Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 13.02. - 20.02.2022

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 13.02. - 20.02.2022

Farnost Velké Meziříčí

V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkci rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 13. 2.

6. v mezidobí

7:30

Za Josefa Kratochvíla, dvoje rodiče a duše v očistci

9:00

Za farníky

10:30

Za rodiče Janouškovy, Bartuškovy, živou a + rodinu s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie

18:00

Za rodiče Paclíkovy, Evu a Františku Hronovskou, všechny živé a + příbuzné, vlastní úmysl a duše v očistci

Pondělí 14. 2.

7:00

Za Boží pomoc, ochranu, Boží milosrdenství pro celou rodinu a uzdravení vztahu

17:00

Mše svatá Kochánov

Úterý 15. 2.

7:00

Za zemřelého Jana Cejnka, rodiče a živou a zemřelou rodinu

Středa 16. 2.

7:00

Za zemřelou Anežku a Františka Bradáčovi a živou rodinu

Čtvrtek 17. 2.

7:00

Za Josefa Slabého, živé a zemřelé příbuzné a duše v očistci

18:00

Za Ludmilu a Vladimíra Pytnerovi, živou a zemřelou rodinu, příbuzné a duše v očistci

Pátek 18. 2.

8:00

Za syna

14:00 – 16:00 svátost smíření, výstav NSO

17:00

Na poděkování za 25 let manželství s prosbou o Boží ochranu a požehnání do dalších let

Sobota 19. 2.

7:00

Za rodiče Vávrovy, dva syny a živé rodiny Vávrovy

18:00

Za Marii a Stanislava Šoukalovy, jejich děti s rodinami, rodiče Smejkalovy a Šoukalovy a duše v očistci  

Neděle 20. 2.

7. v mezidobí

Sbírka Haléř svatého Petra

7:30

Za zemřelé rodiče Petra a Annu Zemanovy, všechny živé a zemřelé z rodiny Letmajerovy a Zemanovy a duše v očistci

9:00

Za rodiče Řezníčkovy, Marii Necidovu, Ludmilu Šoukalovu a rodinu Řezníčkovu a Dohnalovu

10:30

Za farníky

11:30

Křest: Jan Šimáček, Jan Skryja, Patricie Teplá

18:00

Za zemřelého Jiřího a Hedviku Bukovy, zemřelé dvoje rodiče a Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

 

Farní oznámení

V pátek 18. února na faře ve VM nebude příprava na biřmování z důvodů jarních prázdnin. Připravujeme pro biřmovance víkendovku, která proběhne 25. – 27. února na faře v Heřmanově.

V neděli 20. prosince od 19:00 proběhne v kostele Večer chval. Jste zváni ke společné modlitbě.

Děti, které půjdou letos k 1. svatému přijímání dostaly v náboženství dopis pro rodiče, kde najdou všechny důležité informace a termíny týkající se přípravy, setkání a katecheze rodičů a termín svatého přijímání a svátosti smíření. První setkání rodičů bude v pátek 25. února v 16:00 v kostele sv. Mikuláše.

Rozpis farních táborů na prázdniny najdete na nástěnce na plakátku.

Zveme na brigádu do Bulharska k salesiánům. Bratři salesiáni staví nový kostel a školu ve Staré Zagoře. Brigáda bude ve dnech 12. – 19. 3., více informací ve videu, odkaz na farních stránkách. https://youtu.be/DqHjxzczpYo

 

Nedělní liturgie

Když Ježíš vyvolil dvanáct apoštolů, sestoupil (s hory) a zastavil se na rovině. A s ním velký zástup jeho učedníků a velké množství lidu z celého Judska, z Jeruzaléma i z tyrského a sidónského pobřeží. Ježíš se zahleděl na své učedníky a řekl: „Blahoslavení, vy chudí, neboť vaše je Boží království. Blahoslavení, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. Blahoslavení, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát. Blahoslavení jste, když vás budou lidé nenávidět, když vás vyloučí (ze svého středu), potupí a vaše jméno vyškrtnou jako prokleté kvůli Synu člověka. Radujte se v ten den a jásejte, máte totiž v nebi velkou odměnu; vždyť stejně se chovali jejich předkové k prorokům. Ale běda vám, boháči, neboť (už) máte své potěšení. Běda vám, kdo jste nyní nasycení, neboť budete hladovět. Běda vám, kdo se nyní smějete, neboť budete naříkat a plakat. Běda, když vás budou všichni lidé chválit; vždyť stejně se chovali jejich předkové k falešným prorokům.“ Lk 6,17.20-26

Pláč může mít v Písmu dvojí aspekt: první se váže k smrti nebo utrpení druhého. Další aspekt se váže k slzám hříchu – vlastnímu hříchu – když srdce krvácí bolestí nad urážkou Boha a bližního.

Jde tedy o to mít rád druhého takovým způsobem, že se s ním či s ní spojujeme do té míry, že sdílíme jeho či její utrpení. Jsou lidé, zachovávající si odstup, o krok zpět. Je však nezbytné, abychom druhé nechali proniknout do svého srdce.

