Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 19.9. - 26.9.2021

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 19.9. - 26.9.2021

Farnost Velké Meziříčí

V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkci rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 19. 9.

25. v mezidobí

7:30

Za manžela, syna, rodinu Konečných, Nebohovu, Markovu a duše v očistci

9:00

Za farníky

10:30

Za živou a + rodinu Dvořákovu a Rosovu, duše v očistci a ochranu Panny Marie

18:00

Za Zdeňka Mejzlíka a celou živou a + rodinu

Pondělí 20. 9.

Památka sv. Ondřeje a druhů, mučedníků

7:00

Za + manžela Josefa Koloucha, + dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř - zámek

18:00

Mše svatá Lavičky

Úterý 21. 9.

Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

7:00

Za Josefa a Jiřího Havelkovy, jejich křestní a biřmovací kmotry a duše v očistci

Středa 22. 9.

7:00

Za živou a + rodinu Mejzlíkovu a Studených a duše v očistci

18:00

Mše svatá Mostiště

18:00

Mše svatá Hrbov

Čtvrtek 23. 9.

Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

7:00

Za rodiče Dufkovy, Dobrovolných a jejich dceru Annu, paní Elišku Melicharovu, Františka Kampfa, Jindřicha Egermaira a živou rodinu

 

18:00

16:45 schola na faře, 17:00 ministranti v kostele

Mše svatá pro děti: Za Lidmilu Vodovu, bratra a jejich rodiče

Pátek 24. 9.

8:00

Za + manžele Přibylovy, Zadražilovy a Jaroslava Brázdu

14:00 – 16:00 Svátost smíření v kostele

17:00

Za všechny živé a + z rodiny Janovy, Vávrovy, Paclíkovy, na poděkování

a na vlastní úmysl

Sobota 25. 9.

Sobotní památka Panny Marie

7:00

Za rodinu Beranovu, Tučkovu, Zikmundovu a duše v očistci

12:00

Svatba VM: Tomáš Hrábálek a Eliška Burešová

16:00

Svatováclavská mše svatá ve Stránecké Zhoři

18:00

Za živou a + rodinu Švábovu a Bartuškovu, sestru s manželem, synovce a tři neteře

Neděle 26. 9.

26. v mezidobí

7:30

Za živou a + rodinu Šitkovu a Kosourovu, celou přízeň a duše v očistci

9:00

Za Marii a Stanislava Rosovy, živou a + rodinu Rosovu a Dohnalovu a duše v očistci

10:30

Za rodinu Janíkovu, Řezníčkovu a Bachrovu

11:30

Křty VM: Meda Uher, Matouš Chyba

11:00

Poutní mše svatá v Hrbově, 14:00 žehnání nového hasičského auta

15:00

Pouť ke kapli sv. Václava u Lhotek

18:00

Za farníky

 

 Farní oznámení

V neděli 19. září odpoledne proběhne farní výlet. Sraz v 13:30 u Práškovy hájenky v Nesměři, na zakončení bude táborák. S sebou špekáčky a šátek nebo šálu. Cesta bude schůdná i s kočárkem. Info na plakátku.

Rozvrh hodin náboženství ve školách a na faře ve školním roce 2021/2022 najdete na internetových stránkách farnosti a ve vývěskách. Náboženství pro školáky 6. – 9. třída bude na faře v sále ve středu odpoledne v 14:00 s jáhnem Jiřím.

Zveme muže na farní fotbal vždy ve středu večer od 20:00 na hřišti žluté školy. Info na plakátku.

Zase po prázdninách se začal scházet klub maminek s dětmi. Pravidelné schůzky budou v pátek od 8:30 ve farním sále. Jsou zvány další maminky a děti.

Mše svaté pro děti budou každý čtvrtek vždy v 18:00. Zveme děti, rodiče a prarodiče.

Od 1. října zveme školáky do farního sportovního kroužku, ten bude vždy v pátek od 15:45 do 16:45 v tělocvičně ZŠ Sokolovská (Bezděkov). Více informací na plakátku a u Míši Kazdové na tel: 774 671 698.

V neděli 26. září v 19:00 na faře bude setkání Spolku Ludmila.

V neděli 26. září jsme pozváni od 16: 00 do 18:00 do baziliky Panny Marie ve Žďáru n. S. II. na setkání s misionářem Pavlem Strežem – „Smíření – hluboká Boží touha“. Více info na plakátku.

V neděli 26. září 2021 v 16:00 v kostele zveme na koncert pro Hospic sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí. Více informací na plakátku v nástěnkách a na webových stránkách farnosti.

