Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 06.02. - 13.02.2022

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 06.02. - 13.02.2022

 Farnost Velké Meziříčí

 V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkci rukou, respirátor nebo chirurgická rouška. 

Neděle 6. 2.

5. v mezidobí

7:30

Za + rodiče Střechovy a Havlíčkovy s prosbou o Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu

9:00

Za Josefa Střechu, rodiče a rodiče Motyčkovy

10:30

Za farníky

18:00

Za Zdeňka Mejzlíka a celou rodinu

Pondělí 7. 2.

7:00

Za manžela a živou a + rodinu Dvořákovu, Koskovu a Rozsívalovu

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

18:00

Mše svatá Oslavice

Úterý 8. 2.

7:00

Mše svatá

Středa 9. 2.

7:00

Za manžela a dvoje rodiče, dva syny, sestru Anežku, dva švagry a švagrovou, živou a + přízeň a spásu všech drahých

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Anežku Vondráčkovu

17:00

Mše svatá Vídeň

18:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 10. 2.

Památka sv. Scholastiky, panny

7:00

Za rodinu Bártovu, Sokolovu, Gomoljakovu a Hanákovu

18:00

16:45 schola na faře, 17:00 ministranti v kostele

Za Václava Kubíčka a duše v očistci

Pátek 11. 2.

Památka Panny Marie Lurdské

8:00

Mše svatá

14:00 – 16:00 svátost smíření

17:00

Za Pavla Vondráčka a syna, dvoje rodiče, bratra, živé a + rodiny a vlastní úmysl

Sobota 12. 2.

7:00

Mše svatá

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Růženu Chytkovu

18:00

Za + manžela Pavla, dvoje rodiče, prarodiče a duše v očistci

Neděle 13. 2.

6. v mezidobí

7:30

Za Josefa Kratochvíla, dvoje rodiče a duše v očistci

9:00

Za farníky

10:30

Za rodiče Janouškovy, Bartuškovy, živou a + rodinu s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie

11:30

Křest VM: Mia Vítková

18:00

Za rodiče Paclíkovy, Evu a Františku Hronovskou, všechny živé a + příbuzné, vlastní úmysl a duše v očistci

 Farní oznámení

Děti, které půjdou letos k 1. svatému přijímání dostaly v náboženství dopis pro rodiče, kde najdou všechny důležité informace a termíny týkající se přípravy, setkání a katecheze rodičů a termín svatého přijímání a svátosti smíření. První setkání rodičů bude v pátek 25. února v 16:00 v kostele sv. Mikuláše.

V pátek 11. února v 19:30 na faře ve VM pokračuje příprava na biřmování.

Zveme na brigádu do Bulharska k salesiánům. Bratři salesiáni staví nový kostel a školu ve Staré Zagoře. Brigáda bude ve dnech 12. – 19. 3., více informací ve videu, odkaz na farních stránkách. https://youtu.be/DqHjxzczpYo   

 

Nedělní liturgie

Když Ježíš stál u Genezaretského jezera, lidé se na něho tlačili, aby slyšeli Boží slovo. Tu spatřil u břehu stát dvě lodě. Rybáři z nich vystoupili a prali sítě. Vstoupil na jednu z těch lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby trochu odrazil od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: „Zajeď na hlubinu a spusťte sítě k lovení!“ Šimon mu odpověděl: „Mistře, celou noc jsme se lopotili, a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě.“ Když to udělali, zahrnuli veliké množství ryb, že se jim sítě téměř trhaly. Dali znamení společníkům v druhé lodi, aby jim přišli na pomoc, a ti přijeli. Naplnili obě lodě, až se potápěly. Když to Šimon Petr viděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: „Pane, odejdi ode mě: jsem člověk hříšný!“ Zmocnil se ho totiž úžas – a také všech jeho společníků – nad tím lovem ryb, které chytili; stejně i Zebedeových synů Jakuba a Jana, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi: „Neboj se! Od nynějška budeš lovit lidi.“ Přirazili s loďmi k zemi, nechali všeho a šli za ním.  Lk 5,1-11

Lukáš nám podává povolání svatého Petra. Jmenoval se Šimon, jak víme, byl rybářem. Ježíš jej pozoroval na břehu Galilejského jezera, kde spolu s ostatními rybáři pral sítě. Vidí, že je znaven a zklamán, protože oné noci nic nechytili. Ježíš jej překvapuje nečekaným gestem. Nastupuje na loď a požádá ho, aby ji odrazil od břehu, protože chce promluvit k lidem, kterých tam bylo velké množství. Ježíš se posadí v Šimonově loďce a učí zástup shromážděný na břehu. Jeho slova však rozněcují důvěru také v Šimonově srdci. Ježíš tedy učiní další překvapivý krok a říká mu: »Zajeď na hlubinu a spusťte sítě k lovení«

