Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 24.10. - 31.10.2021

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 24.10. - 31.10.2021

 Farnost Velké Meziříčí

 V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkci rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 24. 10.

30. v mezidobí / den modliteb za misie / Sbírka na misie

7:30

Za rodinu Horkých a Boží pomoc a ochranu

9:00

Za rodiče Františka a Anežku Bradáčovy a duše v očistci

10:30

Za Pavla Vondráčka a syna, dvoje rodiče, bratra, živé a + rodiny a vlastní úmysl

11:30

Křty VM: Dominik Křenek

18:00

Za + Marii a Josefa Davidovy

Pondělí 25. 10.

7:00

Za farníky

17:00

Mše svatá Vídeň

17:00

Mše svatá Oslavice

Úterý 26. 10.

7:00

Za zemřelé rodiče Královy a za živé a zemřelé příbuzné a duše v očistci

Středa 27. 10.

 

7:00

Za živou a zemřelou rodinu Kubišovu a Vondráčkovu a duše v očistci

17:00

Mše svatá Mostiště

18:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 28. 10.

Svátek sv. Šimona a Judy

7:00

Za zemřelého Jiřího Váchu

Pátek 29. 10.

8:00

Za živou a zemřelou rodinu Gajdošovu a Klímovu

Dušičková svátost smíření

7- 8; 9 - 10; 14 - 16; 19 - 21 hod

17:00

Za Andělu a Bohumila Sojkovi

Sobota 30. 10.

7:00

Za Antonína Požára, dvě dcery a syna a švagra Miroslava s prosbou o požehnání pro celou rodinu

13:00

Křty VM: Bára Veselá

18:00

Za živou a zemřelou rodinu Rosovu a Pospíšilovu, celou přízeň za Boží požehnání a duše v očistci

Neděle 31. 10.

31. v mezidobí

7:30

Za zemřelé dvoje rodiče, manžela, bratra, živé a zemřelé příbuzné a Boží požehnání a ochranu

9:00

Za rodiče Žákovy, syna Jaroslava, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

10:30

Za živou a zemřelou rodinu Přibylovu, Drápelovu a duše v očistci

11:00

Mše svatá Mostiště, poté pobožnost na hřbitově

15:00

Dušičková pobožnost na hřbitově - Karlov

18:00

Za zemřelou Ludmilu Zemanovou, její rodiče a zemřelé bratry, všechny živé a zemřelé z rodu Teplých a duše v očistci.

  

Farní oznámení

V pondělí 25. října zveme v 18:00 do Husova domu na ekumenickou biblickou hodinu.

V září zaznělo pozvání k účasti na podpoře kněží a pastorace brněnské diecéze ve fondu PULS, více informací najdete na https://donator.cz/, děkujeme za Vaši podporu.

Vybízíme k přijetí svátosti smíření v dušičkovém čase, rozpis najdete na vývěskách a na webových stránkách www.farnostvm.cz, zveme také na pobožnosti během dušiček. Na nástěnce najdete plakát na Modlitbu za naše zemřelé, která proběhne ve středu 3. 11. od 16:00 v kostele sv. Mikuláše a je určena pro všechny věřící i hledající. Prosím, pozvěte k tomuto setkáni všechny, kteří v uplynulém roce někoho ztratili.

Příští neděli 31. 10. bude od 19:00 setkání spolku Ludmila na faře.

V listopadu začne příprava na biřmování. Zveme tedy všechny, zvláště mladé od 15 let na přípravu, která začne v pátek 12. 11. od 19:30 na faře. Další informace na plakátku a u kněží.

Nabízíme katecheze na téma Kardinální ctnosti aneb čtyři principy spokojeného života, které budou probíhat v listopadové čtvrtky vždy od 19:00 v kostele. Po katechezi bude následovat společná adorace. Více informací a rozpis jednotlivých témat najdete na plakátku.

V kanceláři na faře je možné zakoupit stolní kalendář na příští rok.

Změna času proběhne příští víkend ze soboty 30. 10. na neděli 31. 10.

 

Nedělní liturgie

Když (Ježíš) a jeho učedníci s velkým zástupem vycházeli z Jericha, seděl u cesty slepý žebrák - Timaiův syn Bartimaios. Jakmile uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, začal volat: „Synu Davidův, Ježíši, smiluj se nade mnou!“ Mnozí ho okřikovali, aby mlčel. On však křičel ještě víc: „Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ Ježíš se zastavil a řekl: „Zavolejte ho!“ Zavolali tedy toho slepce a řekli mu: „Buď dobré mysli, vstaň, volá tě!“ On odhodil plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Ježíš se ho zeptal: „Co chceš, abych pro tebe udělal?“ Slepec odpověděl: „Mistře, ať vidím!“ Ježíš mu řekl: „Jdi, tvá víra tě zachránila!“ A ihned začal vidět a šel tou cestou za ním. Mk 10,46-52

Nevidomá žena – o odpuštění

Jednou jsem se modlil s nevidomou ženou. Byla velice nešťastná.

