Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 12.12. - 19.12.2021

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 12.12. - 19.12.2021

Farnost Velké Meziříčí

V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkci rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 12. 12.

3. adventní

7:30

Za farníky

9:00

Za živou a + rodinu Nováčkovu, Polákovu a duše v očistci

10:30

Za rodinu Kazdovu, Syslovu a Dvořákovu

11:30

Křty VM: Lilly Anna Burianová, Matěj Kratochvíl

18:00

Za rodiče Marii a Josefa Jašovy a živé a + členy rodiny Jašovy a Bílkovy

Pondělí 13. 12.

Památka sv. Lucie, panny a mučednice

7:00

Za rodiče Opatovy a Boží ochranu pro děti s rodinami

17:00

Mše svatá Kochánov

17:00

Mše svatá Lavičky

Úterý 14. 12.

Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

7:00

Za Zdeňka Studeného, dvě manželky a duše v očistci

Středa 15. 12.

6:00

Rorátní mše svatá

7:00

Na poděkování za dar života pro členy našich rodin, šťastnou hodinu smrti a duše v očistci

17:00

Mše svatá Oslavice

17:00

Mše svatá Vídeň

Čtvrtek 16. 12.

7:00

Za rodiče Kejdovy a jejich děti s rodinami

18:00

16:45 schola na faře, 17:00 ministranti v kostele

Mše svatá pro děti: Za živou a + rodinu Valičkovu a Žákovu a Boží ochranu a pomoc

Pátek 17. 12.

6:00

Rorátní mše svatá

8:00

Za + rodiče Kejdovy a Koskovy a živou a + přízeň

11:00

Pohřební mše svatá: Za + Hedviku Kříbalovu

14:00 – 17:00 Svátost smíření a výstav NSO v kostele

17:00

Za lidi bez domova

19:00 – 21:00 Svátost smíření a výstav NSO v kostele

Sobota 18. 12.

 

7:00

Za syna

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Ludvíka Milotu

18:00

Za Vladimíra a Miluši Kružíkovy

Neděle 19. 12.

4. adventní

7:30

Za farníky

9:00

Za rodiče Slabých, děti a duše v očistci

10:30

Za + manžela, rodinu Sittovu a Pospíšilovu

18:00

Za rodiče Annu a Josefa Prachařovy, rodiče Strnadovy a duše v očistci

 Farní oznámení

V boční lodi u oltáře sv. Anny je možné zakoupit ikony z Chráněné dílny ČESVEL Brno. Peníze vhazujte do pokladničky na stolku vedle vystaveného zboží.

V úředních hodinách ve farní kanceláři zapisujeme úmysly na mše svaté na rok 2022.

Brožurku průvodce adventem je možné stáhnout také elektronicky jako aplikaci.

V kanceláři na faře je možné zakoupit stolní kalendář na příští rok.

V sobotu 18. prosince od 19:00 proběhne nácvik ministrantů na slavnostní bohoslužby.

V neděli 19. prosince od 19:00 v kostele jste zváni na Večer chval.

Připravujeme vánoční zpravodaj, prosíme o pomoc naše pošťáky.

 

Předvánoční zpověď v kostele sv. Mikuláše

17. 12. 2021

Pátek

6:30 – 9:00

14:00 – 17:00

19:00 – 21:00

18. 12. 2021

Sobota

6:30 – 7:00

17:00 – 19:00

 

19. 12. 2021

Neděle

 

17:00 – 19:00

 

20. 12. 2021

Pondělí

6:30 – 8:00

   

21. 12. 2021

Úterý

6:30 – 8:00

   

22. 12. 2021

Středa

6:30 – 10:00

14:00 – 16:00

 

23. 12. 2021

Čtvrtek

6:30 – 10:00

14:00 – 17:00

 

 

Nedělní liturgie

Lidé se ptali Jana (Křtitele): "Co máme dělat?" Odpovídal jim: "Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné. A kdo má něco k jídlu, ať jedná stejně." Přišli také celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se ho: "Mistře, co máme dělat?" On jim odpověděl: "Nevybírejte víc, než je stanoveno." I vojáci se ho ptali: "A co máme dělat my?" Odpověděl jim: "Na nikom se nedopouštějte násilí, nikoho nevydírejte, buďte spokojeni se svým žoldem." Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan není Mesiášem. Jan jim všem na to říkal: "Já vás křtím vodou. Přichází však mocnější než já; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u opánku. On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. V ruce má lopatu, aby pročistil (obilí) na svém mlatě a pšenici uložil na sýpce; plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným." Dával lidu ještě mnoho jiných napomenutí a hlásal mu radostnou zvěst. Lk 3,10-18

