Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 29.8. - 5.9.2021

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 29.8. - 5.9.2021

Farnost Velké Meziříčí

V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkci rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 29. 8.

22. v mezidobí

7:30

Za Františka a Marii Zezulovy, rodiče a syna Miroslava

9:00

Za Jiřího Bradáče, děti a jejich rodiny, za šťastnou hodinu smrti a sestru Emílii

10:30

Za farníky

11:30

Křty VM: Pavel Báňa a Thea Doležalová

18:00

Za Jaroslava Drápelu, Růženu Doležalovu, rodinu Lorencovu s prosbou o Boží ochranu a požehnání pro všechny

Pondělí 30. 8.

7:00

Za tři švagry a dvě švagrové, jejich + rodiče, přízeň a duše v očistci

11:00

Rozloučení na obřadní síni se + Janem Postráneckým

18:00

Mše svatá Oslavice

Úterý 31. 8.

7:00

Za + rodinu Lavickou z Dolních Radslavic č. 10 a duše v očistci

Středa 1. 9.

7:00

Za živé a + členy našich rodin, dary Ducha svatého, nemocné a duše v očistci

18:00

Mše svatá Mostiště

19:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 2. 9.

7:00

Na poděkování s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

18:00

Za Jana Kršňáka, + rodiče Kršňákovy a bratry Jaroslava, Zdeňka a Antonína Kršňákovi 

Pátek 3. 9.

Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve/1. v měsíci/ Celodenní a celonoční adorace

8:00

Za + manžela a celou živou rodinu

14:00

Svatba VM: Martin Jaša a Zuzana Radočáková

14:00 – 16:00 Svátost smíření v kostele

17:00

Za Annu Dvořákovu, sourozence a rodiče

19:00 – 21:00 Svátost smíření v kostele

Sobota 4. 9.

1. v měsíci

7:00

Za + rodiče Kašparovy a Miloslava Kašpara

9:00

Křest VM: Jan Michael Neusser

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Emílii Teplou

11:30

Svatba VM: Pavel Štěpánek a Veronika Demlová

13:00

Křest VM: František Šoukal a Jakub Kubiš

18:00

Na společný úmysl

1. Za manžela Jiřího, dvoje rodiče, živou a + přízeň a uzdravení

2. Za živou a + rodinu Beranovu, Tučkovu, přízeň, Boží ochranu a duše v očistci

3. Za + dceru, rodinu Požárovu, Špačkovu a Vorlovu a duše v očistci

4. Za Josefa a Emílii Untermajerovy

5. Na poděkování za 80 let života a za živou + rodinu Prachařovu, Čermákovu a duše v očistci

6. Za rodiče Chytkovy a Krčálovy, Josefa Bárku a duše v očistci

Neděle 5. 9.

23. v mezidobí

7:30

Za farníky

9:00

Mše svatá s poděkováním za úrodu: Za živou a + rodinu Němcovu, Kohoutovu a duše v očistci

10:30

Mše svatá s požehnáním žákům, studentům a učitelům do nového školního roku: Za rodiče Bobkovy, syna Vladimíra, Josefa a Stanislava, živou rodinu Bobkovu, duše v očistci a ochranu Panny Marie

Křty VM: Iveta Janáková a Laura Vaňková

18:00

Za Jarmilu Nevěčnou, všechny živé a + z rodiny Nevěčných, Kadelovy a Punčochářovy

 Farní oznámení

V neděli 29. srpna 2021 v 19:00 na faře bude setkání Spolku Ludmila.

Od 2. září budou opět slouženy večerní mše svaté ve čtvrtek a v pátek.

Pravidelná návštěva nemocných bude až ve čtvrtek 9. září.

Rozvrh hodin náboženství ve školách a na faře ve školním roce 2021/2022 najdete na internetových stránkách farnosti a ve vývěskách od 1. září 2021.

V neděli 12. září v 15:00 v kostele sv. Mikuláše bude mše svatá spojená s udělováním svátosti pomazání nemocných. Svátost smíření před udělováním svátosti pomazání nemocných bude od 13,30 do 15:00.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě dnešní poutní slavnosti.

V neděli 5. září bude mše svatá spojena také s požehnáním žákům, studentů a učitelům do nového školního roku. Přineste si aktovky a ostatní školní potřeby.

Pravidelná návštěva nemocných bude až ve čtvrtek 9. září.

Rozvrh hodin náboženství ve školách a na faře ve školním roce 2021/2022 najdete na internetových stránkách farnosti VM a ve vývěskách od 1. září 2021.

