Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 5.9. - 12.9.2021

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 5.9. - 12.9.2021

 Farnost Velké Meziříčí

V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkci rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 5. 9.

23. v mezidobí/

 

 

7:30

Za farníky

9:00

Mše svatá s poděkováním za úrodu: Za živou a + rodinu Němcovu, Kohoutovu a duše v očistci

10:30

Mše svatá s požehnáním žákům, studentům a učitelům do nového školního roku: Za rodiče Bobkovy, syna Vladimíra, Josefa a Stanislava, živou rodinu Bobkovu, duše v očistci a ochranu Panny Marie

Křty VM: Iveta Janáková a Laura Vaňková

18:00

Za Jarmilu Nevěčnou, všechny živé a + z rodiny Nevěčných, Kadelovy a Punčochářovy

Pondělí 6. 9.

7:00

Za živou a + rodinu Pospíšilovu, celou přízeň a ochranu Panny Marie

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

18:30

Mše svatá Hrbov

Úterý 7. 9.

7:00

Za + rodiče Mašterovy a Pospíchalovy s prosbou o Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu a duše v očistci

Středa 8. 9.

Svátek Narození Panny Marie

7:00

Za Karla a Marii Oulehlovy, jejich rodiče a sourozence s prosbou o Boží požehnání a pomoc pro jejich děti, vnoučata a pravnoučata

18:00

Mše svatá Mostiště

18:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 9. 9.

7:00

Za + manžela a živou a + rodinu

18:00

Za manžele Vondráčkovy, čtyři syny, vnuka, manžele Drápelovy, živou a + rodinu Vondráčkovu a duše v očistci

Pátek 10. 9.

8:00

Za + Stanislava Malce, dvoje rodiče a duše v očistci

14:00 – 16:00 Svátost smíření v kostele

17:00

Za Václava Kubíčka a duše v očistci

Sobota 11. 9.

7:00

Za + rodiče Indrovy, + bratra Vladimíra a celou živou rodinu

10:30

Svatba VM: Petr Hladík a Lenka Sedláčková

18:00

Za + manžela Pavla, + členy rodiny Doležalovy, Špačkovy a duše v očistci

Neděle 12. 9.

24. v mezidobí

7:30

Za rodiče Hugovy, Večeřovy, bratra Jaroslava a tetu Růženu

9:00

Za živou a + rodinu Vlachovu, Kališovu, Vaňkovu, celou přízeň a duše v očistci

10:30

Za rodiče Padělkovy, prarodiče, bratra, švagra, příbuzné a duše v očistci, manžele Kampasovy a Aloisii Coufalovu

11:30

Křty VM: Richard Pešek, Tobiáš Musil, Kryštof Jelínek, Vítek Mach

13,30 do 15:00 Svátost smíření před udělováním svátosti pomazání nemocných

15:00

Mše svatá s pomazáním nemocných: Za nemocné

18:00

Za farníky

 

Farní oznámení

Ve čtvrtek 9. září bude pravidelná návštěva nemocných.

Rozvrh hodin náboženství ve školách a na faře ve školním roce 2021/2022 najdete na internetových stránkách farnosti a ve vývěskách od 1. září 2021.

Skauti Vás všechny srdečně zvou na 3. ročník dobročinné akce “KÁVA OD SRDCE“ ve dnech 10. 9. – 12. 9. 2021 ve farním sále na faře ve Velkém Meziříčí.  Při této dobročinné kavárně a čajovně podpoříte malou Sabinku z Velkého Meziříčí, které byla zjištěna dětská mozková obrna. Více informací na plakátcích v nástěnkách v kostele. V neděli 19. září plánujeme odpoledne farní výlet do okolí Oslavy. Více informací v příštích ohláškách.  

Nedělní liturgie

Během svého veřejného působení se Ježíš několikrát odebral na pohanské území. Nekázal tam, protože mu jako synu Izraele toto poslání nepříslušelo (srov. Mt 15,24), ale stal se bližním těm, kteří to potřebovali, léčil je a uzdravoval. Kamkoliv totiž Ježíš šel, jeho přítomnost nemohla než odebrat území satanovu působení…

Dnešní úryvek evangelia nám líčí Ježíšovo setkání s nemocným, k němuž došlo právě mezi pohany: „Ježíš odešel z tyrského kraje a šel přes Sidón územím Desetiměstí ke Galilejskému moři.“ Zde k němu přivedli hluchoněmého – tedy člověka, který kvůli své hluchotě špatně mluví, je mu znemožněna plná komunikace. Je to pohan, hluchý k naslouchání Božímu zjevení Izraeli, a tedy neschopný na ně odpovědět. Avšak také pro něj, jako pro každého člověka, je tu od Boha zaslíbení spásy: „Vzmužte se, nebojte se!... Hle váš Bůh přijde a spasí vás. Tehdy se otevřou oči slepých, odemknou se uši hluchých“ (Iz 35,4–5). Tento příslib dochází svého naplnění v Ježíšově uzdravujícím působení, jež jako obyčejně vykonává ve skrytosti a nepoznán, odmítající jakékoliv vyhledávání úspěchu: „Vzal ho stranou od zástupu, vložil mu prsty do uší a dotkl se slinou jeho jazyka“ (srov. Mk 8,23; Jan 9,1–7).

