Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 30.5. - 6..2021

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 30.5. - 6..2021

Farnost Velké Meziříčí 

V čase postupného rozvolňování protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: 2 m rozestupy, dezinfenkce rukou a respirátor.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci, v našem kostele je to 170 osob. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/rezervace-udalosti

Rezervace týden od 31. 5. do 6. 6. bude spuštěna v neděli 30. 5. 2021 v 8:00

Neděle 30. 5.

 

Slavnost Nejsvětější Trojice

 

7:30

Za Josefa Požára, jeho rodiče, živou a + rodinu Požárovu a Havlíčkovu a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu (Nutná rezervace)

9:00

Poutní mše svatá Lavičky

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Za farníky (Nutná rezervace)

10:30

Za Janu a Vladimíra Chmelovy a živou a + rodinu (Nutná rezervace)

11:30

Křest Kateřina Šoukalová

12:00

Křest Patrik Pejchal

12:30

Křest František a Miroslav Kamanovi

15:00

Májová pobožnost

18:00

Za Ladislava Sysla, Jana Badalíka, Josefa Maříka, Marii Maříkovu, Albína Póla, Žofii Pólovu, Jaroslava Póla, Jana Netolického a Anny Wunsche (Nutná rezervace)

Pondělí 31. 5.

Svátek Navštívení Panny Marie

7:00

S prosbou o dary Ducha svatého pro všechny, pro svatého Otce, kněze, státníky a dary pokory, čistoty a svatosti

18:00

Mše svatá Martinice

Úterý 1. 6.

Památka sv. Justina, mučedníka

7:00

Za kněze a církev a za všechny, kteří odpadli od církve, aby se navrátili

Středa 2. 6.

7:00

Za Pavla Hodka a duše v očistci

9:00 - 9:30 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

11:00

Rozloučení na obřadní síni ve VM: + Karel Havelka

17:00

Mše svatá pro děti ze skupiny A, které se připravují na 1. svaté přijímání Za + Mudr. Jiřinu Havlíkovu a + P. Mudr. Ottu Opálku

18:00

Mše svatá Mostiště

18:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 3. 6.

Slavnost Těla a Krve Páně/ Boží Tělo

7:00

Za rodiny Košábkovy, Slabých, živé a + příbuzné a duše v očistci

18:00

Mše svatá pro děti ze skupiny B, které se připravují na 1. svaté přijímání

s průvodem Božího Těla: Za živé a + kněze

Pátek 4. 6.

1. v měsíci/Celodenní a celonoční adorace

8:00

Za + Stanislava Malce, dvoje rodiče a duše v očistci

14:00 – 16:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

17:00

Za + rodiče Bradáčovy a živé rodiny (pozor změna, mše svatá už opět v 17:00)

19:00 – 21:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

Sobota 5. 6.

Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedník/1. v měsíci

7:00

Za + manželku Marii Muchovu a živou a + rodinu

10:30

Na poděkování za 50 let společného života, rodiče Kadlíkovy a Tomanovy a duše v očistci

14:00

Křest VM: Tereza Kaštánková, Natálie Kaštánková a Jakub Horák

18:00

Na společný úmysl (Nutná rezervace)

1. Za Marii a Josefa Solařovy, Miroslava Pechu, Jaroslava Dřímala, rodinu Solařovu a Vrbkovu, Bernarda Ostrčila a duše v očistci

2. Za rodinu Jašovu, Jelínkovu, Drozdovu a duše v očistci

3. Za Antonína Jana, Stanislava Jiráka, všechny živé a + příbuzné a d. v. o.

4. Za + manžela, rodiče Novotných, Smejkalovy a prarodiče

5. Za + Zdeňku Konečnou

Neděle 6. 6.

10. v mezidobí

 

 

 

 

7:30

Za živé a + členy našich rodin, Boží ochranu pro celou rodinu a duše v očistci (Nutná rezervace)

9:00

Na poděkování za 40 let společného života s prosbou o Boží ochranu

a požehnání (Nutná rezervace)

10:30

Za rodiče Kosourovy, Balákovy a Boží požehnání pro celou přízeň

(Nutná rezervace)

11:30

Křest VM: Kateřina Neužilová

18:00

Za Boženu a Josefa Drápelovy, jejich rodiče a živé a + příbuzné (Nutná rezervace)

  

Farní oznámení

V neděli 30. května budou naposledy vysílané online přenosy mše svaté z kostela sv. Mikuláše. Mše svatá v pátek v pátek večer se vrací zpět na 17:00!

