Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 10.10. - 17.10.2021

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 10.10. - 17.10.2021

Farnost Velké Meziříčí 

V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkci rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 10. 10.

28. v mezidobí

7:30

Za farníky

9:00

Za Josefa Doležala, syna Josefa a Boží ochranu pro rodinu Doležalovu

a Plodíkovu

10:30

Za Josefa, Petra a Růženu Novákovy, Miroslavu Kučerovu a celou živou a + rodinu Novákovu, Rosovu a Kučerovu

11:30

Křty VM: Amálie Babáčková a Ester Kamanová

14:00

Křest VM: Metoděj Erler

18:00

Za živou a + rodinu Michalovu, Střechovu, Hedviku Ambrožovu, manžele Vondráčkovy a Boží ochranu pro celou rodinu

Pondělí 11. 10.

7:00

Za Jana Chlubnu a Josefa a manželku Vokounovy, jejich zetě a duše v očistci

18:00

Mše svatá Kochánov

18:00

Mše svatá Lavičky

Úterý 12. 10.

7:00

Za Lubomíra Strnada, rodiče, bratra a živou a + rodinu Strnadovu a Pospíšilovu

Středa 13. 10.

 

7:00

Na poděkování za 84 roků života, + rodiče a sourozence

18:00

Mše svatá Oslavice

18:00

Mše svatá Vídeň

Čtvrtek 14. 10.

7:00

Za + rodiče Kafkovy, dva syny, duše v očistci a Boží pomoc a ochranu pro celou přízeň

 

18:00

16:45 schola na faře, 17:00 ministranti v kostele

Mše svatá pro děti: Za živou a + rodinu Kazdovu, Dvořáčkovu a Juránkovu a duše v očistci

Pátek 15. 10.

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

8:00

Za rodiny Košábkovy, Slabých, živé a + příbuzné a duše v očistci

14:00 – 16:00 Svátost smíření v kostele

17:00

Za + Boženu Dvořákovu, manžela, rodiče a sourozence

Sobota 16. 10.

7:00

Za Karla a Marii Oulehlovy, jejich rodiče a sourozence s prosbou o Boží pomoc a požehnání pro jejich děti, vnoučata a pravnoučata

11:00

Křest VM: Barbora Koukalová

18:00

Za + Annu a Josefa Blahovy, jejich rodiče, sourozence, živou rodinu a duše v očistci

Neděle 17. 10.

29. v mezidobí

7:30

Za + rodiče a bratra

9:00

Za manžela, rodiče Svobodovy, bratra Jana, prarodiče a duše v očistci

10:30

Za živou a + rodinu Stehlíkovu a duše v očistci

11:30

Křty VM: Michael Pišín, Patrik Brodský, Tobiáš Wasserbauer

18:00

Za farníky

19:00

Večer chval ve farním sále ve VM

 Farní oznámení

Od 1. října zveme školáky do farního sportovního kroužku, ten bude vždy v pátek od 15:45 do 16:45 v tělocvičně ZŠ Sokolovská (Bezděkov). Více informací na plakátku a u Míši Kazdové na tel: 774 671 698.

V úterý 12. října v 18:00 jste zváni na Nový Jeruzalém do Radešínské Svratky.

V sobotu 16. října jsou mladí zváni na Děkanátní setkání mládeže od 14 hodin do večera na faře ve Velké Bíteši. Na programu jsou hry, společenství, tajný host a téma související s olympiádou, mše svatá a párky.

Večer chval; jste všichni srdečně zváni v neděli 17. 10. v 19:00, farní sál VM

V pátek 22. října (17:00 – 20:00) a v sobotu 23. října (8:30 – 15:00) ve farním sále ve VM zveme na Kurz výroby biblických postaviček. Více informací a rezervace u paní Petry Pohankové, tel: 737 064 423.

V září zaznělo pozvání k účasti na podpoře kněží a pastorace brněnské diecéze ve fondu PULS, více informací najdete na https://donator.cz/. Děkujeme za Vaši podporu.

Náboženství pro školáky 6. – 9. třída bude na faře v sále ve středu odpoledne v 14:00 s jáhnem Jiřím. Náboženství pro menší školní děti, které z vážných důvodů nemohou chodit na hodiny ve škole, bude ve středu odpoledne v 15:00 s otcem Martinem na faře v sále.

 

Nedělní liturgie

Když se (Ježíš) vydával na cestu, přiběhl nějaký (člověk), poklekl před ním a ptal se ho: „Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?“ Ježíš mu odpověděl: „Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jenom jeden: Bůh. Znáš přikázání: `Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i matku!'„ On mu na to řekl: „Mistře, to všechno jsem zachovával od svého mládí.“ Ježíš na něho pohlédl s láskou a řekl mu: „Jedno ti schází: Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!“ On pro to slovo zesmutněl a odešel zarmoucen, protože měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl a řekl svým učedníkům: „Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!“ Učedníci užasli nad jeho slovy. Ježíš jim však znovu řekl: „Děti, jak je těžké vejít do Božího království! Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království.“ Oni užasli ještě víc a říkali si mezi sebou: „Kdo tedy může být spasen?“ Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všechno.“ Tu mu řekl Petr: „My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou.“ Ježíš odpověděl: „Amen, pravím vám: Nikdo není, kdo by opustil dům, bratry nebo sestry, matku nebo otce, děti nebo pole pro mě a pro evangelium, aby nedostal stokrát víc nyní v tomto čase: domy, bratry a sestry, matky a děti i pole, a to i přes pronásledování, a v budoucím věku život věčný. A tak mnozí první budou posledními a poslední prvními.“ Mk 10,17-30

