Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 25.7. - 1.8.2021

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 25.7. - 1.8.2021

 Farnost Velké Meziříčí

V čase rozvolňování protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat:  2 m rozestupy, dezinfenkci rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 25. 7.

17. v mezidobí/První světový den prarodičů a seniorů

7:30

Za rodinu Sedlákovu a Hladíkovu

9:00

Za + rodiče a manželku a na poděkování za 75 let života s prosbou o Boží ochranu a požehnání

10:30

Za manžela Mariana a Petra Kubíčkovy, Anežku a Jaroslava Mejzlíkovy, Janu Mejzlíkovu, rodinu Kubíčkovu a duše v očistci

11:00

Poutní mše svatá Kúsky

11:30

Poutní mše svatá Osové

11:30

Křest VM: Mariana Podaná

18:00

Za živé a + z rodiny Krchňavých, Černých, Kučerovu, Matulovu a duše v očistci

Pondělí 26. 7.

Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

7:00

Na poděkování s prosbou o Boží milosrdenství a ochranu Panny Marie pro rodiny našich dětí i nás a o dary Ducha svatého

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Blaženu Černou

16:30

Křest VM: Antonín Květoň

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř - zámek

18:00

Poutní mše svatá Lavičky

18:00

Mše svatá Hrbov

Úterý 27. 7.

Památka sv. Gorazda a druhů

7:00

Za + dceru, manžela a Boží milosrdenství pro živé a + z rodiny

Středa 28. 7.

7:00

Za Elišku Tůmovu a její + rodiče, sourozence s rodinami, přízeň a duše v očistci

18:00

Mše svatá Oslavice

18:00

Mše svatá Vídeň

Čtvrtek 29. 7.

Památka sv. Marty

7:00

Za dar zdraví pro rodiče a jejich děti

Pátek 30. 7.

8:00

Za rodiče Homolovy, syna Jana a manžela

14:00 – 16:00 Svátost smíření v kostele

Sobota 31. 7.

Památka sv. Ignáce Z Loyoly, kněze

7:00

Za Marii a Stanislava Šoukalovy, jejich rodiče, děti s rodinami a duše v očistci

10:00

Křest VM: Eduard Mikulášek a Adriana Kuřátková

18:00

Za živou a + rodinu Švábovu a Bartuškovu, sestru s manželem, synovce a tři neteře

Neděle 1. 8.

18. v mezidobí

7:30

Za farníky

9:00

Za + Marii Stupkovu a jejího + manžela Josefa

10:30

Za + Zdeňku Hladíkovu a její rodiče Zezulovy

11:30

Poutní mše svatá Oslavice

11:30

Křest VM: Sebastian Daněk

18:00

Za + rodiče Chlubnovy, bratra Miroslava a celou živou rodinu

 Farní oznámení

Ve čtvrtek a v pátek během letních prázdnin nebudou večerní mše svaté.

Milí mladí, zveme vás 11. – 15. 8. 2021 na Letní diecézní setkání mládeže v Brně. Je určeno všem mladým věku od 14 do 20 let. Všechny informace naleznete na: http://mladez.biskupstvi.cz/dsm, kde je i formulář pro přihlášení. Do 30. 6. zaplatíte sníženou cenu. Potkejme se osobně v Brně!

 

Nedělní liturgie

Ježíš odešel na druhou stranu Galilejského neboli Tiberiadského moře. Šel za ním velký zástup, protože viděli znamení, která konal na nemocných. Ježíš vystoupil na horu a tam se posadil se svými učedníky. Bylo krátce před židovskými velikonočními svátky. Když Ježíš pozdvihl oči a uviděl, jak k němu přichází velký zástup, řekl Filipovi: „Kde nakoupíme chleba, aby se ti lidé najedli?“ To však řekl, aby ho zkoušel, protože sám dobře věděl, co chce udělat. Filip mu odpověděl: „Za dvě stě denárů chleba jim nestačí, aby se na každého aspoň něco dostalo.“ Jeden z jeho učedníků – Ondřej, bratr Šimona Petra – mu řekl: „Je tu jeden chlapec, ten má pět ječných chlebů a dvě ryby. Ale co je to pro tolik lidí?“ Ježíš řekl: „Postarejte se, ať se lidé posadí!“ Bylo pak na tom místě mnoho trávy. Posadili se tedy, mužů bylo asi pět tisíc. Potom Ježíš vzal chleby, vzdal díky a rozdělil je sedícím; stejně i ryby, kolik kdo chtěl. Když se najedli, řekl učedníkům: „Seberte zbylé kousky, aby nepřišlo nic nazmar!“ Sebrali je tedy a bylo to plných dvanáct košů kousků, které po jídle zbyly z pěti ječných chlebů. Když lidé viděli znamení, které udělal, říkali: „To je jistě ten Prorok, který má přijít na svět!“ Ježíš poznal, že chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho prohlásili za krále. Proto se zase odebral na horu, úplně sám. Jan 6,1-15

