Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 14.11. - 21.11.2021

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 14.11. - 21.11.2021

 Farnost Velké Meziříčí

 V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkci rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 14. 11.

33. v mezidobí

7:30

Za Leopolda Skryju, rodiče, sourozence a duše v očistci

9:00

Za rodiče Tomanovy a duše v očistci

10:30

Na poděkování za 50 let života a živou a + rodinu Nedomovu

11:30

Křty VM: Dan Chaloupecký, Zdeněk Homola a Štěpánka Vošmerová

18:00

Na poděkování za 40 let manželství s prosbou o Boží ochranu a požehnání do dalších let

Pondělí 15. 11.

7:00

Za farníky

17:00

Mše svatá Kochánov

17:00

Mše svatá Lavičky

Úterý 16. 11.

7:00

Za živou a + rodinu Charvátovu, Herinkovu, Hajátkovu, Šoltézovu a Kumpánovu

Středa 17. 11.

Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

7:00

Za svobodu a demokracii

Čtvrtek 18. 11.

Památka Posvěcení římských bazilik

sv. Petra a Pavla

7:00

Za živou a + rodinu Mejzlíkovu a Studených a duše v očistci

14:00

Pohřební mše svatá: Za + Janu Klímovu

18:00

16:45 schola na faře, 17:00 ministranti v kostele

Mše svatá pro děti: Za dvoje rodiče, bratra, švagra, švagrovou a jejího tatínka a duše v očistci

Pátek 19. 11.

8:00

Za rodinu Bártovu, Dvořákovu, Brychtovu, Kejdovu a Boží ochranu pro rodiny a děti

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav NSO v kostele

17:00

Za Václava Vávru a živou a + rodinu Vávrovu

Sobota 20. 11.

 

7:00

Za Františka a Anežku Bradáčovy a jejich děti s rodinami

10:00

Pohřební mše svatá Mostiště: Za + Marii Zelenou

18:00

Za varhaníky a zpěváky v kostele

Neděle 21. 11.

Slavnost Ježíše Krista Krále

7:30

Za Marii a Jana Němečkovy, jejich syna a živou a + přízeň

9:00

Za sestru Marii, synovce Josefa a rodinu Ondráčkových

10:30

Za farníky

11:30

Křty VM: Vítek Bartůněk

18:00

Za Emílii Krejčovu, živou a + rodinu Krejčovu, Kryštofovu, Františka Borůvky a duše v očistci

 Farní oznámení

V úředních hodinách ve farní kanceláři zapisujeme úmysly na mše svaté na rok 2022.

V úterý 16. listopadu v 18:00 v kostele sv. Mikuláše zveme naotevřené setkání, kde budou představeny témata Synody 2021 – 2023.

Ve čtvrtek 18. listopadu zveme na třetí katechezi na téma „Kardinální cnosti aneb čtyři principy pro dobrý život – „Mírnost – umění se ovládat“ v 19:00 v kostele sv. Mikuláše ve VM. Po katechezi bude následovat společná adorace. Více informací a rozpis jednotlivých témat najdete na plakátku.

Zveme zvláště mladé na evangelizační koncert Godzone turné, které se uskuteční 20. listopadu v Ostravě. Pojedeme společně autobusem v 15:00 z Velkého Meziříčí. Další informace a přihlášky na plakátku a u jáhna Jiřího.

Setkání seniorů bude pokračovat ve čtvrtek 25. 11. Katecheze „Jenž jsi na nebesích“.

O 1. neděli adventní 28. listopadu v 15:30 jste zváni v kostele sv. Mikuláše na koncert duchovní hudby Dyškantů. Více informací na plakátcích.

V sobotu 4. prosince od 9:00 jste zváni na adventní duchovní obnova s Kateřinou Lachmanovou, bližší informace na plakátku v nástěnkách a na webu farnosti.

V neděli o pouti 5. prosince proběhne v 15:00 v kostele mikulášské setkání se strýčkem Emu. Zveme děti a rodiče.  

V kanceláři na faře je možné zakoupit stolní kalendář na příští rok.

 

Nedělní liturgie

Ježíš řekl svým učedníkům: „V těch dnech, po velkém soužení, se zatmí slunce a měsíc přestane svítit, hvězdy budou padat z nebe a hvězdný svět se zachvěje. A tehdy (lidé) uvidí Syna člověka přicházet v oblacích s velikou mocí a slávou. Potom pošle anděly a shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran, od konce země až po konec nebe. Poučte se z přirovnání o fíkovníku! Když se už jeho větve nalévají mízou a nasazují listy, poznáváte z toho, že léto je blízko. Stejně tak, až uvidíte, že se to děje, poznáte, že je blízko, přede dveřmi. Amen, pravím vám: Toto pokolení nepomine, dokud se to všechno nestane. Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. O tom dni a o té hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec.“ Mk 13,24-32

Horečná činnost je jedním z velkých soužení moderního světa. Člověk má příliš co dělat a chtěl by udělat vše. Protože na to nemá dost času, spěchá, běží, nervuje se, je vydrážděn, propadá malomyslnosti, ztrácí odvahu a nakonec se může stávat nesnesitelným. „Chybí-li ti čas k tomu, abys všecko udělal, zastav se na několik okamžiků a pomodli se. Pak si rozvrhni čas před zrakem Božím. K tomu, co nám Bůh uložil, má člověk vždy dost času a Božích prostředků“.

