Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 13.02. - 20.02.2022

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 13.02. - 20.02.2022

 Farnost Velké Meziříčí

 V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkci rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

 

Neděle 13. 3.

2. postní/Sbírka na velká setkání mládeže vyhlášená ČBK/ výroční den zvolení papeže Františka

7:30

Za dobrodince Halačkovy, živou a + přízeň a + manžele Čápovy

9:00

Za + manžela Jiřího, rodiče Šanderovy a Smejkalovy, syna Aloise, Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

10:30

Za + rodiče Annu a Ladislava Polovy a rod Malečků

11:30

Křest VM: Mia Vítková

14:30

Pobožnost Křížové cesty

18:00

Za rodinu Michalovu, Střechovu, Hedviku Ambrožovu, manžele Vondráčkovy a duše v očistci

Pondělí 14. 3.

7:00

Za manžela Josefa, dvoje rodiče, celou živou a + přízeň a duše v očistci

18:00

Mše svatá Kochánov

18:00

Mše svatá Lavičky

Úterý 15. 3.

7:00

Za farníky

Středa 16. 3.

7:00

Za rodiče Filovy, bratra Josefa a Františku Odehnalovu

17:00

Mše svatá Oslavice

18:00

Mše svatá Vídeň

Čtvrtek 17. 3.

7:00

Za + tetu Stanislavu Pospíšilovu

18:00

16:45 schola na faře, 17:00 ministranti v kostele

Za Andělu Šefflovu, manžela a rodiče

Pátek 18. 3.

8:00

Za živou a + rodinu Komínkovu a Suchánkovu a duše v očistci

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav NSO

16:15

Pobožnost křížové cesty

17:00

Za + rodiče Indrovy a jejich syna Vladimíra

Sobota 19. 3.

Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

7:00

Za rodiče Bartošovy, živou a + rodinu a duše v očistci

18:00

Za P. Josefa Skácela, Annu Skácelovu a manžele Petrlíkovy

Neděle 20. 3.

3. postní

7:30

Za + Alenu Suchou a živou a + rodinu

9:00

Za + Josefa Mičína, živou a + přízeň a Boží pomoc a ochranu

10:30

Mše svatá s představením dětí před prvním svatým přijímáním: Za rodiče Krejčovy, celou + přízeň a duše v očistci

11:30

Křest VM: Jan Šimáček

14:30

Pobožnost Křížové cesty

18:00

Za farníky

 

 Farní oznámení

V úterý 15. března v 15:00, 16:00 a 17:00 podle skupin ve farním sále pokračují přípravy dětí na 1. svaté přijímání.

V úterý 15. března v 17:00 v kostele v Křižanově zveme na pouť Nového Jeruzaléma.

Ve čtvrtek 17.března v 8:00 ve farním sále zveme na setkání seniorů na téma: “Přijď království tvé…….“

Ve čtvrtek 17. března v19:00 ve farním sále pokračuje setkání nad nedělním evangeliem.

V pátek 18. března v 19:30 na faře ve VM pokračuje příprava na biřmování.

V sobotu(a i následující soboty) proběhnev kostele od 20:00 modlitba za Ukrajinu. Chceme se tak spojit v přímluvě za zastavení války.

V neděli 20. března při mši svaté v 10:30 proběhne obřad představení dětí před prvním svatým přijímáním. Prosíme o modlitbu za tyto děti.

V neděli 20. března od 19:00 proběhne v kostele Večer chval. Jste zváni ke společné modlitbě.

Děkuji všem, kdo se zapojili do synodálního díla církve. V úterý 22. března v 18:00 ve farním sále proběhne celkové hodnocení a sesbírání podnětů pro budoucnost naší farnosti. Všichni zapojení jsou srdečně zváni.

V sobotu dopoledne 26. března zveme na postní duchovní obnovu s Kateřinou Lachmanovou. Odpoledne bude setkání pro ty, kteří chtějí sloužit přímluvnou modlitbou.  Plakát na nástěnce.

Na našem YouTube kanále Farnost Velké Meziříčí najdete katecheze o svátostech, které si na postní dobu připravují kněží z děkanátu.

Je spuštěné přihlašování na prázdninové farní tábory pro děti, výpravu pro mládež a také farní víkend pro rodiny v červnu. Informace na plakátcích a na internetu. Dále zveme na Celostátní setkání mládeže v srpnu v Hradci.

 

Nedělní liturgie

Ježíš vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil s nimi na horu pomodlit se. Když se modlil, výraz tváře se mu změnil a jeho šat oslnivě zbělel. A hle, rozmlouvali s ním dva muži – byli to Mojžíš a Eliáš. Zjevili se ve slávě a mluvili o jeho smrti, kterou měl podstoupit v Jeruzalémě. Petra a jeho druhy však přemohl spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu a ty dva muže stát u něho. Jak se potom od něho vzdalovali, řekl Petr Ježíšovi: „Mistře, je dobře, že jsme tady! Postavíme tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ Nevěděl, co mluví. Zatímco to říkal, objevil se oblak a zahalil je. Když se octli v oblaku, padla na ně bázeň. Z oblaku se ozval hlas: „To je můj vyvolený Syn, toho poslouchejte!“ Když se ten hlas ozval, byl už Ježíš sám. Zachovali o tom mlčení a nikomu v oněch dnech nepověděli nic o tom, co viděli. Lk 9,28b-36

Takový zážitek pro apoštoly, oči mají navrch hlavy – Boží zjevení před nimi!