Je jistota špatná? Nikoli, je milost být si jistý, ale být si jistý, že je se mnou Pán. Jsem-li však středem já, vzdaluji se od Pána. Je velmi nesnadné zachovat věrnost. Celé dějiny Izraele a potom celé dějiny církve jsou plné nevěrností. Plné sobectví a sebejistot, které působí, že se Boží lid vzdaluje od Pána, přichází o věrnost, o milost věrnosti. A také mezi námi, mezi lidmi věrnost jistě není laciná.

Prosme Pána o milost věrnosti, abychom děkovali Pánu, když nás zahrnuje jistotou, ale nikdy si nemysleli, že jsou to „moje“ jistoty a vždycky hleděli za svoje jistoty; o milost být věrní také u hrobů, tváří v tvář krachu mnohých iluzí; o věrnost, která trvá navždy, ale není snadné ji uchovat. Kéž ji opatruje Pán. Papež František

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

 V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 10. 10.

28. v mezidobí

9:45

Na úmysl dárce

Pátek 15. 10.

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

18:00

Dolní Bory: Za rodinu Šulovu, Pohlovu a celou přízeň

Neděle 17. 10.

29. v mezidobí

9:45

Za rodinu Kelnerovu, rodiče Pavelkovy, syna a manželku a rodiče Kujalovy

Farní oznámení

V úterý 12. října v 18:00 jste zváni na Nový Jeruzalém do Radešínské Svratky.

V sobotu 16. října jsou mladí zváni na Děkanátní setkání mládeže od 14 hodin do večera na faře ve Velké Bíteši. Na programu jsou hry, společenství, tajný host a téma související s olympiádou, mše svatá a párky.

Večer chval; jste všichni srdečně zváni v neděli 17. října v 19:00, farní sál VM

V pátek 22. října (17:00 – 20:00) a v sobotu 23. října (8:30 – 15:00) ve farním sále ve VM zveme na Kurz výroby biblických postaviček. Více informací a rezervace u paní Petry Pohankové, tel: 737 064 423.

Od 1. října zveme školáky do farního sportovního kroužku, ten bude vždy v pátek od 15:45 do 16:45 v tělocvičně ZŠ Sokolovská (Bezděkov). Více informací na plakátku a u Míši Kazdové na tel: 774 671 698.

Minulou neděli zaznělo pozvání k účasti na podpoře kněží a pastorace brněnské diecéze ve fondu PULS, více informací najdete na https://donator.cz/. Děkujeme za Vaši podporu.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

 V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 10. 10.

28. v mezidobí

8:00

Za Josefa Dvořáka, jeho rodiče, rodiče Strnadovy a celou živou a + přízeň

11:30

Křest Tobiáš Pešek

Pondělí 11. 10.

18:00

Mše svatá Kochánov

Čtvrtek 14. 10.

17:30

Mše svatá pro děti: Za rodinu Brabcovu a Doležalovu a celou živou a + přízeň

Pátek 15. 10.

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

18:30

Za rodinu Bartošovu, Prušovu a duše v očistci

Neděle 17. 10.

29. v mezidobí

8:00

Za rodiče Němcovy a dceru

  Farní oznámení

V úterý 12. října v 18:00 jste zváni na Nový Jeruzalém do Radešínské Svratky.

V sobotu 16. října jsou mladí zváni na Děkanátní setkání mládeže od 14 hodin do večera na faře ve Velké Bíteši. Na programu jsou hry, společenství, tajný host a téma související s olympiádou, mše svatá a párky.

Večer chval; jste všichni srdečně zváni v neděli 17. října v 19:00, farní sál VM

V pátek 22. října (17:00 – 20:00) a v sobotu 23. října (8:30 – 15:00) ve farním sále ve VM zveme na Kurz výroby biblických postaviček. Více informací a rezervace u paní Petry Pohankové, tel: 737 064 423.

Od 1. října zveme školáky do farního sportovního kroužku, ten bude vždy v pátek od 15:45 do 16:45 v tělocvičně ZŠ Sokolovská (Bezděkov). Více informací na plakátku a u Míši Kazdové na tel: 774 671 698.

Během měsíce října jste zváni k modlitbě růžence, vzadu v kostele jsou k rozebrání lístečky s daty a texty.

Minulou neděli zaznělo pozvání k účasti na podpoře kněží a pastorace brněnské diecéze ve fondu PULS, více informací najdete na https://donator.cz/. Děkujeme za Vaši podporu. 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Jděte i vy na mou vinici.
(Mt 20,4)
Nahoru