Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 31.10. - 07.11.2021

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 31.10. - 07.11.2021

Farnost Velké Meziříčí

V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkci rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 31. 10.

31. v mezidobí

7:30

Za zemřelé dvoje rodiče, manžela, bratra, živé a zemřelé příbuzné a Boží požehnání a ochranu

9:00

Za rodiče Žákovy, syna Jaroslava, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

10:30

Za živou a zemřelou rodinu Přibylovu, Drápelovu a duše v očistci

11:00

Mše svatá Mostiště, poté pobožnost na hřbitově

15:00

Dušičková pobožnost na hřbitově - Karlov

17:00 – 19:00 svátost smíření v kostele

18:00

Za zemřelou Ludmilu Zemanovou, její rodiče a zemřelé bratry, všechny živé a zemřelé z rodu Teplých a duše v očistci

Pondělí 1. 11.

Slavnost Všech svatých

6:30 – 9:00, 17:00 – 18:00 Svátost smíření v kostele

7:00

Za manžela, Oldřišku, syna Ladislava a živou a + přízeň

8:00

Za farníky

18:00

Za Stanislava Jiráka, všechny živé a + příbuzné, na poděkování a na vlastní úmysl

Úterý 2. 11.

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

6:30 – 9:00, 17:00 – 18:00 Svátost smíření v kostele

7:00

Za všechny zemřelé

8:00

Na úmysl svatého Otce

15:00

Mše svatá na Moráni, poté pobožnost na hřbitově

18:00

Za živou a + rodinu Procházkovu a Vlachovu a duše v očistci

Středa 3. 11.

 

7:00

Za + manžela Pavla, + členy rodiny Doležalovy, Špačkovy, Pavla Horníčka, Kadlecovy a duše v očistci

16:00

Modlitba za naše zemřelé v kostele

17:00

Mše svatá Oslavice

17:00

Mše svatá Vídeň

18:00

Mše svatá Hrbov (přeloženo z 20. 10. 2021)

Čtvrtek 4. 11.

Památka sv. Karla Boromejského, biskupa

7:00

Za Zdenu Příhodovu a + manžela Bohuslava Příhodu

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Marii Bradáčovu

 

18:00

16:45 schola na faře, 17:00 ministranti v kostele

Mše svatá pro děti: Za rodiče Kratochvílovy, syna Petra, Ludvíka Muchu a duše v očistci

Pátek 5. 11.

1. v měsíci/

Celodenní a celonoční adorace

8:00

Za + manžela, dvoje rodiče, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu a přízeň

14:00 – 16:00 Svátost smíření v kostele

17:00

Za Ivu Ambrožovu

19:00 – 21:00 Svátost smíření v kostele

Sobota 6. 11.

1. v měsíci

7:00

Za živou a + rodinu Chytkovu s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie

18:00

Na společný úmysl

1. Za Aloise Rozmarina, jeho rodiče, duše v očistci s prosbou o Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu

2. Za živou a + rodinu Rychlých a Fexovu a Boží ochranu pro rodiny

3. Za Josefa a Emílii Untermajerovy

Neděle 7. 11.

32. v mezidobí

7:30

Za farníky

9:00

Za rodiče Doležalovy, syna Pavla a živé rodiny

10:30

Za Ludmilu a Františka Bártovy a jejich rodiče

11:30

Křest Adrieny Ráčkové

10:45

Martinice pouť: setkání u pomníku padlých, mše svatá v KD

18:00

Za rodinu Dvořákovu a Fňukalovu, Josefa Brabce, živou a + přízeň a duše v očistci

 Farní oznámení

V neděli 31. října bude v 19:00 na faře setkání Spolku Ludmila.

Vybízíme k přijetí svátosti smíření v dušičkovém čase, rozpis najdete na vývěskách a na webových stránkách www.farnostvm.cz. Zveme také na pobožnosti během dušiček. Na nástěnce najdete plakát na Modlitbu za naše zemřelé, která proběhne ve středu 3. listopadu od 16:00 v kostele sv. Mikuláše a je určena pro všechny věřící i hledající. Prosím, pozvěte k tomuto setkání všechny, kteří v uplynulém roce někoho ztratili.

