Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 26.9. - 3.10.2021

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 26.9. - 3.10.2021

Farnost Velké Meziříčí

V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkci rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 26. 9.

26. v mezidobí

7:30

Za živou a + rodinu Šitkovu a Kosourovu, celou přízeň a duše v očistci

9:00

Za Marii a Stanislava Rosovy, živou a + rodinu Rosovu a Dohnalovu

a duše v očistci

10:30

Za rodinu Janíkovu, Řezníčkovu a Bachrovu

11:30

Křty VM: Meda Uher, Matouš Chyba

11:00

Poutní mše svatá v Hrbově, 14:00 žehnání nového hasičského auta

15:00

Pouť ke kapli sv. Václava u Lhotek

16:00

Koncert v kostele sv. Mikuláše na podporu Hospice sv. Mikuláše ve VM

18:00

Za farníky

Pondělí 27. 9.

Památka sv. Vincence z Paula, kněze

7:00

Za Františka a Marii Poláčkovy a syny Františka a Jiřího

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř - zámek

18:00

Mše svatá Vídeň

18:00

Mše svatá Oslavice

Úterý 28. 9.

Slavnost sv. Václava, mučedníka, hl. patrona českého národa

7:30

Za český národ

9:00

Za rodinu Práškovu

Středa 29. 9.

Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

7:00

Za rodiče Chytkovy a Krčálovy, jejich rodiče a sourozence a duše v očistci

Čtvrtek 30. 9.

Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

7:00

Za živou a + rodinu Charvátovu a Herinkovu a duše v očistci

 

18:00

16:45 schola na faře, 17:00 ministranti v kostele

Mše svatá pro děti: Na poděkování za Miroslava Chalupy a jeho rodiče

Pátek 1. 10.

Svátek sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve/ 1. v měsíci/Celodenní a celonoční adorace

8:00

Za + manžela, dvoje rodiče, celou rodinu, přízeň a duše v očistci

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Boženu Dočkalovu

14:00 – 16:00 Svátost smíření v kostele

17:00

Za Marii Dohnalovu, vnučku Pavlínku a živou a + rodinu Dohnalovu a Holánovu

19:00 – 21:00 Svátost smíření v kostele

Sobota 2. 10.

Památka sv. andělů strážných/1. v měsíci

7:00

Za + tatínka Bohumila Vlčka, dvoje rodiče, Anežku Doležalovu, Emila Doležala a duše v očistci

11:30

Svatba VM: Tomáš Nevrtal a Hana Kubišová

14:00

Křty VM: Dominik Buršík, Jiří Mateja

18:00

Na společný úmysl

1. Za rodiče Smejkalovy, Tribulovy a bratra Josefa

2. Za + manžela Františka Dohnala, + rodiče Dohnalovy a + Josefa Peroutku

3. Za + manžela Františka Chlubny a rodiče Chlubnovy a Kašparovy

4. Za rodiče Dufkovy a celou rodinu

Neděle 3. 10.

27. v mezidobí

7:30

Za farníky

9:00

Za Františka Jiráka, jeho rodiče a + a živou rodinu

10:30

Za živé a + členy rodiny Vokounovy a Ráčkovy a duše v očistci

11:30

Křty VM: Julie Pařízková, Tomáš a Jan Doležalovi

18:00

Za + rodiče Kříbalovy, jejich rodiče, Jiřího Štoksu s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu

 Farní oznámení

V neděli 26. září v 16:00 v kostele sv. Mikuláše zveme na koncert pro Hospic sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí. Více informací v nástěnkách a na webu farnosti VM. Všichni jste srdečně zváni.

V neděli 26. září v 19:00 na faře bude setkání Spolku Ludmila.

V neděli 26. září jsme zváni od 16: 00 do 18:00 do baziliky Panny Marie ve Žďáru n. S. II. na setkání a modlitbu s misionářem Pavlem Strežem – „Smíření – hluboká Boží touha“.

Rozvrh hodin náboženství ve školách a na faře ve školním roce 2021/2022 najdete na internetových stránkách farnosti a ve vývěskách. Náboženství pro školáky 6. – 9. třída bude na faře v sále ve středu odpoledne v 14:00 s jáhnem Jiřím. Náboženství pro menší školní děti, které z vážných důvodů nemohou chodit na hodiny ve škole, bude ve středu odpoledne v 15:00 s otcem Martinem na faře v sále.

Zveme muže na farní fotbal vždy ve středu večer od 20:00 na hřišti žluté školy. Info na plakátku.

Zase po prázdninách se začal scházet klub maminek s dětmi. Pravidelné schůzky budou v pátek od 8:30 ve farním sále. Jsou zvány další maminky a děti.

Mše svaté pro děti budou každý čtvrtek vždy v 18:00. Zveme děti, rodiče a prarodiče.

Od 1. října zveme školáky do farního sportovního kroužku, ten bude vždy v pátek od 15:45 do 16:45 v tělocvičně ZŠ Sokolovská (Bezděkov). Více informací na plakátku a u Míši Kazdové na tel: 774 671 698.

V neděli 3. října po všech dopoledních bohoslužbách věřící mohou zakoupením žluté kytičky měsíčku lékařského pomoci onkologickým pacientům v jejich tíživé situaci. Výše příspěvku je dobrovolná, minimálně však 20,- Kč. Veškeré peníze za kytičky vhazují dárci přímo do vyznačeného otvoru v pokladním vaku, který prodejci mají u sebe. Za každý příspěvek upřímné Pán Bůh zaplať!          

