Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 21.11. - 28.11.2021

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 21.11. - 28.11.2021

Farnost Velké Meziříčí 

V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkci rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 21. 11.

Slavnost Ježíše Krista Krále

7:30

Za Marii a Jana Němečkovy, jejich syna a živou a + přízeň

9:00

Za sestru Marii, synovce Josefa a rodinu Ondráčkových

10:30

Za farníky

11:30

Křty VM: Vítek Bartůněk

18:00

Za Emílii Krejčovu, živou a + rodinu Krejčovu, Kryštofovu, Františka Borůvky a duše v očistci

Pondělí 22. 11.

Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

7:00

Za rodiče Malcovy a dva syny

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř - zámek

17:00

Mše svatá Lavičky

Úterý 23. 11.

7:00

Za + manžele Liškovy a Zdeňku Starou

Středa 24. 11

Památka sv. Ondřeje, kněze a druhů, mučedníků/Červená středa

7:00

Za Václava Marii Štěpánkovy, jejich rodiče, sourozence a přízeň a Josefa a Emílii Homolovy, jejich rodiče, sourozence a přízeň

17:00

Mše svatá Vídeň

17:00

Mše svatá Oslavice

Čtvrtek 25. 11.

7:00

Za Růženu Šenkovu a celou rodinu

18:00

16:45 schola na faře, 17:00 ministranti v kostele

Mše svatá pro děti: Za Marii Doležalovu, Josefa Doležala a duše v očistci

Pátek 26. 11.

8:00

Za rodiče Brychtovy a děti

9:30

Pohřební mše svatá: Za + Josefa Matěju

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav NSO v kostele

17:00

Za živou a + rodinu Kalinovu, přízeň a duše v očistci

Sobota 27. 11.

 

7:00

Za + rodiče Teplých a živou a + rodinu Teplých a Lázničkovu

18:00

Za Josefa Chylíka, jeho rodiče a sourozence

Neděle 28. 11.

1.adventní/žehnání adventních věnců

7:30

Za Josefa Požára, jeho rodiče, živou a + rodinu Požárovu a Havlíčkovu a Boží pomoc a ochranu pro rodinu

9:00

Za živou a + rodinu Kališovu, Vaňkovu, Vlachovu, celou přízeň a duše v očistci

10:30

Za farníky

18:00

Za + rodiče Čtveráčkovy, živé a + členy rodiny a duše v očistci

 Farní oznámení

V úředních hodinách ve farní kanceláři zapisujeme úmysly na mše svaté na rok 2022.

V neděli 21. listopadu v 19:00 v kostele zveme na Večer chval.

Středa 24. listopadu je takzvaná Červená středa, den modliteb za pronásledované křesťany. Zveme vás na společné ekumenické setkání v 18:00 na náměstí ve VM.

Setkání seniorů bude pokračovat ve čtvrtek 25. listopadu v 8:00, katecheze „Jenž jsi na nebesích“.

Ve čtvrtek 25. listopadu zveme na čtvrtou katechezi na téma „Kardinální cnosti aneb čtyři principy pro dobrý život – „Statečnost –umění zatnout zuby“ v 19:00 v kostele sv. Mikuláše ve VM. Po katechezi bude následovat společná adorace. Více informací a rozpis jednotlivých témat najdete na plakátku.

V pátek 26. listopadu v 19:30 ve farním sále pokračuje příprava na biřmování.

O 1. neděli adventní 28. listopadu v 15:30 jste zváni v kostele sv. Mikuláše na koncert duchovní hudby Dyškantů. Více informací na plakátcích.

V neděli 28. listopadu v 19:00 na faře bude setkání Spolku Ludmila.

V sobotu 4. prosince od 9:00 jste zváni na adventní duchovní obnova s Kateřinou Lachmanovou, bližší informace na plakátku v nástěnkách a na webu farnosti.

V neděli o pouti 5. prosince proběhne v 15:00 v kostele mikulášské setkání se strýčkem Emu. Zveme děti a rodiče.

