Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 1.8. - 8.8.2021

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 1.8. - 8.8.2021

Farnost Velké Meziříčí

V čase rozvolňování protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat:  2 m rozestupy, dezinfenkci rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 1. 8.

18. v mezidobí

7:30

Za farníky

9:00

Za + Marii Stupkovu a jejího + manžela Josefa

10:30

Za + Zdeňku Hladíkovu a její rodiče Zezulovy

11:30

Poutní mše svatá Oslavice

11:30

Křest VM: Sebastian Daněk

18:00

Za + rodiče Chlubnovy, bratra Miroslava a celou živou rodinu

Pondělí 2. 8.

7:00

Na poděkování za 80 let života a duše v očistci

10:00

Rozloučení v kostele: + Jiří Dočkal

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

18:30

Mše svatá Hrbov

Úterý 3. 8.

7:00

Za rodinu Krejčí a + manželku

Středa 4. 8.

Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

7:00

Za + Boženu Liškovu a + Štěpána Bílka

18:00

Mše svatá Mostiště

19:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 5. 8.

Posvěcení římské baziliky Panny Marie

7:00

Za syna Vladimíra, živou rodinu Pospíšilovu, Bradáčovu, Cejnkovu, ochranu Panny Marie a duše v očistci

Pátek 6. 8.

Svátek Proměnění Páně/1. v měsíci

8:00

Celodenní a celonoční adorace

Za Andělu a Bohuslava Trojanovy, zetě, rodiče a sourozence

14:00 – 16:00 Svátost smíření v kostele

20:00 – 21:00 Svátost smíření

Sobota 7. 8.

1. v měsíci

7:00

Za živé rodiny Konečných a s prosbou o Boží ochranu

11:00

Svatba VM: Petr Rozmarin – Tereza Valová

12:00

Svatba Oslavice: Jakub Havlíček – Jana Steiningerová

14:30

Pohřební mše svatá: Za + Libora Brožu

18:00

Na společný úmysl

Za Emílii a Stanislava Krejčovy, živou a + rodinu Krejčovu a duše v očistci

Neděle 8. 8.

19. v mezidobí

7:30

Za + Miroslava Zezulu z Hrbova 

9:00

Za rodinu Nedomovu s prosbou o Boží milosti do dalších let

10:30

Za farníky

13:30

Poutní mše svatá Závist

11:30

Křest VM: Sofie Střechová a Radek Homola

18:00

Za + Marii a Františka Zezulovy, syna Miroslava a duše v očistci

  

Farní oznámení

Ve čtvrtek 5. srpna bude pravidelná návštěva nemocných, pan děkan.

Ve čtvrtek a v pátek během letních prázdnin nebudou večerní mše svaté.

Milí mladí, zveme vás 11. – 15. 8. 2021 na Letní diecézní setkání mládeže v Brně. Je určeno všem mladým věku od 14 do 20 let. Všechny informace naleznete na: http://mladez.biskupstvi.cz/dsm, kde je i formulář pro přihlášení. Do 30. 6. zaplatíte sníženou cenu. Potkejme se osobně v Brně!

 

Nedělní liturgie

Když zástup viděl, že ani Ježíš, ani jeho učedníci (nejsou na břehu), nasedali do člunů, přijeli do Kafarnaa a hledali Ježíše. Když ho našli na druhé straně moře, zeptali se ho: „Mistře, kdy jsi sem přijel?“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám: Hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale že jste se dosyta najedli z těch chlebů. Neusilujte o pokrm, který pomíjí, ale o pokrm, který zůstává k věčnému životu; ten vám dá Syn člověka. Otec, Bůh, ho osvědčil svou pečetí.“ Zeptali se ho: „Co máme dělat, abychom konali skutky Boží?“ Ježíš jim odpověděl: „To je skutek Boží, abyste věřili v toho, koho on poslal.“ Řekli mu: „Jaké tedy ty děláš znamení, abychom (ho) viděli a uvěřili ti? Co konáš? Naši předkové jedli na poušti manu, jak je psáno: `Chléb z nebe jim dal jíst.'„ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám: Chléb z nebe vám nedal Mojžíš, ale pravý chléb z nebe vám dává můj Otec; neboť chléb Boží je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu.“ Prosili ho tedy: „Pane, dávej nám ten chléb pořád.“ Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.“ Jan 6,24-35

