Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 12.9. - 19.9.2021

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 12.9. - 19.9.2021

 Farnost Velké Meziříčí

V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkci rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 12. 9.

24. v mezidobí

7:30

Za rodiče Hugovy, Večeřovy, bratra Jaroslava a tetu Růženu

9:00

Za živou a + rodinu Vlachovu, Kališovu, Vaňkovu, celou přízeň a duše v očistci

10:30

Za rodiče Padělkovy, prarodiče, bratra, švagra, příbuzné a duše v očistci,

manžele Kampasovy a Aloisii Coufalovu

11:30

Křty VM: Richard Pešek, Tobiáš Musil, Kryštof Jelínek, Vítek Mach

13:30 do 15:00 Svátost smíření před udělováním svátosti pomazání nemocných

15:00

Mše svatá s pomazáním nemocných: Za nemocné

18:00

Za farníky

Pondělí 13. 9.

Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

7:00

Za rodiče Němcovy, sourozence Ladislava a Zdenku, manžela Jaroslava Buriana a živou a + rodinu Němcovu a Burianovu

18:00

Mše svatá Kochánov

18:00

Mše svatá Lavičky

Úterý 14. 9.

Svátek Povýšení svatého Kříže

7:00

Mše svatá ve Špitálku: Za Boží milosrdenství pro živé a + z rodiny

Středa 15. 9.

Památka Panny Marie Bolestné

7:00

Za rodiče Rosovy a živou + rodinu Práškovu, Cahovu a duše v očistci

18:00

Mše svatá Oslavice

18:00

Mše svatá Vídeň

Čtvrtek 16. 9.

Památka sv. Ludmily, mučednice

7:00

Za rodiče Bartošovy, živou a + rodinu a duše v očistci

18:00

Za rodinu Zrůstovu, Pácalovu, Pavlíčkovu a živou rodinu

Pátek 17. 9.

8:00

Za + Boženu a Ludmilu Dvořákovy, rodiče a sourozence

14:00 – 16:00 Svátost smíření v kostele

17:00

Za Josefa Milotu, dvoje rodiče, celou živou a + rodinu a duše v očistci

Sobota 18. 9.

7:00

Za Bohumíra Bradáče, dvoje rodiče sourozence, zetě Jiřího a duše v očistci

11:00

Svatba VM: Pavel Prokop a Zdislava Vávrová

18:00

Za Jaroslava Pejchala, dvoje rodiče a živou a + rodinu

Neděle 19. 9.

25. v mezidobí

7:30

Za manžela, syna, rodinu Konečných, Nebohovu, Markovu a duše v očistci

9:00

Za farníky

10:30

Za živou a + rodinu Dvořákovu a Rosovu, duše v očistci a ochranu Panny Marie

18:00

Za Zdeňka Mejzlíka a celou živou a + rodinu

 Farní oznámení

Rozvrh hodin náboženství ve školách a na faře ve školním roce 2021/2022 najdete na internetových stránkách farnosti a ve vývěskách. Náboženství pro školáky 6. – 9. třída bude na faře v sále ve středu odpoledne v 14:00 s jáhnem Jiřím.

Zveme muže na farní fotbal vždy ve středu večer od 20:00 na hřišti žluté školy. Info na plakátku.

Mše svaté pro děti budou od čtvrtka 16. 9. vždy v 18:00. Zveme děti, rodiče a prarodiče.

V Dolních Radslavicích bude v sobotu 18. 9. požehnán opravený kříž, mše svatá začne v 15:00.

V neděli 19. 9. odpoledne proběhne farní výlet. Sraz 13:30 u Práškovy hájenky v Nesměři, na zakončení bude táborák. S sebou špekáčky a šátek nebo šálu. Cesta bude schůdná i s kočárkem. Info na plakátku.

Nedělní liturgie

Ježíš vyšel se svými učedníky do vesnic u Césareje Filipovy. Cestou se ptal svých učedníků: „Za koho mě lidé pokládají?“ Řekli mu: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za jednoho z proroků.“ Zeptal se jich: „A za koho mě pokládáte vy?“ Petr mu odpověděl: „Ty jsi Mesiáš!“ Tu je přísně napomenul, aby to o něm nikomu neříkali. Potom je začal poučovat, že Syn člověka bude muset mnoho trpět, že bude zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit, ale po třech dnech že vstane z mrtvých. A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat. On se však obrátil, pohleděl na učedníky a pokáral Petra: „Jdi mi z očí, satane! Neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské.“ (Ježíš) si zavolal lidi i své učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mě a pro evangelium ztratí, zachrání si ho.“ Mk 8,27-35

Apoštol Petr, kterého evangelium (Mk 8,27-33) líčí jednak jako svědka, který kurážně na Ježíšovu otázku: „Za koho mě pokládáte vy?“ – odpoví: „Ty jsi Mesiáš!“; a jednak jej vykresluje jako protivníka, který má za to, že musí Ježíšovi rozmluvit to, že bude muset trpět, zemřít a vstát z mrtvých. Mnohokrát se na nás Ježíš obrací s otázkou: „Za koho mne pokládáš ty?“ a odstane se mu od nás téže Petrovy odpovědi, kterou známe z katechismu. To však nestačí.