Ale jak je možné, že si ti tři uprostřed všeho zdřímnou? Máme se nad tím pohoršit? Máme být shovívaví k únavě? Každý by se po namáhavém výstupu a před sestupem na chvíli natáhl. Nebo je Nejvyšší schválně uspal, aby neslyšeli důvěrné info mezi Ježíšem a Mojžíšem s Eliášem?

Od každého možná kousek. Ale přidejme hlubší duchovní pohled: kontakt s Pánem se neděje jenom bdělou aktivitou, výkonem. Bůh s námi pracuje i v našem spánku, odpočinku. „Někdy si i Homér zdřímne,“ praví antika o velkém básníko- vi, který jinak dbal na přesný rytmus. „Spím, ale mé srdce bdí (cor meum vigilat)“ (Pís 5). „Marné je časně vstávat, dlouho vysedávat u práce, jíst chléb námahy, neboť svým miláčkům dává ho ve spánku“ (Žl 127).

K postním aktivitám si přejme i patřičnou dávku „spánku“, spoléhání na Pána, kdy se On projeví nejvíc. R. D. Petr Balát, Brtnice

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 13. 3.

2. postní/Sbírka

na velká setkání mládeže vyhlášená ČBK

9:45

Za rodinu Kelnerovu, rodiče Pavelkovy, syna, manželku a rodiče Kujalovy

10:45

Katecheze pro rodiče dětí v kostele v Horních Borech, které půjdou k 1. svatému přijímání

11:30

Křest Markéty Večeřové

14:30

Pobožnost křížové cesty v Horních Borech

Pátek 18. 3.

17:30

Výstav NSO a adorace

18:00

Dolní Bory: Za rodiče Křížovy a + děti a rodiče Štěpánkovy a syna

Sobota 19.3.

Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

7:00

Mše svatá v Horních Borech

Neděle 20. 3.

3. postní

9:45

Mše svatá s představením dětí před prvním svatým přijímáním: Za Annu a Bedřicha Fňukalovy, vnučku Marušku a Františka Beneše

14:30

Pobožnost křížové cesty v Horních Borech

Farní oznámení

V neděli 13. března po mši svaté v kostele v Horních Borech (cca 10:45) bude první katecheze pro rodiče dětí, které půjdou letos k 1. svatému přijímání.

 V úterý 15. března v 17:00 v kostele v Křižanově zveme na pouť Nového Jeruzaléma.

Ve čtvrtek 17. března v 19:00 ve farním sále ve VM pokračuje setkání nad nedělním evangeliem.

V pátek 18. března v 19:30 na faře ve VM pokračuje příprava na biřmování.

V neděli 20. března od 19:00 proběhne v kostele ve Velkém Meziříčí Večer chval. Jste zváni ke společné modlitbě.

Na našem YouTube kanále Farnost Velké Meziříčí najdete katecheze o svátostech, které si na postní dobu připravují kněží z děkanátu.

Je spuštěné přihlašování na prázdninové farní tábory pro děti, výpravu pro mládež a také farní víkend pro rodiny v červnu. Informace na plakátcích a na internetu. Dále zveme na Celostátní setkání mládeže v srpnu v Hradci

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 13. 3.

2. postní/Sbírka na velká setkání mládeže vyhlášená ČBK

8:00

Za Jiřinu Pibilovu, manžela a přízeň

14:30

Pobožnost křížové cesty

Pondělí 14. 3.

18:00

Mše svatá Kochánov

Čtvrtek 17. 3.

17:30

Mše svatá pro děti: Za rodiče Štěpánkovy, syna a snachu a rodiče Maršálkovy a celou přízeň

Pátek 18. 3.

18:30

Za Josefa Tomana, rodiče a sestru, živou a + přízeň a duše v očistci

Sobota 19. 3.

Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

8:00

Mše svatá

11:00

Křest Martina Sojky

Neděle 20. 3.

3. postní

8:00

Mše svatá s představením dětí před prvním svatým přijímáním: Za manželku Věru Chalupovu, rodiče Čermákovy a Chalupovy, dva bratry a sestru, švagra a prosba o požehnání pro celou rodinu

14:30

Pobožnost křížové cesty

 Farní oznámení

V úterý 15. března v 17:00 v kostele v Křižanově zveme na pouť Nového Jeruzaléma.

Ve středu 16. března v 18:00 na faře v Netíně bude první katecheze pro rodiče dětí, které půjdou k 1. svatému přijímání. 

Ve čtvrtek 17. března v 16:15 na faře v Netíně pokračuje příprava na 1. svaté přijímání.

Ve čtvrtek 17. března v 19:00 ve farním sále ve VM pokračuje setkání nad nedělním evangeliem.

V pátek 18. března v 19:30 na faře v Netíně pokračuje příprava na biřmování.

V neděli 20. března od 19:00 proběhne v kostele ve Velkém Meziříčí Večer chval. Jste zváni ke společné modlitbě.

Všichni jste srdečně zváni na farní snídani, která se bude konat 27. března po mši. Můžete přijít ochutnat dobré jídlo nebo si jen tak popovídat. Výtěžek z akce bude věnován na pomoc Ukrajině.

Na našem YouTube kanále Farnost Velké Meziříčí najdete katecheze o svátostech, které si na postní dobu připravují kněží z děkanátu.

Je spuštěné přihlašování na prázdninové farní tábory pro děti, výpravu pro mládež a také farní víkend pro rodiny v červnu. Informace na plakátcích a na internetu. Dále zveme na Celostátní setkání mládeže v srpnu v Hradci.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Proč se bojíte, malověrní?
(Mt 8,26)
Nahoru