Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 27.6. - 5.7.2021

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 27.6. - 5.7.2021

Farnost Velké Meziříčí 

V čase rozvolňování protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: 2 m rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška

Neděle 27. 6.

13. v mezidobí/Mimořádná sbírka na pomoc lidem zasaženým přírodní katastrofou, zvláště v oblasti Moravy

7:30

Na poděkování za dar manželství s prosbou o Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu

9:00

Za živou a + rodinu Šitkovu a Kosourovu, celou přízeň a duše v očistci

10:30

Za živou a + rodinu Kališovu a na poděkování s prosbou o Boží pomoc

11:00

Poutní mše svatá v Dolních Radslavicích

18:00

Za Josefa Pola, rodiče Polovy, ochranu a Boží požehnání pro celou rodinu

Pondělí 28. 6.

Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

7:00

Za živou a + rodinu Sedláčkovu, Stupkovu, Trnčákovu, Boží ochranu a duše v očistci

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

18:00

Mše svatá Hrbov

19:00

Mše svatá Martinice

Úterý 29. 6.

Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

7:00

Za + manžela Pavla s prosbou o Boží požehnání a ochranu pro živou rodinu

Středa 30. 6.

7:00

Za manžela, živou a + rodinu Pavlasovu, Michalovu a duše v očistci

9:00 - 9:30 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

18:00

Mše svatá Mostiště

18:00

Mše svatá Vídeň

Čtvrtek 1. 7.

7:00

Za rodinu Fiedlerovu, Svobodovu, Vodičkovu, duše v očistci a živou rodinu Fiedlerovu a Matějkovu

Pátek 2. 7.

1. v měsíci/ Celodenní a celonoční adorace

8:00

Za + manželku Marii Vidlákovu

14:00 – 16:00 Svátost smíření v kostele

19:00 – 21:00 Svátost smíření v kostele

Sobota 3. 7.

Svátek sv. Tomáše, apoštola/ 1. v měsíci

7:00

Za Bohumila Peňáze, živou rodinu a duše v očistci

11:00

Svatba VM: Vít Běhal a Pavlína Drápelová

13:00

Křest Tereza Kantorová

18:00

Na společný úmysl

1. Za rodiče Slabých, děti a duše v očistci

2. Za + rodiče, bratra a celou rodinu

3. Za Jaroslava Matěju z Vídně (20. výročí úmrtí) a jeho celou živou a + rodinu

Neděle 4. 7.

14. v mezidobí/ Sbírka na podporu pastorační činnosti pánů kaplanů

7:30

Za rodiče Vaňkovy, syna, dva zetě, celou přízeň a duše v očistci

9:00

Za farníky

9:30

Poutní mše svatá Mostiště

10:30

Za živou a + rodinu Malouškovu, Boží milosrdenství a dary Ducha svatého pro rodiny

11:00

Poutní mše svatá Petráveč

11:30

Křest Matyáš Běhounek

18:00

Za rodinu Michalovu, Střechovu, Hedviku Ambrožovu, manžele Vondráčkovy a duše v očistci

Pondělí 5. 7.

Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy a hl. patronů Moravy

7:30

Za dvoje rodiče Říhovy, sourozence, duše v očistci s prosbou o Boží ochranu a požehnání pro živé rodiny

9:00

Za Františka Zemana a rodiče

10:00

Poutní mše svatá v Kochánově

  

Farní oznámení

Ve čtvrtek a v pátek během letních prázdnin nebudou večerní mše svaté.

Ve čtvrtek 1. července bude pravidelná návštěva nemocných.

Fotografie z udílení svátosti biřmování a prvního svatého přijímání budou k objednání ve fotoateliéru u pí. Bradáčové, Novosady VM.

 Rozlučka s pány kaplany bude formou párty v pátek 16. července od 19:30 na farním dvoře VM. Všichni jsou srdečně zváni. Sbírka na podporu jejich další pastorační činnosti bude v neděli 4. 7. při bohoslužbách.