Na 11. prosince připravujeme Adventní sobotu pro školáky.  

Průvodce adventem si můžete zakoupit vzadu na stolku, cena je 10 Kč.

V kanceláři na faře je možné zakoupit stolní kalendář na příští rok.

Nedělní liturgie

Pilát řekl Ježíšovi: „Ty jsi židovský král?“ Ježíš odpověděl: „Říkáš to sám ze sebe, anebo ti to řekli o mně jiní?“ Pilát odpověděl: „Copak jsem já žid? Tvůj národ, to je velekněží, mi tě vydali. Čeho ses dopustil?“ Ježíš na to řekl: „Moje království není z tohoto světa. Kdyby moje království bylo z tohoto světa, moji služebníci by přece bojovali, abych nebyl vydán židům. Ne, moje království není odtud.“ Pilát se ho zeptal: „Ty jsi tedy přece král?“ Ježíš odpověděl: „Ano, já jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“  Jan 18,33b-37

Evangelium říká, že království Boží je především v nás. Neumíme-li najít Boží království v sobě samých, neumíme-li se setkat s Bohem ve svém nitru, je jen mizivá naděje, že Boha potkáme vně sebe. Když se Gagarin vrátil z vesmíru a pronesl pozoruhodný výrok, že v nebi žádného Boha nespatřil, poznamenal jeden moskevský kněz: „Kdyžs ho neviděl na zemi, neuvidíš ho ani v nebi.“
Nedokážeme-li totiž navázat spojení s Bohem, kterého máme ve skutečnosti „pod kůží“, pak je pravděpodobné, že i když ho potkáme tváří v tvář, vůbec ho nepoznáme.
Svatý Jan Zlatoústý řekl: „Najdi dveře svého srdce a zjistíš, že jsou to dveře království Božího.“ Musíme se tedy obrátit dovnitř, ne ven.  Z knihy: Anthony Bloom, Na minutu s Antonyjem Surožským

Přinášíme vám prohlášení olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, ke zhoršující se situaci pandemie covid-19 v naší zemi.

Počty nakažených covidem-19 rychle stoupají. Není to výzva ke strachu či panice, ale k větší důvěře v Boží ochranu a pomoc, na kterou ovšem můžeme spoléhat jen tehdy, pokud se snažíme vidět Božíma očima a plnit Boží přání. Snad je nová vlna pandemie výzvou k vážnému zamyšlení a lepšímu nasměrování našich životů. Snad je to pozvání k větší ohleduplnosti k druhým.  Vím, že téma očkování rozděluje společnosti a nechci přispět k ještě většímu rozkolu. Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj, který pomáhá. Prosím ty, kteří mohou být očkovaní a zatím nejsou, aby se z ohledu na ostatní obyvatele nechali očkovat. Ty, kteří se nechali vystrašit, že se očkováním dopouští nějakého hříchu, ujišťuji, že to mohou udělat s čistým svědomím. Ty, kteří hájí svou svobodu stát na svém názoru, prosím, aby z lásky k druhým dobrovolně obětovali část své svobody pro společné dobro.  Děkuji všem, kteří se snaží o ohleduplnost k druhým nejen vlastním očkováním, ale i dodržováním hygienických předpisů na veřejnosti i v kostele. Není třeba být úzkostliví, ale ukáznění. Mezi tradiční skutky lásky v době adventní zařaďme i vlastní ukázněnost a ohleduplnost k druhým.
Všem přeji kousek radosti z dobrých skutků a z blízkosti Boha, kterou nabízí dobře prožitý Advent i svátky Narození Páně.

+Jan Graubner, předseda ČBK

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 21. 11.

Slavnost Ježíše Krista Krále

9:45

Za Josefa Mičku, manželku, rodiče a sourozence

Pátek 26. 11.

17:30

Výstav NSO a adorace

18:00

Dolní Bory: Za Vladimíra Homolu a celou přízeň

Neděle 28. 11.

