Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 15.8. - 22.8.2021

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 15.8. - 22.8.2021

 Farnost Velké Meziříčí

V čase rozvolňování protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat:  2 m rozestupy, dezinfenkci rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 15. 8.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

7:30

Za manžela, živou a + rodinu Pavlasovu, Michalovu a duše v očistci

9:00

Na poděkování za společný život, 4 dětí s prosbou za +příbuzné

18:00

Za Ludvíka Krejčího, jeho rodiče a celou živou a + přízeň

Pondělí 16. 8.

7:00

Za rodinu

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř - zámek

19:00

Mše svatá - Lavičky

Úterý 17. 8.

7:00

Za rodiče Střechovy a Havelkovy, dva vnuky, dva švagry, a živou + přízeň

Středa 18. 8.

7:00

Za + Růženu Šenkovu, manžela, dceru, zetě a duše v očistci

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Marii Malouškovu

18:00

Mše svatá Mostiště

18:00

Mše svatá Hrbov

Čtvrtek 19. 8.

7:00

Za rodiče Špačkovy, Aloisii Kubišovu, za + a živou rodinu a duše v očistci

9:00

Pohřební mše svatá: Za + Františku Bílkovu

Pátek 20. 8.

Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

8:00

Za manžela, syna, vnuka a živou a + rodinu

11:00

Pohřební mše svatá: Za + Marii Jelínkovu

14:00 – 16:00 Svátost smíření v kostele

Sobota 21. 8.

Památka sv. Pia X., papeže

7:00

Za Emanuela Bambulu a rodiče, rodinu Svobodovu a duše v očistci

11:00

Křest VM: Martin Soušek

18:00

Za živou a + rodinu Rybovu, + Vladislavu Čermákovu, celou přízeň a duše v očistci

Neděle 22. 8.

21. v mezidobí

7:30

Za živou a + rodinu Kuřátkovu, Novotných, vnuka a duše v očistci

9:00

Za živou a + rodinu Vaňkovu, Pačískovu a Rousovu s prosbou o Boží pomoc a požehnání

10:30

Na poděkování za děti a jejich rodiny, duše v očistci a živou a + rodinu Chalupovu a Dvořákovu

11:30

Křty VM: Eleanor Tichá, Sebastian Pulec, Patrik Holoubek, Filip Říha, Pavla Svobodová, Eliáš Svoboda

18:00

Za farníky

 

Farní oznámení

V měsíci srpnu nebudou večerní mše svaté ve čtvrtek a v pátek.

V neděli 15. srpna mše svatá v 10:30 nebude.

V neděli 15. srpna zveme na hlavní pouť do Netína. Mše svaté bude v 7:30, 9:00 a 11:30. Pěší poutníci vycházejí v 6:30 od kostela ve VM.  Autobus pojede v 9:45 od fary ve VM přes Lavičky, Závist, Olší do Netína a zpátky pak v 13:30 z Netína. Vypravte prosím družičky. Kdo by měl zájem jít v kroji, kontaktujte prosím paní Radku Uchytilovou – tel: 605489638, kroje budou možné vyzvednout přímo u paní Uchytilové nebo v neděli ráno před odchodem. V 10:30 od Černého kříže v Netíně vycházíme společně s kapelou všichni průvodem ke kostelu.

Už po 21. putujeme pěšky na Velehrad. Pěší poutníci vycházejí v úterý 23. srpna v 6:30 od Špitálku, autobus na Velehrad pak pojede v sobotu 28. srpna. Přihlašování a bližší informace u paní Musilové na tel: 739 402 874.

  

Nedělní liturgie

V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem Svatým a zvolala mocným hlasem: „Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně. Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!“ Maria řekla: „Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství /trvá) od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil našim předkům, Abrahámovi a jeho potomkům navěky. Maria zůstala u Alžběty asi tři měsíce a pak se vrátila domů. Lk 1,39-56

Panna Maria nám ukazuje, že chceme-li, aby náš život byl šťastný, je třeba dávat první místo Bohu. Kolikrát v životě sledujeme věci nepatrného významu: předsudky, nevraživost, rivalitu, závist, iluze a pomíjivé materiální věci... Kolik hloupostí v životě! Známe to. Maria nás ale vybízí, abychom vzhlíželi k „velikým věcem“, které jí učinil Pán (Lk 1,46-55). A také nám, každému z nás Pán nabízí veliké věci. Je třeba je rozpoznávat.

