Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 16.01. - 23.01.2022

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 16.01. - 23.01.2022

Farnost Velké Meziříčí

 V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkci rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

 

Neděle 16. 1.

2. v mezidobí

7:30

Za farníky

9:00

Za živou a + rodinu Šitkovu a Kosourovu, celou přízeň a duše v očistci

10:30

Za Josefa, Petra a Růženu Novákovy a celou živou a + rodinu Novákovu

a Rosovu

18:00

Za Antonína Jana, děti Toníka a Janičku, Josefa Slabého, všechny živé i + z rodiny Janovy, Jirákovy, Kadelovy, na poděkování a vlastní úmysl

Pondělí 17. 1.

Památka

sv. Antonína, opata

7:00

Na poděkování za dar života s prosbou o Boží ochranu a požehnání do dalších let

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř - zámek

Úterý 18. 1.

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

7:00

Bohoslužba slova

Středa 19. 1.

7:00

 

17:00

Mše svatá Mostiště

17:00

Mše svatá Hrbov

Čtvrtek 20. 1

 

7:00

 

18:00

16:45 schola na faře, 17:00 ministranti v kostele

Za Anežku a Ladislava Maškovy, dceru Marcelku a Marii

Pátek 21. 1.

Památka sv. Anežky, panny a mučednice

8:00

 

14:00 – 16:00 svátost smíření a výstav NSO

17:00

Za + Drahomíru Fialovu, duše v očistci a za duše, na které nikdo nepamatuje

Sobota 22. 1.

7:00

 

18:00

Za farníky

Neděle 23. 1.

3. v mezidobí/ Neděle Božího slova

7:30

Za + manžela, sestru, dvoje rodiče, živé a + příbuzné, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro rodinu Derahovu, Dobrovolných a Maškovu

9:00

Na poděkování za 80. let života, + rodiče, sourozence a duše v očistci

10:30

Mše svatá se křtem Matěje Klímy Za živou a + rodinu Oulehlovu a Boučkovu, Boží požehnání pro děti, Marii Šobovu a duše v očistci

18:00

Za rodiče Marii a Jaroslava Matějovy z Vídně a celou jejich živou a + rodinu

 Farní oznámení

Tradiční Tříkrálová sbírka probíhá od 1. do 16. ledna 2022. Přispět můžete online nawww.trikralovasbirka.cz  nebo dárcovskou SMS zprávou ve tvaru: DMS KOLEDA 30 NEBO 60 NEBO 90 (podle výše částky, kterou chcete darovat) na číslo 87777.

  Úřední hodiny na faře ve VM od 1. ledna 2022 jsou: Pondělí 9:00 – 10:00, Středa 9:00 a 10:00 a 16:00 – 17:00 a v pátek 9:00 – 10:00.

Modlitby na úmysly Nového Jeruzaléma jsou v kostele každý den před ranní mší svatou.

V neděli 16. ledna od 19:00 v kostele zveme na Večer Chval. Online přenos bude vysílán na YouTube kanálu farnosti.

Ve středu 19. ledna v 18:00 v Husově domě zveme na ekumenickou pobožnost v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů.

V pátek 21. ledna v 19:30 na faře pokračuje příprava na biřmování.

 

Nedělní liturgie

Byla svatba v galilejské Káně a byla tam Ježíšova matka. Na tu svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Došlo víno, a proto řekla matka Ježíšovi: "Už nemají víno." Ježíš jí odpověděl: "Co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla má hodina." Jeho matka řekla služebníkům: "Udělejte všechno, co vám řekne." Stálo tam šest kamenných džbánů na vodu, určených k očišťování (předepsanému) u židů, a každý džbán byl na dvě až tři vědra. Ježíš řekl (služebníkům): "Naplňte džbány vodou!" Naplnili je až po okraj. A nařídil jim: "Teď naberte a doneste správci svatby!" Donesli, a jakmile správce svatby okusil vodu proměněnou ve víno - nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří čerpali vodu, to věděli - zavolal si ženicha a řekl mu: "Každý člověk předkládá nejdříve dobré víno, a teprve až se hosté podnapijí, víno horší; ale ty jsi uchoval dobré víno až do této chvíle." To byl v galilejské Káně počátek znamení, která Ježíš učinil; tím zjevil svou slávu, a jeho učedníci v něj uvěřili. Potom se odebral se svou matkou, se svými příbuznými a učedníky do Kafarnaa, ale zdrželi se tam jen několik dní. Jan 2,1-12