„Ježíš neučinil všechny zkušenosti, které člověk může učinit. Například Ježíš byl mužem, nikoli ženou. Ježíš se nikdy neoženil, neměl nikdy děti. Ježíš také neví, co to znamená zestárnout. Vždyť zemřel ve 33 letech. Takže Ježíš během svého lidského života neudělal všechny zkušenosti, které patří k člověku. Ale díky eucharistii se všechny lidské zkušenosti stávají i jeho zkušenostmi. Ježíš prožívá to, co prožíváme my. Takže nikdo nemůže říkat: „Ježíš vůbec nemůže vědět, co znamená být ženou. Ježíš nemůže vědět, co znamená mít děti. Ježíš nemůže vědět, co znamená ztratit dítě. On nemůže vědět, co znamená být nemocný.“ Takto nemůžeme mluvit. V eucharistickém společenství totiž Ježíš zakouší úplně všechno. Ježíš sdílí moji nemoc, moje stáří, moje ženství.

Blahoslavená Alžběta od Nejsvětější Trojice říkávala, že jsme jakoby prodloužení Kristova lidství. Zkuste to uplatňovat ve vašem životě. Máte například nějaký problém, který nemůžete vůbec nikomu sdělit. S Ježíšem ale mluvit můžete, protože on si bere tento problém za svůj. Když se s ním setkáváte, nikdy nejste sami. Díky eucharistickému společenství se nám Kristus stává druhem, který nás doprovází úplně všude. A to je tedy první skutečnost eucharistického společenství: naše tělo se stává tělem Kristovým. Ale co víc, i tělo Ježíšovo se stává naším tělem. Tělo nevěsty, církve, patří ženichovi, Kristu, ale i tělo Kristovo, ženicha patří nevěstě, církvi. Teď potřebuji moc a moc vaší pozornost, abychom pochopili nesmírné následky této pravdy“. Raniero Cantalamessa

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

 V čase rozvolňování protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: 2 m rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 1. 8.

18. v mezidobí

9:45

Za Pavla Prokopa, rodiče Prokopovy, Hladíkovy a Štegnerovy

11:00

Poutní mše svatá Rousměrov

Pátek 6. 8.

Svátek Proměnění Páně/1. v měsíci

18:00

Dolní Bory: Za Emílii a Jana Kujalovy, syna a manželku, rodinu Markovu, živou a + přízeň a duše v očistci

Neděle 8. 8.

19. v mezidobí

9:45

Za rodiče Hladíkovy a živou a + přízeň

 

Farní oznámení

V pátek 6. srpna bude pravidelná návštěva nemocných.

Milí mladí, zveme vás 11. – 15. 8. 2021 na Letní diecézní setkání mládeže v Brně. Je určeno všem mladým věku od 14 do 20 let. Všechny informace naleznete na: http://mladez.biskupstvi.cz/dsm, kde je i formulář pro přihlášení. Do 30. 6. zaplatíte sníženou cenu. Potkejme se osobně v Brně!

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín 

V čase rozvolňování protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: 2 m rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 1. 8.

18. v mezidobí

8:00

Za Annu a Josefa Žváčkovy, rodiče, sourozence a přízeň

Pondělí 2. 8.

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

Pátek 6. 8.

Svátek Proměnění Páně/1. v měsíci

19:00

Za rodiče Roseckých, dvě dcery, syna a vnoučata

Sobota 7. 8.

1. v měsíci

17:00

Svátost smíření

18:00

Za poutníky

Neděle 8. 8.

19. v mezidobí

8:00

Za Marii a Ladislava Holíkovy ze Svařenova , dvoje rodiče a Lenku Pacalovu z Hrbova

13:30

Poutní mše svatá Závist

 

 Farní oznámení

Milí mladí, zveme vás 11. – 15. 8. 2021 na Letní diecézní setkání mládeže v Brně. Je určeno všem mladým věku od 14 do 20 let. Všechny informace naleznete na: http://mladez.biskupstvi.cz/dsm, kde je i formulář pro přihlášení. Do 30. 6. zaplatíte sníženou cenu. Potkejme se osobně v Brně!

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Já, Bůh, ponižuji strom vysoký a povyšuji strom nízký.
(Ez 17,24)
Nahoru