Nedělní liturgie

Jan řekl Ježíšovi: „Mistře, viděli jsme někoho, jak vyhání zlé duchy v tvém jménu. Bránili jsme mu, protože není tvým učedníkem.“ Ježíš však řekl: „Nebraňte mu! Přece žádný, kdo ve jménu mém vykoná zázrak, nemůže pak hned o mně mluvit špatně. Kdo není proti nám, je s námi. Kdokoli vám podá číši vody proto, že jste Kristovi, amen, pravím vám: nepřijde o svou odměnu. Kdo by svedl ke hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří věří ve mne, pro toho by bylo lépe, aby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře. Svádí-li tě tvá ruka, usekni ji! Je pro tebe lépe, abys vešel do života bez ruky, než abys přišel s oběma rukama do pekla, do neuhasitelného ohně. Svádí-li tě tvoje noha, usekni ji! Je pro tebe lépe, abys vešel do života bez nohy, než abys byl s oběma nohama uvržen do pekla. Svádí-li tě tvoje oko, vyloupni ho! Lépe, abys vešel do Božího království jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do pekla, kde jejich červ nehyne a oheň nehasne.“ Mk 9,38-43.45.47-48

„Pozoruji i mezi věřícími slabou vůli získat, podporovat a šířit skutečně pravdivé a hodnověrné informace.  Dobrá  orientace  ve  změti  lákavých,  laciných,  podbízivých  i  lživých  informací  patří k autentické cestě za Kristem a s Kristem. Nebojme se podpořit vše dobré, co se ve společnosti děje. Není  toho  málo.  „Kdo  není  proti  nám,  je  s námi.“  Nemálo  našich  souputníků  sdílí  stejné nasměrování pro důstojný a hodnotný život, i když se nehlásí k žádné duchovní tradici“.

+Václav Malý

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Farnost Bory

 V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 26. 9.

26. v mezidobí

9:45

Za Marii Bláhovu, rodiče, bratra a rodinu Bláhovu

Pondělí 27. 9.

Památka sv. Vincence z Paula, kněze

14:00

Pohřební mše svatá v Horních Borech: Za + Evu Benešovu

Úterý 28. 9.

Slavnost sv. Václava, hl. patrona čes. národa

9:45

Horní Bory: Za Václava a Ludmilu Ambrožovy, rodiče a živou a + přízeň

Pátek 1. 10.

Svátek sv. Terezie od Dítěte Ježíše/

1. v měsíci

18:00

Dolní Bory: Za živé a + z rodiny Vávrovy a Kotíkovy s poděkováním a prosbou o další Boží pomoc

Neděle 3. 10.

27. v mezidobí

9:45

Za Jiřího Dvořáka, manželku a dvoje rodiče

 Farní oznámení

 V neděli 26. září v 16:00 v kostele sv. Mikuláše zveme na koncert pro Hospic sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí. Více informací v nástěnkách a na webu farnosti VM.

V neděli 26. září jsme pozváni od 16: 00 do 18:00 do baziliky Panny Marie ve Žďáru n. S. II. na setkání s misionářem Pavlem Strežem – „Smíření – hluboká Boží touha“.

Zveme muže na farní fotbal vždy ve středu večer od 20:00 na hřišti žluté školy ve Velkém Meziříčí, ulice Oslavická. Info na plakátku.

Od 1. října zveme školáky do farního sportovního kroužku, ten bude vždy v pátek od 15:45 do 16:45 v tělocvičně ZŠ Sokolovská (Bezděkov). Více informací na plakátku a u Míši Kazdové na tel: 774 671 698.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín 

V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 26. 9.

26. v mezidobí

8:00

Za Bohumíru Vondráčkovu, manžela a syna, dvoje rodiče a živou přízeň

Pondělí 27. 9.

Památka sv. Vincence z Paula, kněze

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř - zámek

Úterý 28. 9.

Slavnost sv. Václava, hl. patrona čes. národa

8:00

Za Václava a Jarmilu Hladíkovy, celou živou a + rodinu a duše v očistci

Čtvrtek 30. 9.

Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

17:30

Mše svatá pro děti a mládež: Za rodiče Ambrožovy, duše v očistci a celou rodinu

Pátek 1. 10.

Svátek sv. Terezieod Dítěte Ježíše/ 1. v měsíci

18:30

Za Annu a Josefa Ekslerovy a celou přízeň

Sobota 2. 10.

Památka sv. andělů strážných/1. v měsíci

17:00

Svátost smíření

18:00

Za poutníky

Neděle 3. 10.

27. v mezidobí

8:00

Za Jana Sýkoru a Františka Pola

 Farní oznámení

V neděli 26. září v 16:00 v kostele sv. Mikuláše zveme na koncert pro Hospic sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí. Více informací v nástěnkách a na webu farnosti VM.

V neděli 26. září jsme pozváni od 16: 00 do 18:00 do baziliky Panny Marie ve Žďáru n. S. II. na setkání s misionářem Pavlem Strežem – „Smíření – hluboká Boží touha“.

 V úterý 28. září o slavnosti sv. Václava zveme farníky na již tradiční farní odpoledne. Začátek je v 13:30. Zveme celé rodiny, děti i seniory. Pokud můžete, přineste prosím něco dobré na stůl (slané, sladké, pár buchet…..)

Zveme muže na farní fotbal vždy ve středu večer od 20:00 na hřišti žluté školy ve Velkém Meziříčí, ulice Oslavická.  Info na plakátku.

Od 1. října zveme školáky do farního sportovního kroužku, ten bude vždy v pátek od 15:45 do 16:45 v tělocvičně ZŠ Sokolovská (Bezděkov). Více informací na plakátku a u Míši Kazdové na tel: 774 671 698.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Doufejte v Hospodina navždy.
(Iz 26,4)
Nahoru