V posledních dnech se setkávám s velkým zmatkem a napětím, který ve farnosti vládne. Nejprve jsem si myslel, že je to jen odraz celé společnosti, ale dostala se mi do ruky „Modlitební kniha“, kterou někdo rozdává, aby vedl ke zbožnosti především starších věřící. Tato kniha je spojena s pečetí živého Boha. Za knihou nestojí žádná autorita žádná zdroj, odkazuje jen na webové stránky, které nejsou dohledatelné. Kniha obsahuje mnoho modliteb z tradice církve, ale taky mnoho textů, které jsou koncipované jako modlitby, ale v podstatě jsou jakýmsi rouháním vůči církvi a papeži (s.59, 89…). Modlitební kniha je publikována v souvislosti s takzvanými Irskými proroctvími jisté Marie Božího milosrdenství – ženy bez identity. Mnohé modlitby jsou militantní a schizmatické. Všem doporučuji, aby se drželi církve a papeže, odložili poblázněnost, nerozšiřovali takové věci a začali dělat opravdové pokání za zmatek a rozdělení, který již způsobili. Podobných proroctví bylo v dějinách mnoho. K Irským proroctvím se již před léty vyslovil arcibiskup Jan Graubner, jeho vyjádření je stále aktuální.

Rozhovor k danému tématu naleznete na: https://www.ado.cz/2013/05/17/arcibiskup-graubner-k-velkemu-varovani-dusledky-jsou-dabelske/

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

 V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 14. 11.

33. v mezidobí

9:45

Poutní mše svatá v Horních Borech: Za rodinu Fňukalovu, vnučku Marušku a Františka Beneše

15:00

Výstav Nejsvětější svátosti oltářní, adorace a divadlo v kostele v H. Borech

16:00

Farní odpoledne s programem

Čtvrtek 18.11.

Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla

17:00

Mše svatá pro děti v Horních Borech

 

17:30

Výstav NSO a adorace

Pátek 19. 11.

18:00

Dolní Bory

Neděle 21. 11.

Slavnost Ježíše Krista Krále

9:45

Za Josefa Mičku, manželku, rodiče a sourozence

Farní oznámení

Úmysly na mše svaté zapisujeme v sakristii v Horních Borech.  

Ve čtvrtek 18. listopadu zveme na třetí katechezi na téma „Kardinální cnosti aneb čtyři principy pro dobrý život – Mírnost – umění se ovládat“ v 19:00 v kostele sv. Mikuláše ve VM. Po katechezi bude následovat společná adorace. Více informací a rozpis jednotlivých témat najdete na plakátku.

Zveme zvláště mladé na evangelizační koncert Godzone turné, které se uskuteční 20. listopadu v Ostravě. Pojedeme společně autobusem v 15:00 z Velkého Meziříčí. Další informace a přihlášky na plakátku a u jáhna Jiřího.

O 1. neděli adventní, 28. listopadu v 15:30 v kostele sv. Mikuláše ve VM jste zváni na koncert duchovní hudby Dyškantů. Více informací na plakátcích.

V sobotu 4. prosince od 9:00 v kostele sv. Mikuláše jste zváni na adventní duchovní obnovu s Kateřinou Lachmanovou.

V zákristii je možné zakoupit stolní kalendář na rok 2022.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

 V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 14. 11.

33. v mezidobí

8:00

Za Hedviku a Metoděje Tomanovy, živou a + přízeň a duše v očistci

Pondělí 15. 11.

17:00

Mše svatá Kochánov

Pátek 19. 11.

18:30

Za rodinu Roseckých a duše v očistci

Neděle 21. 11.

Slavnost Ježíše Krista Krále

8:00

Za rodiče Vaňkovy, syna, dva zetě, celou přízeň a duše v očistci

Křest Václava Balouna

 Farní oznámení

Ve čtvrtek 18. listopadu zveme na třetí katechezi na téma „Kardinální cnosti aneb čtyři principy pro dobrý život – Mírnost – umění se ovládat“ v 19:00 v kostele sv. Mikuláše ve VM. Po katechezi bude následovat společná adorace. Více informací a rozpis jednotlivých témat najdete na plakátku.

Zveme zvláště mladé na evangelizační koncert Godzone turné, které se uskuteční 20. listopadu v Ostravě. Pojedeme společně autobusem v 15:00 z Velkého Meziříčí. Další informace a přihlášky na plakátku a u jáhna Jiřího.

O 1. neděli adventní, 28. listopadu v 15:30 v kostele sv. Mikuláše ve VM jste zváni na koncert duchovní hudby Dyškantů. Více informací na plakátcích.

V sobotu 4. prosince od 9:00 v kostele sv. Mikuláše jste zváni na adventní duchovní obnovu s Kateřinou Lachmanovou.

V kostele pod kůrem na stolku je možné zakoupit stolní kalendář na rok 2022. 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

      

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Jděte i vy na mou vinici.
(Mt 20,4)
Nahoru