Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 3.10. - 10.10.2021

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 3.10. - 10.10.2021

 Farnost Velké Meziříčí

V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkci rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 3. 10.

27. v mezidobí

7:30

Za farníky

9:00

Za Františka Jiráka, jeho sestru Marii, rodiče a + a živou rodinu

10:30

Za živé a + členy rodiny Vokounovy a Ráčkovy a duše v očistci

11:30

Křty VM: Julie Pařízková, Tomáš a Jan Doležalovi

18:00

Za + rodiče Kříbalovy, jejich rodiče, Jiřího Štoksu s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu

Pondělí 4. 10.

Památka sv. Františka z Assisi

7:00

Za rodiče Střechovy, celou přízeň, pana Gabriela a syna a duše v očistci

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

18:00

Mše svatá Hrbov

Úterý 5. 10.

7:00

Za manžela Františka, dvoje rodiče, bratra, švagra, švagrovou, Boží ochranu pro celou rodinu a duše v očistci

Středa 6. 10.

 

7:00

Za Leopolda Krčála, živou a + rodinu a duše v očistci

10:00

Mše svatá DPS (9:30 svátost smíření)

18:00

Mše svatá Mostiště

18:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 7. 10.

Památka Panny Marie Růžencové

7:00

Za živé a + členy živého růžence ze Lhotek

 

18:00

16:45 schola na faře, 17:00 ministranti v kostele

Mše svatá pro děti: Za dvoje rodiče, bratra, švagra, švagrovou a jejího tatínka, živou a + rodinu Musilovu a duše v očistci

Pátek 8. 10.

8:00

Za manžela, syna, rodiče Pospíšilovy, Kotrbovy, živou a + přízeň a duše v očistci

14:00 – 16:00 Svátost smíření v kostele

17:00

Za Zdeňka Brodského, živou a + rodinu a duše v očistci

Sobota 9. 10.

7:00

Za rodiče Smejkalovy, Bartošovy a celou rodinu

11:00

Svatba VM: Marko Žerdin a Marie Rosová

18:00

Za rodiče Vaňkovy a Sedláčkovy, živou rodinu, Boží pomoc a ochranu

Neděle 10. 10.

28. v mezidobí

7:30

Za farníky

9:00

Za Josefa Doležala, syna Josefa a Boží ochranu pro rodinu Doležalovu a Plodíkovu

10:30

Za Josefa, Petra a Růženu Novákovy, Miroslavu Kučerovu a celou živou a + rodinu Novákovu, Rosovu a Kučerovu

11:30

Křty VM: Amálie Babáčková a Ester Kamanová

14:00

Křest VM: Metoděj Erler

18:00

Za živou a + rodinu Michalovu, Střechovu, Hedviku Ambrožovu, manžele Vondráčkovy a Boží ochranu pro celou rodinu

 

Farní oznámení

V neděli 3. října po všech dopoledních bohoslužbách věřící mohou zakoupením žluté kytičky měsíčku lékařského pomoci onkologickým pacientům v jejich tíživé situaci. Výše příspěvku je dobrovolná, minimálně však 20,- Kč. Veškeré peníze za kytičky vhazují dárci přímo do vyznačeného otvoru v pokladním vaku, který prodejci mají u sebe. Za každý příspěvek upřímné Pán Bůh zaplať! 

Ve čtvrtek 7. října bude pravidelná návštěva nemocných.     

Minulou neděli zaznělo pozvání k účasti na podpoře kněží a pastorace brněnské diecéze ve fondu PULS, více informací najdete na https://donator.cz/. Děkujeme za Vaši podporu.

Rozvrh hodin náboženství ve školách a na faře ve školním roce 2021/2022 najdete na internetových stránkách farnosti a ve vývěskách. Náboženství pro školáky 6. – 9. třída bude na faře v sále ve středu odpoledne v 14:00 s jáhnem Jiřím. Náboženství pro menší školní děti, které z vážných důvodů nemohou chodit na hodiny ve škole, bude ve středu odpoledne v 15:00 s otcem Martinem na faře v sále.

Zveme muže na farní fotbal vždy ve středu večer od 20:00 na hřišti žluté školy. Info na plakátku.

Zase po prázdninách se začal scházet klub maminek s dětmi. Pravidelné schůzky budou v pátek od 8:30 ve farním sále. Jsou zvány další maminky a děti.

Od 1. října zveme školáky do farního sportovního kroužku, ten bude vždy v pátek od 15:45 do 16:45 v tělocvičně ZŠ Sokolovská (Bezděkov). Více informací na plakátku a u Míši Kazdové na tel: 774 671 698.