Několikrát jsem mluvil o daru slz. Je možné milovat chladně? Je možná láska jako funkce, jako povinnost? Zajisté nikoli. Existují zarmoucení, kteří potřebují potěšit, ale i takoví, kteří mají potěšení a které je třeba zarmoutit a probudit, protože mají srdce z kamene a odnaučili se plakat. Je třeba probouzet lidi, kteří se neumějí dojmout bolestí druhých. Zármutek je hořká cesta, ale může být užitečná, když otevírá oči k životu, k posvátnosti a nenahraditelnosti každého člověka. V takové chvíli si člověk uvědomí, že čas je krátký.

Druhým významem tohoto paradoxního blahoslavenství je plakat kvůli hříchu.

Tady je třeba rozlišovat: někdo se rozhněvá, když pochybí, ale to je pýcha. Avšak někdo pláče kvůli špatnosti, které se dopustil, kvůli opomenutému dobru a kvůli zradě ve vztahu k Bohu. To je pláč nad neprokázanou láskou a propuká, když někomu leží na srdci život druhých. Pláč je tu proto, že není shoda s Pánem, který nás má tolik rád, a zarmucuje nás neprokázané dobro. Je to vjem hříchu. Takoví říkají: „Ranil jsem toho, koho miluji“ a jsou zarmouceni až k slzám. Bohu díky, skanou-li takové slzy!

Toto je téma vlastních pochybení, s nimiž je třeba se vyrovnat. Pomysleme na pláč, který přivedl svatého Petra k nové a mnohem opravdovější lásce. Pláč očišťuje a obnovuje. Petr se podíval na Ježíše, rozplakal se a jeho srdce bylo obnoveno. Narozdíl od Jidáše, který nepřipustil svoje pochybení a spáchal sebevraždu, chudák. Pochopit hřích je Boží dar, dílo Ducha svatého. Sami nedokážeme pochopit hřích. Je to milost, o kterou máme prosit. Pane, ať pochopím zlo, které jsem spáchal nebo mohl spáchat. To je obrovský dar, a když je pochopen, přichází kajícný pláč.  pap. František https://www.pastorace.cz/texty/knihovna/blahoslavenstvi

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

 V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 13. 2.

6. v mezidobí

9:45

Za Jana Stacha a rodiče

Pátek 18. 2.

17:30

Výstav NSO a adorace

18:00

Dolní Bory: Za Anežku a Ladislava Subovy, jejich rodiče a sourozence, duše v očistci a Boží ochranu pro celou rodinu

Neděle 20. 2.

7.v mezidobí

9:45

Za živou a zemřelou rodinu Královu, Hedvábných, Zbrauhovu a duše v očistci

Sbírka Haléř sv. Petra

 

Farní oznámení

V pátek 18. února na faře ve VM nebude příprava na biřmování z důvodů jarních prázdnin. Připravujeme pro biřmovance víkendovku, která proběhne 25. – 27. února na faře v Heřmanově.

V neděli 20. prosince od 19:00 proběhne v kostele ve Velkém Meziříčí Večer chval.

Děti, které půjdou letos k 1. svatému přijímání dostaly v náboženství dopis pro rodiče, kde najdou všechny důležité informace a termíny týkající se přípravy, setkání a katecheze rodičů a termín svatého přijímání a svátosti smíření. První svaté přijímání bude 29. 5. kde najdou všechny důležité informace a termíny týkající se přípravy, setkání a katecheze rodičů a termín svatého přijímání a svátosti smíření. První svaté přijímání bude 29. 5.

Rozpis farních táborů na prázdniny najdete na nástěnce na plakátku.

Zveme na brigádu do Bulharska k salesiánům. Bratři salesiáni staví nový kostel a školu ve Staré Zagoře. Brigáda bude ve dnech 12. – 19. 3., více informací ve videu, odkaz na farních stránkách. https://youtu.be/DqHjxzczpYo

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

 V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 13. 2.

6. v mezidobí

8:00

Za Ladislavu Tomanovu, rodiče Tomanovy, rodiče Šobovy a za osvobození od zlého pro všechny živé a + z těchto rodin

11:00

Křest Markéty Šantrůčkové

Pondělí 14.2.

17:00

Mše svatá Kochánov

Čtvrtek 17.2.

17:30

Na poděkování za 75 let života a 35 let služby

Pátek 18. 2.

18:30

Za rodiče Michalovy, Hladíkovy a celou živou a zemřelou přízeň

Neděle 20. 2.

7.v mezidobí

8:00

Na poděkování

Sbírka Haléř sv. Petra

 

Farní oznámení

V pátek 18. února na faře ve VM nebude příprava na biřmování z důvodů jarních prázdnin. Připravujeme pro biřmovance víkendovku, která proběhne 25. – 27. února na faře v Heřmanově.

V neděli 20. prosince od 19:00 proběhne v kostele ve Velkém Meziříčí Večer chval.

Děti, které letos připravují k prvnímu svatému přijímání, ať si vyzvednou pro rodiče v zákristii dopis s informacemi.

Rozpis farních táborů na prázdniny najdete na nástěnce na plakátku.

Zveme na brigádu do Bulharska k salesiánům. Bratři salesiáni staví nový kostel a školu ve Staré Zagoře. Brigáda bude ve dnech 12. – 19. 3., více informací ve videu, odkaz na farních stránkách. https://youtu.be/DqHjxzczpYo

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Proč se bojíte, malověrní?
(Mt 8,26)
Nahoru