Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 28.11. - 5.12.2022

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 28.11. - 5.12.2022

Farnost Velké Meziříčí 

V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkci rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 28. 11.

1.adventní/žehnání adventních věnců

7:30

Za Josefa Požára, jeho rodiče, živou a + rodinu Požárovu a Havlíčkovu a

Boží pomoc a ochranu pro rodinu

9:00

Za živou a + rodinu Kališovu, Vaňkovu, Vlachovu, celou přízeň a duše

v očistci

10:30

Za farníky

18:00

Za + rodiče Čtveráčkovy, živé a + členy rodiny a duše v očistci

Pondělí 29. 11.

7:00

Za živou a + rodinu Chmelovu, Zemanovu, Lojkovu, Harvey, Cahovu, Peňázovu, Hospodkovu, Lavických a duše v očistci

17:00

Mše svatá Hrbov

17:00

Mše svatá Mostiště

Úterý 30. 11.

Svátek sv. Ondřeje, apoštola

7:00

Za Josefa Janouška, rodiče Bartuškovy, živou a + přízeň a duše v očistci

Středa 1. 12.

6:00

Rorátní mše svatá

7:00

Na vlastní úmysl

10:00

Mše svatá v DPS

17:00

Mše svatá Oslavice

18:00

Mše svatá Vídeň

Čtvrtek 2. 12.

7:00

Za + Marii Brabcovu, manžela a živou a+ rodinu

18:00

16:45 schola na faře, 17:00 ministranti v kostele

Mše svatá pro děti: Za dvoje rodiče, celou přízeň, duše v očistci a maminku Ludmilu Dvořákovu

Pátek 3. 12.

Památka sv. Františka Xaverského, kněze/ 1. v měsíci/Celodenní a celonoční adorace

6:00

Rorátní mše svatá

8:00

Na poděkování za přijatá dobrodiní

9:30

Pohřební mše svatá: Za + Boženu Peňázovu a + Bohuslava Peňáze

13:00

Pohřební mše svatá: Za + Albínu Janouškovu

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav NSO v kostele

17:00

Za + Jaromíra Kratochvíla, + dvoje rodiče, + Petra Muchu a Boží ochranu pro celou rodinu

19:00 – 21:00 Svátost smíření

Sobota 4. 12.

1. v měsíci

 

7:00

Na poděkování, za P. Antonína Dudu a jeho rodinu a rodinu Konopovu

12:00

Mše svatá – v rámci adventní duchovní obnovy

18:00

Na společný úmysl

Za + syna Jana, + rodiče Prachařovy, Boží požehnání a ochranu pro celou rodinu

Neděle 5. 12.

2. adventní/v naší farnosti pouť sv. Mikuláše

7:30

Za farníky

9:00

Za + rodiče Pavelcovy a Štouračovy a živou a + rodinu Pavelcovu a Štouračovu

10:30

Za + Petra

11:30

Křest VM: Adéla Marková, Kryštof Hladík

18:00

Za živou a + rodinu Pospíchalovu, Kutlvašrovu, Skryjovu a Boží požehnání a ochranu

 Farní oznámení

V úředních hodinách ve farní kanceláři zapisujeme úmysly na mše svaté na rok 2022.

O 1. neděli adventní 28. listopadu v 15:30 jste zváni v kostele sv. Mikuláše na koncert duchovní hudby Dyškantů. Více informací na plakátcích.

V neděli 28. listopadu v 19:00 na faře bude setkání Spolku Ludmila.

NOVÉNA SV. JOSEF: Od 29. listopadu po mši svaté ráno.

Ve čtvrtek 2. prosince bude pravidelná návštěva nemocných.

V sobotu 4. prosince od 9:00 jste zváni na adventní duchovní obnova s Kateřinou Lachmanovou, bližší informace na plakátku v nástěnkách a na webu farnosti.

V sobotu 4. prosince je první sobota v Netíně, mše svatá bude v 16:00.

V neděli o pouti 5. prosince proběhne v 15:00 v kostele mikulášské setkání se strýčkem Emu. Zveme děti a rodiče.

V neděli 5. prosince v 17:15 v kostele zveme na Akathistos – modlitbu ke svatému Mikulášovi.

V neděli 5. prosince v 17:00 v kostele v Netíně zveme na „Adventní večer Netín“. Více informací na plakátku a na webu farnosti.

Na 11. prosince připravujeme Adventní sobotu pro školáky.  

Brožurku průvodce adventem si můžete zakoupit vzadu na stolku za 10 Kč.

V kanceláři na faře je možné zakoupit stolní kalendář na příští rok.

