Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 6.03. - 13.03.2022

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 6.03. - 13.03.2022

 Farnost Velké Meziříčí

V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkci rukou, respirátor nebo chirurgická rouška. 

Neděle 6. 3.

1. postní

7:30

Za farníky

9:00

Za rodiče, živou a + rodinu Lavických a Celých a duše v očistci

10:30

Za manžela, rodiče Svobodovy a bratra Jana, prarodiče a duše v očistci

11:30

Křty VM: Adam Kratochvíl a Petr Chalupa

14:30

Pobožnost Křížové cesty

18:00

Za živou a + rodinu Rybovu a + Vladislavu Čermákovu

Pondělí 7. 3.

7:00

Za manžela, dvoje rodiče a živou a + rodinu Kravalovu

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

18:00

Mše svatá Lavičky

Úterý 8. 3.

7:00

Za Marii Coufalovu

Středa 9. 3.

7:00

Za + manžela Rudolfa a živou a + rodinu Horákovu, Solařovu a Pospíšilovu

10:00

Mše svatá v DPS

18:00

Mše svatá Hrbov

18:00

Mše svatá Mostiště

Čtvrtek 10. 3.

7:00

Za + rodiče Kováčikovy a duše v očistci a živou rodinu

18:00

16:45 schola na faře, 17:00 ministranti v kostele

Za rodiče Janákovy, Bernatovy a Zdenku, Josefa a syna Kryštofovi

Pátek 11. 3.

8:00

Za Josefa Jelínka, manželku Boženu, jejich rodiče a sourozence

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav NSO

16:15

Pobožnost křížové cesty

17:00

Za živou a + rodinu Kamanovu a Ryšánovu

Sobota 12. 3.

 

7:00

Na poděkování

18:00

Za rodiny Matuškovu, Zásmětovu, Holánovu a živou rodinu Holánovu

Neděle 13. 3.

2. postní/Sbírka na velká setkání mládeže vyhlášená ČBK

7:30

Za dobrodince Halačkovy, živou a + přízeň a + manžele Čápovy

9:00

Za + manžela Jiřího, rodiče Šanderovy a Smejkalovy, syna Aloise, Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

10:30

Za + rodiče Annu a Ladislava Polovy a rod Malečků

11:30

Křest VM: Mia Vítková

14:30

Pobožnost Křížové cesty

18:00

Za rodinu Michalovu, Střechovu, Hedviku Ambrožovu, manžele Vondráčkovy a duše v očistci

 Farní oznámení

Děkujeme všem, kteří přispěli při čtvrteční materiální sbírce na pomoc Ukrajině, děkujeme také všem dobrovolníkům a děkujeme za všechny finanční dary při nedělní sbírce i mimo ni.

 V úterý 8. března v 15:00, 16:00 a 17:00 podle skupin ve farním sále začíná příprava dětí na 1. svaté přijímání.

Ve čtvrtek 10. března (pak každý následující čtvrtek až do 7. dubna) 19:00 – 20:00 ve farním sále ve VM zveme na tzv. „Postní čtvrtky“- společná příprava na nedělní evangelium. Více informací na plakátcích a na webových stránkách farnosti VM.

V pátek 11. března v 16:00 v kostele bude další katecheze pro rodiče dětí, které půjdou letos k 1. svatému přijímání.

V pátek 11. března v 19:30 na faře ve VM pokračuje příprava na biřmování.

V sobotu(a i následující soboty) proběhnev kostele od 20:00 modlitba za Ukrajinu. Chceme se tak spojit v přímluvě za zastavení války.

V sobotu dopoledne 26. března zveme na postní duchovní obnovu s Kateřinou Lachmanovou. Odpoledne bude  setkání pro ty, kteří sloužit přímluvnou modlitbou.  Plakát na nástěnce.

Plánovaná brigáda do Bulharska se prozatím odkládá.

Na našem YouTube kanále Farnost Velké Meziříčí najdete katecheze o svátostech, které si na postní dobu připravují kněží z děkanátu.

Elektronickou aplikaci „Průvodce postní dobou 2022“ si můžete zdarma stáhnout do svých mobilních telefonů na:  https://www.biskupstvi.cz/aktualne

Na stolku vzadu u novin si můžete vzít krabičky na Postní almužnu 2022, kterou jako každoročně pořádá Oblastní Charita ve Žďáru nad Sázavou.

Je spuštěné přihlašování na prázdninové farní tábory pro děti, výpravu pro mládež a také farní víkend pro rodiny v červnu. Informace na plakátcích a na internetu. Dále zveme na Celostátní setkání mládeže v srpnu v Hradci.

