Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 30. 01. 2022 - 06. 02. 2022

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 30. 01. 2022 - 06. 02. 2022

Farnost Velké Meziříčí

 V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkci rukou, respirátor nebo chirurgická rouška. 

Neděle 30. 1.

4. v mezidobí

7:30

Za farníky

9:00

Za Miroslava Chalupu, jeho rodiče a živou rodinu Chalupovu

10:30

Za dvoje + rodiče, bratry, švagrovou, duše v očistci s prosbou o Boží požehnání pro rodiny a přízeň

18:00

Za syna Stanislava a jeho živou rodinu, poděkování Panně Marii a Ježíši Kristu a přímluvu Judy Tadeáše ve zvláštních záležitostech

Pondělí 31. 1.

Památka sv. Jana Boska, kněze

7:00

Za + tetu Stanislavu Pospíšilovu

18:00

Mše svatá a setkání III. řádu Karmelu

Úterý 1. 2.

7:00

Za + Miroslavu, Josefa, Marii, Lukáše, duše v očistci a Boží ochranu a pomoc Panny Marie

Středa 2. 2.

Svátek Uvedení Páně do chrámu/Hromnice

7:00

Mše svatá s žehnáním svící: Za rodiny našich dětí s prosbou o Boží milosrdenství, ochranu Panny Marie a dary Ducha svatého

8:00

Mše svatá s žehnáním svící: Za živou a + rodinu Kotačkovu a Necidovu a duše v očistci a na poděkování za dar života s prosbou o Boží ochranu a požehnání do dalších let

10:00

Mše svatá v DPS

17:00

Mše svatá Mostiště

17:00

Mše svatá Hrbov

Čtvrtek 3. 2.

Památka sv. Blažeje biskupa/Svatoblažejské požehnání

7:00

 

18:00

16:45 schola na faře, 17:00 ministranti v kostele

Za rodiče Marii a Ladislava Homolovy, rodinu Zemanovu, Olšanských a duše v očistci

Pátek 4. 2.

1. v měsíci/ Celodenní a celonoční adorace

8:00

Ke cti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

14:00 – 16:00 svátost smíření

17:00

Za živou a + rodinu Švábovu a Bartuškovu, sestru s manželem, synovce a tři neteře

19:00 – 21:00 svátost smíření

Sobota 5. 2.

Památka sv. Agáty, panny a mučednice/1. v měsíci

7:00

Za živou a + rodinu Chmelovu a Zemanovu, za děti, vnoučata a celou přízeň, ochranu Panny Marie, + paní Navrátilovu a duše v očistci

18:00

Na společný úmysl

1. Za rodinu Pavlíkovu, Dvořákovu a Konvičkovu

2. Za živou a + rodinu Dvořákovu a Rousovu, Boží požehnání a ochranu Panny Marie

3. Za Anastázii a Ladislava Doležalovy a na poděkování Bohu za uzdravení

4. Za Františka Konečného, dvoje rodiče, živé členy rodiny a duše v očistci

5. Za rodinu Ambrožovu, Vlčkovu, celou rodinu a duše v očistci

Neděle 6. 2.

5. v mezidobí

7:30

Za + rodiče Střechovy a Havlíčkovy s prosbou o Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu

9:00

Za Josefa Střechu, rodiče a rodiče Motyčkovy

10:30

Za farníky

18:00

Za Zdeňka Mejzlíka a celou rodinu

 Farní oznámení

Modlitby na úmysly Nového Jeruzaléma jsou v kostele každý den před ranní mší svatou.

Ve čtvrtek 3. února bude pravidelná návštěva nemocných.

V pátek 4. února příprava na biřmování nebude z důvodu pololetních prázdnin.

Zveme na brigádu do Bulharska k salesiánům. Bratři salesiáni staví nový kostel ve Staré Zagoře, v loňském roce jsme jim věnovali dar z postního svatojosefského zřeknutí se alkoholu. Brigáda bude ve dnech 12. – 19. 3., více informací ve videu, odkaz na farních stránkách. https://youtu.be/DqHjxzczpYo   

Matice velehradská prosí své členy, aby uhradili členský příspěvek u paní Milady Burianové. Děkujeme.

 

Nedělní liturgie

Ježíš promluvil v synagoze: „Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.“ Všichni mu přisvědčovali, divili se milým slovům z jeho úst a říkali: „Není to syn Josefův?“ Řekl jim: „Jistě mi připomenete přísloví: Lékaři, uzdrav sám sebe! Udělej i tady ve svém domově to, o čem jsme slyšeli, že se stalo v Kafarnau.“ Dále řekl: „Amen, pravím vám: Žádný prorok není vítaný ve svém domově. Říkám vám podle pravdy: Mnoho vdov bylo v izraelském národě za dnů Eliášových, kdy se nebe zavřelo na tři léta a šest měsíců a nastal velký hlad po celé zemi; ale k žádné z nich nebyl poslán Eliáš, jen k vdově do Sarepty v Sidónsku. A mnoho malomocných bylo v izraelském národě za proroka Elizea, ale nikdo z nich nebyl očištěn, jenom Náman ze Sýrie.“ Když to slyšeli, všichni v synagoze vzplanuli hněvem. Zvedli se, vyhnali ho ven z města a vedli až na sráz hory, na níž bylo vystavěno jejich město, aby ho srazili dolů. On však prošel jejich středem a ubíral se dál. Lk 4,21-30

