Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 17.10. - 24.10.2021

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 17.10. - 24.10.2021

 Farnost Velké Meziříčí

 V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkci rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 17. 10.

29. v mezidobí

7:30

Za + rodiče a bratra

9:00

Za manžela, rodiče Svobodovy, bratra Jana, prarodiče a duše v očistci

10:30

Za živou a + rodinu Stehlíkovu a duše v očistci

11:30

Křty VM: Michael Pišín, Patrik Brodský, Tobiáš Wasserbauer

18:00

Za farníky

19:00

Večer chval ve farním sále ve VM

Pondělí 18. 10.

Svátek sv. Lukáše, evangelisty

7:00

Za Františka Salaše a jeho celou živou a + rodinu

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř - zámek

18:00

Mše svatá Lavičky

Úterý 19. 10.

7:00

Za živou a + rodinu Slabých, Malcovu a duše v očistci

Středa 20. 10.

 

7:00

Za Boží požehnání pro Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, její pracovníky, uživatele a dobrodince

18:00

Mše svatá Mostiště

Čtvrtek 21. 10.

7:00

Za živou a + rodinu Horkých, Peňázovu, přízeň, víru v rodinách, mír a duše v očistci

 

18:00

16:45 schola na faře, 17:00 ministranti v kostele

Mše svatá pro děti: Za Marii Grecovu, živou a + rodinu Grecovu a Brychtovu a duše v očistci

Pátek 22. 10.

Památka sv. Jana Pavla II., papeže

8:00

Za + dvoje rodiče, celou přízeň, duše v očistci a Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

14:00 – 16:00 Svátost smíření v kostele

17:00

Za + rodiče, sourozence a živou a + rodinu Kadlecovu a Brabcovu

Sobota 23. 10.

7:00

Za Františka Baráka, rodinu Plchovu a Barákovu a duše v očistci

10:00

Pohřební mše svatá Mostiště: Za + Antonína Jana

11:00

Křty VM: Olivíe Smejkalová, Jiří Toman, Adéla Kadlecová

18:00

Za Jaroslava Vondráčka, živou a + rodinu Vondráčkovu a Odstrčilíkovu,

víru v rodinách a duše v očistci

Neděle 24. 10.

30. v mezidobí/ den modliteb za misie/ Sbírka na misie

7:30

Za rodinu Horkých a Boží pomoc a ochranu

9:00

Za rodiče Františka a Anežku Bradáčovy a duše v očistci

10:30

Za Pavla Vondráčka a syna, dvoje rodiče, bratra, živé a + rodiny a vlastní úmysl

11:30

Křty VM: Dominik Křenek

18:00

Za + Marii a Josefa Davidovy

 Farní oznámení

Od října zveme školáky do farního sportovního kroužku, ten bude vždy v pátek od 15:45 do 16:45 v tělocvičně ZŠ Sokolovská (Bezděkov). Více informací na plakátku a u Míši Kazdové na tel: 774 671 698.

Večer chval; jste všichni srdečně zváni v neděli 17. 10. v 19:00, farní sál VM

Ve čtvrtek 21. října v 8:00 ve farním sále zveme na setkání seniorů na téma: „Úvod do modlitby Otče náš.“

Příští neděli, to je 24. října proběhne sbírka na misie.

V pondělí 25. října zveme v 18:00 do Husova domu na ekumenickou biblickou hodinu.

V září zaznělo pozvání k účasti na podpoře kněží a pastorace brněnské diecéze ve fondu PULS, více informací najdete na https://donator.cz/, děkujeme za Vaši podporu.

Vybízíme k přijetí svátosti smíření v dušičkovém čase, rozpis najdete na vývěskách a na webových stránkách www.farnostvm.cz

 

Farní oznámení

K Ježíšovi přistoupili Zebedeovi synové Jakub a Jan a řekli mu: „Mistře, rádi bychom, kdybys nám splnil, oč tě požádáme.“ Odpověděl jim: „Co chcete, abych pro vás udělal?“ Řekli mu: „Dej, ať v tvé slávě zasedneme jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici.“ Ale Ježíš jim řekl: „Nevíte, co chcete. Můžete pít kalich, který já piji, nebo dát se ponořit v křest, ve který já budu ponořen?“ Oni mu odpověděli: „Můžeme!“ Ježíš jim řekl: „Kalich, který já piji, pít budete, a v křest, ve který já budu ponořen, ponořeni budete. Ale posadit po mé pravici nebo levici není má věc, nýbrž je pro ty, kterým je to připraveno.“ Když to slyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na Jakuba a Jana. Ježíš si je zavolal a řekl jim: „Víte, že ti, kdo se pokládají za panovníky, tvrdě vládnou národům a velmoži dávají cítit svou moc. Mezi vámi však tomu tak nebude. Ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je otrokem všech. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny.“ Mk 10,35-45

