Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 23.1. - 30.1.2022

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 23.1. - 30.1.2022

Farnost Velké Meziříčí

V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkci rukou, respirátor nebo chirurgická rouška. 

Neděle 23. 1.

3. v mezidobí/Neděle Božího slova/Sbírka na Bibli

7:30

Za + manžela, sestru, dvoje rodiče, živé a + příbuzné, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro rodinu Derahovu, Dobrovolných a Maškovu

9:00

Na poděkování za 80. let života, + rodiče, sourozence a duše v očistci

10:30

Mše svatá se křtem Matěje Klímy

Za živou a + rodinu Oulehlovu a Boučkovu, Boží požehnání pro děti, Marii Šobovu a duše v očistci

11:30

Křest VM: Štěpánka Vošmerová

18:00

Za rodiče Marii a Jaroslava Matějovy z Vídně a celou jejich živou a + rodinu

Pondělí 24.1.

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

7:00

Za rodiny dětí s prosbou o Boží pomoc, ochranu Panny Marie a živé a + příbuzné

17:00

Mše svatá Oslavice

Úterý 25. 1.

Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

7:00

Za odpuštění hříchů, duše v očistci a mír ve světě

Středa 26. 1.

Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

7:00

Za nenarozené postižené miminko, oba jeho rodiče, sílu a pokoj v srdci

9:30

Pohřební mše svatá VM: Za + Jiřího Slabého

17:00

Mše svatá Vídeň

17:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 27. 1

 

7:00

Na poděkování Bohu za dar života s prosbou o Boží požehnání a ochranu do dalších let

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Davida Čermáka

18:00

16:45 schola na faře, 17:00 ministranti v kostele

Za + předky, kteří nebyly před smrtí zaopatřeni

Pátek 28. 1.

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

8:00

Za Marii Drápelovu a syna Jiřího Drápelu

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Josefa Bradáče

14:00 – 16:00 svátost smíření a výstav NSO

17:00

Na poděkování za dar života Terky a jejího dítěte a za celou rodinu

Sobota 29. 1.

7:00

Za živou a + rodinu Procházkovu, Jašovu a Novotných

18:00

Za živou a + rodinu Kotačkovu, Bartoškovu a duše v očistci

Neděle 30. 1.

4. v mezidobí

7:30

Za farníky

9:00

Za Miroslava Chalupu, jeho rodiče a živou rodinu Chalupovu

10:30

Za dvoje + rodiče, bratry, švagrovou, duše v očistci s prosbou o Boží požehnání pro rodiny a přízeň

18:00

a syna Stanislava a jeho živou rodinu, poděkování Panně Marii a Ježíši Kristu a přímluvu Judy Tadeáše ve zvláštních záležitostech

 Farní oznámení

Modlitby na úmysly Nového Jeruzaléma jsou v kostele každý den před ranní mší svatou.

Ve čtvrtek 27. ledna v 8:00 ve farním sále zveme na setkání seniorů na téma:“ Posvěť se jméno tvé….“

V pátek 28. ledna v 19:30 na faře pokračuje příprava na biřmování.

Dnes je neděle Božího Slova, pod kůrem na stolku jsou k rozebrání kartičky s veršem Božího Slova jako inspirace pro život víry na celý rok. Na postní dobu připravujeme čtvrteční setkání nad nedělním evangeliem, lectio divina, více informací je na plakátku a na internetu.

Matice velehradská prosí své členy, aby uhradili členský příspěvek u paní Milady Burianové. Děkujeme.

 

Nedělní liturgie

Už mnoho (lidí) se pokusilo sepsat vypravování o událostech, které se dovršily mezi námi, jak nám je odevzdali ti, kdo byli od počátku očitými svědky a služebníky slova. A tak, když jsem všechno od začátku důkladně prozkoumal, rozhodl jsem se i já, že to pro tebe, vážený Teofile, uspořádaně vypíšu, aby ses tak mohl přesvědčit o spolehlivosti té nauky, v které jsi byl vyučen. Když se Ježíš vrátil v síle Ducha do Galileje, pověst o něm se roznesla po celém kraji. Učil v jejich synagogách a všichni ho velmi chválili. (Ježíš) přišel do Nazareta, kde vyrostl, a jak měl ve zvyku, šel v sobotu do synagogy. Povstal, aby předčítal (z Písma). Podali mu knihu proroka Izaiáše. Otevřel ji a nalezl místo, kde stálo: `Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil milostivé léto Páně.' Pak zavřel knihu, vrátil ji služebníkovi a usedl. A všichni v synagoze na něho upřeně hleděli. Začal k nim mluvit: "Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli." Lk 1,1-4;4-14-21