Pohleďme na Marii; slova, jimiž se obrací ke služebníkům, korunují svatební rámec v Káni: »Udělejte všechno, co vám řekne«. Madona také dnes říká nám všem: »Udělejte všechno, co vám řekne«. Tato slova představují cenný odkaz, jež nám zanechala naše Matka. A v Káni služebníci opravdu poslechnou. »Ježíš řekl služebníkům: „Naplňte džbány vodou!“ Naplnili je až po okraj. A nařídil jim: „Teď naberte a doneste správci svatby !« Donesli,...«. Na této svatbě byla opravdu uzavřena Nová smlouva a služebníkům Páně, to znamená celé církvi, je svěřeno nové poslání: »Udělejte všechno, co vám řekne!«. Sloužit Pánu znamená naslouchat Jeho slovům a plnit je. Je to jednoduché a zásadní doporučení Ježíšovy Matky; je to křesťanský životní program.

Chtěl bych poukázat na jednu zkušenost, kterou mnozí z nás v životě určitě učinili. Když jsme v obtížných situacích a nastanou problémy, které nedovedeme řešit, pociťujeme úzkost a strach, postrádáme radost, jděme k Madoně a řekněme jí: „Nemáme už víno. Došlo víno, pohleď, jak jsem na tom, pohleď do mého srdce, do mé duše.“ Řekni to Matce. A ona půjde říci Ježíšovi: „Podívej na tohoto, na tuto – už nemají víno.“ A potom se vrátím k nám a poví: „Udělejte všechno, co vám řekne.“

Nabrat ze džbánu znamená pro každého z nás svěřit se Slovu a Svátostem, abychom zakusili ve svém životě Boží milost. Potom také my, jako správce svatby, který ochutnal vodu proměněnou ve víno, budeme moci zvolat: »Ty jsi uchoval dobré víno až do této chvíle«. Ježíš nás vždycky překvapí. Řekněme Matce, aby promluvila se Synem, a On nás překvapí.                   

papež František

https://www.pastorace.cz/2-nedele-v-mezidobi-c-angelus-papez-frantisek-na-svatbe-v-kani-uzavira-buh-snatek-s-lidstve

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 16. 1.

2. v mezidobí

 

9:45

 

Za Pavla Prokopa, rodiče Prokopovy, Hladíkovy a Štegnerovy

Pátek 21. 1.

Památka sv. Anežky, panny a mučednice

17:30

Výstav NSO a adorace

18:00

Dolní Bory: Za živou a+  rodinu Kostečkovu

Neděle 23. 1.

3. v mezidobí/ Neděle Božího slova

9:45

Za Stanislava Ďáska, sestru Janu a rodiče Ďáskovy

 

Farní oznámení

Tradiční Tříkrálová sbírka probíhá od 1. do 16 ledna 2022. Přispět můžete online nawww.trikralovasbirka.cznebo dárcovskou SMS zprávou ve tvaru: DMS KOLEDA 30 NEBO 60 NEBO 90 (podle výše částky, kterou chcete darovat) na číslo 87777. Děkujeme.

V neděli 16. ledna od 19:00 v kostele ve VM zveme na Večer Chval. Online přenos bude vysílán na YouTube kanálu farnosti VM.

V pátek 21. ledna v 19:30 na faře ve VM pokračuje příprava na biřmování. 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

 V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 16. 1.

2. v mezidobí

8:00

Za rodiče Mičkovy, syna Františka a celou přízeň

Pondělí 17. 1.

Památka sv. Antonína, opata

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř - zámek

Čtvrtek 20. 1.

17:30

Mše svatá pro děti

Pátek 21. 1.

Památka sv. Anežky, panny a mučednice

18:30

Za Bohumila Trojana

Neděle 23. 1.

3. v mezidobí/ Neděle Božího slova

8:00

Za rodiče Kudláčkovy, Poulovy a živou a + přízeň

 

Farní oznámení

Tradiční Tříkrálová sbírka probíhá od 1. do 16 ledna 2022. Přispět můžet online nawww.trikralovasbirka.cznebo dárcovskou SMS zprávou ve tvaru: DMS KOLEDA 30 NEBO 60 NEBO 90 (podle výše částky, kterou chcete darovat) na číslo 87777. Děkujeme.

V neděli 16. ledna od 19:00 v kostele ve VM zveme na Večer Chval. Online přenos bude vysílán na YouTube kanálu farnosti VM.

V pátek 21. ledna v 19:30 na faře v Netíně pokračuje příprava na biřmování.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Proč se bojíte, malověrní?
(Mt 8,26)
Nahoru