Bible nás ujišťuje, že nás Bůh neopustil, i když jeho přítomnost zrovna necítíme. Ježíš slíbil, že nás nikdy nezanechá a neopustí nás, nehledě na to, že je všudypřítomný. Na kříži byl úplně opuštěn, aby nás opuštění ušetřil. Apoštol Pavel nás ujišťuje, že nás nic nemůže odloučit od Boží lásky. Bible nás nenechává na pochybách, že když Bůh mlčí, není od svého lidu vzdálen, a to i v případě, že se Jeho lid tak cítí. Dnes je s námi a byl i vždycky před tím. Není na našich životech účasten méně, než v době, kdy jsme Jeho hlas zřetelně slyšeli a cítili Jeho radost. Pete Greig, Když Bůh mlčí

Co máme dělat?
Když v Číně převzali moc komunisté, přikázali řeholním sestrám v jednom přísném uzavřeném kontemplativním klášteře, aby od druhého dne vytvořily úklidové čety a zametaly ulice. Zděšená představená zavolala biskupa. „Co máme, excelence, dělat?“ naříkala. „Vždyť jsme tu chtěly žít pro Boha. Proč to Bůh dopustil?“ a hledala, jak z toho ven. Biskup byl moudrý svatý muž. Usmál se na sestru představenou a řekl: „Co máte dělat, matko? No přece zametat ulice a žít pro Boha.“
Tak pojďme zametat ulice s Bohem. Ne hledět zpět a na to, jak to chceme my.

Jitka Krausová, Příběhy moudrosti

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 12. 12.

3. adventní

9:45

Za Josefa Dohnala, rodiče, sourozence, rodiče Vencálkovy a Hladíkovy

Čtvrtek 16. 12.

14:00

Pohřební mše svatá v Dolních Borech: Za + Marii Charvátovu

Pátek 17. 12.

17:00

Svátost smíření, výstav NSO a adorace

18:00

Dolní Bory

Sobota 18. 12.

6:00

Rorátní mše svatá

Neděle 19. 12.

4. adventní

9:45

Za rodiče Zikmundovy, Bohumila Jakubce, sestru Evu a celou živou a + přízeň

 

Farní oznámení

Úmysly na mše svaté zapisujeme v sakristii v Horních Borech.  

Brožurku průvodce adventem je možné stáhnout také elektronicky jako aplikaci.

V neděli 19. prosince od 19:00 v kostele ve VM jste zváni na Večer chval.

V úterý 21. prosince v 17:30 proběhne nácvik ministrantů na slavnostní bohoslužby.

Připravujeme vánoční zpravodaj, prosíme o pomoc naše pošťáky.

 

Předvánoční zpověď ve farnosti Bory

 

17. 12. 2021

Pátek

Dolní Bory

17:00 – 18:00

19. 12. 2021

Neděle

Horní Bory

po mši svaté

21. 12. 2021

Úterý

Horní Bory

17:30 – 18:30

cizí zpovědníci

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 12. 12.

3. adventní

 

8:00

 

Za rodinu Janouškovu, Blažkovu a Pochylých

Pondělí 13. 12.

Památka sv. Lucie, panny a mučednice

17:00

Mše svatá Kochánov

Čtvrtek 16. 12.

6:00

Rorátní mše svatá

Pátek 17. 12.

18:30

Za Marii Rimešovu, rodiče Rimešovy, Veselých a Kalábovy, synovce Pavla, Karla a duše v očistci

Neděle 19. 12.

4. adventní

 

8:00

 

Za Jarmilu a Václava Hladíkovy, vnuka Lukáše Hladíka a celou živou a + přízeň

Farní oznámení

Brožurku průvodce adventem je možné stáhnout také elektronicky jako aplikaci.

V neděli 19. prosince od 19:00 v kostele ve VM jste zváni na Večer chval.

V pondělí 20. prosince  v 17:30 proběhne nácvik ministrantů na slavnostní bohoslužby.

Připravujeme vánoční zpravodaj, prosíme o pomoc naše pošťáky.

 

Předvánoční zpověď ve farnosti Netín

 

19. 12. 2021

   Neděle

   7:00 – 7:50

 

20. 12. 2021

   Pondělí

 18:00 – 19:00

  cizí zpovědníci

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Jděte i vy na mou vinici.
(Mt 20,4)
Nahoru