Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 20.6. - 27.6.2021

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 20.6. - 27.6.2021

Farnost Velké Meziříčí

V čase rozvolňování protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: 2 m rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 20. 6.

12. v mezidobí/ v naší farnosti 1. svaté přijímání

7:30

Na poděkování a za rodinu Procházkovu a Sojkovu

9:00

Za živou a + rodinu Komínkovu a duše v očistci

10:30

Mše svatá s první přijímáním našich dětí, sraz dětí na faře v 10:15

Za Františka a Bohumilu Šoukalovy a živou a + rodinu Šoukalovu a Vokounovu

11:30

Křest Samuel Jaša

18:00

Za rodinu Lokvencovu z Nadějova a rodinu Janákovu z Olší nad Oslavou

Pondělí 21. 6.

Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

7:00

Za rodinu Krejčí a + manželku

14:00

Rozloučení na obřadní síni: + Jarmila Tomanová

14:00

Pohřební mše svatá v Lavičkách: Za+ Marii Nožičkovu

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř - zámek

Úterý 22. 6.

7:00

Za živou a + rodinu Mejzlíkovu, Studených a duše v očistci

Středa 23. 6.

7:00

Za Josefa Stupku a jeho manželku Marii

9:00 - 9:30 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

18:00

Mše svatá Oslavice

18:00

Mše svatá Vídeň

19:00

Mše svatá Lavičky (přeloženo z 21. 6.)

Čtvrtek 24. 6.

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

7:00

Za rodiče Koštovalovy, jejich syna a snachu, rodinu Vlachovu, Hrbkovu a duše v očistci

18:00

 Za + Jana Dvořáka, rodinu Holánovu, Markovu a Dvořákovu

Pátek 25. 6.

8:00

Za manžela, rodinu Dvořákovu, Koskovu a Rozsívalovu

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Andělu Malouškovu

14:00 – 16:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

17:00

Za rodiče Stanislava a Martu Chevalierovy, celou živou a + rodinu a d. v. o.

Sobota 26. 6.

7:00

Za živou a + rodinu Šebkovu, Svobodovu a Peterkovu

18:00

Za Zdeňka Horáka, Růženu Doležalovu, rodinu Horákovu a Lorencovu

Neděle 27. 6.

13. v mezidobí/ Sbírka na bohoslovce

7:30

Na poděkování za dar manželství s prosbou o Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu

9:00

Za živou a + rodinu Šitkovu a Kosourovu, celou přízeň a duše v očistci

10:30

Za živou a + rodinu Kališovu a na poděkování s prosbou o Boží pomoc

11:00

Poutní mše svatá v Dolních Radslavicích

18:00

Za Josefa Pola, rodiče Polovy a ochranu a Boží požehnání pro celou rodinu

 

Farní oznámení

Ve středu 23. června v 14:00 bude poslední náboženství na faře v tomto školním roce.

 Zveme všechnyženy a dívky všeho věku na čtvrté modlitební setkání podle odkazu sv. Ludmily ve středu 23. června v 19:00 v kostele sv. Mikuláše. Hostem bude Františka Ludmila Kadlčíková, řeholnice, učitelka, provinční představená kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje.  Kniha Júdit - Júdit zpívala: „Hospodin je Bůh, který činí přítrž válkám; z rukou těch, kdo mne pronásledují, mne vytrhl a přivedl do svého tábora uprostřed lidu“ Júd 16,2

Zveme nejen ty, kteří jsou zapojeni do Putovních svatyněk, na poutní zájezd do Rokole v Orlických horách, dřevěného kostela ve Slavoňově a poutního kostela v Luži. Odjezd ve čtvrtek 24. 6. v 6:00 z VM od fary, návrat kolem 18. hod. Cena 350 Kč. Hlaste se ve farní kanceláři.

V sobotu 26. června se připojíme k KCHK 2021 a večer v kostele ve VM proběhne regionální setkání. Mši svatou v 18:00 bude sloužit P. Vladimír Záleský a během modlitebního večera promluvu pronese P. Serafim Jan Smejkal OCarm. Po skončení bude možnost osobního setkání na farním dvoře. Zveme nejen příznivce KCHK k možnosti společné modlitby.

