Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 9.01. - 16.01.2022

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 9.01. - 16.01.2022

V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkci rukou, respirátor nebo chirurgická rouška. 

Neděle 9. 1.

Svátek Křtu Páně/

končí doba vánoční

7:30

Za farníky

9:00

Za + syna Jana, rodiče Čermákovy a Prachařovy, živé a + příbuzné a d. v. o.

10:30

Za + maminku Marianu Tesařovu a žijící rodinu

11:30

Křest VM: Anežka Hegedüs

18:00

Za + Lubomíra Zedka a živou a + rodinu

Pondělí 10. 1.

7:00

Na poděkování s prosbou o Boží milosrdenství, ochranu Panny Marie a dary Ducha svatého pro rodiny dětí

17:00

Mše svatá Kochánov

17:00

Mše svatá Lavičky (přesunuto ze 17. 01. 2022)

Úterý 11. 1.

7:00

Za rodiče Práškovy, Rosovy, živou a + rodinu Rosovu, Práškovu a Cahovu a duše v očistci

10:00

Pohřební mše svatá v Lavičkách: Za + Annu Malcovu

17:00

Pouť Nový Jeruzalém ve VM

Středa 12. 1.

7:00

 

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Marii Šobovu

17:00

Mše svatá Oslavice

17:00

Mše svatá Vídeň

Čtvrtek 13. 1

 

7:00

 

18:00

16:45 schola na faře, 17:00 ministranti v kostele

Za rodiče Anežku a Josefa Šoukalovy a duše v očistci

Pátek 14. 1.

8:00

Za rodiče Jurovy a bratra Aloise, živou a + rodinu a duše v očistci

14:00 – 16:00 svátost smíření a výstav NSO

17:00

Za + Jitku Kubišovu

Sobota 15. 1.

Sobotní památka Panny Marie

7:00

Za rodiče Turkovy, prarodiče Koukalovy, Marii Oulehlovu a duše v očistci s prosbou o Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu

18:00

Za Evu a Bohuslava Kolářovy, dvoje rodiče a duše v očistci

Neděle 16. 1.

2. v mezidobí

7:30

Za farníky

9:00

Za živou a + rodinu Šitkovu a Kosourovu, celou přízeň a duše v očistci

10:30

Za Josefa, Petra a Růženu Novákovy a celou živou a + rodinu Novákovu a Rosovu

18:00

Za Antonína Jana, děti Toníka a Janičku, Josefa Slabého, všechny živé i + z rodiny Janovy, Jirákovy, Kadelovy, na poděkování a vlastní úmysl

  

Farní oznámení

Tradiční Tříkrálová sbírka probíhá od 1. do 16. ledna 2022. Ve Velkém Meziříčí budou pokladničky umístěny v kostele při nedělních bohoslužbách, na faře v úředních hodinách, v pobočce České spořitelny, Květiny Verunka a Krámek u Marušky. Přispět můžete také online na www.trikralovasbirka.cznebo dárcovskou SMS zprávou ve tvaru: DMS KOLEDA 30 NEBO 60 NEBO 90 (podle výše částky, kterou chcete darovat) na číslo 87777.

Úřední hodiny na faře ve VM od 1. ledna 2022 jsou: Pondělí 9:00 – 10:00, Středa 9:00 a 10:00 a 16:00 – 17:00 a v pátek 9:00 – 10:00.

V neděli 9. ledna v 19:00 na faře proběhne setkání Spolku Ludmila

Modlitby na úmysly Nového Jeruzaléma budou v kostele od středy 12. ledna každý den před ranní mší svatou.

V pátek 14. ledna v 19:30 ve farním sále pokračuje příprava na biřmování.

Zveme muže k zapojení se do programu Exodus 90. Během 90-ti dní je třeba zařadit do svého běžného života určitou disciplínu, modlitbu a vzájemnou podporu. Program chceme prožít jako přípravu na Velikonoce, proto začneme 17. ledna. Úvodní setkání bude v sobotu 15. ledna v 19:00 na faře ve Velkém Meziříčí.

V neděli 16. ledna od 19:00 v kostele zveme na Večer Chval. Online přenos bude vysílán na YouTube kanálu farnosti.

Ve středu 19. ledna v 18:00 v Husově domě zveme na ekumenickou pobožnost v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů.

 

Nedělní liturgie

Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan není Mesiášem. Jan jim všem na to říkal: "Já vás křtím vodou. Přichází však mocnější než já; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u opánků. On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm." Když se všechen lid dával pokřtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe, Duch Svatý sestoupil na něj v tělesné podobě holubice a z nebe se ozval hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení." Lk 3,15-16.21-22

Po křtu v Jordánu je Kristus ujištěn o tom, že Otec je na jeho straně. A toto ujištění potřebuje o to víc ve chvíli, která bezprostředně předchází službě: „Boží služebník“ potřebuje povzbuzení a „jistotu“, že Otec sám je při něm, při jeho činnosti. Kristus tedy nebude konat zázraky a mocné činy „ze sebe“, ale z Otce, z daru jeho Ducha. Syn je totiž „vyvolen“ Otcem a jím samotným poslán.