 

Nedělní liturgie

Kolem Ježíše se shromáždili farizeové a někteří z učitelů Zákona, kteří přišli do Jeruzaléma. Všimli si, že někteří z jeho učedníků jedí rukama obřadně nečistýma, to je neumytýma. Farizeové totiž a všichni židé se drží podání předků a nejedí, dokud si pečlivě neumyjí ruce; (po návratu) z trhu nejedí, dokud se celí neopláchnou, a je mnoho jiného, co přejali a čeho se drží: omývání pohárů, džbánů, měděných nádob a lehátek. Proto se ho farizeové a učitelé Zákona ptali: „Proč se tvoji učedníci nechovají podle podání předků, ale jedí obřadně nečistýma rukama?“ Odpověděl jim: „Pokrytci! Dobře to o vás předpověděl Izaiáš, jak je psáno: `Tento lid mě uctívá rty, ale jejich srdce je daleko ode mě. Nadarmo mě však uctívají, když učí naukám, které jsou lidskými ustanoveními.' Opustili jste přikázání Boží a držíte se podání lidského.“ (Ježíš) zase k sobě přivolal zástup a řekl jim: „Slyšte mě všichni a pochopte! Člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí, ale co vychází z člověka, to ho poskvrňuje. Z nitra totiž, ze srdce lidí, vycházejí špatné myšlenky, smilství, krádeže, vraždy, cizoložství, lakota, zloba, lest, prostopášnost, závist, urážky, pýcha, nerozumnost. Všechno to zlé vychází z nitra a člověka poskvrňuje.“  Mk 7,1-8.14-15.21-23

Ježíš ničí v samém zárodku sklon, který nás neustále ohrožuje, zvláště jsme-li zbožnými lidmi, a to snahu dávat větší váhu gestům a vnějším rituálům než postoji srdce. Jde o touhu spíše dobře vypadat než být dobrý. 

V tomto evangelijním úryvku však můžeme spatřit i další poselství, které se netýká pouze jednotlivce, ale celé společnosti. Dělá nám starosti vnější fyzické znečišťování atmosféry či vodních zdrojů a znepokojuje nás ozónová díra, ale téměř vůbec se nemluví o vnitřním a morálním znečišťování. Ježíš vyhlašuje program ekologie srdce: Zdroj všeho znečištění, který je třeba očistit, je lidské srdce. Odtud vychází všechno to, co je opravdu „špatné“ a co skutečně „znečišťuje“ svět. Ve stvoření není nic, co by bylo samo o sobě „špatné“ či „hříšné“. Zlo patří jedině k člověku, který má svobodu. Raniero Cantalamessa

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

 V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 29. 8.

22. v mezidobí

 

10:00

Poutní mše svatá v Dolních Borech:  Za živé a + občany Borů a poutníky

Pátek 3. 9.

Památka sv. Řehoře Velikého/1. v měsíci

18:00

Dolní Bory – Bohoslužba slova se svatým přijímáním

Sobota 4. 9.

1. v měsíci

Horní Bory - 16:00 – 17:00 Svátost smíření před udělováním svátosti nemocných

Neděle 5. 9.

23. v mezidobí

9:45

Mše svatá s udělováním svátosti pomazání nemocných:

Za dvoje rodiče Soškolovy, rodinu Hořínkovu a syna

Farní oznámení

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě dnešní poutní slavnosti.

V neděli 5. září bude mše svatá spojena také s požehnáním žákům, studentů a učitelům do nového školního roku. Přineste si aktovky a ostatní školní potřeby.

Pravidelná návštěva nemocných bude až ve čtvrtek 9. září.

Rozvrh hodin náboženství ve školách a na faře ve školním roce 2021/2022 najdete na internetových stránkách farnosti VM a ve vývěskách od 1. září 2021.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 29. 8.

22. v mezidobí

8:00

Za Františku a Antonína Králíčkovy, rodiče, syna Antonína a živou rodinu

Po mši svaté křest Viktorie Dvořákové

Pátek 3. 9.

Památka sv. Řehoře Velikého/1. v měsíci

18:30

Na poděkování za všechna dobrodiní a na úmysl dárce

Sobota 4. 9.

1. v měsíci

17:00

Svátost smíření

18:00

Za poutníky

Neděle 5. 9.

23. v mezidobí

8:00

Mše svatá s poděkováním za úrodu: Za Aloise Prušu, sestru a rodiče  

 

Farní oznámení

V neděli 5. září bude mše svatá spojena také s požehnáním žákům, studentů a učitelům do nového školního roku. Přineste si aktovky a ostatní školní potřeby.

V neděli 12. září bude při mši svaté v 8:00 udělována svátost pomazání nemocných. Svátost smíření před udělováním svátosti pomazání nemocných bude v pátek 10. září od 19:00 – 19:30 a v neděli 12. září od 7:00 do 7:55.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Jděte i vy na mou vinici.
(Mt 20,4)
Nahoru