Farní chaloupkapro děti od 7 do 13 let proběhne od 8. do 15. srpna.Přihlašovací formulář: 1url.cz/@chaloupka2021

Milí mladí, zveme vás 11. – 15. 8. 2021 na Letní diecézní setkání mládeže v Brně. Je určeno všem mladým věku od 14 do 20 let. Všechny informace naleznete na: http://mladez.biskupstvi.cz/dsm, kde je i formulář pro přihlášení. Do 30. 6. zaplatíte sníženou cenu. Potkejme se osobně v Brně

 

Nedělní liturgie

Ježíš se vrátil lodí na druhý břeh a už se kolem něho shromáždil velký zástup. Když byl ještě na břehu moře, přišel k němu jeden z představených synagogy, jmenoval se Jairos. Jak ho uviděl, padl mu k nohám a snažně ho prosil: „Moje dceruška umírá. Pojď, vlož na ni ruce, aby byla zachráněna a žila.“ Ježíš s ním odešel. Velký zástup šel za ním a tlačili se na něj. Byla tam jedna žena, která dvanáct let trpěla krvácením, mnoho zkusila u mnoha lékařů a celý svůj majetek vynaložila na léčení, ale nic jí nepomohlo, spíše jí bylo čím dál hůř. Když slyšela o Ježíšovi, šla v zástupu lidí a zezadu se dotkla jeho šatu. Řekla si totiž: „Jestli se dotknu třeba jen jeho šatů, budu uzdravena.“ A hned jí přestalo krvácení a pocítila na těle, že je ze svého neduhu vyléčena. Ježíš ihned v sobě poznal, že z něho vyšla (zázračná) moc. Obrátil se proto v zástupu a zeptal se: „Kdo se to dotkl mých šatů?“ Jeho učedníci mu odpověděli: „Vidíš přece, jak se lidé na tebe tlačí, a ptáš se: Kdo se mě to dotkl!“ Ale Ježíš se rozhlížel, aby uviděl tu, která to udělala. Tu přišla ta žena, celá ustrašená a rozechvěná – věděla dobře, co se s ní stalo – padla před ním na zem a pověděla mu celou pravdu. On jí na to řekl: „Dcero, tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji a buď zdráva, (zbavena) svého neduhu!“ Zatímco ještě mluvil, přišli lidé) (z domu představeného synagogy se zprávou: „Tvá dcera umřela. Proč ještě Mistra obtěžuješ?“ Ježíš zaslechl, co se tu mluvilo, a řekl představenému synagogy: „Neboj se, jen věř!“ Nedovolil nikomu, aby šel s ním, jenom Petrovi, Jakubovi a jeho bratru Janovi. Přišli k tomu představeného synagogy a viděli tam rozruch, (lidi), jak pláčou a velmi naříkají. Vešel dovnitř a řekl jim: „Proč jste tak rozrušeni a pláčete? Dítě neumřelo, jenom spí.“ Posmívali se mu. On však všechny vykázal ven, vzal s sebou otce dítěte i matku a své společníky a šel (do světnice), kde dítě leželo. Vzal ji za ruku a řekl: „Talitha kum!“, to znamená: „Děvče, říkám ti, vstaň!“ Děvče ihned vstalo a chodilo – bylo jí dvanáct let. (Lidé) byli úžasem jako bez sebe. (Ježíš) jim přísně přikázal, že se to nikdo nesmí dovědět, a řekl jim, aby jí dali jíst. Mk 5,21-43

„Každý den svěřuji všechna svá trápení i radosti do Pánových rukou, protože vím, že jsou to ty správné ruce, a obětuji je za mnoho lidí. Každý má Boha, Bůh je Bohem všech. A totéž mohou dělat všichni. Víra pro mne znamená odevzdat se Boží vůli, protože Bůh nám nedává nic zlého. Bůh je dobrý, chystá pro nás to nejlepší. Často je pro mne ale velmi těžké přijmout Pánovu vůli, protože mám strach, aby jeho vůlí nebylo ve skutečnosti něco, co nechci. Ale Pán pro mne chce to nejlepší. Jenže já na to někdy, bohužel, zapomínám a jen díky modlitbě se mi daří znovu se vrátit k Pánu a odevzdat se mu. Každý den se učím odevzdat se Pánově vůli, jeho lásce. Každý den se snažím prožívat přítomný okamžik a důkladně si ho vychutnávám, protože právě teď mi ho dává Bůh“.