 

Nedělní liturgie

Ježíš řekl svým učedníkům: „Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi úzkost národů, bezradných nad hukotem a příbojem moře; lidé budou zmírat strachem a očekávat toho, co přijde na celý svět, neboť hvězdný svět se zachvěje. A tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou. Až to začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení. Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a pozemskými starostmi, aby vás den soudu nezastihl znenadání: přijde totiž jako léčka v na všechny, kdo přebývají na zemi. Proto bděte a modlete se v každé době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstát před synem člověka.“ Lk 21,25-28, 34-36

Často máme z Boha strach, proto si držíme od Boha odstup a prosíme ho, aby ve vztahu k nám i on dodržoval diskrétní zónu. Advent je časem, kdy ho pozveme blíž. On pak přináší svoji lásku a pokoj.

Nabízím dvě rady pro překonání osobní zatvrdlosti.  

Nemusíte být nejúspěšnějším, nejkrásnějším nebo nejchytřejším člověkem v místnosti. Jediní lidé, s nimiž má smysl udržovat známost, jsou ti, kteří vás mají rádi a kteří si vás váží takových, jací jste. Pokud vás lidé obdivují jen proto, že jste nejkrásnější nebo nejúspěšnější, jsou dosti povrchní a velmi povrchně hodnotí i vás. Jsou to skutečně lidé, s nimiž se chcete přátelit?

Neberte se příliš vážně. Každý člověk chybuje. Když něco pokazíte, zasmějte se! Po nějaké době zjistíte, že neúspěch není taková tragédie, jak jste se kdysi domnívali. Všimněte si i druhé stránky: všichni vás považovali za dokonalého, ale když se vám něco nepodaří, možná je tím zbavíte představy, že musí být také oni dokonalí. Když se na své chyby díváte v tomto světle, stávají se snesitelnějšími.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

 V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 28. 11.

1. adventní

9:45

Mše svatá s žehnáním adventních věnců:  Za Blaženu a Josefa Markovy, prarodiče Markovy a Pálkovy, rodiče Požárovy, živou a + přízeň a duše v očistci

Křest Alexandra Pokorného

Čtvrtek 2. 12.

17:00

Mše svatá pro děti v Horních Borech

Pátek 3. 12.

Památka sv. Františka Xaverského/1. v měsíci

17:30

Výstav NSO a adorace

18:00

Dolní Bory: Za Jindřicha Fňukala a rodiče

Sobota 4. 12.

1. v měsíci

6:00

Rorátní mše svatá v Horních Borech

Neděle 5. 12.

2. adventní

9:45

Za Josefa Dostála, bratra, rodiče, rodiče Poulovy a živou a + přízeň

 

Farní oznámení

Úmysly na mše svaté zapisujeme v sakristii v Horních Borech.  

O 1. neděli adventní, 28. listopadu v 15:30 v kostele sv. Mikuláše ve VM jste zváni na koncert duchovní hudby Dyškantů. Více informací na plakátcích.

V pátek 3. prosince bude návštěva nemocných.

V sobotu 4. prosince od 9:00 v kostele sv. Mikuláše jste zváni na adventní duchovní obnovu s Kateřinou Lachmanovou.

V sobotu 4. prosince je první sobota v Netíně, mše svatá bude v 16:00.

V neděli 5. prosince v 17:00 v kostele v Netíně zveme na „Adventní večer Netín“. Více informací na plakátku a na webu farnosti.

I v letošním roce bude putovat v naší farnosti obrázek Svaté Rodiny.

V zákristii je možné zakoupit stolní kalendář na rok 2022. 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

 V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 28. 11.

1. adventní

 

8:00

 

Mše svatá s žehnáním adventních věnců: Za Mons. Bohuslava Brabce, rodiče, sourozence a celou přízeň

Čtvrtek 2. 12.

6:00

Rorátní mše svatá

Pátek 3. 12.

Památka sv. Františka Xaverského/1. v měsíci

18:30

Za Františka a Andělu Slepičkovy, dvoje rodiče a zetě Stanislava

Sobota 4. 12.

1. v měsíci

15:00

Svátost smíření

16:00

Za poutníky

Neděle 5. 12.

2. adventní

 

8:00

 

Za Věru Chalupovu, rodinu Čermákovu, Chalupovu a dva bratry

17:00

Adventní večer Netín v kostele

 

Farní oznámení

O 1. neděli adventní, 28. listopadu v 15:30 v kostele sv. Mikuláše ve VM jste zváni na koncert duchovní hudby Dyškantů. Více informací na plakátcích.

V sobotu 4. prosince od 9:00 v kostele sv. Mikuláše jste zváni na adventní duchovní obnovu s Kateřinou Lachmanovou.

V kostele pod kůrem na stolku je možné zakoupit stolní kalendář na rok 2022. 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Jděte i vy na mou vinici.
(Mt 20,4)
Nahoru