Šimon odpovídá námitkou: »Mistře, celou noc jsme se lopotili, a nic jsme nechytili«. Jako  odborník na rybolov mohl dodat: „Když jsme nechytili nic v noci, tím méně pak ve dne.“ Avšak inspirován Ježíšovou přítomností a osvícen Jeho Slovem, řekne: »ale na tvé slovo spustím sítě«. Je to odpověď víry, kterou jsme rovněž povoláni dát. Postoj disponibility žádá Pán ode všech svých učedníků, zejména od těch, kteří mají v církvi odpovědnost.  Petrova důvěřující poslušnost vede k zázračnému výsledku: »Když to udělali, zahrnuli velké množství ryb«

Tento zázračný rybolov je znamením moci Ježíšova slova. Když se velkodušně dáme do Jeho služeb, učiní v nás veliké věci. Jedná tak s každým z nás; žádá, abychom Jej vzali na loďku svého života, abychom s Ním pluli a brázdili nové moře, které oplývá překvapeními. Jeho pozvání vyplout na otevřené moře lidstva naší doby, abychom byli svědky dobroty a milosrdenství, dává nový smysl našemu životu, který je nezřídka ohrožován zploštěním. Někdy můžeme být zaskočeni a znejistěni povoláním, které nám adresuje božský Mistr, a být pokoušeni ho odmítnout kvůli svojí nepřiměřenosti. Také Petr po tomto neuvěřitelném rybolovu řekl Ježíšovi: »Pane, odejdi ode mě: jsem člověk hříšný«. Je to hezká modlitba: »Pane, odejdi ode mě: jsem člověk hříšný«. Říká to však na kolenou před Tím, ve kterém již poznal Pána. A Ježíš jej povzbuzuje slovy: »Neboj se! Od nynějška budeš lovit lidi, protože Bůh, pokud mu důvěřujeme, nás vysvobozuje z našeho hříchu a otevírá před námi nový horizont: spolupráci na Jeho poslání. pap. František

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

 V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 6. 2.

5. v mezidobí

9:45

Za rodinu Pokorných, živou a + přízeň a duše v očistci

Čtvrtek 10. 2.

Památka sv. Scholastiky, panny

17:00

Mše svatá pro děti v  Horních Borech: Za rodiče Šebkovy, celou přízeň a duše v očistci

Pátek 11. 2.

Památka Panny Marie Lurdské

17:30

Výstav NSO a adorace

18:00

Dolní Bory: Za živou a + rodinu Kučerovu, Kovaříkovu, Špačkovu, Kubíkovu, Vencálkovu a sestru Anežku

Neděle 13. 2.

6. v mezidobí

9:45

Za Jana Stacha a rodiče

 

Farní oznámení

 V pátek 11. února v 19:30 na faře ve VM pokračuje příprava na biřmování.

Zveme na brigádu do Bulharska k salesiánům. Bratři salesiáni staví nový kostel a školu ve Staré Zagoře. Brigáda bude ve dnech 12. – 19. 3., více informací ve videu, odkaz na farních stránkách.https://youtu.be/DqHjxzczpYo  

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

 V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 6. 2.

5. v mezidobí

8:00

Za Josefa Brabce, rodiče, sourozence, celou přízeň a duše v očistci

Pondělí 7. 2.

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

Pátek 11. 2.

Památka Panny Marie Lurdské

18:30

Za Marii a Aloise Smejkalovy, dvoje rodiče, rodinu Sklenářovu a celou živou

a + přízeň

Neděle 13. 2.

6. v mezidobí

8:00

Za Ladislavu Tomanovu, rodiče Tomanovy, rodiče Šobovy a za osvobození od zlého pro všechny živé a + z těchto rodin

11:00

Křest Markéty Šantrůčkové

 

Farní oznámení

V pátek 11. února v 19:30 na faře v Netíně pokračuje příprava na biřmování.

Zveme na brigádu do Bulharska k salesiánům. Bratři salesiáni staví nový kostel a školu ve Staré Zagoře. Brigáda bude ve dnech 12. – 19. 3., více informací ve videu, odkaz na farních stránkách. https://youtu.be/DqHjxzczpYo  

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Proč se bojíte, malověrní?
(Mt 8,26)
Nahoru