 

Nedělní liturgie

Ježíš a jeho učedníci sestoupili z hory a procházeli Galilejí, ale on nechtěl, aby o tom někdo věděl. Poučoval totiž své učedníky a říkal jim: „Syn člověka bude vydán lidem do rukou a zabijí ho, ale za tři dni po své smrti vstane.“ Oni však té řeči nerozuměli, ale báli se ho zeptat. Potom přišli do Kafarnaa. Když byl v domě, zeptal se jich: „O čem jste cestou rozmlouvali?“ Oni mlčeli, protože cestou mezi sebou rozmlouvali o tom, kdo z nich je největší. (Ježíš) se posadil, zavolal si svých Dvanáct a řekl jim: „Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem všech.“ Pak vzal dítě, postavil ho před ně, objal ho a řekl jim: „Kdo přijme jedno z takových dětí kvůli mně, mne přijímá; a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal.“ Mk 9,30-37

Podle evangelia je měřítkem velkomyslnosti právě pokora: "Kdo chce být mezi vámi první...", "Kdo se mezi vámi chce stát velkým..." : je tedy dovoleno toužit po "prvenství" a konat velké věci. S evangeliem se změnil jen způsob jejich uskutečnění. Neprovádějí se na účet druhých lidí, jejich ovládáním, jak to dělají mocní světa, ale ve prospěch druhých. Evangelium obrátilo vzhůru nohama žebříček hodnot, daný a upevňovaný hříchem. S velkomyslností a pokorou je to jako s moudrostí a bláznovstvím: musíme se stát blázny, abychom se stali opravdu moudrými (srv. 1 K 3,18) a musíme se učinit maličkými, abychom se stali opravdu velkými. Tuto novou a skvělou velkomyslnost, která se neměří jen vykonanými skutky, ale také a především úmyslem, s nímž jsou prováděny: láskou, žili světci. Byli velkomyslní podle Božího vzoru, nikoli lidského.

Raniero Cantalamessa, Život pod vládou Krista 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 19. 9.

25. v mezidobí

9:45

Za Jaromíra Novotného, Boženu Dudkovou, rozenou Vaverkovou a rodiče

Čtvrtek 23. 9.

17:00

Mše svatá pro děti v Horních Borech: Za rodinu Ochranovu, Mezlíkovu a Boží požehnání pro celou rodinu

Pátek 24. 9.

18:00

Dolní Bory: Bohoslužba slova (úmysl přeložen na 8. 10. v 18:00)

Neděle 26. 9.

26. v mezidobí

9:45

Za Marii Bláhovu, rodiče, bratra a rodinu Bláhovu

 

Farní oznámení

Rozvrh hodin náboženství ve školách a na faře ve školním roce 2021/2022 najdete na internetových stránkách farnosti VM a ve vývěskách.

Ve čtvrtek 23. září v 17:00 bude první mše svatá pro děti. Zveme děti, rodiče a prarodiče.

Zveme muže na farní fotbal vždy ve středu večer od 20:00 na hřišti žluté školy ve Velkém Meziříčí, ulice Oslavická. Info na plakátku.

Od 1. října zveme školáky do farního sportovního kroužku, ten bude vždy v pátek od 15:45 do 16:45 v tělocvičně ZŠ Sokolovská (Bezděkov). Více informací na plakátku a u Míši Kazdové na tel: 774 671 698.

V neděli 26. září jsme pozváni od 16: 00 do 18:00 do baziliky Panny Marie ve Žďáru n. S. II. na setkání s misionářem Pavlem Strežem – „Smíření – hluboká Boží touha“.

V neděli 26. září 2021 v 16:00 v kostele zveme na koncert pro Hospic sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí. Více informací na plakátku v nástěnkách a na webových stránkách farnosti.

 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín 

V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 19. 9.

25. v mezidobí

8:00

Za rodiče Cejnkovy a zetě

11:00

Poutní mše svatá v kapli Panny Marie Bolestné

 Za živou a + rodinu PODSTATZKY - LICHTENSTEIN

Pondělí 20. 9.

Památka sv. Ondřeje a druhů, mučedníků

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř - zámek

Pátek 24. 9.

18:30

Za Annu a Josefa Ekslerovy a celou přízeň

Sobota 25. 9.

16:00

Svatováclavská  mše svatá Stránecká Zhoř

Neděle 26. 9.

26. v mezidobí

8:00

Za Bohumíru Vondráčkovu, manžela a syna, dvoje rodiče a živou přízeň

 

 Farní oznámení

O slavnosti sv. Václava (28. září) již tradičně připravujeme farní den.

Zveme muže na farní fotbal vždy ve středu večer od 20:00 na hřišti žluté školy ve Velkém Meziříčí, ulice Oslavická.  Info na plakátku.

Od 1. října zveme školáky do farního sportovního kroužku, ten bude vždy v pátek od 15:45 do 16:45 v tělocvičně ZŠ Sokolovská (Bezděkov). Více informací na plakátku a u Míši Kazdové na tel: 774 671 698.

V neděli 26. září jsme pozváni od 16: 00 do 18:00 do baziliky Panny Marie ve Žďáru n. S. II. na setkání s misionářem Pavlem Strežem – „Smíření – hluboká Boží touha“.

V neděli 26. září 2021 v 16:00 v kostele zveme na koncert pro Hospic sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí. Více informací na plakátku v nástěnkách a na webových stránkách farnosti.

 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Doufejte v Hospodina navždy.
(Iz 26,4)
Nahoru