Ve středu 2. června v 17:00 pro skupinu A v kostele pokračuje příprava na první svaté přijímání, ve čtvrtek 3. června v 18:00 pro skupinu B.

Ve středu 2. června v 14:00 pokračuje náboženství na faře.

Zveme všechnyženy a dívky všeho věku na modlitební setkání podle odkazu sv. Ludmily ve středu 2. června v 19:00 v kostele sv. Mikuláše. Hostem bude Marie Oujezdská. Přiblíží apel papeže Františka: V každém věku Bůh dává své výzvy a žádá nás, abychom překračovali svoje zajeté koleje tak jako Abrahám, který byl povolán Bohem k následování ve vysokém věku. Papež vyzývá k odpovědnosti ke křesťanské výchově vnuků také babičky a dědečky. Prosíme, domluvte se na společné dopravě a přijeďte i z okolních obcí a farností.

Ve čtvrtek 3. června bude pravidelná návštěva nemocných.

Ve čtvrtek 3. června v 16:00 v kostele sv. Mikuláše zveme na přednášku s Janou Seiberovou na téma: Doprovázení pacientů v závěrečném období jejich života (hospicová péče).

Ve čtvrtek 3. června bude v naší farnosti Boží Tělo. Po večerní mši svaté půjdeme eucharistickým průvodem s dechovou kapelou do kostela Povýšení svatého Kříže (Špitálku). Vypravte prosím družičky.

V pátek 4. června v 19:30 na faře ve VM bude setkání starších i mladších biřmovanců. Biřmování bude v sobotu 12. června v 14:00 v kostele sv. Mikuláše.

V neděli 6. června v 15:00 zveme na pobožnost za úrodu na Dědkovské hoře.

V pondělí 7. června (muži) a v úterý 8. června (ženy) v17:00 bude generální úklid kostela před biřmováním, poutí a prvním svatým přijímáním. Na pomoc při úklidu zveme zvláště rodiče dětí, které půjdou letos k prvnímu svatému přijímání, rodiče již dostali informační mail.

Farní chaloupka pro děti od 7 do 13 let proběhne od 8. do 15. srpna. Přihlašovací formulář: 1url.cz/@chaloupka2021

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo 1621146349/0800

 

Nedělní liturgie

Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil. Uviděli ho a klaněli se mu, někteří však měli pochybnosti. Ježíš k nim přistoupil a promluvil: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!" Mt 28,16-20

Otec je stvořitel. Otec chce, aby jeho dílo bylo dotvářeno a obnovováno to, co hříchem bylo zničeno. On je milosrdný a my se mu máme podobat v milosrdenství.

Syn k dílu Otce přistupuje svoji poslušností, a tak přináší spásu. On je jediný spasitel světa a on je osobní spasitel každého člověka. Podobat se mu můžeme, když žijeme nezištnou lásku ve službě druhým, podle Otcovy vůle.

Duch, ten který posvěcuje, přimlouvá se za nás, uvádí do pravdy, sjednocuje s Otcem a Synem. Nejsme a nikdy nebudeme vlastníky Boha, ale je třeba Bohu dovolit, aby on nás vlastnil.

Bůh je společenství lásky. Společenství lásky je stav jistoty. Richard Rohr – americký františkán používá metaforu. Když jdou malé děti spát, i když jim rodiče připraví tu nejlepší postel, když mají děti sebemenší důvod, tak se cpou znovu ke svým rodičům. Proč? Protože tam cítí dobře, zakoušejí jistotu, klid, energii.

Přicházet k Bohu, který je společenství lásky, je pro nás tak důležité jako pro děti, tento pocit jistoty.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

V čase postupného rozvolňování protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: 2 m rozestupy, dezinfenkce rukou a respirátor.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci, v našem kostele

je to 75 osob. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/rezervace-udalosti

Rezervace týden od 31. 5. do 6. 6. bude spuštěna v neděli 30. 5. 2021 v 8:00

Neděle 30. 5.

Slavnost Nejsvětější Trojice

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:45

Za živou a + rodinu Poulovu a Kaštanovu (Nutná rezervace)

Čtvrtek 3. 6.

17:00

Mše svatá v Horních Borech s přípravou na 1. svaté přijímání

Na poděkování s prosbou o stálou pomoc

Pátek 4. 6.

Adorační den ve farnosti a den modliteb za bohoslovce/ 1. v měsíci

13:00 – 17:30 výstav Nejsvětější svátosti a tichá adorace v Dolních Borech (zapisujte se prosím na připravený arch v kostele na adorační službu)

17:30

Společné ukončení adorace a svátostné požehnání

18:00

Dolní Bory: Za Františka Zikmunda, rodiče Zikmundovy, Kadlecovy, celou živou a + přízeň a duše v očistci

Neděle 6. 6.