Modlil jsem se s jednou skupinou, aby jí Pán dal světlo. Během modlitby nás žena najednou zastavila. Řekla nám, že musí jít poprosit o odpuštění sousedku.

V tu chvíli jsme modlitbu změnili a modlili jsme se, aby Duch svatý obdařil ženu odvahou a silou, aby to dokázala. Po modlitbě šla a zaklepala na dveře své sousedky. Modlili jsme se za ni dál.

Vrátila se plná radosti a už nikdy svou slepotu nezmiňovala. Slepota pro ni přestala být problémem. Jejím hlavním problémem bylo odpuštění.

Ježíš - lékař těla i duše, Elias Vella

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

 V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 24. 10.

30. v mezidobí / Sbírka na misie

9:45

Za živou a + rodinu Dostálovu

Pátek 29. 10.

18:00

Od 17:00 je možné přijmout svátost smíření

Dolní Bory: Za rodiče Tomanovy, živou a zemřelou přízeň a duše v očistci

Sobota 30. 10.

18:00

Od 17:00 je možné přijmout svátost smíření

Dolní Bory: Posvěcení kostela

Poté dušičková pobožnost na hřbitově Dolní Bory

Neděle 31. 10.

31. v mezidobí

9:45

Za Rudolfa a Aleše Kučerovy, rodiče Kučerovy a Brendelovy, živou a zemřelou přízeň a duše v očistci

Poté dušičková pobožnost na hřbitově Horní Bory

 

Farní oznámení

V pondělí 25. října zveme v 18:00 do Husova domu VM na ekumenickou biblickou hodinu.

V září zaznělo pozvání k účasti na podpoře kněží a pastorace brněnské diecéze ve fondu PULS, více informací najdete na https://donator.cz/, děkujeme za Vaši podporu.

Vybízíme k přijetí svátosti smíření v dušičkovém čase, rozpis najdete na vývěskách a na webových stránkách www.farnostvm.cz, zveme také na pobožnosti během dušiček. Na nástěnce najdete plakát na Modlitbu za naše zemřelé, která proběhne ve středu 3. 11. od 16:00 v kostele VM a je určena pro všechny věřící i hledající. Prosím, pozvěte k tomuto setkáni všechny, kteří v uplynulém roce někoho ztratili.

V listopadu začne příprava na biřmování. Zveme tedy všechny, zvláště mladé od 15 let na přípravu, která začne v pátek 12. 11. od 19:00 na faře v Borech. Další informace na plakátku a u kněží.

Nabízíme katecheze na téma Kardinální ctnosti aneb čtyři principy spokojeného života, které budou probíhat listopadové čtvrtky vždy od 19:00 v kostele VM. Po katechezi bude následovat společná adorace. Více informací a rozpis jednotlivých témat najdete na plakátku.

V zákristii je možné zakoupit stolní kalendář.

Změna času proběhne příští víkend ze soboty 30. 10. na neděli 31. 10.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín 

V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 24. 10.

30. v mezidobí/Sbírka na misie

8:00

Za Františka Havlíčka a celou přízeň

Čtvrtek 28. 10.

17:30

Za český národ a za lesáky

po mši svaté bude možné do 19:30 přistoupit ke svátosti smíření

Pátek 29. 10.

18:30

Za rodiče Krejzlovy a celou přízeň

Neděle 31. 10.

31. v mezidobí

8:00

Od 7:00 je možné přistoupit ke svátosti smíření

Za rodiče Vítkovy, dvoje rodiče a Petra Kunčara

15:00

Dušičková pobožnost na hřbitově

 

Farní oznámení

V pondělí 25. října zveme v 18:00 do Husova domu VM na ekumenickou biblickou hodinu.

V září zaznělo pozvání k účasti na podpoře kněží a pastorace brněnské diecéze ve fondu PULS, více informací najdete na https://donator.cz/, děkujeme za Vaši podporu.

Vybízíme k přijetí svátosti smíření v dušičkovém čase, rozpis najdete na vývěskách a na webových stránkách www.farnostvm.cz, zveme také na pobožnosti během dušiček. Na nástěnce najdete plakát na Modlitbu za naše zemřelé, která proběhne ve středu 3. 11. od 16:00 v kostele VM a je určena pro všechny věřící i hledající. Prosím, pozvěte k tomuto setkáni všechny, kteří v uplynulém roce někoho ztratili.

V listopadu začne příprava na biřmování. Zveme tedy všechny, zvláště mladé od 15 let na přípravu, která začne v pátek 12. 11. od 19:30 na faře v Netíně. Další informace na plakátku a u kněží.

V zákristii je možné zakoupit stolní kalendář.

Nabízíme katecheze na téma Kardinální ctnosti aneb čtyři principy spokojeného života, které budou probíhat listopadové čtvrtky vždy od 19:00 v kostele VM. Po katechezi bude následovat společná adorace. Více informací a rozpis jednotlivých témat najdete na plakátku.

Změna času proběhne příští víkend ze soboty 30. 10. na neděli 31. 10.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Jděte i vy na mou vinici.
(Mt 20,4)
Nahoru