Nikdo není prorokem ve své vlasti. Jak zneužitelné úsloví! Může totiž ospravedlnit moji pohodlnost, bezcharakternost, která rozmazává moji nejhlubší identitu – nechci se náhodou dostat do křížku s vlastní rodinou („stejně nebudu prorokem, nebudu přijatý, nač se namáhat!“), a proto se navenek projevuji… jako „normální“ (příliš normální) člověk: hlavně nedát najevo (slovem nebo postojem), že jsem věřící! Že mám určité zásady, že spoléhám na Krista. Naše úsloví však může paradoxně odůvodnit i… opačný postoj. Pokud druzí nechtějí přijmout moje evangelium (třeba necitlivě vnucené), pak „je to samozřejmě jejich chyba (v žádném případě ne moje), koneckonců to už Kristus předpověděl a on sám dopadl zrovna tak, fiaskem – takže nic nového pod sluncem“.

Samozřejmě že naše okřídlené úsloví neospravedlňuje ani to první, ani to druhé. Je to jen přísloví, a ne „železné pravidlo“! Neplatí absolutně! To je krásně doložitelné na příkladu Matky Ježíšovy: ona přijímala Ježíšovo slovo, „ačkoli“ byla jeho nejbližší. Ona tedy přijala proroka, svého vlastního syna.

Co z toho vyplývá pro mě? Možná se příliš bojím být prorokem mezi svými. Nechci narazit, vypadat divně, ztratit sympatie. Avšak… jsem pak kvasem? Světlem pro druhé? Cožpak se má světlo schovat pod nádobu? Není to škoda – ztráta pro mě a pro druhé?

https://www.pastorace.cz/Kazani/4-nedele-v-mezidobi-c-prorokem-byt-ci-nebyt

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

 V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 30. 1.

4. v mezidobí

9:45

Za živou a + rodinu Královu, Hedbávných, Zbrankovu a duše v očistci

Středa 2. 2.

Svátek Uvedení Páně do chrámu/ Hromnice

18:00

Mše svatá v Horních Borech

Pátek 4. 2.

1. v měsíci

17:30

Výstav NSO a adorace

18:00

Dolní Bory: Za rodiče Křížovy a + děti, rodiče Štěpánkovy a syna

Neděle 6. 2.

5. v mezidobí

9:45

Za rodinu Pokorných, živou a + přízeň a duše v očistci

 

Farní oznámení

Ve čtvrtek 3. února bude pravidelná návštěva nemocných.

V pátek 4. února příprava na biřmování nebude z důvodu pololetních prázdnin.

Zveme na brigádu do Bulharska k salesiánům. Bratři salesiáni staví nový kostel ve Staré Zagoře, v loňském roce jsme jim věnovali dar z postního svatojosefského zřeknutí se alkoholu. Brigáda bude ve dnech 12. – 19. 3., více informací ve videu, odkaz na farních stránkách. https://youtu.be/DqHjxzczpYo   

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

 V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 30. 1.

4. v mezidobí

8:00

Za rodiče Nebohovy a Nedomovy a celou živou a + rodinu

14:30

Křest Marka Bartoše

Středa 2. 2.

Svátek Uvedení Páně do chrámu/ Hromnice

18:00

Mše svatá

Čtvrtek 3. 2.

Památka sv. Blažeje/ Svatoblažejské požehnání

17:30

Mše svatá pro děti: Za rodiče Křehlíkovy, Kanivovy a celou přízeň

Pátek 4. 2.

1. v měsíci

18:30

Za Františka a Jarmilu Vítkovy, dvoje rodiče a celou živou a + přízeň

Sobota 5. 2.

Památka sv. Agáty, panny a mučednice/1. v měsíci

15:00

Svátost smíření

16:00

Za poutníky

Neděle 6. 2.

5. v mezidobí

8:00

Za Josefa Brabce, rodiče, sourozence, celou přízeň a duše v očistci

 

Farní oznámení

V pátek 4. února příprava na biřmování nebude z důvodu pololetních prázdnin.

Zveme na brigádu do Bulharska k salesiánům. Bratři salesiáni staví nový kostel ve Staré Zagoře, v loňském roce jsme jim věnovali dar z postního svatojosefského zřeknutí se alkoholu. Brigáda bude ve dnech 12. – 19. 3., více informací ve videu, odkaz na farních stránkách. https://youtu.be/DqHjxzczpYo   

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Proč se bojíte, malověrní?
(Mt 8,26)
Nahoru