Slavnost Těla a Krve Páně/ Boží Tělo

9:45

Mše svatá s průvodem Božího Těla (Nutná rezervace)

 

Farní oznámení

V neděli 30. května budou naposledy vysílané online přenosy mše svaté z kostela ve VM.

Kraj Vysočina, obnovil autobusové spoje na nedělní bohoslužby, využijte této příležitosti. Nedělní bohoslužby v Borech se vrací na původní čas a to v 9:45.

Zveme všechnyženy a dívky všeho věku na modlitební setkání podle odkazu sv. Ludmily ve středu 2. června v 19:00 v kostele sv. Mikuláše. Hostem bude Marie Oujezdská. Přiblíží apel papeže Františka: V každém věku Bůh dává své výzvy a žádá nás, abychom překračovali svoje zajeté koleje tak jako Abrahám, který byl povolán Bohem k následování ve vysokém věku. Papež vyzývá k odpovědnosti ke křesťanské výchově vnuků také babičky a dědečky. Prosíme, domluvte se na společné dopravě a přijeďte i z okolních obcí a farností.

Ve čtvrtek 3. června bude pravidelná návštěva nemocných.

Ve čtvrtek 3. června v 16:00 v kostele sv. Mikuláše zveme na přednášku s Janou Seiberovou na téma: Doprovázení pacientů v závěrečném období jejich života (hospicová péče).

V neděli 6. června bude v naší farnosti Boží Tělo. Prosíme o přípravu oltářů a vypravení družiček.

V neděli 6. června v 15:00 zveme na pobožnost za úrodu na Dědkovské hoře.

Farní chaloupka pro děti od 7 do 13 let proběhne od 8. do 15. srpna. Přihlašovací formulář: 1url.cz/@chaloupka2021

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1477073359/0800

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

V čase postupného rozvolňování protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: 2 m rozestupy, dezinfenkce rukou a respirátor.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci, v našem kostele je to 70 osob. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/rezervace-udalosti

Rezervace týden od 31. 5. do 6. 6. bude spuštěna v neděli 30. 5. 2021 v 8:00

Neděle 30. 5.

Slavnost Nejsvětější Trojice

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

8:00

Za rodiče Judovy, děti a vnuky a rodiče Šitkovy a syna (Nutná rezervace)

11:00

Poutní mše svatá Zadní Zhořec

Pátek 4. 6.

1. v měsíci

18:30

Za Marii Lázničkovu a živou a + rodinu

Sobota 5. 6.

Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka/1. v měsíci

17:00

Svátost smíření

18:00

Za poutníky

Neděle 6. 6.

Slavnost Těla a Krve Páně/ Boží Tělo

8:00

Mše svatá s průvodem Božího Těla

Za rodiče Němcovy, syna a dceru a rodiče Roušovy (Nutná rezervace)

10:30

Křest Ella Hančíková

 

 Farní oznámení

V neděli 30. května budou naposledy vysílané online přenosy mše svaté z kostela ve VM.

Kraj Vysočina, obnovil autobusové spoje na nedělní bohoslužby, využijte této příležitosti. Nedělní bohoslužby v Netíně se vrací na původní čas a to v 8:00.

Zveme všechnyženy a dívky všeho věku na modlitební setkání podle odkazu sv. Ludmily ve středu 2. června v 19:00 v kostele sv. Mikuláše. Hostem bude Marie Oujezdská. Přiblíží apel papeže Františka: V každém věku Bůh dává své výzvy a žádá nás, abychom překračovali svoje zajeté koleje tak jako Abrahám, který byl povolán Bohem k následování ve vysokém věku. Papež vyzývá k odpovědnosti ke křesťanské výchově vnuků také babičky a dědečky. Prosíme, domluvte se na společné dopravě a přijeďte i z okolních obcí a farností.

Ve čtvrtek 3. června v 16:00 v kostele sv. Mikuláše zveme na přednášku s Janou Seiberovou na téma: Doprovázení pacientů v závěrečném období jejich života (hospicová péče).

V neděli 6. června bude v naší farnosti Boží Tělo. Prosíme o přípravu oltářů a vypravení družiček.

V neděli 6. června v 15:00 zveme na pobožnost za úrodu na Dědkovské hoře.

Farní chaloupka pro děti od 7 do 13 let proběhne od 8. do 15. srpna. Přihlašovací formulář: 1url.cz/@chaloupka2021

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1621224319/0800

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Doufejte v Hospodina navždy.
(Iz 26,4)
Nahoru