Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 7.11. - 14.11.2021

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 7.11. - 14.11.2021

 Farnost Velké Meziříčí

V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkci rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 7. 11.

32. v mezidobí

7:30

Za farníky

9:00

Za rodiče Doležalovy, syna Pavla a živé rodiny

10:30

Za Ludmilu a Františka Bártovy a jejich rodiče

11:30

Křest Adrieny Ráčkové

10:45

Martinice pouť: setkání u pomníku padlých, mše svatá

18:00

Za rodinu Dvořákovu a Fňukalovu, Josefa Brabce, živou a + přízeň a duše v očistci

Pondělí 8. 11.

7:00

Za + Marii Turčíkovu, P. Jiřího Bílka a jeho rodiče a sourozence

11:00

Pohřební mše svatá: Za + Jindřišku Fialkovu

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

17:00

Mše svatá Hrbov

Úterý 9. 11.

Svátek Posvěcení lateránské baziliky

7:00

Za Jana Malce z Martinic

Středa 10. 11.

Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

7:00

Za Evu Matoušovu a jejího manžela, jejich rodiče a děti s rodinami, sourozence, celou přízeň a duše v očistci

17:00

Mše svatá Mostiště

17:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 11. 11.

Památka sv. Martina, biskupa

7:00

Za + rodiče, dva bratry, Boží požehnání pro rodiny dětí a duše v očistci

18:00

16:45 schola na faře, 17:00 ministranti v kostele

Mše svatá pro děti: Za živou a + rodinu Kališovu a Malcovu a Boží požehnání pro rodiny

Pátek 12. 11.

Památka sv. Josafata, biskupa a učitele církve

8:00

Za rodiče Tomáše a Hedviku Hladíkovy z Kadolce a živou a + rodinu Panáčkovu, Hladíkovu, Štěpánkovu a duše v očistci

14:00 – 16:00 Svátost smíření v kostele

17:00

Za rodiče Stanislava a Marii Rosovy, celou živou a + rodinu Rosovu a Ambrožovu a duše v očistci

Sobota 13. 11.

Památka sv. Anežky České, panny

7:00

Za + Růženu Kršňákovu, rodiče Remsovy a bratra Václava, Josefa a Antonína Kršňáka

18:00

Za Jiřinu a Josefa Beranovy ze Závisti, rodiče Vondráčkovy, syna Lubomíra a duše v očistci

Neděle 14. 11.

33. v mezidobí

7:30

Za Leopolda Skryju, rodiče, sourozence a duše v očistci

9:00

Za rodiče Tomanovy a duše v očistci

10:30

Na poděkování za 50 let života a živou a + rodinu Nedomovu

11:30

Křty VM: Dan Chaloupecký, Zdeněk Homola a Štěpánka Vošmerová

18:00

Na poděkování za 40 let manželství s prosbou o Boží ochranu a požehnání do dalších let

 

Farní oznámení

V úředních hodinách (pondělí, středa, pátek dopoledne a středa 15:00 – 17:00) ve farní kanceláři zapisujeme úmysly na mše svaté na rok 2022.

Ve čtvrtek 11. listopadu zveme na druhou katechezi na téma „Kardinální cnosti aneb čtyři principy pro dobrý život - Spravedlnost“ v 19:00 v kostele sv. Mikuláše ve VM. Po katechezi bude následovat společná adorace. Více informací a rozpis jednotlivých témat najdete na plakátku.

V pátek 12. listopadu na faře ve VM začne příprava na biřmování. Zveme tedy všechny, zvláště mladé od 15 let. Další informace na plakátku a u kněží.

Zveme zvláště mladé na evangelizační koncert Godzone turné, které se uskuteční 20. listopadu v Ostravě. Pojedeme společně autobusem v 15:00 z Velkého Meziříčí. Další informace a přihlášky na plakátku a u jáhna Jiřího.

O 1. neděli adventní 28. listopadu v 16:00 jste zváni v kostele sv. Mikuláše na koncert duchovní hudby Dyškantů.

V sobotu 4. prosince dopoledne jste zváni na adventní duchovní obnova s Kateřinou Lachmanovou.

V neděli o pouti 5. prosince proběhne v 15:00 v kostele mikulášské setkání se strýčkem Emu. Zveme děti a rodiče.  

V kanceláři na faře je možné zakoupit stolní kalendář na příští rok.

 

Nedělní liturgie

Ježíš učil (zástupy): "Varujte se učitelů Zákona! Chodí rádi v dlouhých řízách, mají rádi pozdravy na ulicích, první sedadla v synagogách a čestná místa na hostinách; vyjídají vdovám domy pod záminkou dlouhých modliteb. Ty stihne tím přísnější soud." Potom se posadil proti chrámové pokladnici a díval se, jak lidé dávají do pokladnice peníze. Mnoho boháčů dávalo mnoho. Přišla také jedna chudá vdova a dala dvě drobné mince, asi tolik jako pár halířů. Zavolal své učedníky a řekl jim: „Amen, pravím vám: tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž tam dali ze svého nadbytku, ona však dala ze svého nedostatku. Dala všechno, co měla, celé své živobytí.“ Mk 12,38-44

Máš hodně bohatství, které tě zajišťuje na mnoho let. Můžeš si žít v nadbytku ty i ostatní…

Uzavři toto bohatství do pokladnice srdce těch, kdo jsou chudí, protože tam je žádný mol neničí a nic tam nepodléhá zmaru. Jako banka ti má sloužit klín chudáka, dům vdovy, ústa sirotků… Tahle konta platí i na věčnosti. Tahle sila jsou vhodná k uložení bohatých žní, protože v budoucnu je nikdo nezapálí ani nezničí…