 

Nedělní liturgie

Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha Svatého. Duch ho vodil pouští čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel. Ty dny nic nejedl, a když uplynuly, vyhladověl. Ďábel mu řekl: „Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kameni, ať se z něho stane chléb!“ Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: `Nejen z chleba žije člověk.'„ Pak ho (ďábel) vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa a řekl mu: „Všechnu tuto moc a jejich slávu dám tobě, protože mně je odevzdána a dávám ji, komu chci. Jestliže se přede mnou skloníš, všechno to bude tvoje.“ Ježíš mu na to řekl: „Je psáno: `Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit!'„ Potom ho (ďábel) zavedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrchol chrámu a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se odtud dolů! Je přece psáno: `Svým andělům vydá o tobě příkaz, aby tě ochránili, a ponesou tě na rukou, abys nenarazil nohou na kámen.'„ Ježíš mu odpověděl: „Je řečeno: `Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha!'„ Když ďábel dokončil všechna pokušení, opustil ho až do určeného času.  Lk 4,1-13

Pokušenístát se karikaturou

Antoine de Saint-Exupéry v knize „Malý princ“ vypráví o svém setkání s hlavní postavou kosmické pohádky uprostřed Sahary. Člověk by očekával, že se dítě zalekne pouště. Ale Malý princ není vystrašený. Jeho jediným cílem je vidět věci takové, jaké jsou. Spisovatel skrze něj sděluje, co je v životě podstatné. Na poušti není co vidět očima, je třeba dívat se srdcem.

I v Bibli je poušť místem zásadního rozhodnutí. Ježíš se tam střetává s ďáblem v moci Božího slova a v síle Ducha, kterého přijal po křtu v Jordánu. Nejde přitom o postavu ze slovanské mytologie, tzv. čerta, kterého si může osedlat kdejaká Káča, ale o personifikované zlo. Na pořadí pouštních testů je vidět, jak pokušitel předkládá svou variantu cesty do Jeruzaléma. Jde o karikaturu Božího synovství. Testovací otázky nabízejí představu nábožen- ského „machra“, který „umí“ zázraky, ohřívá se ve slávě mocných a těší se božské protekci. I my toužíme být někdy ve společnosti uznáváni. Zapomínáme ale, že náš život má být cestou, kdy spolu s Kristem kráčíme do Jeruzaléma, a nikoli její karikaturou, kterou nabízí ďábelská cestovní kancelář.

Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

 V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 6. 3.

1. postní

9:45

Za Jana Karáska a rodiče a živou a + přízeň

14:30

Pobožnost křížové cesty v Horních Borech

Čtvrtek 10. 3.

17:00

Mše svatá pro děti v Horních Borech: Za rodinu Zástěrovu, Kališovu, živou

a + přízeň a duše v očistci

Pátek 11. 3.

17:30

Výstav NSO a adorace

18:00

Dolní Bory: Za Marii Markovu a manžela, rodinu Markovu a Kujalovu,

Neděle 13. 3.

2. postní/Sbírka na velká setkání mládeže vyhlášená ČBK

9:45

Za rodinu Kelnerovu, rodiče Pavelkovy, syna, manželku a rodiče Kujalovy

11:30

Křest Markéty Večeřové

14:30

Pobožnost křížové cesty v Horních Borech

Farní oznámení

Ve čtvrtek 10. března zveme děti na mši svatou a po ní v 17:45 na faře v Borech začíná příprava na 1. svaté přijímání.

Ve čtvrtek 10. března (pak každý následující čtvrtek až do 7. dubna) 19:00 – 20:00 ve farním sále ve VM zveme na tzv. „Postní čtvrtky“- společná příprava na nedělní evangelium. Více informací na plakátcích a na webových stránkách farnosti VM.

V pátek 11. března v 19:30 na faře ve VM pokračuje příprava na biřmování.

V neděli 13. března po mši svaté v kostele v Horních Borech (cca 10:45) bude první katecheze pro rodiče dětí, které půjdou letos k 1. svatému přijímání.

Na našem YouTube kanále Farnost Velké Meziříčí najdete katecheze o svátostech, které si na postní dobu připravují kněží z děkanátu.

Elektronickou aplikaci „Průvodce postní dobou 2022“ si můžete zdarma stáhnout do svých mobilních telefonů na:https://www.biskupstvi.cz/aktualne

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

 V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 6. 3.

1. postní

8:00

Za Marii Homolovu, manžela a živou a + rodinu

14:30

Pobožnost křížové cesty

Pondělí 7. 3.

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

Pátek 11. 3.

18:30

Za Františka Havlíčka a celou přízeň

Neděle 13. 3.

2. postní/Sbírka na velká setkání mládeže vyhlášená ČBK

8:00

Za Jiřinu Pibilovu, manžela a přízeň

14:30

Pobožnost křížové cesty

 

Farní oznámení

Ve čtvrtek 10. března (pak každý následující čtvrtek až do 7. dubna) 19:00 – 20:00 ve farním sále ve VM zveme na tzv. „Postní čtvrtky“- společná příprava na nedělní evangelium. Více informací na plakátcích a na webových stránkách farnosti VM.

V pátek 11. března v 19:30 na faře v Netíně pokračuje příprava na biřmování.

Na našem YouTube kanále Farnost Velké Meziříčí najdete katecheze o svátostech, které si na postní dobu připravují kněží z děkanátu.

Elektronickou aplikaci „Průvodce postní dobou 2022“ si můžete zdarma stáhnout do svých mobilních telefonů na:  https://www.biskupstvi.cz/aktualne

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Proč se bojíte, malověrní?
(Mt 8,26)
Nahoru