1. adventní

9:45

Mše svatá s žehnáním adventních věnců:  Za Blaženu a Josefa Markovy, prarodiče Markovy a Pálkovy, rodiče Požárovy, živou a + přízeň a duše v očistci

Křest Alexandra Pokorného

Farní oznámení

Úmysly na mše svaté zapisujeme v sakristii v Horních Borech.  

V neděli 21. listopadu v 19:00 ve kostele ve Velkém Meziříčí zveme na Večer chval.

Středa 24. listopadu je takzvaná Červená středa, den modliteb za pronásledované křesťany. Zveme vás na společné ekumenické setkání v 18:00 na náměstí ve VM.

Ve čtvrtek 25. listopadu zveme na čtvrtou katechezi na téma „Kardinální cnosti aneb čtyři principy pro dobrý život – Statečnost – umění zatnout zuby“ v 19:00 v kostele sv. Mikuláše ve VM. Po katechezi bude následovat společná adorace. Více informací a rozpis jednotlivých témat najdete na plakátku.

V pátek 26. listopadu v 19:00 na faře pokračuje příprava na biřmování.

O 1. neděli adventní, 28. listopadu v 15:30 v kostele sv. Mikuláše ve VM jste zváni na koncert duchovní hudby Dyškantů. Více informací na plakátcích.

V sobotu 4. prosince od 9:00 v kostele sv. Mikuláše jste zváni na adventní duchovní obnovu s Kateřinou Lachmanovou.

Průvodce adventem si můžete zakoupit vzadu na stolku, cena je 10 Kč.

I v letošním roce bude putovat v naší farnosti obrázek Svaté Rodiny.

V zákristii je možné zakoupit stolní kalendář na rok 2022. 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 21. 11.

Slavnost Ježíše Krista Krále

8:00

Za rodiče Vaňkovy, syna, dva zetě, celou přízeň a duše v očistci

Křest Václava Balouna a Markéty Šantrůčkové

Pondělí 22. 11.

Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř - zámek

Čtvrtek 25. 11.

17:30

Mše svatá pro mládež: S prosbou za Boží požehnání, dar zdraví a ochranu Panny Marie

Pátek 26. 11.

18:30

Za Josefa Horkého a živou a + přízeň

Neděle 28. 11.

1. adventní

 

8:00

 

Mše svatá s žehnáním adventních věnců: Za Mons. Bohuslava Brabce, rodiče, sourozence a celou přízeň

 

Farní oznámení

V neděli 21. listopadu v 19:00 v kostele ve Velkém Meziříčí zveme na Večer chval.

V pondělí 22. listopadu v 18:00 v kostele zveme na otevřené setkání, kde budou představeny témata Synody 2021 – 2023.

Středa 24. listopadu je takzvaná Červená středa, den modliteb za pronásledované křesťany. Zveme vás na společné ekumenické setkání v 18:00 na náměstí ve VM.

Ve čtvrtek 25. listopadu zveme na čtvrtou katechezi na téma „Kardinální cnosti aneb čtyři principy pro dobrý život – Statečnost – umění zatnout zuby“ v 19:00 v kostele sv. Mikuláše ve VM. Po katechezi bude následovat společná adorace. Více informací a rozpis jednotlivých témat najdete na plakátku.

V pátek 26. listopadu v 19:30 na faře pokračuje příprava na biřmování.

O 1. neděli adventní, 28. listopadu v 15:30 v kostele sv. Mikuláše ve VM jste zváni na koncert duchovní hudby Dyškantů. Více informací na plakátcích.

V sobotu 4. prosince od 9:00 v kostele sv. Mikuláše jste zváni na adventní duchovní obnovu s Kateřinou Lachmanovou.

Průvodce adventem si můžete zakoupit vzadu na stolku, cena je 10 Kč.

V kostele pod kůrem na stolku je možné zakoupit stolní kalendář na rok 2022. 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Jděte i vy na mou vinici.
(Mt 20,4)
Nahoru