Otcovo ujištění není však určeno pouze Kristu, ale také dalším lidem (proto se jedná o „zjevení“): Kristus není obyčejný člověk, ani revolucionář či „výřečný hlasatel“, ale Otcův „milovaný Syn“ – tento titul je jasným označením slíbeného zachránce. Tento Syn není obyčejný posel jako Mojžíš, proroci či dokonce Jan Křtitel. Proto je vybaven silou Ducha čili Otcovou autoritou. https://www.pastorace.cz/Kazani/svatek-krtu-pane-c-trojice-otevrene-nebe

„Mám tě rád!“ To jsou asi nejčastější slova, kterými vyjadřujeme svou lásku k druhému člověku. Dáváme mu tím najevo, že je nám příjemný a sympatický, že je nám s ním dobře, že jeho blízkost přispívá k našemu štěstí. Ale je tohle opravdová láska? Není to někdy spíš projev sobectví a sebestřednosti, když vyjadřuji, co mi druhý přináší a jak je to pro mě dobré?

V italštině se stejná věc vyjádří slovy: „Ti voglio bene!“ Doslova to znamená: „Chci pro tebe dobro!“ Nechci se pouštět do spekulací, jak hluboce to Italové vnímají nebo jak povrchně to vyslovují. To vyjádření se mi prostě líbí. Podstatou lásky totiž není to, že milovaný přispívá k mému štěstí, ale že mi záleží na jeho dobru a jsem ochoten se pro to osobně nasadit.

Právě takovou lásku nám Bůh ukázal. Nezamiloval si nás pro naši dokonalost, zamiloval si nás, i když jsme vůči němu často nevděční, nespravedliví nebo na něj kašleme. Zamiloval si nás, protože mu záleží na nás, na našem dobru, na našem šťastném životě. A nasadil kvůli nám to nejcennější co měl – život svého Syna. https://www.vira.cz/texty/tema-tydne/ti-voglio-bene-miluji-te-chci-pro-tebe-dobro

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

 V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 9. 1.

Svátek Křtu Páně/končí doba vánoční

 

9:45

 

Za rodinu Kadlecovu a duše v očistci

Čtvrtek 13. 1.

17:00

Mše svatá pro děti v Horních Borech: Za lásku Boží v domě a klid a mír

v rodinách

Pátek 14. 1.

17:30

Výstav NSO a adorace

18:00

Dolní Bory: Za rodiče Lázničkovy, živou a + přízeň a duše v očistci

Neděle 16. 1.

2. v mezidobí

9:45

Za Pavla Prokopa, rodiče Prokopovy, Hladíkovy a Štegnerovy

Farní oznámení

Tradiční Tříkrálová sbírka probíhá od 1. do 16 ledna 2022. Přispět můžete také online na www.trikralovasbirka.cz nebo dárcovskou SMS zprávou ve tvaru: DMS KOLEDA 30 NEBO 60 NEBO 90 (podle výše částky, kterou chcete darovat) na číslo 87777. Děkujeme.

V úterý 11. ledna v 17:00 v kostele sv. Mikuláše ve VM zveme na tradiční pouť Nový Jeruzalém.

V pátek 14. ledna v 19:30 ve farním sále ve Velkém Meziříčí pokračuje příprava na biřmování.

Zveme muže k zapojení se do programu Exodus 90. Během 90-ti dní je třeba zařadit do svého běžného života určitou disciplínu, modlitbu a vzájemnou podporu. Program chceme prožít jako přípravu na Velikonoce, proto začneme 17. ledna. Úvodní setkání bude v sobotu 15. ledna v 19:00 na faře ve Velkém Meziříčí.

V neděli 16. ledna od 19:00 v kostele ve VM zveme na Večer Chval. Online přenos bude vysílán na YouTube kanálu farnosti VM. 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

 V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 9. 1.

Svátek Křtu Páně/ končí doba vánoční

8:00

Za rodiče Žváčkovy, Králíčkovy a syna a jejich rodiče

Pondělí 10. 1.

17:00

Mše svatá Kochánov

Pátek 14. 1.

18:30

Za Marii Kunčarovu, manžela, syna a vnuka

Neděle 16. 1.

2. v mezidobí

8:00

Za rodiče Mičkovy, syna Františka a celou přízeň

 Farní oznámení

Tradiční Tříkrálová sbírka probíhá od 1. do 16 ledna 2022. Přispět můžete také online na www.trikralovasbirka.cz nebo dárcovskou SMS zprávou ve tvaru: DMS KOLEDA 30 NEBO 60 NEBO 90 (podle výše částky, kterou chcete darovat) na číslo 87777. Děkujeme.

V úterý 11. ledna v 17:00 v kostele sv. Mikuláše ve VM zveme na tradiční pouť Nový Jeruzalém.

V pátek 14. ledna v 19:30 na faře v Netíně pokračuje příprava na biřmování.

Zveme muže k zapojení se do programu Exodus 90. Během 90-ti dní je třeba zařadit do svého běžného života určitou disciplínu, modlitbu a vzájemnou podporu. Program chceme prožít jako přípravu na Velikonoce, proto začneme 17. ledna. Úvodní setkání bude v sobotu 15. ledna v 19:00 na faře ve Velkém Meziříčí.

V neděli 16. ledna od 19:00 v kostele ve VM zveme na Večer Chval. Online přenos bude vysílán na YouTube kanálu farnosti VM. 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Proč se bojíte, malověrní?
(Mt 8,26)
Nahoru