které padla věž v Siloe a usmrtila je: myslíte, že byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, říkám vám; když se však neobrátíte, všichni právě tak zahynete.“ Vypravoval pak toto podobenství: „Jeden člověk měl na své vinici zasazený fíkovník a přišel na něm hledat ovoce, ale nic nenašel. Proto řekl vinaři: `Hle, už tři léta přicházím hledat ovoce na tomto fíkovníku, a nic nenacházím. Poraz ho! Proč má zabírat půdu?' On mu však odpověděl: `Pane, nech ho tu ještě tento rok. Okopám ho a pohnojím, snad příště ovoce ponese. Jestliže ne, dáš ho pak porazit.'" Lk 13,1-9

Boha netěší zkáza,ale obrácení

Tyto dvě události, o kterých hovoří evangelium, příkladně představují to, co většinou otřásá vírou věřícího člověka. Proč Bůh připouští zvůli a násilí, pohromy a zemětřesení?

V našem životě je mnoho takových otázek, na které nemáme předem připravenou odpověď, a zdá se, že také Ježíš se vyhýbá tomu, aby poskytl lacinou útěchu či vysvětlení. Nezpochybňuje, že všichni jsme hříšníci, a přesto ty události nevysvětluje jako Boží potrestání, ale spíš jako naléhavé volání k obrácení, které má svůj počátek v důvěře v Boží dobrotu a milosrdenství. Boha netěší zkáza, ale obrácení. Odedávna přichází člověku vstříc a hledá u něj ovoce svého přátelství, hladoví láskou po člověku, protože ho miluje, a dělá všechno pro to, aby člověk odpověděl na jeho lásku.

Čas plyne, všem je dána možnost setkat se s Boží něžností a shovívavostí. Nesmíme proto brát na lehkou váhu Boží dobrotivost, která nás vede k tomu, abychom se obrátili.

R. D. Pavel Römer, Břeclav

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 20. 3.

3. postní

9:45

Mše svatá s představením dětí před prvním svatým přijímáním: Za Annu a Bedřicha Fňukalovy, vnučku Marušku a Františka Beneše

14:30

Pobožnost křížové cesty v Horních Borech

Čtvrtek 24. 3.

17:00

Mše svatá pro děti v Horních Borech: Za Josefa Zástěru, jeho otce a živou a + rodinu Vítkovu a Zástěrovu

Pátek 25. 3.

Slavnost Zvěstování Páně

17:30

Výstav NSO a adorace

18:00

Dolní Bory: Za Františka Zikmunda, rodiče Zikmundovy a Kadlecovy a živou a + přízeň

Neděle 27. 3.

4. postní

9:45

Za Cyrila Marka, rodiče, rodiče Prudkovy, bratra a živou a + přízeň

10:45

Katecheze pro rodiče dětí, které půjdou letos k 1. svatému přijímání

11:30

Křest Patricie Kujalové v Horních Borech

14:30

Pobožnost křížové cesty v Horních Borech

 

Farní oznámení

V neděli 20. března od 19:00 jste zváni v kostele ve Velkém Meziříčí na Večer chval ke společné modlitbě.

Ve čtvrtek 24. března zveme děti na mši svatou a po ní v 17:45 na faře pokračuje příprava na 1. svaté přijímání.

Ve čtvrtek 24. března v 19:00 ve farním sále ve VM pokračuje setkání nad nedělním evangeliem.

V pátek 18. března v 19:30 na faře ve VM pokračuje příprava na biřmování.

Ze soboty 26. března na neděli 27. března se mění čas na letní.

V sobotu dopoledne 26. března zvemena postní duchovní obnovus Kateřinou Lachmanovou do Velkého Meziříčí. Program: 9:00 První promluva, 10:00 Adorace a příležitost ke zpovědi, 10:45 Druhá promluva, 12:00 Mše svatá a 15:00 bude setkání pro ty, kteří chtějí sloužit přímluvnou modlitbou.

V neděli 27. března po mši svaté cca 10:45 v kostele v Horních Borech bude další katecheze pro rodiče dětí, které půjdou letos k 1. svatému přijímání.

Zveme na diecézní setkání mládeže do Brna s otcem biskupem, bude to sobota před Květnou nedělí 9. dubna. Bude možné jet společně v 7:30 linkovým autobusem z Velkého Meziříčí. Mládež bude doprovázet jáhen Jiří. Program a přihlašování na stránkách DCM Brno.

Na našem YouTube kanále Farnost Velké Meziříčí najdete katecheze o svátostech, které si na postní dobu připravují kněží z děkanátu.

Je spuštěné přihlašování na prázdninové farní tábory pro děti, výpravu pro mládež a také farní víkend pro rodiny v červnu. Informace na plakátcích a na internetu. Dále zveme na Celostátní setkání mládeže v srpnu v Hradci

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín 

Neděle 20. 3.

3. postní

8:00

Mše svatá s představením dětí před prvním svatým přijímáním: Za manželku Věru Chalupovu, rodiče Čermákovy a Chalupovy, dva bratry a sestru, švagra a prosba o požehnání pro celou rodinu

14:30

Pobožnost křížové cesty

Pondělí 21. 3.

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř - zámek

Pátek 25. 3.

Slavnost Zvěstování Páně

18:30

Za Františka Jůdu, dvoje rodiče, sourozence, Jaroslava Švomu a Josefa Černého

Neděle 27. 3.

4. postní

8:00

Za Františka a Marii Pejchalovy, rodiče a živou a + rodinu

14:30

Pobožnost křížové cesty

 

 Farní oznámení

V neděli 20. března od 19:00 jste zváni v kostele ve Velkém Meziříčí na Večer chval ke společné modlitbě.

Ve čtvrtek 24. března v 19:00 ve farním sále ve VM pokračuje setkání nad nedělním evangeliem.

V pátek 25. března v 19:30 na faře v Netíně pokračuje příprava na biřmování.

Ze soboty 26. března na neděli 27. března se mění čas na letní.

V sobotu dopoledne 26. března zvemena postní duchovní obnovus Kateřinou Lachmanovou ve Velkém Meziříčí. Program: 9:00 První promluva, 10:00 Adorace a příležitost ke zpovědi, 10:45 Druhá promluva, 12:00 Mše svatá a 15:00 bude setkání pro ty, kteří chtějí sloužit přímluvnou modlitbou.

Všichni jste srdečně zváni na farní snídani, která se bude konat 27. března po mši. Můžete přijít ochutnat dobré jídlo nebo si jen tak popovídat. Výtěžek z akce bude věnován na pomoc Ukrajině.

Zveme na diecézní setkání mládeže do Brna s otcem biskupem, bude to sobota před Květnou nedělí 9. dubna. Bude možné jet společně v 7:30 linkovým autobusem z Velkého Meziříčí. Mládež bude doprovázet jáhen Jiří. Program a přihlašování na stránkách DCM Brno.

Na našem YouTube kanále Farnost Velké Meziříčí najdete katecheze o svátostech, které si na postní dobu připravují kněží z děkanátu.

Je spuštěné přihlašování na prázdninové farní tábory pro děti, výpravu pro mládež a také farní víkend pro rodiny v červnu. Informace na plakátcích a na internetu. Dále zveme na Celostátní setkání mládeže v srpnu v Hradci.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Proč se bojíte, malověrní?
(Mt 8,26)
Nahoru