Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 8.8. - 15.8.2021

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 8.8. - 15.8.2021

Farnost Velké Meziříčí

V čase rozvolňování protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat:  2 m rozestupy, dezinfenkci rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 8. 8.

19. v mezidobí

7:30

Za + Miroslava Zezulu z Hrbova 

9:00

Za rodinu Nedomovu s prosbou o Boží milosti do dalších let

10:30

Za farníky

11:30

Křest VM: Sofie Střechová a Radek Homola

13:30

Poutní mše svatá Závist

18:00

Za + Marii a Františka Zezulovy, syna Miroslava a duše v očistci

Pondělí 9. 8.

Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

7:00

 

18:00

Mše svatá Kochánov

18:00

Mše svatá Lavičky

Úterý 10. 8.

Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

7:00

Za Pavla Vondráčka a syna, dvoje rodiče, bratra, živé a + rodiny a na vlastní úmysl

Středa 11. 8.

Památka sv. Kláry, panny

7:00

Za P. Františka Sadílka (10. výročí úmrtí)

18:00

Mše svatá Oslavice

18:00

Mše svatá Vídeň

Čtvrtek 12. 8.

7:00

 

Pátek 13. 8.

8:00

Za Františka Konečného, syna, dvoje rodiče, živou a + přízeň a duše v očistci

14:00 – 16:00 Svátost smíření v kostele

Sobota 14. 8.

Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

7:00

Za živou a + rodinu Slámovu, Pýchovu, bratra a sestry

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Hanu Vrbkovou

18:00

Za Stanislava Vondráčka, dvoje rodiče, živé a + příbuzné a duše v očistci

Neděle 15. 8.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

7:30

Za manžela, živou a + rodinu Pavlasovu, Michalovu a duše v očistci

9:00

Na poděkování za společný život, 4 dětí s prosbou za +příbuzné

18:00

Za Ludvíka Krejčího, jeho rodiče a celou živou a + přízeň

 Farní oznámení

V měsíci srpnu nebudou večerní mše svaté ve čtvrtek a v pátek.

V pátek 13. srpna zveme v 18:00 na mši svatou v kostele v Netíně s P. Josefem Stuchlým, jezuitou z Brna a po ní v 19:00 na koncert duchovní hudby.

V neděli 15. srpna mše svatá v 10:30 nebude.

V neděli 15. srpna zveme na hlavní pouť do Netína. Mše svaté bude v 7:30, 9:00 a 11:30. Pěší poutníci vycházejí v 6:30 od kostela ve VM.  Autobus pojede v 9:45 od fary ve VM přes Lavičky, Závist, Olší do Netína a zpátky pak v 13:30 z Netína. Vypravte prosím družičky. Kdo by měl zájem jít v kroji, kontaktujte prosím paní Radku Uchytilovou – tel: 605489638,kroje budou možné vyzvednout přímo u paní Uchytilové nebo v neděli ráno před odchodem. V 10:30 od Černého kříže v Netíně vycházíme společně s kapelou všichni průvodem ke kostelu.

 

Nedělní liturgie

Židé reptali proti Ježíšovi, že řekl: „Já jsem chléb, který sestoupil z nebe.“ Namítali: „Copak to není Ježíš, syn Josefův? Známe přece jeho otce i matku. Jak tedy může tvrdit: `Sestoupil jsem z nebe?' Ježíš jim odpověděl: „Přestaňte mezi sebou reptat! Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a já ho vzkřísím v poslední den. Stojí psáno v Prorocích: `Všichni budou vyučeni od Boha.' Každý, kdo slyšel Otce a u něho se učil, přichází ke mně. Ne že by snad někdo Otce viděl; jenom ten, kdo je od Boha, viděl Otce. Amen, amen, pravím vám: Kdo věří, má život věčný. Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe, aby ten, kdo ho jí, neumřel. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa.“ Jan 6,41-51

V životě často prožíváme nejrůznější boje a utrpení. Někdy musíme učinit rozhodnutí, která jsou v rozporu s našimi plány a občas se dokonce od toho, co bychom si sami přáli, diametrálně odlišují. Na své cestě také musíme opakovaně bojovat s nepřítelem, který se nás neustále snaží oklamat a svést na scestí. Mnohdy si připadáme opuštění a odmítnutí. Pohled na Ježíše, za nímž kráčíme, se nám pak snadno rozplyne před očima. Uvědomujeme si, že často ztrácíme odvahu a potřebujeme posilu, abychom vůbec byli schopni v cestě pokračovat.