Ve středu 3. listopadu od 8:00 do 11:00 a odpoledne od 15:00 do 17:00 ve farní kanceláři začínáme zapisovat úmysly na mše svaté na celý příští rok 2022, v dalších dnech pak v úředních hodinách.

Ve čtvrtek 4. listopadu bude pravidelná návštěva nemocných.

Ve čtvrtek 4. listopadu zveme na první katechezi na téma „Kardinální cnosti, Moudrost – umění se rozhodovat“ v 19:00 v kostele sv. Mikuláše ve VM. Po katechezi bude následovat společná adorace. Více informací a rozpis jednotlivých témat najdete na plakátku.

V sobotu 6. listopadu zveme na první sobotu do Netína, 15:00 svátost smíření, 16:00 mše svatá.

V listopadu začne příprava na biřmování. Zveme tedy všechny, zvláště mladé od 15 let na přípravu, která začne v pátek 12. listopadu od 19:30 na faře. Další informace na plakátku a u kněží.

V kanceláři na faře je možné zakoupit stolní kalendář na příští rok.

Nedělní liturgie

Jeden z učitelů Zákona přistoupil k Ježíšovi a zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“ Ježíš odpověděl: „První je toto: `Slyš, Izraeli! Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán. Proto miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.' Druhé je toto: `Miluj svého bližního jako sám sebe.' Žádné jiné přikázání není větší než tato.“ Učitel Zákona mu na to řekl: „Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že on je jediný a není jiného kromě něho a milovat ho celým srdcem, celým rozumem a celou silou a milovat bližního jako sám sebe je víc než všechny oběti a dary.“ Když Ježíš viděl, že (učitel Zákona) odpověděl rozumně, řekl mu: „Nejsi daleko od Božího království.“ A nikdo se už neodvážil dát mu nějakou otázku. Mk 12,28b-34

Bůh stvořil člověka podobného sobě a dal mu „srdce“, které je schopné lásku přijímat i dávat. Ale nejen to. Učinil ho schopným milovat tak, jak miluje sám, božsky. Nespokojil se s tím, že lidské stvoření zahrnul laskavostí a učinil ho milým, ale dal mu schopnost vzbuzovat city, které nejsou jen lidské. A to je největší známkou jeho božské lásky k člověku. Stvořitel si svou schopnost milovat neponechal žárlivě pro sebe, nýbrž se o ni podělil se svým stvořením. Větší lásku už by Bůh nemohl projevit! To je také důvod, proč je láska nejdůležitějším „přikázáním“, protože se jedná spíše o dar než o přikázání. Nejvíce božské lásky člověk zakouší, když skutečně miluje Božím způsobem. Tolik, že ho učiní schopného milovat, jak miluje on sám!

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 31. 10.

31. v mezidobí

9:45

Za Rudolfa a Aleše Kučerovy, rodiče Kučerovy a Brendelovy, živou a zemřelou přízeň a duše v očistci Poté dušičková pobožnost na hřbitově Horní Bory

Pondělí 1. 11.

Slavnost Všech svatých

16:30 – 17:00 Svátost smíření

17:00

Horní Bory: Za Josefa Zástěru, jeho otce a živou a + rodinu Vítkovu a Zástěrovu

Úterý 2. 11.

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

16:30 – 17:00 Svátost smíření

17:00

Horní Bory: Za Antonína Němce, Ludvíka Večeřu, rodinu Dostálovu, Němcovu, Večeřovu, Boží ochranu pro celou přízeň a duše v očistci

Čtvrtek 4. 11. 

Památka sv. Karla Boromejského, biskupa

17:00

Mše svatá pro děti v Horních Borech: Za + sestru Anežku

Pátek 5. 11.

1. v měsíci

18:00

Dolní Bory: Za živou a + rodinu Karmasinovu a Kučerovu

Neděle 7. 11.