O slavnosti Nanebevzetí Panny Marie slavíme tyto „veliké věci“. Marie je vzata na nebe. Ona, která je lidským tvorem a jednou z nás, duší i tělem dosahuje věčnosti. A tam nás očekává jako matka čekající, až se její děti vrátí domů. Boží lid ji proto vzývá jako „bránu nebeskou“. Jsme poutníky na cestě k domovu tam nahoře. Díváme se dnes na Marii a vidíme cíl, což nám na naší pozemské pouti dodává útěchu a naději.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie je pobídkou pro všechny, zejména pro ty, kdo trpí pochybnostmi, rmoutí se, žijí se sklopeným zrakem, který nedokážou pozvednout vzhůru.

Hleďme vzhůru, nebe je otevřené, nenahání strach. Není daleko, na jeho prahu nebe je matka, která nás očekává. Je to naše matka. Miluje nás, usmívá se a bedlivě nás podporuje. Jako každá matka chce pro svoje děti to nejlepší a říká nám: „Jste v Božích očích drahocenní; nebyli jste stvořeni pro malé světské potěchy, nýbrž pro veliké nebeské radosti.“ Ano, Bůh se totiž raduje, nenudí se. Bůh je radost. Nechme se vzít Marií za ruku. Pokaždé když bereme do rukou růženec a modlíme se k ní, činíme krok vpřed směrem k velikému cíli života.

Nechme se přitahovat pravou krásou, nenechme se vysát životními maličkostmi, nýbrž volme Boží velikost. Svatá Panna, nebeská brána, ať nám každý den pomáhá hledět s důvěrou a radostí k Bohu, kde je náš pravý domov, ve kterém nás i ona očekává.  

papež František

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

 V čase rozvolňování protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: 2 m rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 15. 8.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

9:45

Za rodiče Mrázkovy, syna, tetu a duše v očistci

Pátek 20. 8.

Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

18:00

Dolní Bory: Za Anežku a Vladimíra Křížovy, Františka a Anežku Řezníčkovy, dvoje rodiče a živou + přízeň

Sobota 21. 8.

11:00

Svatba Horní Bory: Jiří Novotný a Simona Ochranová

Neděle 22. 8.

21. v mezidobí

 

9:45

Za Bohumila Jakubce, dceru Evu a celu živou a přízeň

10:45

Křty Horní Bory: Filip Rous a Štěpánka Musilová

 

Farní oznámení

V neděli 15. srpna zveme na hlavní pouť do Netína. Mše svaté bude v 7:30, 9:00 a 11:30. V 10:30 od Černého kříže v Netíně vycházíme společně s kapelou všichni průvodem ke kostelu.

Už po 21. putujeme pěšky na Velehrad. Pěší poutníci vycházejí v úterý 23. srpna v 6:30 od Špitálku, autobus na Velehrad pak pojede v sobotu 28. srpna. Přihlašování a bližší informace u paní Musilové na tel: 739 402 874.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

V čase rozvolňování protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: 2 m rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 15. 8.

Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie

7:00 – 11:00 svátost smíření

7:30

Za otce Františka Sadílka (10. výročí umrtí), Jindřicha Kocmana a všechny netínské farníky

 

9:00

Mše svatá v poutním areálu na zahradě:

Za Stanislava Kutila, dvoje rodiče, Jana Kulhánka, rodiče a sourozence

 

10:30

Procesí se sochami Panny Marie od Černého kříže

 

11:30

Mše svatá v poutním areálu na zahradě: Za poutníky

 

Pondělí 16. 8.

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř - zámek

 

Pátek 20. 8.

Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

 18:30  Za rodiče Pařízkovy a prarodiče Kutilovy  

Neděle 22. 8.

21. v mezidobí

8:00

Za rodiče Kobylkovy, + sourozence, zetě a duše v očistci

 

 Farní oznámení

Už po 21. putujeme pěšky na Velehrad. Pěší poutníci vycházejí v úterý 23. srpna v 6:30 od Špitálku, autobus na Velehrad pak pojede v sobotu 28. srpna. Přihlašování a bližší informace u paní Musilové na tel: 739 402 874.

 Děkuji všem farníkům za přípravu pouti.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

     

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Doufejte v Hospodina navždy.
(Iz 26,4)
Nahoru