Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 5. - 12.12.2021

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 5. - 12.12.2021

 V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkci rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 5. 12.

2. adventní/v naší farnosti pouť sv. Mikuláše

 

7:30

Za farníky

9:00

Za + rodiče Pavelcovy a Štouračovy a živou a + rodinu Pavelcovu a Štouračovu

10:30

Za + Petra

11:30

Křest VM: Adéla Marková, Kryštof Hladík

15:00

Mikulášské setkání se strýčkem Emu v kostele, zveme děti a rodiče

17:15

Akathistos – v kostele modlitba ke svatému Mikulášovi

18:00

Za živou a + rodinu Pospíchalovu, Kutlvašrovu, Skryjovu a Boží požehnání a ochranu

Pondělí 6. 12.

7:00

Za dceru Jitku, děti Leoška, Štěpánka a Matouše s prosbou o Boží požehnání a ochranu Svaté Rodiny a na vlastní úmysl

16:00

Mše svatá Stránecká Zhoř, po mši svaté přijde sv. Mikuláš

17:00

Mše svatá Hrbov

Úterý 7. 12.

Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

7:00

Na poděkování

Středa 8. 12.

Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

6:00

Rorátní mše svatá

7:00

Za rodiče Hortovy, dva syny a dvě snachy a zetě, rodiče Smejkalovy a syna

8:00

Za hříšníky, naši vlast a svět

18:00

Mše svatá Mostiště

18:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 9. 12.

7:00

Na vlastní úmysl

18:00

16:45 schola na faře, 17:00 ministranti v kostele

Mše svatá pro děti: Za rodinu Drápelovu a Němcovu a duše v očistci

Pátek 10. 12.

6:00

Rorátní mše svatá

8:00

Za rodiče Štoksovy, Ludmilu Švarcovu a duše v očistci

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav NSO v kostele

17:00

Za Stanislava Krejčího, živou a + rodinu Krejčovu a duše v očistci

Sobota 11. 12.

 

7:00

Za + bratra Miroslava a dvě kamarádky Marie

18:00

Za + a žijící členy rodiny Kadlecovy a Drápelovy a duše v očistci

Neděle 12. 12.

3. adventní

7:30

Za farníky

9:00

Za živou a + rodinu Nováčkovu, Polákovu a duše v očistci

10:30

Za rodinu Kazdovu, Syslovu a Dvořákovu

11:30

Křty VM: Lilly Anna Burianová, Matěj Kratochvíl, Štěpánka Vošmerová

18:00

Za rodiče Marii a Josefa Jašovy a živé a + členy rodiny Jašovy a Bílkovy

  

Farní oznámení

Dnešní sbírka je určena pro skauty, kteří budou rekonstruovat klubovnu na Fajtově kopci.

V boční lodi u oltáře sv. Anny je možné zakoupit ikony z Chráněné dílny ČESVEL Brno. Peníze vhazujte do pokladničky na stolku vedle vystaveného zboží.

V úředních hodinách ve farní kanceláři zapisujeme úmysly na mše svaté na rok 2022.

V neděli 5. prosince v 17:00 v kostele v Netíně zveme na „Adventní večer Netín“. Více informací na plakátku a na webu farnosti.

V pátek 10. prosince v 19:30 na faře pokračuje příprava na biřmování.

Brožurku průvodce adventem je možné stáhnout také elektronicky jako aplikaci.

V kanceláři na faře je možné zakoupit stolní kalendář na příští rok.

 

Nedělní liturgie

 V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Poncius Pilát byl místodržitelem v Judsku, Herodes údělným knížetem v Galileji, jeho bratr Filip údělným knížetem v Itureji a v Trachonitidě, Lysaniáš údělným knížetem v Abiléně, za velekněží Annáše a Kaifáše, uslyšel na poušti Boží slovo Jan, syn Zachariášův. Šel do celého okolí Jordánu a hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Tak je psáno v knize řečí proroka Izaiáše: "Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Každé údolí ať je zasypáno, každá hora a každý pahorek srovnán; kde je co křivého, ať je narovnáno, cesty hrbolaté ať se uhladí! A každý člověk uzří Boží spásu." Lk 3,1-6