32. v mezidobí

9:45

Za Františka Filipa a rodiče, rodiče Michalovy a Boží požehnání

Farní oznámení

Vybízíme k přijetí svátosti smíření v dušičkovém čase, rozpis najdete na vývěskách a na webových stránkách www.farnostvm.cz. Zveme také na pobožnosti během dušiček. Na nástěnce najdete plakát na Modlitbu za naše zemřelé, která proběhne ve středu 3. listopadu od 16:00 v kostele VM a je určena pro všechny věřící i hledající. Prosím, pozvěte k tomuto setkání všechny, kteří v uplynulém roce někoho ztratili.

Ve čtvrtek 4. listopadu bude pravidelná návštěva nemocných.Ve čtvrtek 4. listopadu zveme na první katechezi na téma „Kardinální cnosti, Moudrost – umění ses rozhodovat“ v 19:00 v kostele sv. Mikuláše ve VM. Po katechezi bude následovat společná adorace. Více informací a rozpis jednotlivých témat najdete na plakátku.

V sobotu 6. listopadu zveme na první sobotu do Netína, 15:00 svátost smíření, 16:00 mše svatá.

V listopadu začne příprava na biřmování. Zveme tedy všechny, zvláště mladé od 15 let na přípravu, která začne v pátek 12. listopadu od 19:00 na faře v Borech. Další informace na plakátku a u kněží.

V zákristii je možné zakoupit stolní kalendář na rok 2022.

Úmysly na mše svaté začínáme zapisovat v neděli 7. listopadu po mši svaté v sakristii v Horních Borech.  

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

 V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 31. 10.

31. v mezidobí

8:00

Za rodiče Vítkovy, dvoje rodiče a Petra Kunčara

15:00

Dušičková pobožnost na hřbitově

Pondělí 1. 11.

Slavnost Všech svatých

18:00 – 18:30 Svátost smíření

18:30

Za rodinu Pokornou, Poulovu, Annu Šopikovu a celou živou a + přízeň

Úterý 2. 11.

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

18:00 – 18:30 Svátost smíření

18:30

Za rodiče Rozmarínovy, prarodiče, bratra a za děkana P. Jaroslava Maxu

Pátek 5. 11.

1. v měsíci

18:30

Za rodiče Michalovy, Hladíkovy a celou živou a + přízeň

Sobota 6. 11.

1. v měsíci

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Ondru Křena

15:00

Svátost smíření

16:00

Za poutníky

Neděle 7. 11.

32. v mezidobí

8:00

Za Petra Jůdu a dvoje rodiče

 Farní oznámení

Vybízíme k přijetí svátosti smíření v dušičkovém čase, rozpis najdete na vývěskách a na webových stránkách www.farnostvm.cz. Zveme také na pobožnosti během dušiček. Na nástěnce najdete plakát na Modlitbu za naše zemřelé, která proběhne ve středu 3. listopadu od 16:00 v kostele VM a je určena pro všechny věřící i hledající. Prosím, pozvěte k tomuto setkání všechny, kteří v uplynulém roce někoho ztratili.

Ve čtvrtek 4. listopadu zveme na první katechezi na téma „Kardinální cnosti, Moudrost – umění ses rozhodovat“ v 19:00 v kostele sv. Mikuláše ve VM. Po katechezi bude následovat společná adorace. Více informací a rozpis jednotlivých témat najdete na plakátku.

V listopadu začne příprava na biřmování. Zveme tedy všechny, zvláště mladé od 15 let na přípravu, která začne v pátek 12. listopadu od 19:30 na faře v Netíně. Další informace na plakátku a u kněží.

V kostele pod kůrem na stolku je možné zakoupit stolní kalendář na rok 2022.

Úmysly na mše svaté na rok 2022 budeme zapisovat v pondělí 1. listopadu, v úterý 2. listopadu a v neděli 7. listopadu vždy po mši svaté na faře v Netíně.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Jděte i vy na mou vinici.
(Mt 20,4)
Nahoru