Ty se domníváš, že to, co Bůh tvým prostřednictvím nechal vyrůst ku prospěchu mnohých, můžeš uchovat jenom pro sebe. Přiznej si, že tvá lakota ti brání, aby sis ty sám dopřál z toho, co ti bylo svěřeno. Kdyby ses o to rozdělil s druhými, nakonec i ty sám bys z toho měl daleko víc. Vždyť plod rozdávání dober se nakonec obrací ve prospěch toho, kdo takto jedná. Požehnání štědrosti pomazává toho, kdo rozdává. …

Co je lepší: být štědrým dárcem nebo úzkostlivým strážným? Co je pro tebe lepší: když tě budou s uznáním nazývat otcem mnoha sirotků, nebo když budeš vlastníkem mnoha potvrzení opatřených pečetěmi dokládajícími tvou movitost? Peníze tu musíme nakonec zanechat druhým, ale dobrotivost a štědrost nás bude provázet, až budeme předstupovat před toho, jenž spravedlivě soudí zásluhy každého člověka.                                                                                     

Ambrož z Milána

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

 V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 7. 11.

32. v mezidobí

9:45

Za Františka Filipa a rodiče, rodiče Michalovy a Boží požehnání

Pátek 12. 11.

Památka sv. Josafata, biskupa a učitele církve

18:00

Dolní Bory: Za živou a + rodinu Špačkovu, Kučerovu, Kubíkovu, Kovaříkovu a Vencálkovu

Neděle 14. 11.

33. v mezidobí

9:45

Poutní mše svatá v Horních Borech: Za rodinu Fňukalovu, vnučku Marušku a Františka Beneše

15:00

Výstav Nejsvětější svátosti oltářní, adorace a divadlo v kostele v H. Borech

16:00

Farní odpoledne s programem v kulturním domě

 

Farní oznámení

Úmysly na mše svaté začínáme zapisovat v neděli 7. listopadu po mši svaté v sakristii v Horních Borech.  

Ve čtvrtek 11. listopadu zveme na druhou katechezi na téma „Kardinální cnosti aneb čtyři principy pro dobrý život - Spravedlnost“ v 19:00 v kostele sv. Mikuláše ve VM. Po katechezi bude následovat společná adorace. Více informací a rozpis jednotlivých témat najdete na plakátku.

V pátek 12. listopadu v 19:00 na faře v Borech začne příprava na biřmování. Zveme tedy všechny, zvláště mladé od 15 let. Další informace na plakátku a u kněží.

Zveme zvláště mladé na evangelizační koncert Godzone turné, které se uskuteční 20. listopadu v Ostravě. Pojedeme společně autobusem v 15:00 z Velkého Meziříčí. Další informace a přihlášky na plakátku a u jáhna Jiřího.

O 1. neděli adventní, 28. listopadu v 16:00 v kostele sv. Mikuláše ve VM jste zváni na koncert duchovní hudby Dyškantů.

V sobotu 4. prosince dopoledne v kostele sv. Mikuláše jste zváni na adventní duchovní obnovu s Kateřinou Lachmanovou.

V zákristii je možné zakoupit stolní kalendář na rok 2022. 

    ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 7. 11.

32. v mezidobí

8:00

Za Petra Jůdu a dvoje rodiče

Pondělí 8. 11.

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

Čtvrtek 11. 11.

Památka sv. Martina, biskupa

17:30

Mše svatá pro mládež: Za dvoje rodiče Urbánkovy a živou a +rodinu Melicharovu

Pátek 12. 11.

Památka sv. Josafata, biskupa a učitele církve

18:30

Za Marii a Aloise Smejkalovy, dvoje rodiče, rodinu Sklenářovu a celou živou a + přízeň

Neděle 14. 11.

33. v mezidobí

8:00

Za Hedviku a Metoděje Tomanovy, živou a + přízeň a duše v očistci

 

Farní oznámení

Úmysly na mše svaté na rok 2022 budeme zapisovat tuto neděli 7. listopadu po mši svaté na faře v Netíně. 

Ve čtvrtek 11. listopadu zveme na druhou katechezi na téma „Kardinální cnosti aneb čtyři principy pro dobrý život - Spravedlnost“ v 19:00 v kostele sv. Mikuláše ve VM. Po katechezi bude následovat společná adorace. Více informací a rozpis jednotlivých témat najdete na plakátku.

V pátek 12. listopadu začne v 19:30 na faře v Netíně příprava na biřmování. Zveme tedy všechny, zvláště mladé od 15 let. Další informace na plakátku a u kněží.

Zveme zvláště mladé na evangelizační koncert Godzone turné, které se uskuteční 20. listopadu v Ostravě. Pojedeme společně autobusem v 15:00 z Velkého Meziříčí. Další informace a přihlášky na plakátku a u jáhna Jiřího.

O 1. neděli adventní, 28. listopadu v 16:00 v kostele sv. Mikuláše ve VM jste zváni na koncert duchovní hudby Dyškantů.

V sobotu 4. prosince dopoledne v kostele sv. Mikuláše jste zváni na adventní duchovní obnovu s Kateřinou Lachmanovou.

V kostele pod kůrem na stolku je možné zakoupit stolní kalendář na rok 2022. 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Jděte i vy na mou vinici.
(Mt 20,4)
Nahoru