Fotografie z udílení svátosti biřmování a prvního svatého přijímání budou k objednání ve fotoateliéru u pí. Bradáčové, Novosady VM.

Rozlučka s pány kaplany bude formou párty v pátek 16. 7. od 19:30 na farním dvoře VM. Všichni jsou srdečně zváni. Sbírka na podporu jejich další pastorační činnosti bude v neděli 4. 7. při bohoslužbách.

Farní chaloupka pro děti od 7 do 13 let proběhne od 8. do 15. srpna. Přihlašovací formulář: 1url.cz/@chaloupka2021

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1621146349/0800

 

Nedělní liturgie

Jednoho dne večer vybídl Ježíš své učedníky: „Přeplavme se na druhý břeh!“ Rozpustili tedy zástup a vzali (Ježíše) s sebou, tak jak byl na lodi. Také jiné lodi jely s ním. Tu se strhla velká větrná bouře. Vlny dorážely na loď, a ta se už plnila vodou. On však ležel na zádi lodi na polštáři a spal. Vzbudili ho a řekli mu: „Mistře, je ti jedno, že hyneme?“ Probudil se, pohrozil větru a poručil moři: „Mlč! Buď zticha!“ A vítr ustal a zavládlo úplné ticho. Jim pak řekl: „Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru?“ Padla na ně bázeň, veliká bázeň, a říkali se mezi sebou: „Kdo to asi je, že ho poslouchá i vítr a moře?“ Mk 4,35-41

Je snadné vžít se do této příhody. Obtížné je pochopit Ježíše. Zatímco učedníci jsou přirozeně vylekaní a zoufalí, On byl na zádi, právě v té části lodi, která se potápí nejprve. A co dělá? Navzdory pozdvižení klidně spí, s důvěrou v Otce – v evangeliu vidíme Ježíše spát pouze tady. Když je probuzen, utiší vichr a vody a obrátí se k učedníkům vyčítavým tónem: »Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru?« (v.40).

Snažme se porozumět. V čem spočívá nedostatek víry učedníků, který je protikladem Ježíšovy důvěry? Nepřestali v Něho věřit, vždyť se na Něho obracejí. Podívejme se však, jakým způsobem: »Mistře, je ti to jedno, že hyneme?« (v.38). Je ti to jedno. Mysleli, že Ježíšovi na nich nezáleží, nestará se o ně. Je to jedna z nejhorších věcí, slyšíme-li mezi sebou, v našich rodinách slova: „Nezáleží ti na mně?“. Tato věta zraňuje a rozbouří srdce. Otřásla také Ježíšem, protože nikomu jinému na nás nezáleží více než Jemu. A vskutku, jakmile je požádán, zachraňuje svoje  malomyslné učedníky. Papež František

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory 

V čase rozvolňování protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: 2 m rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 20. 6.

12. v mezidobí

9:45

Za rodinu Vaňkovu, Vlachovu a duše v očistci

Pátek 25. 6.

18:00

Dolní Bory: Za živou a + rodinu Špačkovu, Kučerovu, Kubíkovu, Kovaříkovu a Vencálkovu

Sobota 26. 6.

10:30

Svatba Horní Bory: Jan Fňukal a Petra Charvátová

12:00

Křest Horní Bory: Zdeněk Pancner

Neděle 27. 6.

13. v mezidobí/ Sbírka na bohoslovce

9:45

Za Pavla Krejčího, živou a + přízeň a duše v očistci

 

Farní oznámení

Zveme všechnyženy a dívky všeho věku na čtvrté modlitební setkání podle odkazu sv. Ludmily ve středu 23. června v 19:00 v kostele sv. Mikuláše. Hostem bude Františka Ludmila Kadlčíková, řeholnice, učitelka, provinční představená kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje. Kniha Júdit - Júdit zpívala: „Hospodin je Bůh, který činí přítrž válkám; z rukou těch, kdo mne pronásledují, mne vytrhl a přivedl do svého tábora uprostřed lidu“ Júd 16,2

Zveme nejen ty, kteří jsou zapojeni do Putovních svatyněk, na poutní zájezd do Rokole v Orlických horách, dřevěného kostela ve Slavoňově a poutního kostela v Luži. Odjezd ve čtvrtek 24. 6. v 6:00 z VM od fary, návrat kolem 18. hod. Cena 350 Kč. Hlaste se ve farní kanceláři ve VM (566 52 21 01)

Fotografie z udílení svátosti biřmování a prvního svatého přijímání budou k objednání ve fotoateliéru u pí. Bradáčové, Novosady VM.