K odpovědi na onu otázku, kterou všichni v srdci cítíme – „Za koho pokládáme Ježíše my“ – nestačí, co jsme se naučili v katechismu, který je samozřejmě jinak třeba studovat. K poznání Ježíše je zapotřebí vydat se cestou Petra, který po onom pokoření, šel s Ježíšem dál, viděl zázraky, které konal, viděl Jeho moc, zaplatil daň, jak mu řekl Ježíš, tedy mincí, kterou našel v ulovené rybě. Viděl mnohé takové divy. A jedné chvíli Petr Ježíše dokonce zapřel, zradil a osvojil si tak ono nesnadné vědění – či více než vědění, moudrost – ze slz a pláče.“

Petr prosí Ježíše o odpuštění a po vzkříšení na březích Tiberiadského jezera přesto slyší onu trojí otázku, zda Mistra miluje doopravdy, a pravděpodobně na ní odpovídá se slzami a v zahanbení při vzpomínce na svoje trojí zapření.

Tuto první otázku – „Za koho mne pokládáte vy, ty?“ – pochopí Petr teprve během cesty, dlouhé cesty, cesty milosti i hříchu, cesty učedníka. Ježíš svým apoštolům a Petrovi neřekl: Poznej mne!, nýbrž: Následuj mne! A toto následování umožňuje poznat Ježíše. Následovat Ježíše se svými ctnostmi a také se svými hříchy, vždycky však následovat Ježíše. Není to studium, kterého je třeba, nýbrž život učedníka.“

Je zapotřebí každodenního setkávání s Pánem, po všechny dny, spolu s našimi vítězstvími i slabostmi. Je to však cesta, kterou nemůžeme jít sami. Nutné je působení Ducha svatého.

Papež František

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Farnost Bory

V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 12. 9.

24. v mezidobí

9:45

Za Stanislava Beneše a rodiče

10:45

Křest Horní Bory: Sofie Michálková

Pátek 17. 9.

18:00

Dolní Bory

Neděle 19. 9.

25. v mezidobí

9:45

Za Jaromíra Novotného, Boženu Dudkovou rozenou Vaverkovou a rodiče

 

Farní oznámení

Rozvrh hodin náboženství ve školách a na faře ve školním roce 2021/2022 najdete na internetových stránkách farnosti VM a ve vývěskách.

Ve čtvrtek 23. 9. v 17:00 bude první mše svatá pro děti. Zveme děti, rodiče a prarodiče.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

 V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 12. 9.

24. v mezidobí

7:00 – 7:55 Svátost smíření před udělováním svátosti pomazání nemocných

8:00

Mše svatá s udělováním svátosti pomazání nemocných:  Za Františka Pejchala, rodiče a živou a + rodinu

Pondělí 13. 9.

Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa

18:00

Mše svatá Kochánov

Čtvrtek 16. 9.

Památka sv. Ludmily, mučednice

17:30

Mše svatá pro mládež: Za Josefa Vítka, dvoje rodiče a živou a + přízeň

Pátek 17. 9.

18:30

Za Bohumila Smejkala, dvoje rodiče, živou a + rodinu, celou přízeň a duše

v očistci

Sobota 18. 9.

11:00

Svatba Netín: Aleš Pagač a Lucie Homolová

Neděle 19. 9.

25. v mezidobí

8:00

11:00

Za rodiče Cejnkovy a zetě

Poutní mše svatá v kapli P.M. Bolestné za živou a + rodinu PODSTATZKY LICHTENSTEIN

 Farní oznámení   

Ve čtvrtek 16. 9. v 17:30 bude první mše svatá pro děti. Zveme děti, rodiče a prarodiče.

Spolčo mladých se sejde v pátek 17. 9. po večerní mši svaté na faře. Mládežníci zvou další mezi sebe. Bližší informace u Evy Krejzlové nebo jáhna Jiřího.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Jděte i vy na mou vinici.
(Mt 20,4)
Nahoru