Ježíš nám dal eucharistii jako pokrm na cestu. Neustále hovoříme o tom, že máme kráčet životem s Ježíšem. Jenže být Ježíšovým učedníkem a následovat ho po celý život může být náročné a obtížné. Občas mu říkám: „Můj Pane, běžíš moc rychle, zpomal trochu, já ti nestačím. Sotva popadám dech.“ Ale Pán mi odpovídá: „Jen pojď, přidej.“

Svatý Augustin obohatil vnímání eucharistie touto úvahou: když jíme obyčejnou stravu, jídlo se v našem těle mění a stává se jeho součástí. Z jídla se tedy stává mé tělo a má krev. Když ale přijímáme Ježíše v eucharistii, účinek je naprosto opačný. Pokrm, jímž je eucharistie, se nestává součástí mého těla, ale Ježíš mě proměňuje v sebe. Když přijímám eucharistii, měním se v Ježíše. Přijímáním eucharistie se stále více uskutečňuje to, o čem píše sv. Pavel: „Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus“ (Gal 2,20).

Elias Vella https://www.pastorace.cz/clanky/diky-eucharistii-se-menim-v-jezise

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Farnost Bory

 V čase rozvolňování protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: 2 m rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 8. 8.

19. v mezidobí

9:45

Za rodiče Hladíkovy a živou a + přízeň

Pátek 13. 8.

18:00

Dolní Bory

Neděle 15. 8.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

9:45

Za rodiče Mrázkovy, syna, tetu a duše v očistci

 

Farní oznámení

V pátek 13. srpna zveme v 18:00 na mši svatou v kostele v Netíně s P. Josefem Stuchlým, jezuitou z Brna a po ní v 19:00 na koncert duchovní hudby.

V neděli 15. srpna zveme na hlavní pouť do Netína. Mše svaté bude v 7:30, 9:00 a 11:30. Pěší poutníci vycházejí v 6:30 od kostela ve VM.  Autobus pojede v 9:45 od fary ve VM přes Lavičky, Závist, Olší do Netína a zpátky pak v 13:30 z Netína. Vypravte prosím družičky. Kdo by měl zájem jít v kroji, kontaktujte prosím paní Radku Uchytilovou – tel: 605489638, kroje budou možné vyzvednout přímo u paní Uchytilové nebo v neděli ráno před odchodem. V 10:30 od Černého kříže v Netíně vycházíme společně s kapelou všichni průvodem ke kostelu.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

V čase rozvolňování protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: 2 m rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 8. 8.

19. v mezidobí

8:00

Za Marii a Ladislava Holíkovy ze Svařenova, dvoje rodiče a Lenku Pacalovu z Hrbova

13:30

Poutní mše svatá Závist

Pondělí 9. 8.

Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže

18:00

Mše svatá Kochánov

Pátek 13. 8.

17:00

Svátost smíření

18:00

Za rodinu Buďovu

19:00

Koncert duchovní hudby

Sobota 14. 8.

Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

17:00

Svátost smíření

18:00

Vigilie ze slavnosti Nanebevzetí Panny Marie

Za rodiče Svobodovy, Jamborovy, vnuka, zetě a celou přízeň

Neděle 15. 8.

Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie

7:00 – 11:00 svátost smíření

7:30

Za otce Františka Sadílka (10. výročí umrtí), Jindřicha Kocmana a všechny netínské farníky

9:00

Mše svatá v poutním areálu na zahradě:

Za Stanislava Kutila, dvoje rodiče, Jana Kulhánka, rodiče a sourozence

10:30

Procesí se sochami Panny Marie od Černého kříže

11:30

Mše svatá v poutním areálu na zahradě: Za poutníky

 

Farní oznámení

Milí mladí, zveme vás 11. – 15. 8. 2021 na Letní diecézní setkání mládeže v Brně. Je určeno všem mladým věku od 14 do 20 let. Všechny informace naleznete na: http://mladez.biskupstvi.cz/dsm, kde je i formulář pro přihlášení. Do 30. 6. zaplatíte sníženou cenu. Potkejme se osobně v Brně!

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Já, Bůh, ponižuji strom vysoký a povyšuji strom nízký.
(Ez 17,24)
Nahoru