Giulia Gabrieli (3. 3. 1997 - 19. 8. 2011) Čtrnáctiletá italská dívka, která vážně onemocněla a po dva roky bojovala o život. I když věděla, že její boj bude asi marný, nesly se tyto dva roky ve znamení radosti ze života, umění vidět věci jinak, než je běžně vnímáme, a k prohloubení její víry.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

V čase rozvolňování protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: 2 m rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška

Neděle 27. 6.

13. v mezidobí

9:45

Za Pavla Krejčího, živou a + přízeň a duše v očistci

Mimořádná sbírka vyhlášená biskupem Vojtěchem na pomoc lidem zasaženým přírodní katastrofou, zvláště v oblasti Moravy

Pátek 2. 7.

1. v měsíci

18:00

Dolní Bory: Za Jaroslava Bublána, rodiče a sourozence

Sobota 3. 7.

11:00

Křest Horní Bory: Petr Navrátil

Neděle 4. 7.

14. v mezidobí

9:45

Za Jiřího Dvořáka, manželku a dvoje rodiče

11:00

Poutní mše svatá Cyrilov

15:00

Křest Horní Bory: Lukáš Šimeček

Pondělí 5. 7.

Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa

8:00

Horní Bory: Za + rodinu Matějíčkovu

 

Farní oznámení

Ve čtvrtek 1. července bude pravidelná návštěva nemocných.

Fotografie z udílení svátosti biřmování a prvního svatého přijímání budou k objednání ve fotoateliéru u pí. Bradáčové, Novosady VM.

Rozlučka s pány kaplany bude formou párty v pátek 16. července od 19:30 na farním dvoře ve Velkém Meziříčí. Všichni jsou srdečně zváni. V neděli 4. a 11. července bude vzadu v kostele krabička, do které můžete přispět na podporu jejich další pastorační činnosti v novém působišti.

Farní chaloupkapro děti od 7 do 13 let proběhne od 8. do 15. srpna.Přihlašovací formulář: 1url.cz/@chaloupka2021

Milí mladí, zveme vás 11. – 15. 8. 2021 na Letní diecézní setkání mládeže v Brně. Je určeno všem mladým věku od 14 do 20 let. Všechny informace naleznete na: http://mladez.biskupstvi.cz/dsm, kde je i formulář pro přihlášení. Do 30. 6. zaplatíte sníženou cenu. Potkejme se osobně v Brně!

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1477073359/0800

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

V čase rozvolňování protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: 2 m rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška

Neděle 27. 6.

13. v mezidobí

8:00

Za Václava a Jarmilu Hladíkovy, celou živou a + rodinu a duše v očistci

Mimořádná sbírka vyhlášená biskupem Vojtěchem na pomoc lidem zasaženým přírodní katastrofou, zvláště v oblasti Moravy

Pondělí 28. 6.

Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

Pátek 2. 7.

1. v měsíci

18:30

Za Františka Blažka, manželku, synovce a neteře a celou přízeň

Sobota 3. 7.

Svátek sv. Tomáše, apoštola/1. v měsíci

12:30

Svatba: Vít Ryant a Veronika Klímová

17:00

Svátost smíření

18:00

Za poutníky

Neděle 4. 7.

14. v mezidobí

8:00

Za Bohuslava Peška a celou rodinu

Pondělí 5. 7.

Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa

8:00

Za rodiče Zemanovy a celou živou a + rodinu

10:00

Poutní mše svatá Kochánov

 

Farní oznámení

Rozlučka s pány kaplany bude formou párty v pátek 16. července od 19:30 na farním dvoře ve Velkém Meziříčí. Všichni jsou srdečně zváni. V neděli 4. a 11. července bude vzadu v kostele krabička, do které můžete přispět na podporu jejich další pastorační činnosti v novém působišti.

Farní chaloupkapro děti od 7 do 13 let proběhne od 8. do 15. srpna.Přihlašovací formulář: 1url.cz/@chaloupka2021

Milí mladí, zveme vás 11. – 15. 8. 2021 na Letní diecézní setkání mládeže v Brně. Je určeno všem mladým věku od 14 do 20 let. Všechny informace naleznete na: http://mladez.biskupstvi.cz/dsm, kde je i formulář pro přihlášení. Do 30. 6. zaplatíte sníženou cenu. Potkejme se osobně v Brně!

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1621224319/0800

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Očekáváme vykoupení těla.
(Řím 8,23)
Nahoru