Po těchto gestech Ježíš „vzhlédl k nebi“. Nejde jenom o stylistickou poznámku, ale o detail velkého významu: Syn pozvedá oči k nebi, aby se obrátil na Otce a vyznal, že všechna moc vychází od něho a že bez společenství s Otcem by nemohl vykonat nic (srov. Jan 5,19)… Pak si Ježíš „povzdechl“, což je velmi lidská reakce zároveň prosebná i rozhořčená nad zlem bránícím žit v plnosti. Tento povzdech tváří v tvář bolesti a nemoci zahrnuje také vzdychání stvoření, které „sténá a spolu trpí“ (Řím 8,22) v očekávání Království, v němž bude spása realizována naplno; odkazuje také na nevyjádřitelné vzdechy Ducha (srov. Řím 8,26–27), který se neustále přimlouvá u Otce, a tak přibližuje den příchodu Pána Ježíše ve slávě. Všední setkání s nemocným člověkem je tedy znamením mesiánské spásy, kterou Bůh připravuje pro všechno a pro všechny, spásy slavnostně otevřené Ježíšovým jednáním (srov. Mt 11,1–6)… A nyní zazní mocné slovo: „Effatha! Otevři se!“, které uzdraví hluchoněmého člověka: „Ihned se mu otevřel sluch, rozvázal se mu jazyk a mluvil správně.“

Stejně jako u předchozích uzdravení (srov. Mk 1,43–44; 5,43) Ježíš vyžaduje mlčení a přikazuje uzdravenému i těm, kteří byli s ním, aby se o tom nešířili. „Čím více však jim to přikazoval, tím více to rozhlašovali. Byli celí užaslí a říkali: ‘Dobře všechno udělal,“ – tak jako Bůh všechno stvořil velmi dobré (srov. Gn 1,31) – „i hluchým dává sluch, i němým řeč!’“ Pohané již nejsou vyloučeni ze společenství s Bohem, mohou naslouchat samotnému Bohu v Ježíši, který je uzdravil z hluchoty vůči Zákonu, a mohou všem vyprávět o velikých divech vykonaných Bohem Izraele (srov. Mt 15,31).

Ve Skutcích apoštolů Petr řekne: „Bůh pomazal Duchem Svatým a mocí Ježíše z Nazareta, on všude procházel, prokazoval dobrodiní, a protože Bůh byl s ním, uzdravoval všechny, které opanoval ďábel“ (Sk 10,38). Skutečně, Ježíš prožíval svou každodenní existenci jako vrcholné dílo krásy a dobroty zakořeněné v neustálém naslouchání Otci, jež mu dalo mocné slovo a jednání schopné vzdát plně slávu Bohu. Setrváme-li věrně v jeho následování, i my – kteří jsme podobně jako hluchoněmý dospěli k víře od pohanství, nikoliv od víry izraelského lidu – můžeme každý den prosit Boha, aby otevřel uši našeho srdce pro naslouchání jeho Slovu, abychom tak měli na rtech slova bratrství a v rukou skutky lásky k bližnímu.

Převzato z knihy: Hlásej Slovo, autor: Enzo Bianchi

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

 V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 5. 9.

23. v mezidobí

9:45

Mše svatá s udělováním svátosti pomazání nemocných a s žehnáním žákům, studentů a učitelům v novém školním roce

Za dvoje rodiče Soškolovy, rodinu Hořínkovu a syna

Čtvrtek 9. 9.

17:00

Horní Bory: Za živou a + rodinu Kučerovu, Kovaříkovu, Špačkovu, Kubíkovu a Vencálkovu

Pátek 10. 9.

18:00

Dolní Bory: Za Františka Mičku a rodiče, rodiče Zikmundovy a celou přízeň

Neděle 12. 9.

24. v mezidobí

9:45

Za Stanislava Beneše a rodiče

10:45

Křest Horní Bory: Sofie Michálková

Farní oznámení

Rozvrh hodin náboženství ve škole ve školním roce 2021/2022 najdete na internetových stránkách farnosti VM a ve vývěskách od 1. září 2021.

Ve čtvrtek 9. září bude pravidelná návštěva nemocných.

Skauti Vás všechny srdečně zvou na 3. ročník dobročinné akce “KÁVA OD SRDCE“ ve dnech 10. 9. – 12. 9. 2021 ve farním sále na faře ve Velkém Meziříčí.  Při této dobročinné kavárně a čajovně podpoříte malou Sabinku z Velkého Meziříčí, které byla zjištěna dětská mozková obrna. Více informací na plakátcích v nástěnkách v kostele.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 5. 9.

23. v mezidobí

8:00

Mše svatá s poděkováním za úrodu a žehnáním žákům, studentů a učitelům v novém školním roce:  Za Aloise Prušu, sestru a rodiče  

Pondělí 6. 9.

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

Středa 8. 9.

Svátek Narození Panny Marie

15:30

Pohřební mše svatá: Za + Marii Buďovu

Pátek 10. 9.

18:30

Za rodiče Ambrožovy, jejich děti a duše v očistci

19:00 – 19:30 Svátost smíření před udělováním svátosti pomazání nemocných

Sobota 11. 09.

11:00

Svatba Netín: Josef Cejnek a Jitka Bartošová

Neděle 12. 9.

24. v mezidobí

7:00 – 7:55 Svátost smíření před udělováním svátosti pomazání nemocných

8:00

Mše svatá s udělováním svátosti pomazání nemocných:  Za Františka Pejchala, rodiče a živou a + rodinu

 

Farní oznámení

Skauti Vás všechny srdečně zvou na 3. ročník dobročinné akce “KÁVA OD SRDCE“ ve dnech 10. 9. – 12. 9. 2021 ve farním sále na faře ve Velkém Meziříčí.  Při této dobročinné kavárně a čajovně podpoříte malou Sabinku z Velkého Meziříčí, které byla zjištěna dětská mozková obrna.  Více informací na plakátcích v nástěnkách v kostele.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Doufejte v Hospodina navždy.
(Iz 26,4)
Nahoru