Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 6. 6. - 13.6.2021

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 6. 6. - 13.6.2021

Farnost Velké Meziříčí

V čase postupného rozvolňování protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: 2 m rozestupy, dezinfenkce rukou a respirátor.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci, v našem kostele je to 170 osob. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/rezervace-udalosti

Rezervace týden od 7. 6. do 13. 6. bude spuštěna v neděli 6. 6. 2021 v 8:00

Neděle 6. 6.

10. v mezidobí

 

 

7:30

Za živé a + členy našich rodin, Boží ochranu pro celou rodinu a duše v očistci (Nutná rezervace)

9:00

Na poděkování za 40 let společného života s prosbou o Boží ochranu a požehnání (Nutná rezervace)

10:30

Za rodiče Kosourovy, Balákovy a Boží požehnání pro celou přízeň (Nutná rezervace)

11:30

Křest VM: Kateřina Neužilová

18:00

Za Boženu a Josefa Drápelovy, jejich rodiče a živé a + příbuzné (Nutná rezervace)

Pondělí 7. 6.

7:00

Za farníky

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

18:00

Mše svatá Hrbov

Úterý 8. 6.

7:00

Za + Josefa Havelku, jeho + rodiče a sourozence, přízeň s rodinami a Růženu Smejkalovu a její + rodiče s rodinami a celou přízeň

Středa 9. 6.

7:00

Na poděkování za 58 roků společného života a duše v očistci

9:00 - 9:30 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

17:00

Mše svatá pro děti ze skupiny A, které se připravují na 1. svaté přijímání  Za + kamaráda

18:00

Mše svatá Oslavice

18:00

Mše svatá Vídeň

Čtvrtek 10. 6.

7:00

Za manžela Františka, dvoje rodiče, bratra, švagra, švagrovou, Boží ochranu pro celou rodinu a duše v očistci

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Marii Kochovu

14:00

Pohřební mše svatá: Za + Lutze Karla Hladíka

18:00

Mše svatá Petráveč

18:00

Mše svatá pro děti ze skupiny B, které se připravují na 1. svaté přijímání Za manžela Ladislava a celou živou + přízeň

Pátek 11. 6.

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

7:00

Za živou a + rodinu Dvořákovu a Rousovu, duše v očistci a ochranu Panny Marie

8:00

Za živou a + rodinu Hanákovu, Gomoljakovu a duše v očistci

14:00 – 16:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

17:00

Ke cti a chvále Nejsvětějšího Srdce a Neposkvrněného Srdce Panny Marie

19:30

Svátost smíření  - biřmovanci a kmotři

Sobota 12. 6.

Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

7:00

Za živé a + rodiny Klímovy a Gajdošovy a duše v očistci

11:00

Svatba VM: Petr Kopáček a Hana Oulehlová

12:00

Svatba VM: Josef Honek a Adéla Novotná

14:00

Mše svatá s udělováním svátosti biřmování: Za biřmovance

18:00

Za rodiče Požárovy, Cendelínovy a duše v očistci (Nutná rezervace)

Neděle 13. 6.

11. v mezidobí/

v naší farnosti Výročí posvěcení kostela/ letní pouť

7:30

Za manžela, syna, rodiče Pospíšilovy, Kotrbovy, živou a + přízeň a duše v očistci (Nutná rezervace)

9:00

Za Jakuba a Miloše Kratochvílovy, celou přízeň a duše v očistci (Nutná rezervace)

10:30

Za děti a jejich rodiny s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie (Nutná rezervace)

18:00

Za farníky (Nutná rezervace)

 

Farní oznámení

O slavnosti Nejsvětější Trojice byli v kostele sv. Mikuláše pokřtěni dva katechumeni Tomáš Hrabálek a Aneta Komínková.

Děkujeme všem za přípravu na Boží Tělo, výzdobu a za vypravení družiček.

V neděli 6. června v 15:00 zveme na pobožnost za úrodu na Dědkovské hoře. Z důvodu uzavírky silnice mezi Měřínem a Blízkovem je možné se k Dědkovské hoře dostat pouze od Netína.

V pondělí 7. června (muži) a v úterý 8. června (ženy) v17:00 bude generální úklid kostela před biřmováním, poutí a prvním svatým přijímáním. Na pomoc při úklidu zveme zvláště rodiče dětí, které půjdou letos k prvnímu svatému přijímání.

Ve středu 9. června v 17:00 pro skupinu A v kostele pokračuje příprava na první svaté přijímání, ve čtvrtek 10. června v 18:00 pro skupinu B.