I my, kteří se vydáváme na tuto cestu, jsme povoláni stát se zkušenějšími v umění setkávání. Ne v organizování akcí nebo teoretických úvahách o problémech, ale především v tom, že si najdeme čas na setkání s Pánem a povzbudíme setkávání mezi sebou. Čas věnovat prostor modlitbě, adoraci, tomu, co chce Duch svatý říci církvi. Jde o to obrátit se k tváři a slovu druhého, setkat se tváří v tvář, nechat se zasáhnout otázkami sester a bratří, vzájemně si pomáhat, aby nás obohatila rozmanitost charismat, povolání a služeb. Každé setkání - jak víme - vyžaduje otevřenost, odvahu, připravenost nechat se zpochybnit tváří a historií druhého. I když se někdy raději uchylujeme do formálních vztahů nebo si nasazujeme masky vyplývající z okolností, setkání nás mění a často nám naznačuje nové cesty, o kterých jsme si nemysleli, že se jimi vydáme. Často nám právě tímto způsobem Bůh ukazuje cesty, po kterých máme jít, a vyvádí nás z našich unavených návyků. Všechno se změní, když jsme schopni opravdového setkání s ním a mezi sebou navzájem. Bez formalit, bez přetvářky, bez triků.

Z homilie papeže Františka při zahajovací mši synody 10. října 2021, v bazilice sv. Petra ve Vatikánu

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

 V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 17. 10.

29. v mezidobí

9:45

Za rodinu Kelnerovu, rodiče Pavelkovy, syna a manželku a rodiče Kujalovy

Čtvrtek 21. 10.

17:00

Mše svatá pro děti v Horních Borech: Za Františka a Marii Zástěrovy, rodiče Janečkovy a Zástěrovy

Pátek 22. 10.

Památka sv. Jana Pavla II., papeže

18:00

Dolní Bory: Za Miroslava Pola a živou a + rodinu Polovu a Hortovu

Neděle 24. 10.

30. v mezidobí/ Sbírka na misie

9:45

Den modliteb za misie

Za živou a + rodinu Dostálovu

 

 Farní oznámení

Večer chval; jste všichni srdečně zváni v neděli 17. října v 19:00, farní sál VM

Ve čtvrtek 21. října v 8:00 ve farním sále ve Velkém Meziříčí zveme na setkání seniorů na téma: „Úvod do modlitby Otče náš.“

Od 1. října zveme školáky do farního sportovního kroužku, ten bude vždy v pátek od 15:45 do 16:45 v tělocvičně ZŠ Sokolovská (Bezděkov). Více informací na plakátku a u Míši Kazdové na tel: 774 671 698.

V září zaznělo pozvání k účasti na podpoře kněží a pastorace brněnské diecéze ve fondu PULS, více informací najdete na https://donator.cz/, děkujeme za Vaši podporu.

Příští neděli proběhne sbírka na misie.Vybízíme k přijetí svátosti smíření v dušičkovém čase, rozpis najdete na vývěskách a na webových stránkách www.farnostvm.cz

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

 V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 17. 10.

29. v mezidobí

8:00

Za rodiče Němcovy a dceru

Pondělí 18. 10.

Svátek sv. Lukáše, evangelisty

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř - zámek

Pátek 22. 10.

Památka sv. Jana Pavla II., papeže

18:30

Za Josefa Šitku, rodiče a celou živou a + přízeň

Neděle 24. 10.

30. v mezidobí/Sbírka na misie

8:00

Den modliteb za misie

Za Františka Havlíčka a celou přízeň

 Farní oznámení

Večer chval; jste všichni srdečně zváni v neděli 17. října v 19:00, farní sál VM

Ve čtvrtek 21. října v 8:00 ve farním sále ve Velkém Meziříčí zveme na setkání seniorů na téma: „Úvod do modlitby Otče náš.“

Od 1. října zveme školáky do farního sportovního kroužku, ten bude vždy v pátek od 15:45 do 16:45 v tělocvičně ZŠ Sokolovská (Bezděkov). Více informací na plakátku a u Míši Kazdové na tel: 774 671 698.

V září zaznělo pozvání k účasti na podpoře kněží a pastorace brněnské diecéze ve fondu PULS, více informací najdete na https://donator.cz/, děkujeme za Vaši podporu.

Příští neděli proběhne sbírka na misie.

Vybízíme k přijetí svátosti smíření v dušičkovém čase, rozpis najdete na vývěskách a na webových stránkách www.farnostnetin.webnode.cz

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Jděte i vy na mou vinici.
(Mt 20,4)
Nahoru