Jen pokorný člověk může přijmout do srdce Boha. Dovolme Bohu, aby nás pokoře vyučoval:

V čem je Ježíšova pokora, že může říci: "Učte se ode mne, neboť jsem pokorný?" Zjišťujeme jednu důležitou věc. Podstata pokory není v tom, abychom byli malí, protože člověk může být malý a přitom nebýt pokorný. Nespočívá v tom, že se cítíme malí, protože člověk se může cítit malý a opravdu malý být, a to by byla objektivita, ještě ne pokora, nehledě na to, že z pocitu malosti a bezvýznamnosti se může vyklubat komplex méněcennosti, a místo k pokoře může dovést člověka k obrácení se do sebe a k zoufalství. Pokora jako taková, na nejvyšším stupni své dokonalosti, není v tom, že člověk je nebo se cítí malý, ale v tom, že se malým činí! Největší pokora není ani objektivní, ani subjektivní, ale pokora operativní, činná.

Dokonalá pokora proto spočívá v tom, že se člověk činí malým ne z nějaké potřeby nebo osobního užitku, nýbrž z lásky, aby "vyvýšil" druhé.

Ježíšova pokora vychází z Boha a má svůj nejvyšší vzor v Bohu, a ne v člověku. Bůh také není malý, necítí se malý, ale učinil se malým a učinil tak z lásky. Ježíš se stal "maličkým" stejně, jako když "přijal tělo" - trvale a do všech důsledků. Rozhodl se patřit do kategorie malých a ponížených. "Mírný a pokorný srdcem" znamená i toto: patřit k lidu pokorných a chudých před Bohem.

https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/jezisova-pokora-raniero-cantalamessa 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

 V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 5. 12.

2. adventní

9:45

Za Josefa Dostála, bratra, rodiče, rodiče Poulovy a živou a + přízeň

Středa 8. 12.

Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

17:00

Mše svatá v Horních Borech: Za Cyrila Marka, dvoje rodiče a živou a + přízeň

Pátek 10. 12.

17:30

Výstav NSO a adorace

18:00

Dolní Bory: Za Františka Zikmunda, rodiče a sourozence, rodiče Kostelencovy, syny a duše v očistci

Sobota 11. 12.

10:00

Pohřební mše svatá v Horních Borech: Za + Aloisii Tomanovu

Neděle 12. 12.

3. adventní

9:45

Za Josefa Dohnala, rodiče, sourozence, rodiče Vencálkovy a Hladíkovy

 

Farní oznámení

Úmysly na mše svaté zapisujeme v sakristii v Horních Borech.  

V neděli 5. prosince v 17:00 v kostele v Netíně zveme na „Adventní večer Netín“. Více informací na plakátku a na webu farnosti.

V pátek 10. prosince v 19:00 na faře pokračuje příprava na biřmování.

Brožurku průvodce adventem je možné stáhnout také elektronicky jako aplikaci.

V zákristii je možné zakoupit stolní kalendář na rok 2022. 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

 V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 5. 12.

2. adventní

 

8:00

 

Za Věru Chalupovu, rodinu Čermákovu, Chalupovu a dva bratry

17:00

Adventní večer Netín v kostele

Pondělí 6. 12.

Památka sv. Mikuláše, biskupa

16:00

Mše svatá Stránecká Zhoř, po mši svaté příjde sv. Mikuláš

Čtvrtek 9. 12.

17:30

Mše svatá pro děti  

Pátek 10. 12.

18:30

Za + Ladislavu Tomanovu

Sobota 11. 12.

6:00

Rorátní mše svatá

Neděle 12. 12.

3. adventní

 

8:00

 

Za rodinu Janouškovu, Blažkovu a Pochylých

14:30

Křest VM: Marek Bartoš

  

Farní oznámení

V kostele pod kůrem na stolku je možné zakoupit stolní kalendář na rok 2022.

V pátek 10. prosince v 19:30 na faře pokračuje příprava na biřmování.

Brožurku průvodce adventem je možné stáhnout také elektronicky jako aplikaci. 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Jděte i vy na mou vinici.
(Mt 20,4)
Nahoru