Odkud vychází pobídka, kterou Ježíš adresuje učedníkům, aby dali zástupům najíst? Vychází ze dvou stran: Nejprve od zástupů, které následovaly Ježíše, nyní se ocitly pod širým nebem, daleko od obydlených míst, zatímco se stmívá. A potom z obav učedníků, kteří žádají Ježíše, aby lidi rozpustil a nechal je jít do okolních vesnic, hledat si jídlo a nocleh. Učedníci tedy chtějí nesnáze lidu řešit tím, aby byl rozpuštěn a každý se staral sám o sebe. Kolikrát jen máme jako křesťané toto pokušení! Nebereme na sebe potřeby druhých a propouštíme je se zbožným rčením: „Bůh ti pomáhej!“ Ježíšovo řešení však míří jiným směrem, který je pro učedníky překvapením: „Vy jim dejte jíst!“ Ale jak můžeme dát my najíst takovým zástupům? „Nemáme víc než pět chlebů a dvě ryby, ledaže bychom šli a nakoupili jídla pro všechny tyto lidi.“ Ježíš však neklesá na mysli a pokyne učedníkům, aby všechny rozsadili ve skupinkách po padesáti lidech, pozvedl oči k nebi, požehnal, lámal chléb a dával učeníkům, aby jej podávali lidu. Je to chvíle hlubokého společenství: zástup hladovějící po Pánově Slovu, je nyní sycen životodárným chlebem. A všichni byli nasyceni, poznamenává evangelista.

Ježíš mluví mlčky v tajemství eucharistie a pokaždé nám připomíná, že následovat Jej, znamená vycházet ze sebe samých a činit ze svého života nikoli svůj majetek, nýbrž dar pro Něho a pro druhé.

papež František

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

V čase rozvolňování protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: 2 m rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 25. 7.

17. v mezidobí/ První světový den prarodičů a seniorů

9:45

Za rodinu Zikmundovu a živou a + přízeň

Pátek 30. 7.

18:00

Dolní Bory

Sobota 31. 7.

11:00

Svatba Horní Bory: Vojtěch Chalupa a Kristýna Singerová

Neděle 1. 8.

18. v mezidobí

9:45

Za Pavla Prokopa, rodiče Prokopovy, Hladíkovy a Štegnerovy

11:00

Poutní mše svatá Rousměrov

Farní oznámení

Milí mladí, zveme vás 11. – 15. 8. 2021 na Letní diecézní setkání mládeže v Brně. Je určeno všem mladým věku od 14 do 20 let. Všechny informace naleznete na: http://mladez.biskupstvi.cz/dsm, kde je i formulář pro přihlášení. Do 30. 6. zaplatíte sníženou cenu. Potkejme se osobně v Brně!

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

V čase rozvolňování protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: 2 m rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 25. 7.

17. v mezidobí/ První světový den prarodičů a seniorů

8:00

Za Antonína Homolu, manželku a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu

Pondělí 26. 7.

Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř - zámek

Pátek 30. 7.

18:30

Za rodiče Drápelovy z Olší

Sobota 31. 7.

13:00

Křest Olivera Koukala

Neděle 1. 8.

18. v mezidobí

8:00

Za Annu a Josefa Žváčkovy, rodiče, sourozence a přízeň

 

 Farní oznámení

Milí mladí, zveme vás 11. – 15. 8. 2021 na Letní diecézní setkání mládeže v Brně. Je určeno všem mladým věku od 14 do 20 let. Všechny informace naleznete na: http://mladez.biskupstvi.cz/dsm, kde je i formulář pro přihlášení. Do 30. 6. zaplatíte sníženou cenu. Potkejme se osobně v Brně!

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Doufejte v Hospodina navždy.
(Iz 26,4)
Nahoru