V sobotu 26. června se připojíme k KCHK 2021 a večer v kostele ve VM proběhne regionální setkání. Mši svatou v 18:00 bude sloužit P. Vladimír Záleský a během modlitebního večera promluvu pronese P. Serafim Jan Smejkal OCarm. Po skončení bude možnost osobního setkání na farním dvoře. Zveme nejen příznivce KCHK k možnosti společné modlitby.

Rozlučka s pány kaplany bude formou párty v pátek 16. července od 19:30 na farním dvoře ve Velkém Meziříčí. Všichni jsou srdečně zváni. V neděli 4. a 11. července bude vzadu v kostele krabička, do které můžete přispět na podporu jejich další pastorační činnosti v novém působišti.

Farní chaloupkapro děti od 7 do 13 let proběhne od 8. do 15. srpna.Přihlašovací formulář: 1url.cz/@chaloupka2021

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1477073359/0800

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín 

V čase rozvolňování protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: 2 m rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 20. 6.

12. v mezidobí

8:00

Mše svatá s 1 svatým přijímáním našich dětí, sraz dětí na faře v 7:45

Za živou a + rodinu Šobovu, Votoupalovu a duše v očistci

Pondělí 21. 6.

Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř - zámek

Čtvrtek 24. 6.

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

17:30

Mše svatá pro mládež: Za Františka Dvořáka, sestry a rodiče

Pátek 25. 6.

18:30

Za rodiče Křehlíkovy a celou rodinu a rodiče Kanivovy a celou rodinu

Sobota 26. 6.

15:00

Mše svatá v Kochánově: Za hasiče

Neděle 27. 6.

13. v mezidobí/ Sbírka na bohoslovce

8:00

Za Václava a Jarmilu Hladíkovy, celou živou a + rodinu a duše v očistci

 

 Farní oznámení

Zveme všechnyženy a dívky všeho věku na čtvrté modlitební setkání podle odkazu sv. Ludmily ve středu 23. června v 19:00 v kostele sv. Mikuláše. Hostem bude Františka Ludmila Kadlčíková, řeholnice, učitelka, provinční představená kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje. Kniha Júdit - Júdit zpívala: „Hospodin je Bůh, který činí přítrž válkám; z rukou těch, kdo mne pronásledují, mne vytrhl a přivedl do svého tábora uprostřed lidu“ Júd 16,2

Zveme nejen ty, kteří jsou zapojeni do Putovních svatyněk, na poutní zájezd do Rokole v Orlických horách, dřevěného kostela ve Slavoňově a poutního kostela v Luži. Odjezd ve čtvrtek 24. 6. v 6:00 z VM od fary, návrat kolem 18. hod. Cena 350 Kč. Hlaste se ve farní kanceláři ve VM (566 52 21 01)

V sobotu 26. června se připojíme k KCHK 2021 a večer v kostele ve VM proběhne regionální setkání. Mši svatou v 18:00 bude sloužit P. Vladimír Záleský a během modlitebního večera promluvu pronese P. Serafim Jan Smejkal OCarm. Po skončení bude možnost osobního setkání na farním dvoře. Zveme nejen příznivce KCHK k možnosti společné modlitby.

Rozlučka s pány kaplany bude formou párty v pátek 16. července od 19:30 na farním dvoře ve Velkém Meziříčí. Všichni jsou srdečně zváni. V neděli 4. a 11. července bude vzadu v kostele krabička, do které můžete přispět na podporu jejich další pastorační činnosti v novém působišti.

Farní chaloupkapro děti od 7 do 13 let proběhne od 8. do 15. srpna.Přihlašovací formulář: 1url.cz/@chaloupka2021

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1621224319/0800

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Očekáváme vykoupení těla.
(Řím 8,23)
Nahoru