Oblastní charita Žďár prosí o podporu sbírkové kampaně Koláč pro hospic, která se uskuteční tuto středu 6. října 2021 ve Žďáře nad Sázavou,v Bystřici nad Pernštejnem a ve Velkém Meziříčí. Přispět na rozvoj potřebné hospicové péče je možné i online přes webové stránky www.zdar.charita.cz

 

Nedělní liturgie

Přišli farizeové a zeptali se Ježíše, smí-li se muž se ženou rozvést. Chtěli ho tím přivést do úzkých. Odpověděl jim: „Co vám přikázal Mojžíš?“ Řekli: „Mojžíš dovolil vystavit jí rozlukový list a rozvést se.“ Ježíš jim řekl: „Pro tvrdost vašeho srdce vám napsal tento příkaz! Na začátku při stvoření však (Bůh) `učinil (lidi) jako muže a ženu'. `Proto opustí muž otce i matku, připojí se ke své ženě, a ti dva budou jeden člověk.' Už tedy nejsou dva, ale jeden. A proto: co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ V domě se ho učedníci ještě jednou na to zeptali. Řekl jim: „Kdo se rozvede se svou ženou a ožení se s jinou, dopouští se vůči ní cizoložství. Rozvede-li se žena se svým mužem a vdá se za jiného, dopouští se cizoložství.“ (Matky) přinášely k Ježíšovi děti, aby jim požehnal. Ale učedníci jim to zakazovali. Když to Ježíš viděl, rozmrzelo ho to a řekl jim: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království. Amen, pravím vám: Kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho nevejde.“ Bral je do náručí, kladl na ně ruce a žehnal jim. Mk 10,2-16

Jakou lásku potřebuje muž a jakou žena?

Muž, pokud není chorobný žárlivec, si bývá láskou ženy jistý, protože jej ujišťuje o své náklonnosti často tím, čemu muž dobře rozumí - péčí o jeho pohodlí.
Také žena má podobnou touhu být ujišťována o mužově lásce. Muži však o svou ženu málokdy pečují v instrumentální oblasti stejně viditelně, jako ona o ně. V dnešní době často pracují a finančně zajišťují rodinu oba dva stejně. Žena pak potřebuje jiné ujištění o vstřícném vztahu - zájem o rozhovor. Zde často vzniká z mužovy strany nedorozumění. Partnerský rozhovor je především prostorem k ujištění se o vzájemném vztahu, a teprve na druhém místě slouží ke sdělování věcí a k řešení.

https://www.vira.cz/texty/knihovna/kapitoly/muz-a-zena-dva-svety-rozhovor-s-psychologem-petrem-goldmanem?rNo=1

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

 V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 3. 10.

27. v mezidobí

9:45

Za Jiřího Dvořáka, manželku a dvoje rodiče

Čtvrtek 7. 10.

Památka Panny Marie Růžencové

17:00

Mše svatá pro děti v Horních Borech: Za rodinu Zástěrovu, Kališovu, živou a + přízeň a duše v očistci

Pátek 8. 10.

18:00

Dolní Bory: Za Jaroslava Dřímala, rodiny Dřímalovu, Královu a Petra Ženatého (úmysl přeložený z 24. 9.)

Neděle 10. 10.

28. v mezidobí

9:45

Na úmysl dárce

 

Farní oznámení

Ve čtvrtek 7. října bude pravidelná návštěva nemocných.

Zveme muže na farní fotbal vždy ve středu večer od 20:00 na hřišti žluté školy ve Velkém Meziříčí, ulice Oslavická. Info na plakátku.

Od 1. října zveme školáky do farního sportovního kroužku, ten bude vždy v pátek od 15:45 do 16:45 v tělocvičně ZŠ Sokolovská (Bezděkov). Více informací na plakátku a u Míši Kazdové na tel: 774 671 698.

V neděli zaznělo pozvání k účasti na podpoře kněží a pastorace brněnské diecéze ve fondu PULS, více informací najdete na https://donator.cz/. Děkujeme za Vaši podporu.

Oblastní charita Žďár prosí o podporu sbírkové kampaně Koláč pro hospic, která se uskuteční tuto středu 6. října 2021 ve Žďáře nad Sázavou,v Bystřici nad Pernštejnem a ve Velkém Meziříčí. Přispět na rozvoj potřebné hospicové péče je možné i online přes webové stránky www.zdar.charita.cz

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

 V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 3. 10.

27. v mezidobí

8:00

Za Jana Sýkoru a Františka Pola

Pondělí 4. 10.

Památka sv. Františka z Assisi

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

Pátek 8. 10.

18:30

Za Marii Poulovu, Josefa Bratránka a živou a + přízeň

Neděle 10. 10.

28. v mezidobí

8:00

Za Josefa Dvořáka, jeho rodiče, rodiče Strnadovy a celou živou a + přízeň

11:30

Křest Tobiáš Pešek

  

Farní oznámení

Zveme muže na farní fotbal vždy ve středu večer od 20:00 na hřišti žluté školy ve Velkém Meziříčí, ulice Oslavická.  Info na plakátku.

Od 1. října zveme školáky do farního sportovního kroužku, ten bude vždy v pátek od 15:45 do 16:45 v tělocvičně ZŠ Sokolovská (Bezděkov). Více informací na plakátku a u Míši Kazdové na tel: 774 671 698.

Během měsíce října jste zváni k modlitbě růžence, vzadu v kostele jsou k rozebrání lístečky s daty a texty.

V neděli zaznělo pozvání k účasti na podpoře kněží a pastorace brněnské diecéze ve fondu PULS, více informací najdete na https://donator.cz/. Děkujeme za Vaši podporu.

Oblastní charita Žďár prosí o podporu sbírkové kampaně Koláč pro hospic, která se uskuteční tuto středu 6. října 2021 ve Žďáře nad Sázavou,v Bystřici nad Pernštejnem a ve Velkém Meziříčí. Přispět na rozvoj potřebné hospicové péče je možné i online přes webové stránky www.zdar.charita.cz

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Jděte i vy na mou vinici.
(Mt 20,4)
Nahoru