Ve středu 9. června v 14:00 pokračuje náboženství na faře.

Zveme všechny ženy a dívky všeho věku na druhémodlitební setkání podle odkazu sv. Ludmily ve středu 9. června v 19:00 v kostele sv. Mikuláše. Hostem bude Tereza Pospíšilová, manželka, mladá maminka 4 kluků t. č. v domácnosti, autorka, https://srdceryvne.cz/blog/ Kniha Ester + přídavky ke knize Ester „Pane můj, náš Králi! Ty jediný, pomoz mi opuštěné a nemající opory leč v tobě, neboť nebezpečí je na dosah. Od narození jsem slýchala v otcovském rodu, žes ty Hospodine, vyvolil Izraele ze všech národů a naše otce ze všech jejich předků, aby se ti stali věčným dědictvím… Přídavky k Est 4, 17l…

Farní chaloupka pro děti od 7 do 13 let proběhne od 8. do 15. srpna. Přihlašovací formulář: 1url.cz/@chaloupka2021

 

Nedělní liturgie

Ježíš vešel do jednoho domu a znovu se shromáždil zástup (lidu), takže se nemohli ani najíst. Jakmile o tom uslyšeli jeho příbuzní, vypravili se, aby se ho zmocnili; říkalo se totiž, že se pomátl na rozumu. Učitelé Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma, tvrdili (o Ježíšovi): "Je posedlý Belzebubem. Vyhání zlé duchy s pomocí vládce zlých duchů." Zavolal si je a mluvil k nim v podobenstvích: "Jak může satan vyhánět satana? Je-li království v sobě rozdvojeno, takové království nemůže obstát. Je-li dům v sobě rozdvojen, takový dům nebude moci obstát. Jestliže satan vystoupil proti sobě a je rozdvojen, nemůže obstát, ale je s ním konec. Nikdo přece nemůže vniknout do domu siláka a uloupit jeho věci, jestliže toho siláka napřed nespoutá. Teprve potom mu dům může vyloupit. Amen, pravím vám: Všechno bude lidem odpuštěno, hříchy i rouhání, kterých se dopustili. Kdo by se však rouhal Duchu Svatému, nedojde odpuštění navěky, ale bude vinen věčným hříchem." To řekl proto, že tvrdili: "Je posedlý nečistým duchem." Přišla jeho matka a jeho příbuzní. Zůstali stát venku a dali si ho zavolat. Kolem sedělo plno lidí. Řekli mu: "Tvoje matka a tvoji příbuzní se venku po tobě ptají!" Odpověděl jim: "Kdo je má matka a moji příbuzní?" A rozhlédl se po těch, kteří seděli dokola kolem něho, a řekl: "To je má matka a to jsou moji příbuzní! Každý, kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i sestra i matka." Mk 3,20-35

“Žárlivost vede k zabíjení. Závist vede k zabíjení. Právě těmito dveřmi, dveřmi závisti, ďábel vstoupil do světa. Bible říká: Ďáblovou závistí vstoupilo do světa zlo. Žárlivost a závist otevírají dveře všemu zlému a také rozdělují společenství. Křesťanské společenství, jehož členové trpí závistí a žárlivostí, končí rozkolem: jeden proti druhému. Je to silný jed. Je to jed, který s Kainem nacházíme na první stránce bible“.

V srdci člověka, kterého zasáhla žárlivost a závist, se dějí dvě velice zřejmé věci. První je zahořklost.

“Závistivý a žárlivý člověk je zahořklý. Neumí zpívat, nedokáže chválit, neví, co je to radost, neustále dohlíží na to, co ten druhý má a já nemám. To vše vede k hořkosti, která se šíří celým společenstvím. Tito lidé hořkost zasévají. Druhý postoj, který s sebou nese žárlivost a závist, je pomlouvání. Vzhledem k tomu, že člověk nesnese, aby druhý něco měl, řeší to tím, že druhého poníží, aby si připadal trochu vyšší. Nástrojem k tomu je pomluva. Hledej a zjistíš, že za pomluvou se vždy skrývá žárlivost a závist. Pomluvy společenství rozdělují a ničí. Jsou to ďáblovy zbraně“. pap. František

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

V čase postupného rozvolňování protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: 2 m rozestupy, dezinfenkce rukou a respirátor.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci, v našem kostele je to 75 osob.

Neděle 6. 6.

Slavnost Těla a Krve Páně/ Boží Tělo

9:45

Mše svatá s průvodem Božího Těla (Nutná rezervace)

Pátek 11. 6.