Ježíšovo programové prohlášení neplatí jen pro ty, kdo se nacházejí ve vězeních vlastní bezmocnosti, ale také pro ty… zdrcené, zdeptané, slepé (kteří nevědí kudy kam – například při rozhodování o povolání, při hledání, jak se vymanit z konkrétní patové situace). Ježíš je ten, který ví, kudy mám jít (i když já to nevím), který může zasáhnout mé zraněné, dokonce krvácející nitro, zdrcené mnohými konflikty. On je ten lékař, který se s citlivostí a jemností dotýká mé rány. Jen uvěřit tomu, že on mě nerozdrtí… že není nebezpečný… že mohu důvěřovat jeho laskavé ruce. Najde se ve mně taková důvěra, kterou má dítě vůči matce? Ježíš je tedy pro zdeptané, pro ty, kdo se „plazí po zemi“. Ale cožpak těm silným a schopným Kristus nemá co nabídnout? Ale jistě že má… jenže bohatý a šikovný člověk mnohdy Krista nepotřebuje – ačkoli i takový člověk je vlastně potřebný před Bohem (podle slov Zjevení 3,17: „Vždyť říkáš: Jsem bohatý, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu; a mast k potření očí, abys prohlédl.“).

A jak otevřít dveře takovému Kristu? Jednoduše! Tím, že mu ukazuji své dveře zavřené (symbolizující moji neochotu k odpuštění, k určitému kroku víry, k opuštění nějakého egoistického postoje)! A s důvěrou prosím toho, který má klíč od smrti a podsvětí

https://www.pastorace.cz/Kazani/3-nedele-v-mezidobi-c-zit-jako-na-mirove

Naše víra kolísá mezi nadšením a pochybnostmi. Ježíš nás učí, čím se máme chránit
před nebezpečnými záchvěvy svých citů a duševních stavů a před nejrůznějšími projevy skepse,
jimiž se vyznačuje mentalita dnešních lidí.

Má-li křesťanská víra zakořenit v hlubinách naší duše a odolat všem bouřím, které se odehrávají na povrchu, musí být pevně zakotvena v Písmu svatém, jehož dovršením a naplněním je Nový zákon.

Jedině neúnavný kontakt s Božím slovem upevňuje naši víru v toto Slovo, které se stalo tělem v Synu, jenž je jedno se svým Otcem.

https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/neunavny-kontakt-s-bozim-slovem-upevnuje-nasi-viru

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 23. 1.

3. v mezidobí/

Neděle Božího slova/Sbírka na Bibli

9:45

Za Stanislava Ďáska, sestru Janu a rodiče Ďáskovy

Čtvrtek 27. 1.

17:00

Mše svatá pro děti v Horních Borech: Za rodiče Blahovy, bratra Jana, celou přízeň a duše v očistci

Pátek 28. 1.

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze

a učitele církve

17:30

Výstav NSO a adorace

18:00

Dolní Bory: Za Markétku Bartošovou a celou živou a + rodinu Bartošovu a Burianovu

Neděle 30. 1.

4. v mezidobí

9:45

Za živou a + rodinu Královu, Hedbávných, Zbrankovu a duše v očistci

10:45

Křest Markéty Večeřové

 

Farní oznámení

V pátek 28. ledna v 19:30 na faře ve VM pokračuje příprava na biřmování.

Dnes je neděle Božího Slova, pod kůrem na stolku jsou k rozebrání kartičky s veršem Božího Slova jako inspirace pro život víry na celý rok. Na postní dobu připravujeme čtvrteční setkání nad nedělním evangeliem, lectio divina, více informací je na plakátku a na internetu. 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

 V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 23. 1.

3. v mezidobí/ Neděle Božího slova/Sbírka na Bibli

8:00

Za rodiče Kudláčkovy, Poulovy a živou a + přízeň

Pátek 28. 1.

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

18:30

Za Stanislava Kutila, syna Stanislava, dvoje rodiče, Jana Kulhánka, rodiče

a sourozence

Neděle 30. 1.

4. v mezidobí

8:00

Za rodiče Nebohovy a Nedomovy a celou živou a + rodinu

 

Farní oznámení

V pátek 28. ledna v 19:30 na faře v Netíně pokračuje příprava na biřmování.

Dnes je neděle Božího Slova, pod kůrem na stolku jsou k rozebrání kartičky s veršem Božího Slova jako inspirace pro život víry na celý rok. Na postní dobu připravujeme čtvrteční setkání nad nedělním evangeliem, lectio divina, více informací je na plakátku a na internetu. 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Proč se bojíte, malověrní?
(Mt 8,26)
Nahoru