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

18:00

Dolní Bory: Za živou a + rodinu Jašovu, Dostálovu, Čejkovu a duše v očistci

Sobota 12. 6.

8:30

Horní Bory: Svátost smíření pro děti, které půjdou k 1. svatému přijímání, jejich rodiče a kmotry, pak následuje nácvik

Neděle 13. 6.

11. v mezidobí

8:30

Mše svatá v Horních Borech: Za Květoslavu Svobodovu, manžela Františka a syna Františka a živou a + rodinu Svobodovu a Klusáčkovu

9:45

Mše svatá s 1. svatým přijímáním našich dětí Za děti, které přistoupí k 1. svatému přijímání, jejich rodiče a kmotry

11:00

Poutní mše svatá Radenice

 

 Farní oznámení

Děkujeme všem za přípravu oltářů, výzdobu a vypravení družiček na Slavnost Božího Těla.

V neděli 6. června v 15:00 zveme na pobožnost za úrodu na Dědkovské hoře. Z důvodu uzavírky silnice mezi Měřínem a Blízkovem je možné se k Dědkovské hoře dostat pouze od Netína.

Zveme všechny ženy a dívky všeho věku na druhémodlitební setkání podle odkazu sv. Ludmily ve středu 9. června v 19:00 v kostele sv. Mikuláše. Hostem bude Tereza Pospíšilová, manželka, mladá maminka 4 kluků t. č. v domácnosti, autorka, https://srdceryvne.cz/blog/ Kniha Ester + přídavky ke knize Ester „Pane můj, náš Králi! Ty jediný, pomoz mi opuštěné a nemající opory leč v tobě, neboť nebezpečí je na dosah. Od narození jsem slýchala v otcovském rodu, žes ty Hospodine, vyvolil Izraele ze všech národů a naše otce ze všech jejich předků, aby se ti stali věčným dědictvím… Přídavky k Est 4, 17l…

V neděli 13. června bude v naší farnosti 1. svaté přijímání, kdo z Vás nemáte děti k prvnímu svatému přijímání využijte prosím dřívější mše svaté a to v 8:30 hodin.

Farní chaloupka pro děti od 7 do 13 let proběhne od 8. do 15. srpna. Přihlašovací formulář: 1url.cz/@chaloupka2021

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1477073359/0800

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

V čase postupného rozvolňování protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: 2 m rozestupy, dezinfenkce rukou a respirátor.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci, v našem kostele je to 70 osob.

Neděle 6. 6.

Slavnost Těla a Krve Páně/ Boží Tělo

8:00

Mše svatá s průvodem Božího Těla

Za rodiče Němcovy, syna a dceru a rodiče Roušovy (Nutná rezervace)

10:30

Křest Ella Hančíková

Pondělí 7. 6.

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

Čtvrtek 10. 6.

17:30

Mše svatá s přípravou na 1. svaté přijímání Za rodinu Kolouchovu a duše v očistci

Pátek 11. 6.

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

18:30

Za Josefa Šitku, rodiče a celou živou a + přízeň

Neděle 13. 6.

11. v mezidobí

8:00

Za rodiče Michalovy, Smolíkovy a živou a + přízeň

 

Farní oznámení

Děkujeme všem za přípravu oltářů, výzdobu a vypravení družiček na Slavnost Božího Těla.

V neděli 6. června v 15:00 zveme na pobožnost za úrodu na Dědkovské hoře. Z důvodu uzavírky silnice mezi Měřínem a Blízkovem je možné se k Dědkovské hoře dostat pouze od Netína.

Zveme všechnyženy a dívky všeho věku na druhémodlitební setkání podle odkazu sv. Ludmily ve středu 9. června v 19:00 v kostele sv. Mikuláše. Hostem bude Tereza Pospíšilová, manželka, mladá maminka 4 kluků t. č. v domácnosti, autorka, https://srdceryvne.cz/blog/ Kniha Ester + přídavky ke knize Ester „Pane můj, náš Králi! Ty jediný, pomoz mi opuštěné a nemající opory leč v tobě, neboť nebezpečí je na dosah. Od narození jsem slýchala v otcovském rodu, žes ty Hospodine, vyvolil Izraele ze všech národů a naše otce ze všech jejich předků, aby se ti stali věčným dědictvím… Přídavky k Est 4, 17l…

Farní chaloupka pro děti od 7 do 13 let proběhne od 8. do 15. srpna. Přihlašovací formulář: 1url.cz/@chaloupka2021

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1621224319/0800

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Očekáváme vykoupení těla.
(Řím 8,23)
Nahoru